3 идеи за преговор по БЕЛ с Canva

Часовете по български език и литература сякаш никога не са достатъчни, за да предадем ефективно новите знания, затвърждавайки връзките между отделните нива на езика, и за да изследваме всички междупредметни връзки, които изникват в съзнанието ни. Обучението по БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап трябва да провокира учениците да анализират, да мислят критично и да се самооценяват. Целите са много, а времето за учене – оскъдно.

Обемът на изучавания материал често затруднява учениците и те трудно усвояват новите знания, надграждайки старите. Още по-голямо объркване настъпва при началния преговор през септември.

В следващите редове ви споделяме 3 стратегии за използване на Canva в часовете по БЕЛ, фокусирайки се върху преговарянето и затвърждаването на знания. 

1. Визитни картички

 “Спомняте ли си кои автори и произведения изучавахме миналата година в шести клас?” – това е един от първите въпроси, които задаваме на седмокласниците в началото на учебната година.

Визитните картички имат за цел съвсем кратко да представят автора и произведението с неговите ключови особености. От едната страна на картата се изписва информацията за автора – имена, любопитни факти, място на раждане, години, епоха. На гърба на картата се описва произведението – заглавие, композиция, герои, сюжет, поука. Всеки ученик може да създаде свой комплект от визитни картички с помощта на Canva.

3 идеи за преговор по БЕЛ с Canva

Как да приложим?

Използвайте визитните картички, за да припомните изучените автори и текстове през изминалата учебна година. Поставете като самостоятелна задача за учениците да открият нужната информация. Обсъдете и обобщете в клас. Попълнете кратко, но ясно визитните картички с ключови думи и изрази.

Разбъркайте визитните картички в шапка или кутия. Разделете учениците по двойки. Нека всеки изтегли от общия куп визитна картичка и да представи информацията от нея на събеседника си (всяка двойка разполага с 10 минути). Помолете няколко двойки може да споделят преживяването пред класа. Попитайте децата какво ново са научили от това упражнение.

3 идеи за преговор по БЕЛ с Canva

Защо да приложим?

На първо място, подбирайки най-важното за авторите и литературните творби, учениците ще развият умението си да синтезират информация от различни източници. От друга страна, работата по двойки ще затвърди уменията им за комуникация.  Съвместното учене със съученик подпомага надграждането на академичните знания.

Едно от най-големите предимства на дейността е, че учениците могат да използват изработените визитни картички както в часовете, така и при самостоятелната си подготовка по БЕЛ. 

2. Линия на времето

Линията на времето е популярен инструмент в часовете по история и цивилизации, но може да бъде използвана и в часовете по БЕЛ.

На първо място е важно да се фокусирате върху определен исторически период, който сте изучавали през изминалата учебна година. Основната идея е да покажете на учениците, че изучаваните автори са пряко свързани със съответната епоха и това намира отражение в редица литературни творби. Подберете авторите и произведенията внимателно и логично. Пример: Иван Вазов, Христо Ботев, Любен Каравелов – Възраждане. 

3 идеи за преговор по БЕЛ с Canva

Как да приложим?

Определете период, върху който ще работите с учениците. Посочете авторите и изучените произведения от този период. Може да използвате визитните картички, за да припомните литературната творба, както и основните моменти от автобиографията на авторите. Дайте на децата време (и евентуално материали за четене) за самостоятелно проучване на историческите събития от този период. 

Провокирайте учениците да помислят и да обсъдят върху събраната информация. Задавайте въпроси за дискусия, например:

  • Какво се е случило? 
  • Как събитията влияят върху обществото? 
  • Каква е ценностната система на хората?
  • От какво се вълнува обществото? 
  • Чрез кои произведения авторът съпреживява/преразказва събитията? Кога са създадени те? 
  • До каква степен героите в произведенията са отражение на историческите събития?

След дискусията разделете учениците по двойки. Нека всяка двойка самостоятелно създаде линия на времето, която да представи пред класа. Добре е да разпределите между децата различни периоди и автори, които сте изучили до момента. 

Защо да приложим?

Линията на времето е ефективна стратегия, която помага на учениците да добият представа за голямата картина и прякото въздействие на историческите събития върху мисленето и мнението на авторите. Инструментът ориентира във времето и пространството учениците, като укрепва междупредметните връзки между литературата и историята. 

Дейността предлага и практичен начин за представяне на информация и за развиване на презентационни умения.

3. “Историята на моя живот” – видео/презентация от името на автора

Колко хубаво би било да имаме възможност да чуем разкази от живота на емблематичните ни автори от първо лице! Може би щяхме да получим отговори на много въпроси, които остават загадка за нас към настоящето и щяхме да знаем какво иска да каже авторът.

“Историята на моя живот” е стратегия, която цели да провокира учениците не просто да създадат биографична презентация, а да разкажат за важните събития в живота на авторите, влизайки в техните обувки.

Как да приложим?

Разпределете на случаен принцип авторите между децата в класа. Задайте основни опорни точки, които да бъдат включени във видеото/презентацията. Поставете условие разказът да се води от първо лице и да бъде подкрепен с богат снимков материал.

В първата част от видеото/презентацията трябва да се наблегне на биографията на автора – ранни детски години, семейство, образование, поява на първите творби. Във втората част на продукта нека фокусът падне върху изученото произведение – период на създаване, герои, сюжет, композиция.

Защо да приложим?

Стратегията дава възможност на децата да презентират, синтезират и адаптират информацията, с която разполагат. Умението за преразказване в определено глаголно време и от определено лице е важно за всички ученици от прогимназиален и гимназиален етап.

Дейността “Историята на моя живот” може да се използва както за преговор в началото на учебната година, така и при запознаването на учениците с всеки следващ автор. 

Още полезни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали