Умения на бъдещето – как да правим равносметка на наученото?

Кои са уменията на бъдещето? Според тази статия това са аналитичното мислене и активно учене. И двете умения изискват учениците да могат да резюмират и рефлектират върху това, което изучават, да правят взаимовръзки и да могат да презентират ясно какво са научили и къде може да се приложи. 

 Тази задача е амбициозна, затова в това упражнение започваме с една малка стъпка – равносметка на наученото до момента!

Защо тази активност е важна за кариерното развитие на учениците?

Всяка професия в икономиката на иновациите и икономиката на знанието изисква умения за критично мислене, оценка на информация и намирането на отговор на въпроси, като се осмисли и въпросът, и отговорът.   

Цел на активност “Равносметка”

Учениците да осмислят и обобщят изучавания до момента материал. 

Активността на кратко:

 • Подходяща за час на класа или по време на час 
 • 1 до 2 учебни часа
 • Работа по групи 
 • Презентиране по групи

 Материали за активността:

 Подготовка и изпълнение на активността:

 1. Преди да започнете активността може да гледате видеото “Равносметка”.
 2. Разгледайте съдържанието на презентация за класната стая “Равносметка”. 
 3. Препоръчително – принтирайте работния лист “Равносметка” – един лист за група от 4 ученика.  Учениците могат да работят на големи листа за постери (флипчарт или големи бели/цветни листа) или на няколко бели листа А4 по групи.
 4. Пуснете презентацията за класа с активност “Равносметка”
 5. Оставете слайд 11 със стъпките, за да може учените да имат представа какво правят и какво следва
 6. Време за изпълнение на всяка стъпка:
 • Стъпка 1 – изречения – 4 мин 
 • Стъпка 2 – подобрения на изреченията – 6 мин 
 • Стъпка 3 – избор на 4 изречения – 5 мин 
 • Стъпка 4 – създаване на продукт (постер, ментална карта или история) – 15 мин
 • Стъпка 5 – презентиране – по 2 минути на група 

Оценяване/рефлексия

Докато една група ученици презентира, може да помолите останалите ученици да дадат оценка с отговор на следните въпроси:

 • Кои са силните страни на тази презентация?
 • Доколко е ясна и конкретна презентация?
 • Какво може да се допълни в презентация – 3 важни точки или идеи?
 • Какво в презентацията може да се подобри? 

Можете да използвате листа за рефлексия в края на упражнението. 

Съвети и препоръки:

Гледайте видеото с насоките за активността, за да разберете как да действате, ако срещнете трудности с нея. 

Още полезни статии:

Стратегии

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Цел: 2.2. Учениците използват техники за генериране на идеи в група 1.(InnoSupport) Метод 635 е креативна техника, която използва и доразвива принципите на техниката брейнсторминг. 

Ted Talk и Реч
Комуникативни умения

Ted Talk и Реч

Целта на този вид стратегии е да развият уменията на учениците за публично говорене, както и за убеждаване. Фокусът тук са говорене и държание пред

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали