Третокласници в търсене на тайните на човешкото тяло

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • специфични според дейностите - енциклопедии, макети на човешкото тяло и зъбите, канцеларски материали.
Време за активността: един раздел

Цели по предметно знание

 • разпознават основни органи на човешкото тяло и техните функции;
 • познават правила за оказване на първа долекарска помощ при травми, получени при движение, спорт и игри; 
 • разбират необходимостта от поддържане на хигиената на устната кухина и на зъбите;
 • познават полезни храни и начини на хранене, спомагащи за растежа на тялото и укрепване на здравето.

Цели по умения

 • умения за учене - разчитане на информация, представена с модели, схеми, таблици, графики;
 • организационни умения - планиране на етапите от опитна и проектна дейност;
 • презентационни умения - представяне на самостоятелно открита информация и любопитни факти по зададена тема; демонстриране пред връстници на опити и резултати

Всички знаем, че училищните години са формиращи и навиците, изградени през това време, често се запазват и в зряла възраст. Затова здравното образование в училищата е от основно значение – то служи като основа за цял живот за взимане на информирани решения за собственото здраве и избор на поведение. Здравното образование помага за възпитанието на положителни навици като редовни упражнения, здравословно хранене, добра хигиена и достатъчен сън.

Водени от тази идея, Ивелина Борисова и Цеца Мичева от 97. СУ “Братя Миладинови”, гр. София фокусират усилията си именно към здравното образование. Двете преподават на един и същи клас –  като класен ръководител и учител ГЦОУД, и още от първи клас развиват у учениците си умения да търсят надеждна здравна информация, да я оценяват критично и да вземат положителни здравни избори.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

Практиката, която ни представят двете учителки, обхваща теоретични и практични уроци по човекът и природата за трети и четвърти клас, свързани с човешкото тяло и здравето. Целта е да развие здравна грамотност в учениците, за да познават функционирането на собственото си тяло и да създадат трайни навици за здравословен начин на живот. Чрез индивидуална и екипна работа децата развиват здравната и четивната си култура, както и “меките си умения” – критично мислене, творчество и презентационни умения. Всеки ученик експериментира, анализира данни, създава и представя своя проект. По време на проекта учениците получават съдействие от своите учителки, както и отговор на въпроси от вскякаво естество, възникнали в хода на работата.

Стъпка 1: Въведение в проекта “Тайните на човешкото тяло”

Изпълнението на проекта „Тайните на човешкото тяло“ започва със запознаване на учениците с целта на уроците и осигуряване на достъп до допълнителна литература по темите за човешкото тяло и воденето на здравословен начин на живот.

Стъпка 2: Органи и системи

Децата се запознават с основните органи и системи в човешкото тяло и техните функции – сърце и кръвоносна система, мозък и нервна система, бял дроб и дихателна система, стомах и черва и храносмилателна система, кости и мускули в опорно-двигателна система. През цялото време учениците имат на разположение в класната стая здравни книги и енциклопедии.

Третокласници в търсене на тайните на човешкото тяло

По време на уроците за затвърждаване на основните знания се провеждат индивидуални и групови (по двойки) практически дейности като:

 • измерване на гръдна обиколка; 
 • измерване на пулс; 
 • слушане на сърдечен ритъм; 
 • движение на различни мускулни групи; 
 • измерване на ръст;
 • измерване на сила. 

Тук учениците имат възможност да правят и интересни наблюдения – как се променя пулсът и кръвното им налягане след 30 клякания.

Стъпка 3: В стоматологичния кабинет

Следващата стъпка е запознаване с устройство на зъбите, видовете зъби и начините за поддържането им здрави. Учениците първо разглеждат схеми и изображения на зъби, а след това си правят взаимни наблюдения – всички ли млечни зъби са им сменени, кои липсват и т.н. За децата е изключително вълнуваща задачата да правят модели на зъби от пластилин и да подреждат макет на зъби като поставят всеки зъб на правилното място.

Третокласници в търсене на тайните на човешкото тяло

Стъпка 4: Работа в екип

Следващ етап от проекта е групова работа – изработването на постер и представянето му пред класа. Учениците се разделят по равен брой в 7 екипа и получават инструкции за работа. Разполагат с 2 седмици  за намирането на информация, обсъждането и изработването на постера. Всеки екип изтегля на случаен принцип темата, по която ще работи: 

 1. Сърце и сърдечно-съдова система; 
 2. Бял дроб и дихателна система; 
 3. Мозък и нервна система; 
 4. Стомах, черва и храносмилателна система; 
 5. Кости, мускули и опорно-двигателна система; 
 6. Зъби; 
 7. Здравословен начин на живот. 

Третокласници в търсене на тайните на човешкото тяло

Учениците търсят и анализират информация и изображения от различни учебни пособия и книги от библиотеката в класната стая и у дома. С помощта на родителите си проучват статии в интернет. Всеки отбор изготвя план за създаването на своя постер и работи по него по време на заниманията по интереси, в учебните часове (с позволение на учителите) или след училище. Децата работят колективно по създаване на плаката и сами определят как да изглежда той и как да го представят пред класа.

В деня на презентациите учениците получават карта за оценяване за това как всеки отбор се е справил с поставената им задача.Членове на екипите трябва да съгласуват мненията си и да дадат общо становище. Самите постерите се събират за изложба и се поставят на видно място пред училищната общност.

Последно, но не на последно място

Традиция в класната стая на г-жа Мичева и г-жа Борисова е отбелязването на важни дати, свързани със здравето – такива например са Световният ден на здравето, Денят на българския лекар, Международният ден на зъболекаря и т.н. Задачата, която си поставят двете учителки, е да представят лекарите като герои в бели престилки. Учениците получават възможност да зададат различни въпроси, които ги вълнуват, на истински лекари под формата на писма. Писмата се изпращат до медицински специалисти, които поемат благородната задача да отговорят на всяко едно от писмата. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Чрез работата по проекта “Тайните на човешкото тяло” и всичките му дейности учениците усвояват различни техники за спазване на здравословен начин на живот, включващ лична хигиенна, спорт и каляване, храни и хранене, почивка и сън, посещение при лекар. Резултатите показват, че децата живо се вълнуват от темите за здравето и човешкото тяло, интересно им е да наблюдават промените в собствените им тела.

След провеждане на проекта г-жа Мичева и г-жа Борисова отчитат: 

 • повишена здравна култура с множество знания за анатомията на човек и здравословния начин на живот; 
 • промяна на поведението на учениците в посока на повишаване нивата на здравословно хранене и изграждане на трайни хигиени навици в училище; 
 • провеждането на повече дискусии, свързани със здравето;
 • формиране на нагласи за пренасяне на здравните навици извън училище.

Това в крайна сметка е целта на всеки учител – знанията и уменията, които е предал на своите ученици, да останат трайно в съзнанието им и да бъдат прилагани в реалния живот.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Ивелина Борисова
Цеца Мичева
Ивелина Борисова и Цеца Мичева са учители в начален етап в 97 СУ "Братя Миладинови" гр. София. Г-жа Борисова преподава на ученици от 4. клас. Вече над 10 години тя е съмишленик на доброволчески организации и инициативи. Г-жа Мичева също преподава на ученици от 4. клас. Спорт, музика и приложни изкуства са едни от най-важните и любими за нея области.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали