Учене по биология и география чрез приложение на знания в ПБО “Билките в България”

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
  • Материали за изработка на хербарии
Време за активността: 3 месеца или в рамките на раздел “Царство Растения”

Цели по предметно знание

  • Биология - Изработват хербарии на различни части на растения - корен, стебло, лист, цвят и плод - и ги описват.
  • География - Характеризират природата на България - климат, почви, води и релеф. Обосновават необходимостта от опазване на околната среда.
  • Химия - Определят кои са полезните за човека вещества от изследваните растения.
  • Информационни технологии - Използват Google таблици и Google Earth.

Цели по умения

  • Лидерски умения
  • Работа в екип
  • Дигитални умения
  • Презентационни умения

Всички знаем колко динамична и натоварена е учебната година за седмокласниците. За да мотивират своите ученици да учат ефективно не само по български език и математика, но и по природни науки и информационни технологии, учителите от СУ ,,Любен Каравелов” гр. Пловдив решават да работят в екип по реализацията на проектно базираното обучение “Билките в България”. В следствие на участието в проекта FIERST, педагогическите специалисти намират обединенията в професионални учещи общности (ПУО) като ефективен начин за целенасочено развитие на компетентности в учениците. ПУО обединява всички учители, които преподават на деца от випуска, около една обща цел – развиване на конкретно умение.

Учителите по природни науки Станислав Джапаров, по география Габриела Георгиева и по информационни технологии Боряна Василева работят заедно, за да намерят пресечни точки в учебните програми по предметите за 7. Клас. По време на ПБО “Билките в България” учителите се фокусират върху уменията за работа в екип и презентационните умения на седмокласниците. Тяхната задача е да представят интерактивна карта с растенията, които са хербализирали и характеризирали от гледна точка на химичен състав, и места, на които се разпространяват. Работата се извършва изцяло от учениците и се състои както от практическа дейност на открито, така и от дигитална дейност, като завършва с краен продукт. По време на целия процес учителите влизат в ролята на ментори на своите ученици, като по този начин стимулират лидерските им умения.

С вълнение г-н Джапаров споделя: “Ученето чрез преживяване, възможността да пипнат растенията с ръцете си, да ги обработват, за да изпълнят поставената задача, увеличават ентусиазма на децата и всички до едно взимат участие в ПБО “Билките в България”.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Предварителна подготовка

Станислав Джапаров, Габриела Георгиева и Боряна Василева са учители, които избират интердисциплинарния подход за преподаване на своите предмети. Планирането на проекта започва със среща на членовете на сформираната ПУО. Учителите търсят каква връзка могат да направят между учебните програми по различните предмети, така че учениците да приложат новите знания, да формират и развиват умения и да завършат проекта с представяне на краен продукт. Така се ражда идеята за ПБО “Билките в България”. Целите, които си поставят, са част от учебните програми на всеки от включените предмети, като някои цели надскачат учебната програма и излизат извън нейните рамки.

И тримата учителите търсят и изследват различни подходи при работа с учениците си, за да бъдат те мотивирани, а ученето да е резултатно. Г-н Джапаров отговаря защо е важен иновативният елемент при преподаването: “Децата учат по различен начин от стандартния лекционен формат и писането на учебни планове. Те учат чрез игри, работа в екип, дискусии и разискване на казуси. Това подпомага усвояването на учебното съдържание и развива критично мислене”.

Част от предварителната подготовка на учителите е изготвяне и представяне на презентация с инструкции как се изготвят хербарии. Също така, те организират импровизирана библиотека с книги за билките, които всеки учител е донесъл от дома си. Учениците имат възможност да търсят информация от различни източници, да я сравняват и оценяват. По този начин те правят описание на растенията според изискванията на проекта.

Поетапно описание на дейностите:

Етап 1

Учениците се запознават с темата, целите и задачите на ПБО “Билките в България”. На този етап те разбират как се изготвя хербарии – какви материали трябва да имат и каква техника трябва да използват.

Етап 2

Работа на терен, по време на която децата събират различни видове билки. Учениците се извеждат сред природата неколкократно. Формира се екологична култура, защото те трябва да преценяват дали растението е защитено или не. За тази цел използват приложение, с което снимат билката и тази информация се извежда на екрана. Така преценяват дали могат да я откъснат или това е забранено.

Учениците изграждат умения как да се пазят в природата при алергична реакция към растения и насекоми. Всеки от тях знае другия към какво има алергия. По този начин проявяват и загриженост към съучениците си и развиват толерантност.

Етап 3

Обработката на растенията е групова задача. Учениците са в отбори по трима, а всеки отбор си има отговорник. Лидерите на екипите поддържат връзка помежду си, като организират конференция на отговорниците. На тази среща те обсъждат какви растителни образци са събрани и определят растенията, които ще характеризират, така че да не се получава дублиране. Всеки ученик има за задача да характеризира и представи по 2 вида растения. 

Етап 4

Време е за изработка на интерактивната карта. Всяка група нанася на картата растенията, за които отговаря. Описват се характеристиките на образците и се слагат маркери за разпространението на картата на България. На този етап учениците могат да използват предложената от учителите библиотека.

Етап 5

Седмокласниците се подготвят за презентирането. Децата самостоятелно изготвят сценарий, по който всеки клас представя по 40 минути. Тук няколко ученици демонстрират лидерски умения, като успяват да обединят всички, да разпределят задачите и да определят поредността на презентиране. В сценария учениците включват литературни произведения, посветени на билките, както и традиционна българска шевица, която има растителни елементи.

Етап 6

По време на откритата практика пред родители и ръководство учениците развиват своите презентационни умения. Представянето на резултатите от ПБО и оригиналния сценарий с шеговити вметки от страна на водещите оказват много силно въздействие върху публиката.

Развитие на практиката

ПБО може да се развива, като в нея се добавят и други учебни предмети. Например български език и литература, музика и изобразително изкуство. Учениците могат да проучат литературни произведения, песни и обичаи, свързани с билките, българската култура и бит на общността. По този начин се внася фолклорен елемент в обучението.

Приобщаващ характер на практиката

По време на представянето на крайния продукт от ПБО всички ученици презентират без значение на етнос, религия и образователни потребности. Лидерите на екипите оказват подкрепа на тези, които се чувстват по-несигурни, така че да излязат пред публиката. По този начин освен че се развиват лидерските качества в учениците, те проявяват емпатия и толерантност, обединени от преследването на общата цел – доброто представяне на групата.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Най-добрият знак за успешното приложение на практиката е реакцията на учениците, родителите и училищното ръководство след представянето на интерактивната карта и хербариите.  Всички са развълнувани от положителни емоции.

По време на работата по проекта учителите наблюдават, че учениците са мотивирани и увлечени от разнообразните задачи, които получават. Те констатират и по-добро представяне на децата по време на контролните работи, провеждани по биология и география, защото знанията, които учениците са натрупали в часовете, са намерили своето приложение.

Иновативният характер на практиката се изразява в интердисциплинарния подход на учителите и практическата насоченост на проекта. Благодарение на своите умения да работят в екип, в името на качественото образование на учениците си, те успешно реализират няколко учебни единици едновременно чрез ПБО. Дейностите са интересни за учениците и отговарят на държавните образователни изисквания.

“Още от началото на учебната година учениците събират образци и идват при мен в междучасието, за да ми задават въпроси за растенията. А по време на нанасянето на маркери на картата, децата толкова се бяха запалили по задачите, че освен растенията, нанесоха и гъбите върху картата, а гъбите са част от следващия раздел”, споделя с вълнение г-н Джапаров.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Станислав Джапаров
Габриела Георгиева и Боряна Василева
Станислав Джапаров, Габриела Георгиева и Боряна Василева преподават в СУ ,,Любен Каравелов” гр. Пловдив. Те са учители от различни специалности и преподават в различни възрастови групи. Това, което ги обединява са техните разбирания за образованието. Те споделят, че използват разнообразни методи на работа и винаги търсят различен подход за поднасяне на метериала. Работят основно практически, поставят учениците си в центъра и се стремят да развиват личността и уменията им.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Как притчата за спуканата делва помага на петокласниците в село Търън да възприемат недостатъците си като ценност

Г-жа Диана Димитрова е учител по БЕЛ в ОУ “Стою Шишков” в село Търън, Смолянско. С течение на годините забелязва, че учениците ѝ се страхуват

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали