Гражданска активност

Гражданска активност

Гражданска активност

Какво представлява умението и защо е важно?

Какво е гражданска активност? 

Новите реалности и световни тенденции изискват нов прочит и разбиране за това какво всъщност означава да си гражданин в XXI век. Гражданската грамотност, изразяваща се в познаването на институции и основни закони, се оказва недостатъчна за изграждането на устойчиво бъдеще на едно общество и не може да отговори на всичките му нужди. Затова фокусът все повече се измества върху създаването и възпитаването на реална отговорност за случващото се около нас, и то отговорност, която изисква действие и гласно отношение към събитията, така че да доведе до измерим ефект и реален резултат. 

Западните дефиниции за това какво е гражданската грамотност през XXI век се сближават помежду си именно около идеята за индивидуалната роля на всеки гражданин като информиран, търсещ решение, изразяващ позиция относно локални, национални и глобални проблеми от политическо, социално, екологично и икономическо естество. Затова за настоящия наръчник е избран и терминът гражданска активност, който подсказва и съдържа в себе си всички онези новости и очаквания към гражданите на XXI век, надхвърлящи обикновените познания и превръщащи всеки гражданин в активен член на своето локално, национално и глобално общество.

От гражданина на XXI век се очаква да познава основните човешки права и свободи, да познава институциите, но не само като съществуващи имена, а да бъде запознат с дейността им, така че да е наясно към кого за какво да се обърне при несъответствия, и да познава основните механизми, по които съвременната демокрация работи. Друг елемент от умението да бъдеш активен и отговорен гражданин е свързан със способността да намираш обективна информация, на базата на която да формираш мнение/позиция и да знаеш къде и как да го/я изразиш. Това от своя страна е свързано с редица умения, близки до четивната грамотност, до критическото мислене и до това как и откъде да търсим информация в онлайн пространството. Последният, но не и по важност, елемент от умението, е именно предприемането на действия за решаването на проблеми в обществото – което означава да се включваш в чужди инициативи или самият ти да си част от организирането им. Този елемент е от съществено значение, след като именно в него се набляга най-силно на възпитаването и изграждането на индивидуална отговорност за случващото се в света около нас и на желанието с действията си да променяме света.

Друга ключова точка, на която се обръща внимание и която е от изключително значение за реалното функциониране на съвременните демокрации, е свързана с нагласите и вярванията, които всеки гражданин притежава, за да успява да поддържа съществуването и функционирането на демократичните ценности – толерантността към различията, вярата в равноправието между хората, зачитането на човешката свобода, индивидуалните отговорности и пр. Възпитанието в подобни ценности е препоръчително да се случва чрез отделните казуси и теми, които ще бъдат разглеждани, тъй като те дават по-добра възможност учениците да ги осмислят и преживеят, така че да останат като трайно впечатление у тях. Затова и в следващите страници ще ги намерите като теми от проекти/стратегии, а не като отделни цели на обучението. 

В наръчника понятието гражданска активност е разделено на три основни елемента, които ученикът следва да овладее:

 • Познава и обяснява основни функции и механизми на локални, държавни и международни институции. Познава основни човешки и граждански права и задължения;
 • Изразява аргументирана и информирана позиция по общественозначими теми;
 • Изразява активна гражданска позиция и предприема действия към решения на проблеми.

Трите елемента могат да бъдат развивани заедно, самостоятелно или да бъдат част от обучението по различните предмети в съответния образователен етап. Умението за гражданска активност в наръчника се отнася за изграждането на отговорни и активни граждани, които заемат отговорна и информирана позиция по важни въпроси и предприемат действия за решаване на някакъв проблем. В този смисъл информацията в наръчника не покрива всички теми, които се засягат в процеса на гражданското образование, а набляга на уменията, необходими за заемането и артикулирането на гражданска позиция.

Защо да развиваме гражданска активност?

Промените в развитието на обществата, степента на информационно и технологично развитие, глобалните проблеми изискват ново отношение и поведение от гражданите. Българската реалност също налага един нов и различен прочит на поведението и очакванията към гражданите. Без да разглеждаме подробно актуалното състояние на гражданското самосъзнание у нас, смятам, че развитието на подобни компетенции и умения у учениците ще помогне за изграждането на истинско демократично общество, чиито членове познават своите отговорности, изпълняват задълженията си, търсят правата си, заемат информирана и аргументирана позиция, включват се и търсят решаване на наболели проблеми. Това от своя страна със сигурност би довело до осезаема и трайна промяна в ценностите и в цялостното развитие на обществото ни в положителна посока. 

Как да развиваме гражданска активност?

Развитието на гражданска активност трябва да започне от най-ранния етап на обучението на учениците и да присъства с различна тежест във всеки етап. Умението може да се развива в обучението по всеки учебен предмет, като, разбира се, фокусът и продължителността ще са различни, но при всички случаи е важно умението да се развива целенасочено и постигнатите резултати да бъдат измерени и отбелязани с учениците. Методите и стратегиите за развиването на умението са много и могат да бъдат адаптирани по най-различни начини. Основна част от тях ще бъдат разгледани и споменати по-долу. 

За да се предизвика реална ангажираност от страна на учениците, е важно темите, които се обсъждат, да бъдат близки до тях или да бъдат адаптирани, както и да им се даде реална възможност да опознаят и усетят ефекта от своите действия. Всъщност като се показва и доказва значението на действията и мнението на всеки ученик, извеждането им и извън училище и ангажирането им в общността са най-добрият начин чрез опит да се изгради трайна нагласа за включване в обществото и за активно участие в търсенето на решения на проблеми.

Как да представим умението на учениците си?

Запознаването на учениците с умението, което предстои да развивате, е от ключово значение за тяхното въвличане в процеса. Изключително важно е, след като им го представите, да чуете тяхното мнение, техните идеи и разбирания за гражданската активност, за тяхната роля в обществото и заедно да изберете докъде ще стигнете през учебната година – да си поставите общи цели и времето, за което ще ги следите. Това може да не се случи в рамките на отварянето на урока и в един учебен час. Дейностите, които ще подберете, зависят от възрастта на учениците, но е важно след това да отделите достатъчно време за дискутиране на ползите и смисъла от развитието на това умение.

Идеи за 1. – 4. клас

 • „Може да съм малък, но също мога да….“ – представяне на идеята за гражданство и за правата на децата, придаване на важност на по-малките;
 • „Аз съм супергерой“ – изброяване на възможности за включване при решение на големи проблеми;
 • Ролеви игри – симулации на институции, на училищно ръководството, на президентство.

Идеи за 5. – 12. класидеите са общи, защото могат да се адаптират към всяка възрастова група.

 

 • Брейнсторминг „Какво не ми харесва навън?“ след обсъждане „Какви са решенията и какво мога да направя аз?“;
 • Дискусии за реални примери на ученически постижения;
 • „Как искам да изглежда държавата, в която ще живея, и какво мога да направя аз за това?”;
 • „Какво ми харесва и какво не ми харесва в училище – и какво реално мога да променя?
 • Дискусии за реални примери от обществото – от чистотата по улиците до състоянието на новите детски съоръжения на площадката.

 

 

Карта на умението Гражданска активност

 

Елемент Цели Стратегии
1. Познава и обяснява основни функции и механизми на локални, държавни и международни институции. Познава основни човешки и граждански права и задължения. 1.1. Познава и обяснява основни човешки и граждански права. 1.1.1. Формулиране на правила в класната стая на базата на общоприети човешки права (права на децата);
1.1.2. Изработване на договор/конституция на базата на основни граждански права и задължения;
1.1.3. Разпознаване и сравняване на човешки права и задължения в различни култури и контексти (картинки, филми, текстове, реклами);
1.1.4. Симулативни игри (ЮНЕСКО, ООН);
1.1.5. Анализираш конкретен казус през призмата на общите човешки ценности. (дискусии, защитна реч, проучване).
1.2. Познава и обяснява основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране. 1.2.1. Симулация на институции (локални, национални и международни, с различна продължителност);
1.2.2. Визуализация на пътя за вземане на решения (постери в класната стая).
1.3. Познава и обяснява основните механизми за упражняване на граждански права и задължения. 1.3.1. Симулация на гласуване + референдум;
1.3.2. Симулация на протест (по модела на стратегия 1.3.1.);
1.3.3. Симулация на жалба/молба (по модела на стратегия 1.3.1.);
1.3.4. Симулация на подписка/петиция (по модела на стратегия 1.3.1.);
1.3.5. Анализ и оценка на (не)упражнени права при конкретни ситуации (дискусии, проучвания, есета и т.н.).
2. Изразява аргументирана и информирана позиция по общественозначими теми. 2.1. Намира обективна и цялостна информация по определени казуси. 2.1.1. Търсене на информация от източници, даващи различни позиции по определен въпрос;
2.1.2. Задаване на ключови въпроси към тема;
2.1.3. Проверка за достоверност на източници по зададен алгоритъм.
2.2. Съставя и подбира подходящи аргументи по казуси. 2.2.1. Събиране на аргументи в подкрепа на една позиция;
2.2.2. Класифициране на аргументи;
2.2.3. Анализи на дебати/дискусии;
2.2.4. Свързване на аргумент с теза.
2.3. Защитава позицията си по определени теми, подбирайки най-подходящите аргументи. 2.3.1. Вж. 2.2.1.
2.3.2. Вж. 2.2.2.
2.3.3. Организиране на общи дискусии/дебати.
2.4. Оценява важността на общественозначими теми. 2.4.1. Оценява значение на казуси от различни епохи/пространства по определени критерии.
2.4.2. Открояване на конкретни теми във вестникарски заглавия/медии.
3. Изразява активна гражданска позиция и предприема действия към решения на проблеми. 3.1. Изпълнява правата и задълженията си. 3.1.1. Изработване на собствена конституция + следене за спазването ѝ;
3.1.2. Рефлексии за спазване на правила.
3.2. Включва се в социални/граждански инициативи. 3.2.1. Проучване на действащи граждански инициативи, свързани със съответна тема;
3.2.2. Симулация на петиция/акция в училище + цялостна рефлексия за ролята на активността на всеки.
3.3. Търси решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 3.3.1. Предлага решения на определени проблеми/казуси;
3.3.2. Оценява ефекта от различни инициативи.
3.3.3.

 

Примерно годишно разпределение на учебни цели за развиване на умението креативност

Седмица Цел Цел
1-4 Запознаване с учениците; запознаване на учениците със същността на умението; поставяне на цели: Какво искаме да постигнем?
1.1. Познава и обяснява основни човешки и граждански права;
3.1. Изпълнява правата и задълженията си.
Рефлексия – междинен напредък по спазване на права и отговорности
5-8 1.2. Познава и обяснява основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране;
1.3. Познава и обяснява основните механизми за упражняване на граждански права и задължения.
Междинна оценка на напредъка
9-15 1.1. Познава и обяснява основни човешки и граждански права;
1.3. Познава и обяснява основните механизми за упражняване на граждански права и задължения;
2.1. Намира обективна и цялостна информация по определени казуси;
2.4. Оценява важността на общественозначими теми.
Междинна оценка на напредъка
2.1. Намира обективна и цялостна информация по определени казуси;
2.2. Съставя и подбира подходящи аргументи по казуси;
2.3. Защитава позицията си по определени теми, подбирайки най-подходящите аргументи;
16-23 2.4. Оценява важността на общественозначими теми;
3.2. Включва се в социални/граждански инициативи.
Междинна оценка на напредъка
2.1. Намира обективна и цялостна информация по определени казуси;
2.2. Съставя и подбира подходящи аргументи по казуси;
2.3. Защитава позицията си по определени теми, подбирайки най-подходящите аргументи;
24-32 2.4. Оценява важността на общественозначими теми;
3.3. Търси решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи;
3.3. Търси решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи;
3.3. Търси решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи.
Междинна оценка на напредъка
33-36 2.4. Оценява важността на общественозначими теми;
3.2. Включва се в социални/граждански инициативи.
Рефлексия
Финално оценяване

Примерното разпределение на целите дава идеи как биха могли да бъдат разпределени всички те в рамките на една 36-седмична учебна година. Стремежът на разпределението е да обхване и всички процеси и да мине през тях. В първата част учениците се запознават с основните механизми на демокрацията и рефлектират върху собственото си поведение, а фокусът в следващите „минираздели” е изграждане на умения за критично мислене, дискутиране, заемане и защита на позиции по важни въпроси, за да се стигне до включване в инициативи и организиране на собствени такива. Важно е да имате предвид, че това разпределение подлежи на промяна особено при организирането на собствен проект и е хубаво да го адаптирате в самото начало. Накрая като възможен финал на годината е предложена рефлексия за всичко постигнато до момента заедно с начертаване на план за лятото или включване в чужда инициатива, като, разбира се, тук е възможно и организиране на собствена.

Умението може да се развива и частично, т.е. само някои от компонентите му, и съответно да не се случва през цялата учебна година, а само през един учебен срок или по време на един раздел. Резултатите и ефективността му вероятно няма да са особено трайни, но пък биха били добра основа за по-нататъшното му развитие.

Стратегии за развиване на гражданска активност

1.1.2. Договор между ученици и учител

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Познава и обяснява основни човешки и граждански права. 5-12 30 мин 20 мин

 

Описание

След като сте се запознали с учениците и е настъпил моментът да изразите очакванията си към тях, както и те към вас, можете да се разберете за принципите ви на работа и да ги „облечете“ в договор помежду си. При по-големи ученици (7. – 12. клас) е възможно да изработите и собствена конституция, в която да опишете основните принципи на работа в класната стая, а след това ясно да се изброят и опишат правилата и задълженията на всеки ученик и на учителя. 

За да се обвърже с основните човешки права и основните граждански задължения, може те да бъдат изредени и от тях да извлечете приложението им на микрониво – класната стая. Например – „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Бе са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство“ – това разбиране в класната стая би гарантирало равни права за изявяване на всеки, както и би било гаранция, че не се допуска унизително, негативно отношение към съученици. 

След като сте запознали учениците със значението на правата и задълженията, с начина, по който се формулират, можете да ги разделите на групи. Всяка група трябва да изработи по n на брой права, срещу които да постави съответните задължения. След това ги обсъждате, виждате кои от тях се припокриват при групите и чрез гласуване избирате тези, които ще важат за вашата класна стая. Важно е всеки да сложи своя подпис и да са на видимо място в класната стая. Може да включите и родителите, като изготвите по едно копие за всеки ученик и оставите място и родителят да се подпише. 

За да има максимален ефект, е изключително важно заедно да измислите положителните и отрицателните последствия от правилата и системно да следите за тяхното спазване.

Резултат: Учениците са ангажирани в клас, като възприемат и своето присъствие по-отговорно.

Примерна инструкция

Всяка група има задача да измисли n на брой правила и задължения на ученика и учителя. Правилата и задълженията трябва да бъдат кратки и ясни, изписани в положителна форма – например „Ученикът има право винаги да задава въпроси при неразбран материал. / Учителят е задължен да следи за спазването на задълженията на всеки от класа“. Разполагате с 10 минути време за работа, след което ще дискутираме резултатите.

Предимства на стратегията

 • Стратегията е приложима за всички часове; 
 • Учениците развиват умения за работа в екип и аргументиране на позицията си;
 • Ефективен начин за изграждане на отговорно отношение към учебния процес от учениците.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • може да отнеме повече време при разпалване на дискусията;
 • учениците може да не познават точно значението на права и задължения;
 • може да се появят неподходящи идеи за права и задължения, както и за последствията.

От практиката

Примерен договор:

Договор между Юлия Мишкова и учениците от 5б клас

С настоящия договор се уреждат отношенията между всички ученици от 5б клас и Юлия Мишкова, учител по история и немски език.

С оглед създаването и поддържането на приятна и забавна атмосфера за учене двете страни се договарят да спазват и изпълняват следните правила и задължения: 

1. Идват подготвени и навреме в час!

2. Изключват мобилните си телефони!

3. Изслушват се, не повишават тон и се уважават с дела и думи!

4. Работят ефективно в час!

5.Заедно обсъждат и дават идеи за възможно най-интересните начини за провеждане на часовете! 

Подобно отношение гарантира постигането на отлични резултати от целия клас + 2 минути шеги, вицове в края на всеки час! 

За да се справим по-добре, всеки месец класът трябва да излъчва представители в следните длъжности:

– нанася резултати, плюсове и минуси от часа;

– проверява класната стая след биенето на звънеца;

– отчита времето за отделните задачи;

– раздава работни листове, контролни и събира домашни.

*Задължение на всеки от класа е да оказва съдействие във всяка задача на всеки свой съученик! 

Подписи:

 

1.3.1. Симулация на гласуване/ референдум

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.2. Познава и обяснява основните механизми за упражняване на граждански права и задължения. 5-12 15 мин

 

Описание 

Когато става въпрос за вземане на решение за каквото и да е в класа, добър механизъм да бъде зачетено мнението на всеки ученик е гласуването. Може да се отнася както за избора на следващата театрална постановка, която ще бъде посетена, така и за избора на дата за представяне на проекти, т.е. тази стратегия дава възможност да бъде чуто мнението на всеки по въпроси от най-различно естество. Начините са много. Един от най-лесно приложимите е да се представят съответните опции с номера. След това всеки ученик да напише номера, който избира, на листче, да го сгъне и да го пусне в кутия. За да се подсигури възможност за спокойно изразяване на мнение, е важно да се подсигури място, където учениците да записват, без никой да вижда, избраното от тях. След това учителят и двама наблюдатели от учениците преброяват гласовете и обявяват резултатите.

Резултат: Учениците са участвали в избори и са запознати с важността да изразяваш мнението си. 

Примерна инструкция

Сега, за да вземем окончателно решение по най-демократичния начин, ще гласуваме. Всеки има право да даде своя глас само за една опция. Един по един всеки ученик ще дойде, трябва да се подпише срещу името си и да мине зад учителя, където да запише номера, който подкрепя, и след това да го пусне в урната. 

Предимства на стратегията

 • Стратегията е приложима за всички часове и всякакви решения;
 • Учениците изразяват собственото си мнение;
 • Ефективен начин за намиране на общи решения.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • е възможно след това някои ученици да отказват да се съгласят с общото решение и да се наложи да ги убеждавате в това.

 

2.1.2. Задаване на ключови въпроси към тема

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.1. Намира обективна и цялостна информация по определени казуси. 5-12 30 мин 40 мин

Описание 

Ключовите въпроси при проучване на казус/тема са от изключително значение за намиране на полезна и пълна информация. От една страна, е важно учениците да умеят да установяват причинно-следствена връзка, т.е. ясно да разбират защо и как се е стигнало дотам, а от друга страна, е важно да оценяват последствията в краткосрочен и дългосрочен план. За да успеят да откроят информацията, е подходящо да попълват таблица/верига, в която да поставят информация как се е стигнало дотам и както следва от това. Други два важни въпроса са кои са заинтересованите страни и какви биха могли да бъдат техните интереси. 

Резултат: Учениците разглеждат критично поставени теми.

Предимства на стратегията

 • Стратегията е приложима за индивидуална или групова работа;
 • Учениците развиват критично мислене;
 • Приложима е за критичен анализ на теми в различните дисциплини.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • е възможно стратегията да отнеме доста време, подходяща е за домашна работа;
 • алгоритъмът на въпросите търси промяна/адаптация при различните предмети;
 • възможно е да има нужда от работа с допълнителни източници, от които да се търси информация.

2.1.3. Проверка за достоверност на източници по зададен алгоритъм

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.1. Намира обективна и цялостна информация по определени казуси. 6-12 1 мин 5 мин

Описание 

Проверката на достоверността на източниците изисква намирането на отговор на няколко ключови въпроса. За да се провери автентичността на информацията, трябва да бъде намерена информация за: автора на текста – участник, наблюдател или изследовател/анализатор на събитията е, обвързан ли е с политическа партия, с корпорация; факти и мнения – представя ли достатъчно факти в подкрепа на своето мнение и позовава ли се на различни източници – т.е. споменато ли е откъде идва информацията, за да може да бъде проверена.

Резултат: Учениците анализират достоверността на информацията, с която разполагат. 

Примерна инструкция

Всеки от вас има пред себе си таблица с въпроси за автора на текста и за информацията, която ни дава. Разполагате с 10 минути, за да я попълните.

Предимства на стратегията

 • Стратегията е приложима за всички предмети;
 • Подходяща е и за групова работа;
 • Развива четивна грамотност.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • всеки ученик трябва да различава факт от мнение;
 • може учебниците и помагалата да не предлагат достатъчно такава информация и да е необходимо допълнително търсене.

 

2.2.1. Събиране на аргументи в подкрепа на една позиция

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.2. Съставя и подбира подходящи аргументи по казуси. 5-12 Зависи от текста 15-20 мин

Описание

Учениците измислят аргументи „за“/„против“ по определена тема. Важно е да са се запознали с едната гледна точка и срещу всеки аргумент да поставят по един контрааргумент. Хубаво е да бъдат разделени на случаен принцип, т.е. да не е съобразено с тяхната лична позиция, а да ги провокира да мислят и търсят допълнителните аргументи самостоятелно. Може да се проведе като игра, в рамките на която всяка група трябва да намери по минимум 5 „за“ и „против“ аргументи и съответно по-бързата да започне дискусията или да има повече време при воденето ѝ.

Резултат: Учениците измислят аргументи в подкрепа на една позиция.

Предимства на стратегията

 • Подходяща за групова и индивидуална работа;
 • Развива критично мислене.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • е важно всеки да може да участва;
 • важно е учениците да познават темата;
 • изисква повече подготовка – трябва и учителят да познава темата, възможните аргументи, за да може ясно да посочи какво изисква от учениците.

 

2.3.1. Оценява значение на казуси от различни епохи/пространства по определени критерий.

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.3. Оценява важността на общественозначими теми. 5-12 20 мин 10-15 мин

Описание

За да умеят учениците да се поставят в различен контекст и да оценяват правилно казуси, значими за много хора, макар и непознати за самите тях, е важно да могат да отговарят на някои ключови въпроси. При разглеждането на казуси от отминали времена или казуси, засягащи непознати култури и пространства, учениците трябва да си задават въпросите: Какво място заема тази тема в живота на хората? Колко души са засегнати? Какво се определя от това? Какво ще се промени? 

Резултат: Учениците оценяват значимостта на теми/казуси, непознати за тях.

Предимства на стратегията

 • Подходяща най-вече за социални и хуманитарни предмети;
 • Подходяща за екипна и индивидуална работа;
 • Дава възможност за разглеждане на темата от различен ракурс. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • учениците може да не познават достатъчно добре контекста и е хубаво да разполагате с възможност за набавяне на допълнителна информация.

 

2.4.2. Открояване на конкретни теми вв вестникарски заглавия/медии

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.4. Оценява важността на общественозначими теми. 8-12 20 мин 15-20 мин

Описание 

На учениците могат да се предложат вестници от една седмица, в които да откроят коя е била водещата тема, разглеждана най-много пъти в заглавията. Задачата е, освен да преброят, да разгледат защо именно тази тема е споменавана толкова пъти. Друг вариант е да се подсигурят поне 5 вестника от един ден и да се провери коя тема присъства сериозно във всеки вестник. 

Резултат: Учениците разпознават важни обществени теми.

 

Предимства на стратегията

 • Стратегията развива четивна грамотност;
 • Стратегията е подходяща за индивидаулна и групова работа.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • отнема повече време, защото изисква набавяне на медийни материали;
 • подходяща и приложима е при определени теми и отнема близо цял час.

 

3.1.2. Рефлексия за спазване на правила и задължения

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
4.1. Учениците изпълняват правата и задълженията си. 5-12 5 мин 10 мин

Описание

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в зависимост от нуждите) да се правят общи рефлексии за спазването на правилата и задълженията на всички. Всеки ученик може да пише първо спазвал ли е всичките си задължения, виждал ли е нарушаване на права на съученици или на свои права и какво е направил в случая. Определяне на спазването на последствията при такива нарушения.

Резултат: Учениците се отнасят отговорно към правата и задълженията – своите и на съучениците си.

Предимства на стратегията

 • Стратегията често припомня на учениците за правата и задълженията им;
 • Изгражда отговорно отношение към самия себе си и към останалите.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • в началото учениците може да не са напълно откровени или да се обвиняват помежду си;
 • задължително е последствията да бъдат спазвани и засегнати.

 

Проекти и задачи

Проектите и задачите отриват всички цели за развитие на умението. В зависимост от времето, което му бъде отделено, всеки проект може да покрива само един елемент, но лесно може да достигне и до покриване на два или на всички елементи. Голяма част от проектите са подходящи за интердисциплинарни връзки и съответно могат да бъдат разработвани между повече колеги в училище. Това обаче не е изискване за осъществяването им, затова при някои е допълнително посочено за какви теми и предмети би било подходящо.

Предметна област: природни науки

Проект 1: Какъв принос мога да имам аз за намаляването на глобалните природни проблеми?

Кои цели покрива?

1.2. Познава и обяснява основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране;

1.3. Познава и обяснява основните механизми за упражняване на граждански права и задължения;

2.1. Намира обективна и цялостна информация по определени казуси;

2.2. Съставя и подбира подходящи аргументи по казуси.

2.3. Защитава позицията си по определени теми, подбирайки най-подходящите аргументи;

2.4. Оценява важността на общественозначими теми;

3.2. Включва се в социални/граждански инициативи;

3.3. Търси решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи.

Описание 

Един от основните проблеми, пред които е изправен съвременният свят, е свързан с изчерпването на природните ресурси и негативните последствия за климата. Това е проблем, чиито мащаби се задълбочават и могат да доведат до катастрофални последици за Земята. Разбира се, като всеки проблем, и този би могъл да намери своето решение. За целта всеки от нас може да даде своя принос и даже да се опита да убеди друг човек да се включи в инициативата. Голяма част от причините за задълбочаването на тези проблеми у нас се крие и в липсата на достатъчно внимание към тези теми в обществото. По-голямата запознатост на учениците и на обществото би довела до повече инициативи за влияние не само към нагласите на хората, но и за „обличането” на подобни теми в регулирани практики и на държавно равнище.

В зависимост от темата и от времето, което ще бъде отделено, проектът би могъл да предизвика именно тази активност у учениците – след изчерпателно запознаване с темата техните основни задачи биха били да се включат в намирането на решение, да въвлекат и други членове на общността и да се опитат да повлияят на статуквото и на институционално равнище.

Проектът засяга изучаването на предмета „Човекът и природата” (5. клас), както и различни теми от всеки предмет от областта на природните науки в прогимназиален и гимназиален етап. Може да е посветен както на темтаа за вредните емисии от превозните средства, така и на темата за употребата на енергия и рециклирането на хартия. Проектът адаптира знания и умения от различни предмети и като такъв предполага, но не изисква задължително сътрудничество между преподаватели в училището. 

Основните цели на проекта са учениците да се запознаят цялостно с конкретен проблем и потенциалното му решаване; да бъдат запознати кои институции в България отговарят за вземането на съответните решения, да могат да се обърнат към тях и да се опитат да повлияят и инициират промяна; да превърнат съответната тема в своя кауза, към която да присъединят повече хора.

Проектът включва няколко фази:

 1. Запознаване с темата. Проучване на щетите за природата.
 2. Представяне на решение – как съответните заместители биха могли да намалят тези щети.
 3. Кой взема политическите решения и би могъл да окаже най-голямо влияние за популяризирането на темата? Към коя институция да се обърнем за съдействие и какво трябва да напишем?
 4. Моят принос: Какво мога да правя аз, за да намаля щетите? – В тази част учениците биха могли да си водят “дневник” или блог за това колко пъти са избрали някаква алтернатива – возили са се на колело/ходили са пеша до училище; загасяли са лампата в стаи, в които не стоят; ползвали са една бутилка за вода, вместо всеки път да купуват, и т.н. Описанията, записвани в избрания от тях формат, трябва да включват цялостното преживяване – какви трудности са срещнали, кое е било най-предизвикателно, как се чувствали, с колко точно са успели да помогнат за разрешаването на проблема и т.н.
 5. Включване на останалите. Учениците могат да изберат целева група, към която да се обърнат и пред която да направят информационна и включваща кампания – това може да е цялото училище, работното място на родителите, кварталът/населеното място. Кампанията би могла да включва постери, клипчета и някакъв отличителен знак, който да показва подкрепящата ги група.

Проектът би могъл да покрива различни цели, т.е. да достига до едно равнище, но също така може да покрие повече от една цел. Това зависи основно от времето, което ще му се отдели. Примерните задачи предлагат пълна и завършена картина, която би включвала покриването на отделни цели от всички елементи, които представляват общо умението гражданска активност.

Времетраене: За да придобият учениците обективна и цялостна позиция по някой екологичен въпрос, е възможно да се запознаят и да търсят информация в рамките на 2-4 учебни часа. Но за да включат всички етапи от проекта, да се ангажират с действия извън учебната среда и да се опитат да включат и други членове на общността, е необходим поне един месец/един учебен срок, а продължителното проследяване на постигнатите резултати може да продължи и през цялата учебна година. 

 

Краен продукт/Визуализация: 1. Презентация/дневник/постер/блог – Как аз помогнах за спасяването на природата? 2. Плакати/клипчета/листовки/онлайн кампания, с които да популяризират идеята + резултатите.

 

Задачи на примерна тема „Намаляване на вредните емисии от автомобилите“

 • Направете проучване колко точно гориво е необходимо, за да се стигне от дома ви до училище и пресметнете какво отделя вашият автомобил като вредни емисии за една седмица.
 • Предизвикайте себе си! Изчислете колко време би ви отнело да се придвижвате по алтернативен начин – с колело, пеша, с ролери. Опитайте се да се придвижвате по този начин в продължение на седмица. Водете си дневник/блог, в който да записвате времето, което ви е отнело; предизвикателствата, които сте срещали; начина, по който се чувствате. Накрая обобщете плюсовете и минусите на този вид придвижване.
 • Организирайте кампания, чрез която да популяризирате алтернативните видове транспорт сред останалите ученици в училище. Кампанията може да включва изработване на плакати, организиране на кратки представяния пред останалите ученици – посещения в час, клипчета в социалните мрежи. Разделете се на групи, като всяка група трябва да поеме разпространението на информация по един канал. Целта е информацията за Ден без автомобили да достигне до всички ученици в училището и те да се включат в кампанията.
 • След като сте успели да убедите по-голямата част от съучениците си да се включат в кампанията, е време да се опитате да направите придвижването с колело/кънки масова практика във вашия квартал/населено място. Проучете към коя институция трябва да се обърнете, за да може придвижването по този начин да бъде улеснено за всички – т.е. да инициирате направата на повече велоалеи. Изгответе подписка, посетете общината, подайте своето аргументирано искане, дайте предложения за примерен маршрут и изчакайте отговор! Успех! 🙂

 

Предметна област: точни науки

Проект „Колко пъти сме се сблъсквали с дискриминация ?“

Кои цели покрива?

1.1. Познава и обяснява основни човешки и граждански права;

1.2. Познава и обяснява основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране;

1.3. Познава и обяснява основните механизми за упражняване на граждански права и задължения;

2.1. Намира обективна и цялостна информация по определени казуси;

2.4. Оценява важността на общественозначими теми;

3.2. Включва се в социални/граждански инициативи;

3.3. Търси решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи.

Описание 

Познаването и зачитането на основните човешки и граждански права и задължения е един от основните компоненти на съвременните демократични общества. Задължение на обществото и на всеки гражданин е да се бори срещу тяхното неспазване и незачитане.

Точните науки – математика, информационни технологии – могат да дадат прекрасна възможност на учениците да направят проучване по тази тема и да изчислят и обработят резултатите. 

Проектът дава добра възможност за практическо приложение на междупредметни връзки – история, български език, география, свят и личност, езици, изкуства, но осъществяването му не изисква задължително съвместна работа между преподаватели в училище.

Основната цел на проекта е учениците да направят проучване и анализ на качествени и количествени данни и след това да популяризират резултатите от своето проучване. Така те ще имат възможност да работят с проценти, да обработват статистически данни, да овладеят работата с МS Excel и най-вече да накарат своето училище/своята общност да се замисли върху една актуална и изключително важна тема, като ги запознае и с конкретните действия, които могат да предприемат, в случай че са жертва на какъвто и да е вид дискриминация или нарушаване на други техни права.

Времетраене: Един месец или времето за един раздел/учебен срок при организиране на мащабна информационна кампания.

Краен продукт/Визуализация: 1. Анкета с конкретни въпроси; 2. Обобщение на информацията; 3. Плакати/онлайн кампания/дискусии, чрез които учениците да запознаят останалите с правата им, с механизмите за защитата им.

 

Примерни задачи

 • Направете проучване на тема „Основни и неприкосновени човешки и детски права” и се запознайте с каналите, по които може да се подаде сигнал при установяване на случай на неспазването им.
 • Създайте онлайн анкета, използвайки някоя от следните платформи – surveymonkey, google form, или анкета на хартиен носител, която да разпространите в часовете на класа на целия гимназиален етап. Анкетата цели да проучи три основни направления – от една страна, степента, в която учениците познават своите права; от друга, случвало ли се е техните права да са били нарушени и самите те по някакъв начин да са били жертва на несправедливо отношение или дискриминация, дали знаят към кого да се обърнат в случаи на нарушаване на правата им и дали са го правили.
 • Обобщете резултатите от анкетите с помощта на програмата MS Excel, което би спестило доста време и би дало възможност за анализ на информацията по различни признаци – възраст, пол, активно участие в училищния живот и т.н. В случай че нямате възможност да работите с компютри, обобщете и анализирайте информацията на ръка. Представете в проценти отделните резултатите и се опитайте да разберете причините за тях.
 • Представете резултатите и установените тенденции в училището. Ако сте установили, че съучениците ви не знаят към кого да се обърнат при незачитане на човешките си права, организирайте кампания, чрез която да ги запознаете със съответните институции и механизми! Ако сте установили, че в училището често не се зачитат основните човешки права, направете кампания, с която да популяризирате важността им. Опитайте се да достигнете до съучениците си по всички възможни начини – в самото училище, в онлайн пространството и т.н.

 

Предметна област: социални науки

Проект „Как живеят моите връстници в развиващите се страни?“

Кои цели покрива?

1.1. Познава и обяснява основни човешки и граждански права;

1.2. Познава и обяснява основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране;

1.3. Познава и обяснява основните механизми за упражняване на граждански права и задължения;

2.1. Намира обективна и цялостна информация по определени казуси;

2.2. Съставя и подбира подходящи аргументи по казуси;

2.4. Оценява важността на общественозначими теми;

3.2. Включва се в социални/граждански инициативи;

3.3. Търси решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи.

 

Описание 

Проектът може да се адаптира в зависимост от конкретния учебен материал по география в съответния образователен етап. Основните му цели са учениците да придобият пълна и обективна представа за начина на живот в развиващите се страни – за зачитането на човешките права, за задълженията на техните връстници, за храната, която консумират, за разликите в достъпа им до възможности. След като съберат такава информация, могат да направят паралел между собственото си всекидневие и това на техните връстници в съответната държава. На учениците може да се даде задача да намерят информация за най-големите проблеми, пред които са изправени връстниците им, да потърсят информация кои световни организации и институции работят в тази сфера и да организират кампания, с която да съберат средства/материали и да подкрепят някоя инициатива или да организират и собствена такава.

Времетраене: Един месец или времето за един раздел, който обхваща изучаването на конкретен континент; по-голяма продължителност в зависимост от целта и обхвата на кампанията.

Краен продукт/Визуализация: Плакати/туристически гид/видеоклип/брошура/дневник/блог/листовки/мероприятия (концерти, благотворителни базари и пр.) – възможностите са много и зависят от крайната цел на проекта.

Задачи

 • Направете проучване, в което да намерите задълбочена и цялостна информация за живота на вашите връстници в някоя африканска държава. Разберете как изглежда тяхното всекидневие, пред какви предизвикателства са изправени, как стигат до училище, с какво са облечени, с какво се хранят, каква музика слушат, какво учат, какви филми гледат и т.н.
 • Избройте всички разлики между тяхното и вашето всекидневие и след това се опитайте да ги оцените – кое ви се струва справедливо и нормално, като накрая изберете една област от живота им, която според вас трябва да изглежда по друг начин и да се промени.
 • Помислете за начини, по които вие можете да помогнете за тази промяна. Научете какви институции и организации работят в тази страна в същата сфера (като ООН, УНИЦЕФ и др.), проучете техните инициативи и евентуалните начини да станете част от техните проекти. Свържете се с тях и споделете своите намерения. 
 • Организирайте събития, с които да популяризирате своята кампания и да привлечете максимален брой участници към нея.

 

Предметна област: изкуства

Проект „Как чрез изкуство можем да повлияем на обществото?“

Кои цели покрива?

1.1. Познава и обяснява основни човешки и граждански права;

1.2. Познава и обяснява основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране;

1.3. Познава и обяснява основните механизми за упражняване на граждански права и задължения;

3.3. Търси решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи.

Описание 

Проектът дава възможност учениците да се запознаят с начините на „употреба” на изкуството и по-конкретно да изразят своята позиция по важна тема чрез изкуство и да повлияят на останалите. Проектът може да бъде разработен в часовете по музика и изобразително изкуство, би могъл да бъде съвместна инициатива между преподаватели, но това не е задължително. Подходящ е за всеки етап от обучението и лесно може да се адаптира към съответния материал – може да бъде изложба от плакати/портрети или концерт с модерна или класическа музика. Би могъл да покрива частично и напълно посочените цели, което зависи основно от времето, което ще му се отдели.

Подходяща и актуална тема е представянето на правата на детето и тяхното зачитане – правото на глас и зачитането на мнението на децата. Целта на проекта е, от една страна, учениците да познават своите права и задължения, механизмите за упражняването им, а от друга – институциите, към които би следвало да се обърнат при нарушение на техните основни права. Не по-малко важно е чрез своите творби да представят важността на темата пред останалите ученици в училището, жителите на населеното място и да предизвикат дискусии. 

Времетраене: Един месец или времето за един раздел.

Краен продукт/Визуализация: Плакати/танц/песен/портрети.

Задачи

 • Изчетете внимателно Конвенцията за правата на детето. Кои свои права упражнявате вие? Случвало ли ви се е някой да не зачете някое ваше право? 
 • Кое от правата намирате за най-важно и смятате, че трябва да бъде популяризирано сред вашите връстници и сред общността ви?
 • Вашата основна задача е да измислите начин, по който да ги представите – плакати, чрез които да представите темата и да запознаете останалите с правата им и с начините им за упражняване.
 • Организирайте кампания – срещи-дискусии, на които да обърнете внимание на темата и подробно да запознаете всички с правата им и механизмите за противодействие спрямо нарушения. 

 

Предметна област: езици

Проект „Влиянието на глобализацията върху икономиката на развиващите се страни“

 

Кои цели покрива проектът?

2.1. Намира обективна и цялостна информация по определени казуси;

2.2. Съставя и подбира подходящи аргументи по казуси;

2.3. Защитава позицията си по определени теми, подбирайки най-подходящите аргументи;

2.4. Оценява важността на общественозначими теми;

3.2. Включва се в социални/граждански инициативи;

3.3. Търси решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи.

 

Описание

Основната цел на проекта е чрез познанията и уменията си за работа с чужд език учениците да се запознаят цялостно с някои от основните проблеми, които глобализацията предизвиква, и да си изяснят какви са възможните решения, към които всеки като консуматор би могъл да даде приноса си. 

Подходяща тема е пазарът на храните по света. Нейните аспекти са много и изборът зависи както от възрастта на учениците, степента, в която могат да боравят с изучавания език, така и от връзката, която може да бъде установена с преподавания материал. Това е добра възможност учениците да придобият познания за чужди култури, но също и за основните механизми на пазарната икономика в съвременния свят и ефектите, които той оказва върху локалните икономики. Основната цел е учениците да осъзнаят своите отговорности като консуматори и да са наясно, че изборът на продукти от тяхна страна е важна част от икономическия цикъл.

Тук освен индивидуална отговорност – например известно време да купуват само местни стоки или да не си купуват бърза закуска, учениците биха могли да организират и кампания, чрез която да информират останалите, да направят състезание между съучениците си, така че максимален брой хора да се запознаят с темата и проблема, чрез което да постигнат осезаем ефект и промяна в своята общност.

Времетраене: Зависи изцяло от планирането и от очакваните резултати. Ако като крайни цели са поставени дискусията по темата и преживяването ѝ от страна на учениците, времето от 2 до 4 седмици/един раздел е напълно достатъчно. Ако обаче решите да опитате да постигнете промяна в нагласите на останалите, които все още не познават темата, е хубаво да ѝ отделите от 2 до 5 месеца /цял срок.

Краен продукт/Визуализация: Дневник/постери с информация/интервюта от магазини, производители/клипчета.

 

Задачи

  • Запознаване с темата – може да го направите чрез филм или чрез статия, от която да изведете основните проблеми по темата. 

 

 • Разделени на отбори, учениците трябва да посочват аргументи и контрааргументи към съответната позиция – Защо купуваме вносни зеленчуци? Какви са предимствата и какви са недостатъците?

 

 • Кои стоки бихте избрали вие? Как това се отразява на личните ви финанси? Как това се отразява на локалната/националната икономика? 
 • Можете да се опитате да убедите родителите си да направите експеримент, като предпочетете българските стоки пред чуждите? Опишете всички разлики в качеството, в цените, във времето, което ви е отнело да ги намерите.
 • Представете по избран от вас начин резултатите. Обсъдете с класа ползите от избора си и измислете начин, по който да включите повече хора – да ги представите на останалите ученици в училище, да направите състезание или игра, така че максимален брой хора да бъдат съпричастни към решаването на проблема.

 

Предметна област: хуманитарни науки – литература

Проект: „А те имали ли са кауза?“

Кои цели покрива проектът?

1.1. Познава и обяснява основни човешки и граждански права;

1.2. Познава и обяснява основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране;

1.3 Познава и обяснява основните механизми за упражняване на граждански права и задължения.

2.1. Намира обективна и цялостна информация по определени казуси;

2.2. Съставя и подбира подходящи аргументи по казуси;

2.3. Защитава позицията си по определени теми, подбирайки най-подходящите аргументи;

2.4. Оценява важността на общественозначими теми.

 

Описание

Целта на проекта е чрез анализа на литературното произведение учениците да се запознаят с актуалните социални и граждански въпроси в съответното общество за епохата, за която то разказва. На учениците може да бъде възложена задача да намерят допълнителна информация за разказвания исторически период, за най-актуалните по негово време граждански въпроси и проблеми; каква гледна точка ни представя авторът и каква друга е съществувала. Допълнителна възможност да се анализират възможните решения на основните поставени от автора проблеми е да се пречупят през правата и задълженията, които тогавашните хора са имали, или пък да се разгледат през призмата на съвременния човек и изборите му да бъдат оправдани с по-нови норми.

Времетраене: Един раздел/предвиденото време за изучаване на едно произведение.

Краен продукт/Визуализация: Постер/пиеса/репортаж/пътеводител.

 

Задачи

 • След като се запознахте подробно с произведението „Гераците“ на Елин Пелин, се опитайте да пресъздадете основните проблеми, които българското общество среща след Освобождението.
 • Как изглеждат тези промени в българското общество днес – разрешени ли са, има ли общности, които все още ги срещат?
 • Изберете някой от героите, чиито права смятате за нарушени или чиято история ви се вижда несправедлива. Сега си представете, че този герой живее в днешно време и се опитайте да пресъздадете пътя, по който трябва да мине, за да защити своите права.

 

Предметна област: история

Проект „Какво научихме от…?“ 

Кои цели покрива проектът?

1.1. Познава и обяснява основни човешки и граждански права;

1.2. Познава и обяснява основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране;

1.3. Познава и обяснява основните механизми за упражняване на граждански права и задължения;

2.1. Намира обективна и цялостна информация по определени казуси;

2.2. Съставя и подбира подходящи аргументи по казуси;

2.3. Защитава позицията си по определени теми, подбирайки най-подходящите аргументи;

2.4. Оценява важността на общественозначими теми.

 

Описание

Проектът цели да представи критичен анализ – сравнение между политически системи, или да извлече постиженията, които някоя конкретна епоха е завещала за развитието на човечеството. Това може да бъде абсолютно всеки изучаван период и в зависимост от класа, в който са учениците, резултатите могат да бъдат различни. Учениците могат да анализират положението на обикновения човек във всяка политическа система, да сравняват правата и задълженията на хората в различни периоди, да си представят как би изглеждал животът им в съответната епоха или как би звучало на „човека от миналото“ да търси своите права в съответните институции.

Добра възможност за изграждане на умения за аргументиране и изразяване на позиция (елемент 2 на умението) е да се провеждат дискусии по исторически теми, които често събуждат остра полемика в общественото пространство и се стига до крайни и неаргументирани позиции, което само по себе си често се превръща в пречка хората да си вземат поука от миналото. Такъв тип тема е националната памет за социалистическия режим или погледът към периода на османската власт по българските земи. На учениците би могло да се постави задача за подробно изучаване на темата, на съответните исторически оценки и мнения, така че накрая самите те да успеят да изготвят брошура, с която да информират останалите и да повлияят на техните нагласи и емоции към съответната тема.

Времетраене: Времето за изучаването на съответния раздел.

Краен продукт/Визуализация: Организиран дебат с гости/плакати/малки книжки/онлайн кампания.

Задачи

 • След като вече сме разгледали подробно всички аспекти на живота при социалистическия режим в България, дойде времето да разгледаме възможните позиции по темата. Ще проведем дискусия, в която двете основни позиции са: „При социализма ни беше много по-добре, демокрацията съсипа всичко“ и „Още много години ще ни е трудно след живота при социализма“. Разделяме се на 3 отбора – едните ще защитават първата теза, другите – втората, а третите са изправени пред трудната задача да се опитат да създадат обективна оценка за социалистическото минало на страната, в която да отчетат критично и позитивите, и негативите за обществото ни.
 • Всички заедно редактират обективния анализ и организират представяния на темата пред свои съученици, родители и т.н.

Още полезни статии:

Карта на четивната грамотност
Четивна грамотност

Карта на умението Четивна грамотност

Елемент Цели Стратегии 1. Извлича информация от непрекъснат текст. 1.1. Намира директно казана в текст информация. 1.1.1. Задава си въпроси по текста; 1.1.2. Разделя в

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали