4 стратегии, които ще насърчат учениците да се подкрепят

Представете си класна стая, пълна с вдъхновени ученици, които си помагат и се подкрепят в усвояването на нови знания и умения. Пътят до тази визия не е кратък и лек, но ние имаме четири стратегии, които значително ще увеличат скоростта на придвижване.

 • Попитай трима преди мен
 • Система Приятелче
 • Обратна връзка
 • Споделени цели

Стратегиите, които ще разгледаме имат за цел да насърчат учениците да работят заедно, да учат един от друг и да се подкрепят с градивни коментари, за да постигнат общите си цели. Всички дейности работят за изграждане на спокойна и вдъхновяваща среда, като паралелно развиват в учениците емпатия, комуникационни умения и увереност в собствения потенциал.

Клас/ове (възрастова група)*: 1. – 12. клас

Попитай трима преди мен

Ресурси: книги, учебни помагала, научни списания и сборници, речници, енциклопедии, добра интернет връзка, служебен компютър или лаптоп

Продължителност: Различна и варира спрямо сложността на изучаваната концепция и взаимоотношенията между учениците.

Описание: Стратегията “Попитай трима преди мен” развива самостоятелност и сътрудничество в учениците. Накратко, когато някое дете изпита затруднение или има колебания относно нещо, то пита първо трима различни съученици за помощ, преди да се обърне към учителя си. Целта е учениците да се научат да търсят и намират решения на своите проблеми, без да разчитат изцяло на преподавателите. 

Как да приложим:

Стъпка 1: Запознайте учениците със стратегията и заедно обсъдете ползите от този начин на работа. Разгледайте няколко примерни ситуации, в които ученици могат да потърсят помощ от съученици, преди да потърсят от учител – при решение на задача, по време на проект или проучване, при затруднено разбиране на научна концепция.

Стъпка 2: Създайте правила и очаквания за това как учениците търсят помощ от своите съученици и как си помагат в различни ситуации.

Примерни правила:

 • Проявявайте уважение към съучениците си, независимо дали питате или помагате.
 • Предлагайте съвети и насоки, а не готови отговори.
 • Бъдете търпеливи и изчакайте, когато съучениците ви работят.
 • Проверявайте достоверността на информацията, която получавате.

Стъпка 3: Осигурете достъп до класически или алтернативни източници на информация – книги, списания, речници, атласи, енциклопедии и техните дигитални разновидности.

Съвети за по-ефективно приложение:

 • Редовно обсъждайте с учениците си напредъка на класа и постигнатите резултати от стратегията. Наблегнете на позитивните страни, а именно – подобрява самочувствието и доверието между учениците, изгражда стратегия за справяне с предизвикателства и учене от грешките.
 • Стимулирайте учениците си да анализират, сравняват и оценяват различни източници на информация.
 • След успешно разрешен проблем насърчете учениците да си дават обратна връзка в двете посоки.
 • Използвайте освободеното си време, за да се фокусирате върху по-сложни теми или да подкрепите ученици с по-големи затруднения.

Система Приятелче

Ресурси: Допълнителни работни материали – учебници, енциклопедии и други; опори за целеполагане и разпределение на времето; (по избор) списък с имената на учениците на класа и описание на силните им страни и зони за развитие

Продължителност: Добре е да се прилага в по-дълъг период, за да се появят резултати; например един учебен срок или цяла година.

Описание: Системата Приятелче (от англ. “Buddy” – другар, приятел) има за цел да насърчи сътрудничеството и приятелството между учениците извън традиционните им социални кръгове. Тази стратегия помага на децата да се свържат със съученици, с които е малко вероятно да общуват и взаимодействат по естествен път. 

Прилагайки регулярно дейността, вие ще създадете по-широка и сплотена общност в класа, в която всяко дете ще се чувства разбрано и прието. Познавайки нуждите на класа, вие ще групирате учениците спрямо силните страни на помощниците и зоните за развитие на нуждаещите се.

Как да приложим:

Стъпка 1: Изследвайте внимателно силните страни и критичните нужди на учениците си. Направете подробен анализ, за да откриете най-добрите възможности за менторство. Обърнете внимание, че учениците могат да сменят ролите си в приятелството – например, ако Х е добър в определена предметна област, той може да има нужда от подкрепа в развитието на дадено умение, което се удава добре на У; свързвайки тези две деца вие постигате две цели – напредък по отношение на знанията и уменията и на двете деца.

Стъпка 2: Представете стратегията на учениците и обсъдете ползите от нея. Всички заедно обсъдете правила и норми на поведение. Тези насоки ще бъдат ценни по време на взаимната работа, затова се уверете, че всички деца приемат и вярват в очакванията.

Стъпка 3: Свържете учениците. Дайте насоки на всяка двойка да си постави цели, срокове и очаквани резултати, както и график за допълнителна работа извън клас, ако е необходима и приложима.

Стъпка 4: Наблюдавайте работата на учениците и напредъка по целите.

Съвети за по-ефективно приложение:

 • Организирайте регулярни срещи с всяка двойка, за да проследите напредъка, да чуете какви затруднения срещат учениците и да рефлектирате върху процеса.
 • Обръщайте внимание на качествата и уменията, които всеки от двойката развива – комуникационни умения, менторство, активно слушане, работа в екип и емпатия.

Даване на обратна връзка

Ресурси: Визуални опори с реплики, стратегии и критериални матрици за всяка задача и проект

Продължителност: Различна спрямо избраната стратегия и комуникационните умения на учениците.

Описание: Когато учениците си дават обратна връзка, те работят върху доверието помежду си и паралелно развиват важни умения като емпатия, комуникационни умения, самоосъзнатост и сътрудничество.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

4 стратегии, които ще насърчат учениците да се подкрепят

Как да приложим:

Стъпка 1: Представете стратегията пред учениците и заедно обсъдете позитивите върху личностното им развитие. В дискусия си поставете общи и споделени цели, правила и подходи, които ще ви подкрепят през цялата учебна година.

Стъпка 2: Визуализирайте и/или дискутирайте в клас различни стратегии за даване на градивна обратна връзка.

 • Обратна връзка “Сандвич” – Този тип обратна връзка насърчава децата да открият две позитивни неща в работата на своя съученик и една област за подобрение. Коментарът за подобрение е “сандвичиран” между двата положителни коментара.
 • Споделете с друга двойка – Инструктирайте учениците да споделят положителна обратна връзка за работата на своя партньор с друга двойка съученици. Вярваме, че чрез споделянето на добри практики, идеите достигат до повече хора – в този случай – до целия клас.
 • Критериални матрици – Насочете учениците с ясни и конкретни критерии и/или стандарти за оценка на поставените задачи. Например: критерии за качество на работата, точност, творчество или други релевантни аспекти. Критериалната матрица ще помогне на децата да се фокусират, да гледат представянето на своите съученици цялостно и обективно.

Стъпка 3: Наблюдавайте и слушайте учениците си как си дават обратна връзка. Насочвайте ги и помнете, че като всяко умение, това също отнема време за формиране и усъвършенстване.

Съвети за по-ефективно приложение:

 • За да помогнете на децата да дават конструктивна обратна връзка, бъдете ролеви модел и демонстрирайте всяка от стратегиите, които предложихме – сандвич, споделяне с класа и критериална матрица.
 • Създайте визуализации и друг тип опори в клас, които ще подкрепят учениците, особено, ако са начинаещи в това умение.

Споделени цели

Ресурси: Табло с изписана обща цел

Продължителност: Зависи изцяло от учениците.

Описание: Създаването на споделени цели на класа ще помогне за развитието на подкрепяща учебна среда. Поставяйки задачи, които изискват сътрудничество, ние помагаме на учениците да видят как успехите им са взаимносвързани, как всеки има принос и роля в класа.

Как да приложим:

Стъпка 1: Насърчете учениците от класа да генерират различни идеи за обща цел. Например, да прочетат общо 100 книги, да научат 50 нови думи от речника или да помогнат на хора в нужда. Съберете всички идеи на едно място като ги запишете на дъската, на лист или в дигитален формат.

Стъпка 2: Организирайте гласуване за обща цел на класа. Напомнете на децата, че гласувате за първата, но не и последна споделена цел.

Стъпка 3: Обсъдете крайни срокове, свързани с целта, и ролите на всички ученици. Важно е всеки ученик да усеща своя уникален принос към общото постижение.

Стъпка 4: Периодично измервайте и проследявайте напредъка на учениците. Това упражнение ще поддържа интереса и мотивацията им.

Стъпка 5: Празнувайте всеки постигнат успех! Когато учениците изчетат и стотната книга, организирайте си парти в класната стая, литературно четене или отидете заедно на кино. Нека учениците се насладят на успеха и се поздравят за добре свършената работа.

Съвети за по-ефективно приложение:

 • Отделете време, за да поставите стабилна основа за работата по общата цел. Обсъждайте, изслушвайте, надграждайте и бъдете подкрепа за децата. Мисията ви е да изградите чувство за успех в класната стая и вяра, че учениците могат да учат едни от други.
 • Уверете се, че поставените цели са реалистични, постижими и измерими.

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Как да планираме и реализираме проектно-базирано теренно обучение с учениците?

Образованието днес се характеризира с неограничен достъп до информация, разнообразни образователни практики и подходи. За да осигурим качествен, интерактивен и иновативен образователен процес, е необходимо

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали