Как гражданското образование в начален етап формира умения за успех

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • различни с оглед поставените цели и осъществените инициативи
 • развиване на ключови компетентности, заложени в Европейската референтна рамка: езикова грамотност; комуникативна компетентност; дигитална компетентност; личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за учене; гражданска компетентност.
Време за активността: през цялата учебна година

Цели по предметно знание

 • учениците се запознават с историята на града;
 • учениците се запознават с основните институции на местната власт;
 • учениците се ангажират с доброволчески инициативи.

Цели по умения

 • развиване на ключови компетентности, заложени в Европейската референтна рамка: езикова грамотност; комуникативна компетентност; дигитална компетентност; личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за учене; гражданска компетентност.

Нуждата от подобряване на гражданските компетентности на учениците е неотложна. Това сочат резултатите от третото издание на Международното изследване на гражданското образование – ICCS 2022 (ICCS 2022, International Civic and Citizenship Education), обявени на 28 ноември 2023 г. от Международната асоциация за оценяване на образователните постижения (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA).

Екипът на СУ “Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица ясно си дава сметка, че никой от нас не се е родил подготвен за демократично гражданство – необходимо е да се положат специални грижи, така че младите хора да развият необходимите им знания, умения и нагласи. Г-жа Кремена Енчева, начален учител и заместник-директор в училището, поема нелеката задача да положи основите на предмета гражданско образование още в начален етап. В нейна главна цел се превръща постепенното изграждане на ценностна система, ориентирана към хармонизирането на природна и социална среда и изграждане на автономна и активна личност.

Въвеждайки гражданското образование като предмет, изучаван още от първи клас, училището бива вписано в списъка на иновативните училища в България. Учениците получават възможност чрез проектно-базирано обучение да развиват основни умения за успех в съвременното демократично общество, а учителите получават допълнително учебно време всяка седмица, в което да разгърнат своите идеи.

Повече за вдъхновяващия опит на г-жа Кремена Енчева може да прочетете в следващите редове.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

Практиката е въведена като нов факултативен учебен предмет „Гражданско образование“ и се прилага в Раздел В на учебния план за учениците от първи до четвърти клас в училището. Госпожа Кремена Енчева разработва учебно съдържание за проектно-базирано обучение по гражданско образование І – ІV клас. То е насочено към развиване компетенции, свързани с ефективното и конструктивно взаимодействие с другите хора – демократично, по социално отговорен начин, след критичен анализ. Всяко тематично разпределение по гражданско образование съдържа тема и очаквани резултати, както и идеи за конкретни дейности по метода на проектно-базираното обучение.

Проектите по гражданско образование, които се провеждат в целия начален етап в училището, стимулират учениците да търсят информация от различни източници, да осмислят и преструктурират тази информация и да я прилагат при създаването на своите творчески продукти.

Най-често практикуваните дейности в хода на работата са:

 • наблюдение;
 • посещение;
 • проучване;
 • събиране, подбор и регистриране на данни;
 • провеждане на срещи и разговори с експерти по темата;
 • визуализиране и изработване на модели и продукти.

Представянето на проектите се осъществява чрез различни форми и средства – изложби, постери, карти, интервюта, състезания и олимпиади – в зависимост от продуктите и артефактите, създадени от учениците.

Нека разгледаме някои от инициативите, които г-жа Енчева е реализирала със своите ученици.

„Общество на всички възрасти”

Как гражданското образование в начален етап формира умения за успех

Училището се включва в кампания по повод Международния ден на възрастните хора. Децата изработват голяма поздравителна картичка, върху която залепват отпечатъци от своите ръчички, протегнати в знак на признателност, грижа и съпричастност към възрастните хора на град Долна Оряховица. В онлайн връзка учениците ги поздравяват със стихове и песни. Както г-жа Кремена Енчева споделя, „срещата на деца с възрастни не може да се замени с урок в учебник, с разказана случка – тя се преживява“.

Проект „Моят град“ 

Как гражданското образование в начален етап формира умения за успех

Като дейност по проект „Моят град – минало, настояще и бъдеще“ учениците посещават историческия музей на град Горна Оряховица. Там имат възможност да научат интересна информация за миналото на града и изявените му граждани. Задачата, която е поставената на децата след посещението, е да изработят плакат, който представя родния им град в миналото, в настоящето и бъдещето.

“Летящият рицар”

Учениците имат възможност да посетят театрален куклен спектакъл за превенция на насилието в училище – “Летящият рицар”. След театъра децата обсъждат видяното, споделят и дискутират проблема. 

Седмица на Апостола

През февруари учениците на г-жа Енчева работят по проект „Левски в моя роден град“. Първият етап от проекта включва дискусия по темата, работа с текст – търсене на информация, отговори на въпроси, обсъждане и представяне. След като са наясно кога и как Левски е основал революционен комитет в Горна Оряховица, децата пресъздават събитието чрез драматизация по сценарий на г-жа Енчева.

18 март – Световен ден на рециклирането

Как гражданското образование в начален етап формира умения за успех

Световният ден на рециклирането е отбелязан чрез организирането на работилнички по преизползване на пластмаса, метал, стъкло и хартия. Учениците се обединяват около идеята за създаване на забавни игри за свободното време и през междучасията. Измислят и свой приятел – Бутилкобот. Други продукти са играта Морски шах, Веселата азбука, Весел лабиринт, Часовник, Мини баскетбол и цветни пана за украса на класната стая.

Ако бях кмет …

Как гражданското образование в начален етап формира умения за успех

Целта на тази инициатива е учениците да познават основните институции на местната власт и да разбират на базисно ниво необходимостта от тях. Това се постига по много интересен и вълнуващ за децата начин – те събират необходимата им информация директно от кмета на града, когото интервюират. 

“Купата на героите”

Възпитаниците на СУ “Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица се включват в национално доброволческо състезание между училищата, което предизвиква учениците да създават доброволчески клубове и/или инициативи, за да променят училището, квартала, общността и града си. Само за 4 месеца учениците на г-жа Енчева достигат до челната тройка на отборите от цялата страна с най-много реализирани мисии.

Национална олимпиада по гражданско образование

Вдъхновена от наръчника “В час с климатичните промени”, г-жа Енчева насърчава учениците да се включват в националната олимпиада по гражданско образование. Техният екологичен проект е свързан с влиянието на модната индустрия върху негативните последици върху околната среда  в резултат на свръхупотребата на различни текстилни продукти. Целта е да се предизвика отношение към проблема и децата сами да предпочетат носенето на училищни униформи. 

Коледно добротворчество

Как гражданското образование в начален етап формира умения за успех

Работата върху планирането и извършването на добри дела създава пространство за учениците да споделят помежду си преживяванията си като добротворци и да развиват важни социално-емоционални умения – самоосъзнатост, самоуправление, социална осъзнатост и управление на взаимоотношенията. Децата имат за задача сами да запълнят с идеи за добротворчески практики и добрини своите Календари за коледно добротворчество

Как гражданското образование в начален етап формира умения за успех

С всеки клас е проведена и дискусия относно значението на коледните празници – какви ценности символизират, какво ни носят и защо са обичани и чествани от хората по цял свят.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Г-жа Кремена Енчева споделя, че вече преминали в прогимназиален етап, учениците сами продължават да организират свои благотворителни инициативи. Тя разказва и за един неочакван резултат от усилията, които екипът полага: „За първи път в страната училището ни си избира свой Общински съвет. И това няма нищо общо с ученическите съвети, които съществуват и сега. 16-те избраници ще имат нелеката задача да препредават проблемите, набелязани от учениците, на институциите, които могат да ги решат. Идеята е да се маркират важни за цялата общност теми, а не само за младежите и училището. Правят се номинации и предстоят избори. Те ще са такива, каквито ги искат младите хора – електронни. Ще излъчат Общински съвет на Гимназията, в който ще влязат само ученици и ще се обновява всяка година в своя 4-годишен мандат. И всичко това е заради нов, иновативен предмет „Граждански диалог и лидерство“ за учениците от 8. и 9. клас“.

Поставянето на учениците в ролята на изследователи и ангажирането им с конкретна практическа ситуация не само стимулира у тях задълбочен интерес, но и трайно ги приобщава към проблемите на заобикалящата ги природна и социална среда. У тях се изграждат и развиват познавателни и практически, но също така организаторски, социални и делови умения и качества – безусловно необходими на съвременната личност. Чрез работата по проекти в часовете по гражданско образование се формира активно отношение към проблемите на класа и училището, изгражда се активна гражданска позиция и воля за отстояване на собствено мнение и отношение към поставен проблем. 

Обучението по гражданско образование има отговорната задача да подготви учениците да бъдат добри граждани, да бъдат отговорни, да проявяват съчувствие към по-слабите и да им помагат, да се грижат за природата и да мислят критично. Именно тази основа е необходимо да заложим още в начален етап – формирането на гражданските умения е продължителен процес, който изисква немалко търпение и голяма доза посвещение.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Кремена Енчева
Начален учител в СУ "Георги Измирлиев", гр. Горна Оряховица.
Аз съм от учителите, които изпитват силна мотивация да бъдат част от една позитивна промяна в българското образование. Имам професия, призвана да променя света. Тя ме научи да обичам децата и предизвикателствата, да търся истината и промяната. В училище съм учител, но само преподаването не ми е достатъчно. Стремежът ми е да дам възможност на всички деца да участват, да се чувстват равноценни, свободно да изразяват чувствата и проблемите, които ги вълнуват, да се подготвят за ефективно социално общуване, за усвояване на взаимодействието с връстниците и възрастните, за преодоляване на собствената егоцентричност и практическо упражняване на тези дейности и умения чрез работа по проекти, чрез обсъждане на реални проблеми, чрез участие в практически дейности и инициативи от местен, регионален и национален характер.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали