10 съвета за директори за предотвратяване на конфликти между учителите

Страхувате ли се от конфликти? Това е напълно нормално! Училищният колектив влиза в редица взаимоотношения всеки ден. Разногласията са неизбежни и често прерастват в конфликти. И вие като училищни ръководители трябва да се справяте с тях! От вас се очаква да предвиждате и предотвратявате ситуациите, които предхождат споровете между педагозите. Също така трябва да ги насърчавате да решават проблемите зряло, като по този начин укрепвате работните взаимоотношения в екипа. В тази статия ще намерите полезни идеи за справянето с тази нелека и на моменти плашеща задача.

Видове конфликти между учителите

Ефективното управление на конфликти може да бъде конструктивно и да превърне междуличностните проблеми в креативни решения, да възстанови справедливостта, да генерира нови идеи и да повиши удовлетвореността. От друга страна, конфликтите могат да разрушат изградените взаимоотношения и като цяло да повлияят отрицателно на училищната култура. Но за да се справите с тях, първо трябва да ги идентифицирате. Имайте предвид, че конфликтите между учителите обикновено попадат в една от двете категории: 

 • конфликти на задачите;
 • конфликти във взаимоотношенията.

Конфликтите на задачите включват разногласия относно конкретни въпроси в работата на учителите като:

 • разпределяне на  ресурси;
 • различия в мненията относно училищните процедури и политики;
 • различни идеи относно изпълнението на целите;
 • тълкуване на факти и др.

Конфликтът на задачите може да ви се стори най-лесният за разрешаване от всички други видове, но често се оказва, че е по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед. Например между колеги, които спорят кой от тях да отиде на конференция извън града, е вероятно да съществува и по-дълбок конфликт, основан на чувство за съперничество.

Конфликтите в отношенията са едни от най-често срещаните в колектива. Те включват личностните различия, стила на взаимодействие, начина на мислене, различията в ценностите (политика, религия, норми и други дълбоко вкоренени вярвания) и др. Въпреки че обсъждането на политиката и религията често е табу в училище, спорове относно ценностите могат да възникнат в контекста на работните взаимоотношения. 

Докато конфликтите, свързани със задачите са необходими и продуктивни на работното място, то конфликтите във взаимоотношенията са вредни и водят до недоволство и токсичност сред членовете на екипа.

Как като училищни ръководители да предпазите персонала от конфликти?

 • Общувайте открито. 

Откритата комуникация е ключът към избягването на конфликти между членовете на екипа. Насърчавайте учителите да изразяват мислите и идеите си ясно и точно и няма да има място за недоразумения. Не забравяйте да им предоставяте и обратна връзка. Така те ще се почувстват оценени и ще се опитат да дадат най-доброто от себе си. Повече за това как да давате обратна връзка, прочетете в статията „Какво представлява добрата обратна връзка?“.

 • Създайте култура на изслушване

Понякога е достатъчно само да изслушате членовете на екипа, за да се разсее напрежението. Като им предложите възможност да говорят и да спорят конструктивно, ще намалите бариерите помежду им и ще им помогнете да се почувстват чути. Много често обаче при провеждането на групови събирания участниците не възприемат всичко, което се казва на срещата. Пропуснатата информация впоследствие може да се окаже причина за възникване на конфликти. Затова се опитайте да създадете култура, в която учителите се изслушват помежду си. Ефективното и задълбочено слушане помага да се избегнат недоразуменията.

 • Насърчавайте учителите да изразяват притесненията си. 

Твърде дългото потискане на отрицателните емоции води до натрупване на негодувание и омраза. Подобни ситуации са неблагоприятни за учебната среда. В много случаи тези неразбирателства не са умишлени и двете страни могат да постигнат нужното помирение без усилие. Затова насърчавайте учителите да се изправят един срещу друг и открито да заявяват притесненията си.

 • Поставяйте ясни очаквания и цели

Често възникват конфликти поради факта, че учителите не знаят точно какво се очаква от тях. Объркването и неразбирането могат да доведат до напрегната работна среда. За да избегнете подобни конфликти, още в началото на учебната година ясно дефинирайте ролите и отговорностите на всеки в колектива. След което проверете дали всички са разбрали поставените задачи. В много ситуации хората само кимат с глава, че са наясно със заявените очаквания от срам или страх да си признаят, че не са разбрали. Провеждането на индивидуални срещи е особено полезно, когато става дума не само за изясняване на задачите, но и за изслушване, разбиране и наставничество на всеки член на екипа. 

 • Приемайте различните гледни точки.  

Силните и ефективни училищни екипи се състоят от различни хора, които имат специфични роли, но споделят обща цел. Разнообразието от гледни точки насърчава сътрудничеството, генерирането на по-добри идеи и предлага повече възможности за разрешаване на проблеми. Приемете, че учителите са различни и всеки от тях посвоему допринася за успеха на екипа. Помогнете им и те да осъзнаят това и ще съумеят да насочат конкуренцията помежду си към взаимна полза. Така успехът на отделните хора ще се превърне в успех на цялото училище.

 • Отнасяйте се справедливо към всички членове на училищния екип

Справедливото отношение към учителите е важно, защото чрез него се:

 • изгражда доверие;
 • повишава морала;
 • задълбочава лоялността;
 • стимулира продуктивността;
 • насърчава хармонията.

Поради това избягвайте да покровителствате определени членове от екипа. Останете неутрални и предоставяйте еднакви възможности и отговорности на всички. Така няма да има причини за ревност, завист и други неразбирателства, които могат да нажежат обстановката.

 • Насърчавайте уважението между колегите

Учителите прекарват голяма част от деня си заедно и затова трябва да насърчавате уважителните отношения помежду им. Поведение, основано на критикуване или подигравки към колегите, е абсолютно неприемливо. Всеки намек за неуважение и враждебност трябва да се пресече още в зародиш с навременна, точна и ясна обратна връзка. 

 • Разведрявайте настроението на работното място. 

Въпреки че работното място в училище изисква сериозно отношение, е добре да поддържате оптимистично настроение. Като се има предвид, че учителите прекарват времето си предимно в класните стаи, то поне през голямото междучасие им позволете да имат минутка за разпускане. Разведрете настроението в учителската стая с някоя безобидна шега или разкажете виц. Когато членовете на екипа знаят, че могат да се позабавляват на работното място, се повишава продуктивността им и се намалява вероятността от възникване на конфликтни ситуации.

 • Обучете учителите как да се справят с напрегнати ситуации. 

Колкото по-разнообразен е педагогическият състав, толкова по-голяма е възможността за конфликти, предвид по-големия брой различни гледни точки, интереси и потребности. За да ограничите появата им, обучете учителите как да се справят с напрегнати и стресови ситуации. Насърчавайте ги да се придържат към етичния кодекс на училището по отношение на:

 • кое поведение е приемливо и кое не е;
 • важността от активно изслушване на другата страна;
 • избора на правилните думи;
 • използването на уважителен тон. 

Добра идея е да организирате и обучение за ефективно управление на конфликти. Експерти по темата ще научат педагозите как най-добре да реагират при напрегнати ситуации не само на работното място, но и в ежедневието.

 • Наблюдавайте членовете на училищния екип

Наблюдавайте внимателно членовете на екипа и е възможно дори да откриете, че някои от тях създават проблеми само за лично забавление и са източник на негативни настроения сред колегите. Когато знаете къде може да възникне потенциален конфликт, ще имате представа как да се справите с него, без да нарушавате ефективността и морала на целия екип.

Предотвратяването на конфликти е ключът към здравословните взаимоотношения между колегите в училищната общност. За съжаление, споровете невинаги могат да се избегнат, независимо от усилията, които полагате. Как да се справите с вече възникналите конфликти по най-ефективен начин, ще ви насочим в следващата статия по темата – “5 лесни стъпки за разрешаване на конфликти”.

 

Използвани източници:

3 Types of Conflict and How to Address Them

6 Useful Tips for Prevention of Conflict in the Workplace

How Can You Avoid Conflicts When Working With A Diverse Team?

 

Още полезни статии:

Училищно лидерство

От директори за директори: Как да подкрепим учителите в прилагането на принципите на позитивната дисциплина

Всеки учител среща предизвикателства в работата си, с които обикновено трябва да се справя напълно сам. Част от тях са ниска мотивация за учене, закъснения,

Ефективно сътрудничество

5 стила за управление на конфликти

Съществен аспект от това да сте успешни училищни ръководители е начинът, по който се справяте с конфликтите. В тази статия ви предлагаме да разгледате петте

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали