Как да осигурите подходящите нива на психологическа подкрепа за учениците?

Вероятно на всеки от вас се е случвало да установи, че някой ученик е тревожен или потиснат в даден момент и това се отразява негативно на постиженията му в клас. Темата за психичното здраве и влиянието му върху процеса на учене става все по-актуална. На фона на сериозните предизвикателства пред обикновения гражданин на света през последните три години тази нарастваща актуалност всъщност е добра новина. 

Изследванията доказват, че добрата психологическа кондиция на учениците е необходимо условие, за да разгърнат потенциала си за учене. Ето защо, независимо дали става въпрос за леко неразположение поради трудности при усвояването на раздел по математика или сериозен дистрес, свързан с развод на родители, децата винаги имат нужда да бъдат подкрепяни с грижа за психологическото им благополучие. 

Всеки ученик притежава свой уникален набор от умения, интереси, идентичности, силни страни, потребности и цели. Използването на система за психологическа подкрепа на учениците на много нива отчита, че учениците се различават един от друг, като същевременно позволява на учителите да откликнат на тези различия. Прилагането ѝ е базирано на равнопоставеност, хуманност и сътрудничество и посреща нуждите на всеки ученик за благополучие и по-позитивно преживяване на учебния процес.

Как да осигурите подходящите нива на психологическа подкрепа за учениците?

Какво представлява системата за психологическа подкрепа на много нива?

Системата за психологическа подкрепа на много нива използва регулярно събирани данни, за да проследява различни индикатори на психичното здраве на учениците, както и факторите, които му влияят.

Как да осигурите подходящите нива на психологическа подкрепа за учениците?

Как да осигурите подходящите нива на психологическа подкрепа за учениците?

Въз основа на получената информация, системата осигурява различни нива на подкрепа, което води до по-ефективно и справедливо разпределяне на наличните ресурси, т.е. учениците с по-значителни нужди получават по-интензивна подкрепа. Обикновено нивата на подкрепа са три: 

 • Ниво 1 включва универсални практики, които обхващат всички ученици. Те могат да бъдат ресурси за развитие на социално-емоционални умения, процедури за осигуряване на подкрепяща учебна среда, политики за насърчаване на физическата активност и т.н. Това ниво обикновено удовлетворява нуждите от подкрепа на около 80 % от учениците.
 • Ниво 2 е предназначено за децата, за които е установена необходимост от допълнителна грижа за психичното здраве. Нормално е те да са около 15 % от учениците. Подкрепата най-често се реализира в малки групи и включва например по-интензивна работа за развитие на социално-емоционални умения, ученически екипи за взаимопомощ, по-активно наблюдение от учители и др.
 • Ниво 3 е насочено към ученици, които преживяват значителен дистрес или са с диагностицирани психически състояния. Тук подкрепата най-често е индивидуална и включва достъп до специализирани ресурси като психолог и ресурсен учител, менторство и персонализирани стратегии за развитие. Обикновено между 1 и 5 % от учениците се нуждаят от такъв тип подкрепа.

Как да реализирате системата за психологическа подкрепа на много нива в 7 стъпки?

 • Стъпка 1 – създайте отговорен екип. За да бъде системата ефективна, е важно да има екип от хора с ясно определени отговорности относно изграждането и прилагането ѝ. Ако училището ви вече има опит с професионална учеща общност (ПУО), може да използвате модела, за да сформирате отговорния екип, а ако не – ето подходяща възможност да стартирате. Екипът трябва да се среща регулярно и при конкретна нужда да привлича към работата членове на училищния персонал, ученици или родители.
 • Стъпка 2 – изберете нива на подкрепа. Подходът с гореописаните три нива на подкрепа е доказано ефективен и най-популярен. В зависимост от конкретните специфики и нужди на училището обаче е възможно да създадете система с различен брой нива. Принципът е, че ниво 1 се прилага спрямо всички ученици, а следващите нива обхващат по-малък брой деца в зависимост от нуждите им от допълнителна подкрепа.
 • Стъпка 3 – създайте набор от практики за подкрепа. Добре е първо да дискутирате и прецените кои са най-острите нужди точно на вашето училище. Универсалните практики, които изберете за ниво 1 трябва да отговарят именно на тях. Дали трябва да адресирате нередовната посещаемост на часовете? Или високите нива на агресия сред учениците? Или може би ниската мотивация за учене? Изберете до 3 проблема, върху които да се фокусирате, за да може подбраните стратегии да са целенасочени и ефективни. След това помислете за общи идеи за подкрепа на ниво 2 и 3, макар че стратегиите на тези нива следва да се конкретизират спрямо установените нужди на учениците, които ще подкрепят. Освен идентифицирането на практики за всяко ниво, на тази стъпка е важно да прецените кои учители ще бъдат включени в прилагането им и какво време и ресурси ще бъдат необходими. Този момент е ключов за успеха на инициативата. Разбира се, създаденият набор от практики за всички нива може да бъде ревизиран и променян в зависимост от постигнатите резултати.
 • Стъпка 4 – съберете данни за психическото здраве и благополучие. Подберете или създайте инструменти за събиране на информация (въпросници, разговори, целенасочени наблюдения и т.н.) Постарайте се те да бъдат валидни, благонадеждни и да ви предоставят информация, с която да сравните как индивидуални ученици се справят на ниво съученици, семейство, регион, нация. Тук можете да откриете полезни идеи. Когато това е възможно, е добре да използвате и сравните многобройни източници на информация, включително впечатленията на учители, родители и самите ученици. След като конкретизирате инструменти за събиране на данни, вземете решение какъв период от време ще трае първоначалното проучване и колко регулярно ще се провежда.
 • Стъпка 5 – проследете данните за всеки ученик. Най-добрият вариант е да създадете електронна база данни, до която да имат достъп всички участници в прилагането на системата. Един достъпен и сигурен начин за това е използването на Google документи, където в реално време може да се нанася и проверява информация от всички, с които съответният документ е споделен. Документите могат да бъдат подредени по випуски и класове. След определения за събиране срок информацията за психологическото благополучие следва да бъде прегледана и анализирана с цел да се определи кои ученици имат нужда от допълнителна подкрепа на нива 2 и 3. При тази стъпка е добре получените данни да бъдат засечени с наличната информация за академичните резултати, редовното присъствие, поведенческите прояви и нивото на социално-емоционални умения на учениците, така че решенията за допълнителна подкрепа да са възможно най-ефективни.
 • Стъпка 6 – приложете практиките за подкрепа. Стартирайте с прилагането на стратегиите от ниво 1 спрямо всички ученици. Когато идентифицирате учениците с нужда от подкрепа на ниво 2 и 3, планирайте каква намеса ще реализирате при всяко ниво и за какъв период от време. Не забравяйте, че допълнителната подкрепа на ниво 2 и 3 не означава учениците да спрат да получават универсалната на ниво 1. След изтичането на периода, отново съберете информация за всички ученици с определените инструменти. Използвайте получените данни, за да отговорите на следните въпроси. Стратегиите на ниво 1 удовлетворяват ли нуждите на поне 80 % от учениците? Ако не, това означава, че следва да бъдат ревизирани и засилени. Какъв е напредъкът при учениците на ниво 2 и 3? Има ли ученици, които трябва да сменят нивото на подкрепа? Периодичната проверка на резултатите от прилагането на системата и адаптирането ѝ в съответствие с тях гарантира ефективна грижа за учениците.
 • Стъпка 7 – насърчете включваща култура при прилагането на системата. Погрижете се учениците да приемат системата за подкрепа като нещо нормално, така че да се избегне всякаква вероятност за дискриминиране. Доколкото е възможно, всички ученици би следвало да получават различните нива на подкрепа в различен период от време, независимо каква е причината за нарастването на нуждата им от грижа за психичното здраве. Избягвайте практики на ниво 2 и 3, които през цялото време изолират учениците от връстниците им. Това би нарушило чувството им за свързаност и принадлежност, които са ключови за психичното здраве.

Системата за психологическа подкрепа на много нива адресира нуждите на всеки ученик в академичен, социален, емоционален и здравословен план, като намалява пречките за учене и развитие както във, така и извън класната стая. Осигуряването на различни нива на грижа за психичното здраве се свързва с намаляване на проблемното поведение и състояния като тревожност, апатия и тъга. То повишава концентрацията и академичните резултати и подобрява социално-емоционалните умения на учениците. Прилагането на системата помага и на учителите да бъдат по-ефективни в класната стая. 

Опитайте, струва си!

Тази статия е адаптирана от: Transcend. (2020). Mental Health Practice Toolkit. Provide Multiple Tiers of Support.

 

Източници:

 1. Младенова, М. (2022). Как да изградим подкрепяща учебна среда? Преподаваме.bg
 2. Младенова, М. (2022).  Връзката ТЯЛО-УМ: как физическата активност подобрява благополучието на учениците. Преподаваме.bg
 3. Младенова, М. (2022). Как да измерим психологическото благополучие на учениците? + Инструмент за сваляне. Преподаваме.bg
 4. Маринкова-Йорданова, С. (2022). Какво е професионална учеща общност (ПУО) и 4 съвета как да си я направим в училище? Преподаваме.bg
 5. Маринкова-Йорданова, С. (2022). 10 практически съвета за успешно стартиране на професионални учещи общности (ПУО). Преподаваме.bg
 6. 24 Видео Урока Как да Използваш Google Docs. Преподаваме.bg
 7. Turnaround for children Toolbox. (2020). Tiered System of Supports.

Още полезни статии:

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Направи план за действие
Математическа грамотност

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук

Работа в екип
Работа в екип

Работа в екип

Работа в екип Какво представлява умението и защо е важно? Какво е работа в екип?  Според една от най-кратките дефиниции за работа в екип това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали