Демократична класна стая: правила, светофар и лидерски роли

Ако направим анкета учителите за най-често срещаните неприемливи поведения в клас, вероятно ще получим доста сходни отговори. Учениците закъсняват или отсъстват без причина, отиват за закуска или се хранят в час, говорят си или играят с телефоните, слушат музика или не работят по задачите. 

В началото на учебната година, когато учителката по математика Антония Цветкова става класна на VIII “В” клас в Свищовска професионална гимназия “Алеко Константинов”, я посреща именно такова поведение. Класът е нов, учениците не се познават помежду си и като цяло средата е предизвикателна. 

Но г-жа Цветкова не се стряска, а напротив – приема предизвикателството с отворени обиятия и се захваща за работа. Заедно с осмокласниците прави три големи крачки, които променят изцяло атмосферата в клас. Първата стъпка е установяване на правила на класа,  втората – разпределяне на лидерски роли в класа, а третата – изготвяне на инструмент, който да стимулира учениците да се саморегулират. 

В тази статия ще почерпим от опита на Антония Цветкова в изграждането на култура на класната стая. Ще видим каква е връзката между светофар, правила и лидерски роли и ще помислим заедно  за какво да внимаваме, ако искаме да въведем практиката в своето преподаване.  

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: Нашите правила, лидери и светофар за самоконтрол

Цели: Подобряване на културата в класната стая; Учениците да се саморегулират

Подходяща е за: Ученици, които са в нов клас; подходяща е за начален и прогимназиален етап

Прилага се:  през цялата учебна година

Необходими материали: цветни листа с имената на учениците, снимки на учениците, значки за лидер, цветли листа за светофара – зелен цвят, жълт и червен, корково табло

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Практиката, която обединява правилата на класната стая със светофара и лидерските роли, се основава на демократичния принцип – всеки компонент е избран и удобрен от учениците. Именно осмокласниците са и тези, които осъществяват контрол и следят дали се спазват нормите. Това доверие от страна на учителя ги овластява, прави съпричастни и отговорни към училищния живот.

Стъпка 1: Правила на класната стая

Както вече споменахм, правилата в класната стая на г-жа Цветкова са формулирани от учениците. За планираната дейност са необходими цветни листа и флумастери. 

Тъй като Антония е класен ръководител на VIII “В”, тя използва часа на класа за обсъждане на темата, гласуване на предложенията и изготвянето на табла с правилата. 

Часът започва с насочен разговор  Въпросите, които учителката задава, са следните: 

 1. Как трябва да се държите в час, за да имаме спокойни часове?
 2. Какво трябва да правим, за да няма напрежение? 
 3. Какво трябва да е отношението ви към часовете?

Една от ученичките поема ролята да обобщава дискусията и да записва идеите на цветните листа. Постепенно, водени от насочващите въпроси, младежите стигат до няколко предложения, а след гласуване се договарят на трите основни правила на класа

Снимка 1. “Да пазим тишина в час”, “Да влизаме във всички часове”, “Да не използваме телефони в час” 

Демократична класна стая: правила, светофар и лидерски роли

Стъпка 2: Светофар

Светофарът влиза в класната стая основно по идея на г-жа Цветкова. Учениците харесват инструмента и с ентусиазъм, защото е забавен и лесен за употреба, и се включват в изработката му. 

Снимка 2. За да направите и вие светофар ви трябват листа в зелен, жълт и червен цвят, корково табло и листчета с имената на учениците. 

Демократична класна стая: правила, светофар и лидерски роли

Идеята на светофара е да научи учениците да се саморегулират. Ако някой от тях не спазва правилата, които сами си измислиха, се премества на жълто, а ако продължи – на червено. Ако се поправи обаче, го връщаме на по-горна позиция. Оказа се, че това страшно забавлява децата и всички искат да са на зелено. А уговорката ни е, че ако в края на всяка седмица всички са на зелено, аз ще организирам мероприятие за целия клас, обяснява учителката. 

Как да интегрирате светофара: 

 1. Установете правила, чието спазване да отразява светофара.
 2. Подгответе необходимите материали – цветни листа (жълт, зелен и червен цвят), листа с имената на учениците, корково табло. 
 3. Уточнете с учениците на какъв принцип ще се премества ученик на различен цвят.
 4. Дайте задача на учениците да “сглобят” светофара.

Стъпка 3: Лидерски роли 

Лидерските роли в класната стая овластяват учениците, но и помагат изключително много на г-жа Цветкова, като олекотяват работата ѝ. Преди да представи идеята на класа, учителката отделя време да помисли за необходимите лидерски позиции и да подготви длъжностна характеристика за всяка от тях. След това подготвя необходимите материали – снимки на учениците и значки за всяка роля. Следва представяне на идеята пред класа и избор на лидери. 

Снимка 3. Таблото с лидерите на класа през първия учебен срок

Демократична класна стая: правила, светофар и лидерски роли

“8 “В” клас с вдъхновение избра своите лидери! Учениците сами изявиха желание да са лидери в избрана от тях позиция и класът гласува за всеки поотделно”, разказва учителката. 

Лидерските роли в класа са: 

 • Лидер на домашните – следи кой има написана домашна работа и казва верните отговори на съучениците си. Г-жа Цветкова проверява неговата домашна работа, а той – на всички останали в класа;
 • Лидер на присъствието – следи отсъствията и причините за тях; 
 • Лидер на правилата – следи спазват ли се избраните от класа правила и докладва нарушенията на класния ръководител;
 • Лидер на подаръците – следи наближаващите рождени дни и организира изненада за всеки;
 • Лидер на спазване на времето – когато краят на междучасието наближава, напомня на съучениците си, че часът започва и че е време да влизат в клас;
 • Лидер на материалите – помага на учителите при раздаване на разпечатаните класни и контролни работи и други материали за класа;
 • Лидер на отношенията – следи за проблемни отношения в класа и се опитва да бъде медиатор. При по-сериозен конфликт трябва да информира класния ръководител;
 • Лидер на мероприятията – помага на класния ръководител за организиране и изпълнение на мероприятията в класа;
 • Помощник-учител – помага за всичко, за което го помоли учителят. 

“Предвидили сме, ако някой не е отговорен към лидерската си позиция, как да го сменим. Още от първия ден всички приеха задълженията си присърце и започнаха с удоволствие да ги изпълняват. Втория срок ще сменим лидерите с други ученици от класа”, допълва г-жа Цветкова.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Въвеждането на демократични процедури е много ценно, тъй като подготвя учениците за реалния демократичен свят, в който всеки пълнолетен има право на глас и може да бъде градивна личност с мнение и позиция. Овластяването на учениците изгражда редица умения в младежите, едно от които е гражданска активност. Включените в практиката дейности – избори, даване на мнение, предложение, гласуване, управление на даден процес – развиват нагласата на учениците, че от тях зависят много неща, и ги учат да бъдат активни.

Снимка 4. Награда, когато всички са на зелено – есенна фотосесия

Демократична класна стая: правила, светофар и лидерски роли

“Нашите правила, светофар и лидери” предлага именно това – практика за овластяване на ученици, демократичен подход и стратегия за управление на културата в клас. По думите на Антония Цветкова, въвеждането на тази подход “…промени поведението на класа като цяло. Учениците станаха сплотени, екипни, контролират се взаимно, защото ако един не спазва правилата, губят всички. Те станаха по-добри и в часовете на всички колеги, защото спазват правилата си. И лидерите контролират всичко това и ми съобщават всяко междучасие. Развива в тях самоинициативност, отговорност и принос! Дадох им право на глас! И това им хареса!”.

Учителката споделя още, че правилата, светофарът и лидерите са улеснили изключително нейната работа на класен ръководител и учител. Децата я подкрепят в немалкото задължения на един класен, а това и помага да се фокусира върху реалните проблеми – изграждането на общност, внимание към всеки ученик, комуникация с родителите. 

Снимка 5. Коледно тържество с подаръци за всички

Демократична класна стая: правила, светофар и лидерски роли

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

По думите на на г-жа Цветкова всичко ще протече гладко, ако се подходи с уважение към учениците, даде им се глас и се чуе тяхното мнение.

Ако сте решили да приложите практиката с вашите ученици, обърнете внимание на подготовката: създайте си визия, подгответе се как ще представите идеята и с какви въпроси ще насочите учениците в градивна посока, набавете всички необходими материали, дайте пространство на младежите да развихрят талантите си и ги подкрепяйте. 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

Демократична класна стая: правила, светофар и лидерски ролиНина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

 

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали