Вълшебен калейдоскоп: човекът, природата и любимите литературни герои на една сцена

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • копия с помощни материали за написване на история и сценарий;
 • материали за изработване на декор и кукли (картон, хартия, дунапрен, маркери, флумастери, ножици, лепило, тиксо и т.н.)
Време за активността: една учебна година, два часа седмично в заниманията по интереси

Цели по предметно знание

 • усвояване и затвърждаване на предметно знание по човекът и обществото - учениците изброяват природните области в България, определят местоположението им и значението им за живота на хората, ориентират се по карта за най-големите селища и природни обекти;
 • усвояване и затвърждаване на предметно знание по човекът и природата - учениците изброяват различни видове енергия и свързват добиването на енергия чрез изгаряне на природни горива със замърсяването на околната среда; изброяват планетите от Слънчевата система; описват изграждането на хранителни вещества от растенията; посочват причинители на заразни болести и средства за предпазване и лекуване; назовават дейностите на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата, и мерките за нейното опазване; 
 • усвояване и затвърждаване на предметно знание по български език и литература - учениците извличат и обобщават информация от прочетено произведение; създават авторска история по зададени опорни точки; редактират свой текст.

Цели по умения

 • формиране на самостоятелност, отговорност и умения за работа в екип;
 • повишаване на мотивацията за учене по ЧП и ЧО;
 • развиване на въображението и креативното мислене;
 • усъвършенстване на артистичните умения чрез изиграване на театрални миниатюри по авторски истории и създаване на необходимите декори и кукли.

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията” отваря врати през 2017 г. и е едно от най-новите училища в гр. Бургас. Децата от 1. до 7. клас се обучават във високотехнологична среда с модерни устройства, оборудвани с електронни учебници и образователни приложения. Профилът на училището е ориентиран към информационни технологии, математика и английски език, но същевременно учениците развиват и своите социално-емоционални, артистични и спортни умения. Те редовно участват в изнесени обучения сред природата, където учат чрез преживяване. Разполагат със съвременен спортен комплекс с три игрища, а обучението по музика и изобразително изкуство е съпътствано от регулярни посещения на музеи, галерии и концерти.

Педагогическият екип се състои от предимно млади учители, които обменят идеи и опит с изключително дейните си по-опитни колеги. Педагозите си поставят за цел да възпитат личности, които са отговорни и съпричастни към устойчивото развитие на града и неговата общност. 

За своя принос към мисията на училището ни разказва г-жа Тодора Попова, учител по програма „Нов път в преподаването” на фондация „Заедно в час”. Като ръководител на самоподготовката на децата от 4. клас, тя забелязва, че част от материала по ЧО и ЧП е предизвикателство за тях. Колегите ѝ споделят същите впечатления. 

Ето защо г-жа Попова си поставя за цел да подкрепи четвъртокласниците в усвояването на материала по разказвателните предмети, като реализира творчески проект в рамките на заниманията по интереси. Другата ѝ съществена задача е да насърчи самостоятелността на децата и да формира у тях умения за работа в екип. “Работата в екип е умение, което се развива трудно. За моите ученици също се оказва предизвикателство, но с постоянство, упоритост и търпение резултатите не закъсняват.”, споделя тя.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Първоначалната идея за ателие по творческо писане хрумва на г-жа Попова по време на лятното обучение на фондация “Заедно в час”. Допълнителното вдъхновение идва от работилницата на Ирен Леви, в рамките на която самата учителка влиза в ролята на съавтор на история по ключови думи. 

Преживяното забавление затвърждава увереността ѝ, че практиката ще се хареса и на бъдещите ѝ ученици. След като се запознава с тях и установява конкретните им нужди и затруднения, тя доразвива идеята си. Така се сформира училищното „Ателие по фантазии”, в  което участват 18 деца от две паралелки в 4. клас.

Ателието се провежда веднъж седмично в рамките на заниманията по интереси, по ирония на съдбата в последните два часа в петък. „Доста трудно е да ангажираш учениците в края на учебната седмица.”, споделя г-жа Попова. „Искам това да бъдат техните часове, да им дам пълна творческа свобода да фантазират, пишат и рисуват каквото си поискат”. Идеята получава пълна подкрепа от страна на колегите, които водят учебните занятия на четвъртокласниците, и стартира успешно в началото на тази учебна година.

Стъпка 1  – Първи стъпки в създаването на авторска история

Г-жа Попова се опитва да запознае малките автори с всичко, което им е нужно, за да създадат история. Най-напред изучават структурните елементи на сюжета и последователността на неговото разгръщане.  След това разглеждат основните литературни жанрове и техните характеристики (този материал се изучава по БЕЛ в 5. клас, т.е. работата в ателието улеснява бъдещото усвояване на знания по предмета). По-нататък идва време за изпробване на атрактивните писателски техники, които г-жа Попова открива в наръчника на Кристофър Едж „Как да пишем страхотни истории!”.

Ето някои от тях:

 • Мрежа от думи

В рамките на 5 минути учениците записват всички думи, свързани с темата, за които се сещат. Ако например имат да сътворят „Любовна история в Париж”, мрежата им от думи се състои от техни асоциации на „любов” и „Париж”. По този начин, ако на по-късен етап им стане трудно, имат на разположение множество синоними и антоними, от които да почерпят вдъхновение.

 • Речник на жанра / пейзажа / героя / сюжета

С помощта на брейнсторминг техника децата правят списъци с набор от думи за всяка категория. В речника на жанра влизат съответните характерни думи, например за криминалния жанр – напрегнат, мистерия, заподозрян, престъпление, свидетели, опасен, разследвам и т.н. Речникът на пейзажа съдържа думи, които описват какво има наоколо, какво е времето, коя част на деня е, на какво мирише и т.н. Речникът на героя се състои от подробности относно външния вид, характера и настроението на персонажа, евентуални трансформации, през които преминава и т.н. На помощ на малките творци е и речникът на сюжета, който напомня кои са структурните компоненти на добрия разказ.

 • Мисловна карта

Мисловната карта представлява своеобразен план с всички необходими елементи на историята. Тя включва жанр, главен герой, второстепенни герои, място на действието, вид на времето, важна тема, задължителни ключови думи, списък със задължителни части на завършената история и срок за изпълнение. Мисловната карта има за цел да помогне на учениците да изградят план на историята си, да структурират поетапно работата си и да не пропуснат нещо важно.

В края на подготвителния етап е време малките автори да направят първите си опити с написването на кратки разкази. За целта те получават по 4 ключови думи, около които трябва да се върти сюжета. Измисляйки думите за всеки етап, г-жа Попова се старае те да нямат много общо помежду си, така че максимално да провокират детското въображение, например: „врата”, “летящо килимче”, “лаптоп”, “вълшебна пръчка”. Учениците рисуват илюстрации, правят апликации и представят историите си пред класа.

През всички стъпки от първоначалния етап г-жа Попова упорито работи по посока формиране на умения за екипна работа. Всяко занятие тя разделя учениците на отбори на случаен принцип (азбучен ред, теглене на билети, преброяване и др.), за да преодолее съпротивата им да работят със съученици извън прекия им приятелски кръг. Задачата е предизвикателна, но учителката не се отказва и скоро положителните резултати са налице.

Вълшебен калейдоскоп: човекът, природата и любимите литературни герои на една сцена

Стъпка 2 – Планиране и създаване на авторски истории за електронна книга

След като учениците са преминали през изграждането на кратки разкази, е време да се заемат с историите, които интегрират в себе си учебния материал по ЧО, ЧП, БЕЛ, изобразително изкуство и информационни технологии.

Г-жа Попова сформира шест екипа от по трима души. Членовете на екипите трябва сами да разпределят роли и задачи помежду си, след което тя записва в таблица отговорностите на всеки ученик и следи за изпълнението им в определените срокове. Разбира се, учителката има постоянна готовност да окаже необходимото съдействие, ако децата срещнат каквито и да е трудности.

Всяка група писатели изтегля няколко карти с опорни точки за своята творба – име на литературен герой (Пипи Дългото чорапче, Червената шапчица, Малкият принц, Питър Пан, Пинокио), литературен жанр (приключенска история, любовна история, смешна история, криминална история, страшна история, история за отминали времена), географска област (Мистична Странджа, Тракийска област, Дунавска равнина, Старопланинска област, Рило-родопска област, Черноморско крайбрежие), тема от областта на природните науки (енергия и околна среда, планетите в Слънчевата система, жизнени процеси при растенията, заразни болести, кръговрат на водата, опазване на равновесието в естествените и изкуствените съобщества) и списък с 4 случайни ключови думи.

Вълшебен калейдоскоп: човекът, природата и любимите литературни герои на една сцена

Географските области и природните процеси са част от изучавания от учениците материал по ЧО и ЧП. Малките автори имат за задача да са добре запознати с детайлите и подробностите по темите, които са им се паднали. Избраните романи и приказки пък не са включени в задължителната литература до 4. клас и г-жа Попова изпраща QR код към онлайн варианти на съответните произведения. Учениците трябва да ги проучат самостоятелно и да изведат основните характеристики на своя литературен герой. В авторската си история те имат право да променят някои от тях, например Пипи може да стане ученолюбива, но да запази силата и свободния си дух.

След подробното проучване на информация от различните източници е време четвъртокласниците да напишат своята фантастична история. За целта те се водят от предварително изработената мисловна карта и критериалната матрица за отличен краен резултат (г-жа Попова планира да я актуализира, след като обсъди всички нейни елементи с учениците и вземе предвид и тяхното мнение).

Когато историите са готови, учениците се запознават с критериите за редакция и всеки екип редактира своята творба, след което г-жа Попова помага с финален коректорски поглед. Накрая на този етап малките писатели имат за задача да направят илюстрации към важните моменти и да оформят историята си в електронен вариант. За целта ще използват STEM кабинета на училището. В началото на учебната година, по инициатива на директора, учителите по ЧП и ИТ са провели кратко обучение на колегите си, като са ги запознали с интересни приложения със свободен достъп, сред които такива за създаване на електронна книга. Г-жа Попова планира да използва най-лесния и достъпен за децата вариант.

Стъпка 3 – Подготвяне на сценични миниатюри по създадените истории

По време на втория срок писателите от „Ателие по фантазии” ще се превърнат в сценаристи, сценографи, режисьори и актьори. Най-напред те ще се запознаят с основните елементи на театралния сценарий , а след това ще драматизират собствените си истории в съответствие с наученото. Г-жа Попова ще оказва съдействие, където е необходимо.

После идва ред на още по-творческата част от проекта. Децата сами трябва да изработят декор за пиесата и кукли за всеки от действащите персонажи. За целта ще използват материали като кашони, картон, хартия, дунапрен и всичко, което им хрумне. Тук е моментът учениците да приложат на практика усвоените в час по изобразително изкуство умения. Следва разпределяне на ролите, наизустяване на репликите и множество репетиции, докато малките актьори са сигурни и уверени в театрализираните варианти на своите истории.

Стъпка 4 – Представяне пред публика

На финала на проекта младите творци ще представят публично резултатите от своя труд. Г-жа Попова планира да покани колеги, съученици, родители и близки. В зависимост от това колко е приветливо времето навън, публичното представяне на театралните миниатюри може да се проведе на двора или в салона на училището.

В случай, че пресъздаването на историите на сцена провокира творческото ви мислене, в тази статия ще откриете още идеи за провеждането на театрален клуб. А ако търсите допълнително вдъхновение на тема творческо писане, помислете за литературен пленер за гимназисти и някои нестандартни задачи по БЕЛ.

КАК ДА АДАПТИРАМЕ?

Г-жа Попова е убедена, че практиката е приложима във всякакъв учебен контекст и е възможно да се адаптира за различна възраст. Като допълващи области могат да се използват реално всички предмети, включени в учебната програма. Тъй като проектът се реализира в група и предполага множество разнообразни дейности, всеки ученик може активно да се включи със задача, която съответства на индивидуалните му способности. Създаването на приказки на сцената е подходящо и за деца с обучителни затруднения или специални образователни потребности. 

Практиката би могла допълнително да се развие, като готовите творчески продукти се използват в обучението по ЧП, ЧО и БЕЛ на бъдещите четвъртокласници. Електронната книга с фантастични истории и видео записите от сценичните изпълнения могат да разнообразят усвояването на трудната материя, като я илюстрират по забавен начин. Младите творци биха могли да гостуват в занятията на по-малките си съученици и сами да им представят своите завършени продукти, като ги мотивират и вдъхновят за нови творчески идеи.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Практиката предстои да се разгърне и реализира до края на учебната година, но вече има осезаеми промени в уменията и нагласите на децата. В началото те приемат задачите доста скептично, гледат странно госпожата и недоумяват: „Ама какви са тези думи сега, как така ще пишем текстове с тях!?”. Към днешна дата влизат в заниманията по интереси и питат нетърпеливо какви са думите им за деня. Всички деца вече имат зад гърба си завършени кратки истории, които с гордост са представили пред класа. Случвало се е времето за работа да не стигне и родителите да чакат пред училище, за да вземат децата си, но четвъртокласниците да настояват: „Не, не искаме да си ходим, искаме и ние да си прочетем историята!”.

Учениците демонстрират сериозен напредък в уменията си да структурират и пишат свързан текст по опорни точки. Искрено се забавляват по време на ателието за фантазии и чувстват, че се справят добре с поставените им до този момент творчески задачи. Креативността им също претърпява видимо развитие. Докато в началото са възприемали дадената им пълна свобода на изразяване с голямо недоверие, сега вече са смели и уверено следват и най-щурите си идеи.

В смесената група на „Ателие по фантазии” има и ученичка, която е от Украйна. В началото, когато попада в българското училище, съвсем очаквано тя среща затруднения с езика и писането е предизвикателна задача за нея. С общите усилия на всички учители, които работят с нея, тя напредва. Макар и да прави грешки, момичето е креативно, уверено и безкрайно активно. Г-жа Попова е забелязала, че ученичката се справя добре и в неформалното общуване със съучениците си (в междучасията, в столовата и т.н.), което оказва положителен ефект като цяло. За пример – по време на ателието децата работят с готовност с нея и при нужда ѝ помагат.

Промяна се забелязва и в нагласата на учениците, и в уменията им за работа в екип. Г-жа Попова действително се сблъсква със сериозни затруднения при първите си опити да въведе организацията на работния процес. „В началото часовете бяха пълен провал – учениците се сърдеха, отказваха да работят в екипа, в който са разпределени, постоянно искаха да сменят партньорите си и в един момент дори аз си помислих, че може би наистина няма да се справим.”, споделя тя. Но въпреки препятствията, учителката решава да не се отказва. Постепенно децата свикват с организацията на занятията и вече спокойно се включват във всякакви отбори. „Забелязвам, че сами си търсят групите, питат ме къде са разпределени днес, последният ни час мина прекрасно и бях много доволна.”, разказва г-жа Попова.

Практиката интерпретира учебния материал през погледа на изкуството, като използва междупредметни връзки при реализиране на творчески продукти. Пълната свобода на въображение и себеизразяване осигурява на учениците пространство за креативно мислене и много забавление. Съчетанието между фантазия и реалност, измислица и истински факти от заобикалящата действителност им предлага нов, по-задълбочен и творчески поглед към живота, който от своя страна ще им помогне да решават бъдещи проблеми по-ефективно.

Опитайте практиката и във вашата класна стая – забавлението и удовлетворението са гарантирани!

 

Източници:

 1. Младенова, М. (2023). Клуб по театър на английски език – защо е страхотна идея. Prepodavame.bg
 2. Георгиева, С. (2023). Литературен пленер за гимназисти: творческа общност и креативно писане. Prepodavame.bg
 3. Иванова, И. (2023). Разкрийте твореца във всяко дете с нестандартни задачи по БЕЛ. Prepodavame.bg
 4. Едж, К. (2017). Как да пишем страхотни истории. СофтПрес

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Тодора Попова
Начален учител в ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията", гр. Бургас
Участник съм в НП " Мотивирани учители" на МОН и програма "Нов път в преподаването" на "Заедно в час". Към настоящия момент завършвам магистърска степен "Начална училищна педагогика" в ПУ "Паисий Хилендарски". В момента работя в ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията", гр. Бургас, където получавам пълна подкрепа и свобода в работата си. Благодарна съм, че имам възможността да работя с изключителни специалисти и хора с големи сърца, за които учениците са в центъра на всичко, което правят. Децата са благословия и ние възрастните сме длъжни да ги научим да вярват в себе си, да мечтаят, да следват мечтите си. Всяко дете може смело и уверено да полети към живота, ако получи равен старт, подкрепа и възможност за учене.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали