Как да разрешаваме конфликти по мирен начин с „Колелото на избора“?

Умението за мирно и конструктивно разрешаване на конфликти е част от социално-емоционалното образование в училище. Изграждането на тези умения може да послужи в много житейски ситуации и да подобри благосъстоянието на учениците. Децата прекарват голяма част от времето си в училище. Тук се срещат с много и различни хора, формира се стилът им на общуване, изправят се пред конфликти, стрес и фрустрация.

Всеки млад учител бързо научава, че от уменията за конструктивно решаване на конфликти зависят училищният климат, атмосферата в класната стая, подкрепящите връзки и приятелства. Ето защо е необходимо учениците да придобият знания и умения за различни инструменти, които биха им помогнали в този процес. Когато казваме на детето, какво не се прави, е редно да го научим – какво се прави и съответно – как. Един такъв полезен и изпитан инструмент за овладяване на умения за мирно разрешаване на конфликти е “Колелото на избора”.

Колелото на избора

“Колелото на избора” може да се използва, както в ежедневните ситуации в училище за разрешаване на конфликтни ситуации, така и методично като последователност от уроци за формиране и практикуване на социални умения и зачитане на чуждата гледна точка. Всяка конфликтна ситуация е възможност да научим децата да управляват конфликтите, да реагират съзидателно като взаимодействат  с другите по мирен начин, за да благоденстват в междуличностните взаимоотношения.

Чрез този инструмент насочваме детето, като му  даваме възможност да разсъждава върху дадена ситуация, насърчаваме го да погледне през очите на другия и в крайна сметка предоставяме свобода и пространство за избор. Когато решават благополучно и сами проблемите си в училище, децата добиват увереност, че са способни да се справят. 

Ако използваме колелото в последователност от уроци, всяка една тема представлява отделен отрязък. Учениците разполагат с индивидуален работен лист, на който оцветяват или илюстрират своя отрязък, като им предоставяме свободата  да изразят творчески това, което са научили. След като приключите с цикъла от уроци, може да си организирате изложба от ученическите “Колела на избора”.

Уголемен модел на “Колелото на избора” се поставя в класната стая и училищния двор, за да бъде на разположение във всеки момент. Когато учениците са усвоили набор от решения и възникне конфликт или критична ситуация, учителят може да им предложи да изберат начин за справяне с предизвикателството от колелото.

Ефективност на процеса

В процеса на изучаване и практикуване на инструментите за разрешаване на конфликти, заложени в “Колелото на избора”, децата се учат на взаимно уважение, сътрудничество, умения за  вземане на решение, умения за решаване на проблеми, увереност в собствените си възможности. 

За да бъдат овладявани ефективно тези умения, се минава през няколко етапа: 

 • Осъзнаване на явленията, които са предмет на обсъждане; 
 • Усвояване и практикуване на необходимите знания и умения; 
 • Промяна в нагласите на участниците като ключов момент, без който не можем да говорим за устойчивост във времето на усвоените знания и умения;
 • Пренасяне на наученото в реалния живот.

Тук се намира и ключовата роля на учителя, който играе посредническа и фасилитаторска роля във всеки един момент от етапите. За да има устойчив резултат, социално – емоционалното образование трябва да отговаря на следните условия: 

 • Да бъде последователно и системно, като се следват координиран набор от обучителни подходи за развитие на знанията и уменията;
 • Да бъде активно и се използват ролеви игри, дискусии, решаване на казуси, екипна работа, рефлексия;
 • Да бъде фокусирано и целенасочено към формиране на определени социални умения или елементи от емоционална компетентност;
 •  Да е ясно кои специфични умения, нагласи и знания ще се формират.

Урок на тема: Кажи “Извинявай!”

Това занимание може да се проведе в час на класа или в занимания по интереси. Може да започнете с дискусия относно мнението на учениците по следната тема: “Грешките, които допускаме, изискват ли понякога да се извиним  и да поправим стореното?” 

Цел: Да научим децата как искрено да се извиняват;

Материали: Пастели или маркери за оцветяване на индивидуални работни листове с “Колело на избора”;

Насоки: 

1. Обяснете на учениците, че когато сгрешиш е много по-важно как се опитваш  да поправиш стореното, отколкото фактът, че си допуснал грешка. Абсолютно всеки греши, но само човек, който се чувства уверен в себе си може да каже искрено “Извинявай” или “Съжалявам“.

2. Помолете децата да си припомнят случай, когато някой ги е наранил или обидил и след това са получили неискрено извинение.

3. Разделете учениците по двама и разиграйте поднасяне на неискрено извинение. Как звучи то? Гледат ли се децата в очите? Ако прецените, демонстрирайте първо вие. След това нека учениците изиграят ролите, като се редуват.

4. Научете децата да се извиняват искрено в три стъпки:

 • Разбери, че си сгрешил;
 • Кажи, че си сгрешил;
 • Поправи грешката.

Пример: Разбирам, че съм взел/а твоя химикал. Съжалявам. Ето вземи един от моите.

5. Нека децата се упражняват в искрени извинения. Напомнете, че признаването на грешката изисква чувство на отговорност, а не на вина.

6. Позволете им да оцветят отрязъка „Извинявай“ на своето индивидуално “Колело на избора”.

Обобщение: Извиненията създават близост и доверие между хората, което води  до сътрудничество и търсене на решения на проблемите, вместо до противопоставяне. Когато грешката е непоправима, остава само искреното извинение.

Не на последно място – развитие на емпатия

Важно е децата да изглаждат отношенията си след конфликт, да се вглеждат и в невербалните сигнали на другите, да се научат да чуват онова, което е останало неизказано, да се опитват да разпознават чувствата на другите, както и да ги зачитат. 

Развитието на емпатията, самоконтрола и осъзнатостта са част от холистичния подход в образованието и биха допринесла много за уменията на учениците да разрешават предизвикателствата и конфликтите по мирен начин в динамичната и сложна училищна среда.

 

Източници:

 1. Lynn Lott and Jane Nelson, The Wheel of Choice: A Problem-Solving Program;
 2. Рандев. Пaнайот,  Програмна система за личностно развитие “Все По” –  Фондация “ Човек Плюс ”.

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали