Как да подсигурим позитивна училищна атмосфера с инструмент „Себегриж” за учители?

Грижата за психологическото благополучие на учениците като необходимо условие за ефективно учене все по-често попада във фокуса на българските училища. Директори, учители и психолози създават стратегии, въвеждат добри практики и организират инициативи, които осигуряват психологическа и емоционална подкрепа на децата. Целенасочената грижа за благополучието на самите учители обаче все още е рядкост. Увлечени в неизброимите си работни задачи и отговорности към учениците, те често забравят да откликнат на собствените си нужди.

Тази статия разказва как да надградим позитивната учебна атмосфера, като помогнем на училищния екип да полага съзнателни „себегрижи” редовно. Г-жа Диана Петкова-Велчева е директор на Начално училище „Цани Гинчев” – гр. Лясковец, което участва в програма „Училища за пример” на фондация „Заедно в час”. То е построено през далечната 1906 г. и днес в него се обучават 101 деца, от които 11 имат специални образователни потребности. Слави се като успешно приобщаващо училище и е търсено от много родители, включително от съседни общини.

„Пазим традициите, които е имало преди нас и ги доразвиваме.  Усилията ни са насочени към подкрепа и повишаване на благополучието на всички – ученици, родители, учители и служители, което е предпоставка за успешно приобщаване.”, споделя г-жа Петкова-Велчева.

Материалната база и условия в училището са великолепни – то разполага с 4 специализирани кабинета (компютърен, ресурсен, логопедичен и психологическа лаборатория), арт-творилница, библиотечен кът и физкултурен салон с модерни фитнес уреди. В двора има обособени горски кът, опитно поле и овощна градина, където учители и ученици заедно отглеждат плодове, зеленчуци, цветя и билки.

От 2 години насам НУ „Цани Гинчев” е обявено за иновативно. За разлика от традиционната организация на учебния процес в начален етап, учебните предмети във всеки клас са поверени на различни учители, като по-трудните се изучават сутрин, а следобедът остава за спорт, изкуство и занимания по интереси. Създадени са 12 клуба за личностно развитие, в които учениците затвърждават учебните си знания, повишават четивната и дигиталната си грамотност, развиват социално-емоционалните си умения и разгръщат артистичните и спортните си заложби. 

В педагогическия екип преобладават младите учители, за което г-жа Петкова-Велчева полага целенасочени усилия.

Визитка на практиката:

Име: Инструмент „Себегриж”

Подходяща е за: членовете на училищния колектив, но може да бъде адаптирана и за ученици в прогимназиален и гимназиален етап

Прилага се: целогодишно

Необходими материали: разпечатани бройки от формуляра на инструмента (по една за всяка седмица от периода на реализация), инструкция за попълване на формуляра

Цели:

  • осигурява на учителите и служителите възможност за системна грижа за себе си;
  • учители и служители реализират съвместни дейности на база сходни интереси;
  • училищният екип се сплотява, хората се опознават по-задълбочено, формират се нови приятелства;
  • създава пространство за неформално общуване и възникване на интересни идеи и инициативи;
  • помага да се обособят екипи за постигането на конкретни цели на училището въз основа на силните страни и интересите на учителите и служителите.

Описание на практиката:

Основната цел на училищния екип е поддържане и надграждане на позитивна култура и образователна среда. До момента вече са създадени и се прилагат две успешни практики за подкрепа на психологическото благополучие, едната от които е насочена към учениците, а другата – към родителите.

Инструмент, наречен „Емоциометър”, проследява емоционалното състояние на учениците във всеки клас. Той съдържа 20 различни емоции и всяка сутрин и следобед преди започване на учебните занятия учениците отбелязват как се чувстват, като поставят щипка със своето име на съответното място. Дежурните ученици нанасят резултатите в бланка, която се преглежда от учителя и при установена необходимост той оказва подходяща подкрепа на нуждаещото се дете.

Как да подсигурим позитивна училищна атмосфера с инструмент „Себегриж” за учители?

Училищният психолог е модератор на клуб „Приобщеният родител”, който осигурява съдействие, помощ и подкрепа на родителите по въпроси относно взаимоотношенията с децата им и евентуални проблеми при тяхното възпитание и развитие.

Грижата за благополучието на членовете на училищния екип с инструмента „Себегриж” е следващата логична стъпка от изграждането на положителна училищна атмосфера. Лидерският екип на училището, който се състои от директора, заместник-директора, логопеда и един от учителите, се вдъхновява за идеята по време на обучението по програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. 

„В това забързано ежедневие хората все по-малко намират време за себе си. Когато учителят всеки ден прави малки стъпки на грижа за благополучието си, се чувства по-удовлетворен и е по-ефективен в работата си.”, пояснява г-жа Петкова-Велчева.

Стъпка 1 – Изработване на инструмента

Инструментът „Себегриж” представлява таблица със заглавие „Как се погрижих за себе си през седмицата от … до …”. По хоризонтала са изброени конкретни дейности, които подкрепят благополучието като „четене на книга”, „време със семейството”, „среща с приятели” и т.н. Дейностите се измислят и формулират от отговорния за прилагането на инструмента лидерски екип на училището. Вляво по вертикала са нанесени имената на всички служители. Формулярът се попълва, като на реда срещу името си всеки учител поставя знак под дейностите, с които се е погрижил за себе си през посочения период. Инструментът „Себегриж” включва и писмена обосновка и инструкции за попълване на формуляра.

Стъпка 2 – Първоначално изпробване и корекции на инструмента

Г-жа Петкова-Велчева и колегите ѝ от лидерския екип изпробват за пръв път практиката в края на миналата учебна година. Обосновката с инструкциите и формулярът са поставени на видно място, като всички служители са приканени да го попълват ежедневно. В края на годината се установява, че много от тях го правят нередовно или изобщо не го правят. Анализ на получената обратна връзка сочи, че част от екипа намира списъка с дейности неизчерпателен, друга не успява да отдели време всеки ден, а трета не се е запознала подробно с обосновката и е решила, че някой просто си прави шега. Затова лидерският екип решава да организира и устна дискусия относно инструмента и неговото предназначение, да добави към дейностите графа „друго” и да промени честотата на попълване на веднъж седмично.

Стъпка 3 – Събиране на информация

В началото на настоящата учебна година лидерският екип провежда среща с всички служители, на която официално представя инструмента и разяснява неговите цели и значение. Обновеният формуляр с инструкциите е поставен на таблото в учителската стая. Попълва се всеки понеделник за предходната седмица. Дежурният учител има за задача да го смени и да впише датите на новата седмица. Попълнените варианти се съхраняват в специален джоб и ако някой е забравил или пропуснал да отбележи своите „себегрижи”, има възможност да го направи и след като бланката е сменена. Информацията се събира в продължение на около 4 месеца.

Стъпка 4 – Обобщение и анализ на данните и сформиране на клубове по интереси

В края на ноември всички попълнени формуляри се преглеждат и анализират от училищния психолог. В зависимост от водещите тенденции при получените данни, се взима решение за сформиране на клубове по интереси. Няма ограничение относно бройката клубове или бройката членове във всеки от тях. След обявяването на клубовете и разпределянето на участниците, лидерският екип подготвя и възлага забавни мисии в рими на всеки клуб. В случая те са свързани с организацията на последната седмица преди предстоящите коледни празници.

Стъпка 5 – Функциониране на клубовете и изпълнение на мисиите

 Участниците в даден клуб самоорганизират дейността си и разпределят задачите помежду си. Те сами решават колко често и къде да се събират и какво да правят. Клуб „Семейство и приятели” дорпинася за коледното настроение, като посреща екипа с горещ шоколад, сметанова елхичка и коледни сладки в понеделник сутринта. Клуб „Доброволчество” подготвя подаръчни пакети за децата със СОП и децата в риск или от социално слаби семейства. Клуб „Слушане на музика” отговаря за пускането на коледни песни през всяко междучасие и осигурява музика на живо за коледното парти. Клуб „Кулинарство” организира и подготвя празничната почерпка. А на клуб „Физическа активност” се пада да доведе Дядо Коледа и Снежанка, да обиколи с тях всички класове и да съдейства за раздаването на много подаръци. Създателите на инструмента също попълват формуляра и се включват в клубовете. Директорката, г-жа Петкова-Велчева, споделя, че като участник в клуб „Кулинарство” е имала за задача да събере парите за продукти и да направи баницата с късмети.

Защо да опитате тази практика?

Вследствие на откритата комуникация с целия екип относно важността на инструмент „Себегриж” и интегрирането на обратната връзка, учителите и служителите постепенно приемат идеята и започват да попълват формуляра все по-редовно и отговорно. Дейността на клубовете осигурява великолепна организация и ефективно изпълнение на множеството задачи покрай предпразничния период. 

Също така, учителите и служителите прекарват коледната седмица изключително весело. Редовно отправят ентусиазирани въпроси към г-жа Петкова-Велчева: „А може ли да направим и това? А какво ще кажете за онова?”. Учениците също споделят, че са се забавлявали много, а родителите са искрено благодарни за вниманието и подаръците. Коледният дух завладява всяко кътче и сърце на територията на НУ „Цани Гинчев”.

„Вярвам в ненасилствения подход към работата. Винаги съм се съобразявала със силните страни на служителите и възлагам задачи въз основа на тях. Когато всеки прави онова, което обича и в което е добър, работата се върши с желание, старание и творчество. Инструмент „Себегриж” ни помогна да се опознаем и да обособим екипи за конкретни цели на училището.”, прави равносметка г-жа Петкова-Велчева.

Любопитни идеи за бъдещето вече са се родили в рамките на неформалното общуване между колегите. Различните клубове планират още инициативи за заздравяване на общността като организация на спортен празник за родители, учители и ученици, провеждане на любителски занимания по народни танци за учители и ученици, периодични събития за мотивиране на читателската активност чрез споделяне на прочетени книги и др.

За какво да внимавате при реализацията на практиката?

Г-жа Петкова-Велчева препоръчва при прилагането на инструмент „Себегриж” да се вземат предвид следните съвети:

  • внимателно да се обмислят и формулират дейностите за грижа за себе си;
  • да се даде достатъчно време за първоначално изпробване и адаптиране на инструмента спрямо спецификата на съответния екип;
  • да се проведе предварителен разговор с всички служители относно значението и целите на инструмента с цел да се избегне възможната съпротива.

Грижата за благополучието на всички участници в училищния живот безсъмнено благоприятства качественото обучение. При наличието на положителна учебна атмосфера учителите са ентусиазирани и удовлетворени, а учениците – щастливи и спокойни. Инструмент „Себегриж” е практика, която би била полезна във всяко училище.

Ако благополучието на учители и ученици е във фокуса на интересите ви, можете също да се вдъхновите с допълнителни идеи как да изградите подкрепяща учебна среда, как да въведете система за психологическа подкрепа на много нива или просто как да се погрижите за себе си.

Практиките са селектирани в инициативата „Добрите практики на фокус 2023“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

 

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

В обувките на историческа личност

Учениците анализират ключови моменти от живота и делото на конкретна историческа личност. Самоосъзнатост: обвързват емоциите и действията на историческа личност с техните собствениСоциална осъзнатост: осъзнават

Социално-емоционално учене

Поема от изследовател

Учениците се запознават с живота на известен изследовател и създават поема от негово име. Самоосъзнатост: Учениците научават и изпитват нови емоции чрез други хора. Социална

Социално-емоционално учене

Кoлективен годишник на класа – СЕУ дейност за работа в екип

Учениците създават креативен групов годишник, който да съдържа спомени от изминалата година. Самоосъзнатост: Посредством творчество учениците разсъждават върху постигнатото през учебната година. Вземане на отговорни

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали