Роля на класния ръководител за приобщаване на деца със специални образователни потребности

Наред с многото отговорности на класния ръководител се откроява една негова значима функция – да присъединява, обединява и приобщава всички деца от класа в едно общо пространство на разбирателство, доверие и приемане. Приобщаването на дете със специални образователни потребности /СОП/ е отговорност на всички в училище, но водеща остава ролята на класния ръководител. Именно от него родителите очакват да изгради позитивна култура в класната стая, която насърчава развитието на всяко дете. 

Какво да предприемете, ако в класа ви има дете със СОП?

Вие сте класен ръководител и в класа ви предстои да бъде записано дете със СОП. Тази нова за вас информация е в състояние да завладее изцяло съзнанието ви, да ви изпълни с притеснение и безпокойство за това, което предстои. Ето няколко насоки, които ще ви освободят от наличните тревоги:

 • Организирайте опознавателна среща с родителите и детето

Запознайте се със семейството. Поговорете, съберете информация за състоянието на детето, за неговите затруднения. Информирайте се за всичко, което смятате, че е полезно да знаете за него – силни страни, интереси, любими занимания, предпочитани теми за разговор и др. Помолете за копия от медицинските документи или от консултациите при специалисти, които детето е посещавало – те ще ви дадат допълнително информация относно вида на неговото заболяване или състояние и относно всички свързани с него особености – в поведението, комуникация, отражението върху обучението и други.

 • Подгответе учениците си за новия им съученик 

Поговорете с класа за новия ученик и неговите по-различни потребности. Бъдете подготвени за любопитството или притесненията на децата. Отговорете на всички въпроси, така че да не остават неизвестни и моменти на слаба информираност. Коментирайте открито какво се крие зад определението “специални образователни потребности“. Предразположете учениците да приемат детето сред тях, гласувайте им доверие като им кажете, че очаквате да ви помогнат да го приобщите към класа. Помислете заедно какви общи дейности може да организирате, така че да се включи и ученикът със СОП и още от началото да се почувства добре приет в новата за него обстановка.

 • Запознайте родителите на вашите ученици с по-различните потребности на детето със СОП 

Организирайте родителска среща. Поговорете с родителите за спецификата на нарушението на ученика със СОП и за всички затруднения, което то поражда. Подгответе ги, че ще има въпроси от децата им и че е много важно техните отговори да бъдат изчерпателни и подкрепящи различието. Толерантността е ценност, която ще е необходима на учениците през целия им живот, защото е в основата на добрите отношения между хората и приспособяването към средата. Нека наличието на “по-различно“ дете в класа да послужи за база за формиране на ценности, които ще ги направят по-добри и съпричастни. 

 • Осигурете подкрепяща среда

В представите ни за подкрепяща среда се крият поредица от обосновани дейности, които помагат всяко едно дете да се чувства добре, да бъде прието и ценено и да има възможност да развива своя потенциал сред връстници в училище.

Понякога класният ръководител не може да промени изцяло средата в училище, така че да посрещне различните потребности на всички деца. Например не е в състояние сам да подсигури достъпна архитектурна среда. Отговорностите в осигуряване на достъпност до образователния процес трябва да бъдат споделени. Класният ръководител има право на подкрепа от специалистите, включени в екипа за подкрепа за личностно развитие на ученика със СОП. Заедно с тях ще изготви индивидуален учебен план, индивидуални учебни програми, ще адаптира учебно съдържание и т.н. Но има момент, който е изцяло в негови ръце – осигуряването на позитивен климат и добронамереност към различието в класа. 

Дали детето с по-различни потребности ще бъде прието сред своите връстници в класа зависи почти изцяло от класния ръководител и от това, което той ще предприеме:

 • как ще подходи към различието; 
 • как ще успее да обясни спецификата в поведението;
 • как ще представи различните потребности;
 • как ще подготви и предразположи децата в класа и останалите учители към различието и неговото приемане като нормална, а не извънредна ситуация.

Какво не трябва да допускате?

 • Не изолирайте детето със СОП от останалите деца

Опитвайте се ежедневно да скъсявате дистанцията между “различното” дете и всички останали в класа. Приканвайте постоянно към формиране на приятелски отношения. Очаквайте от останалите ученици да подкрепят ученика, който има затруднения. Поощрявайте всеки опит на сближаване и подадена ръка към “специалното” дете.

 • Не оставяйте детето със СОП на последния чин

Много често ученикът със СОП стои сам на последния чин. Този вариант обикновено се предпочита, за да не пречи и да не разсейва останалите деца (особено когато в час при него има ресурсен учител). Това не е много работеща практика, която дори може да бъде възприета като опит за изолиране и доказателство за неприемане на различието. Не спестявайте на останалите деца трудностите, които среща по-различното дете. Нека те не остават незабелязани, защото именно борбата на хората с проблеми е основен мотивиращ фактор за приемането им от всички останали. Усилията, които полага специалното дете, за да държи химикалка, да задържи вниманието си върху определен участък от текста или въобще да остане седнало на чина за повече време може да предизвикат съпричастност, съчувствие и желание за подкрепа от страна на класа.

 • Не оставяйте детето със СОП без задачи по време на часа

Това, че детето със СОП присъства в клас, не е достатъчно, ако го изолирате от случващото се по време на часа. Каквито и трудности да среща, то може да бъде включено в хода на учебния час. За целта е необходимо да имате работни листове с адаптирани задачи, които ще му позволят да участва според нивото на своите възможности. Когато е ангажирано да прави нещо, вероятността да става, да се разхожда из класната стая или да задава неуместни въпроси на вас или на останалите деца намалява до минимум. И това не е всичко. Желанието ви да го приобщите и да му помогнете да се чувства значимо ще гарантира доверие и готовност за съдействие и ще изключи опозиционните настроения и опитите за саботиране на часовете.

 • Не се повлиявайте от негативни нагласи и отрицателно отношение спрямо детето с различни потребности

Защитавайте вашия по-различен ученик от всички злонамерени настроения, подхвърлени неуместни коментари, обиди или разсъждения, повлияни от стереотипно остаряло мислене – както на ученици, така и на учители. Борете се срещу негативните към различието нагласи и отстоявайте достойнството и правото на достъп до образование на всяко едно дете.

Приемете тези усилия като задължения в длъжностната характеристика на класния ръководител. Именно вие сте онова свързващо звено, което променя нагласите на децата към приемане и ефективно включване на ученика със СОП. С ваша помощ той ще получи разбиране и от другите учители и ще срещне подкрепа от родителите на всички останали деца в класа. Вашата роля е водеща и изключително значима, затова ви пожелаваме увереност на кръстопътя между потребности и разбиране, възможности и приемане. Посрещайте смело всички предизвикателства на приобщаващото образование,  премахвайте бариери и стройте мостове – “различните” деца разчитат на нас!

 

Източници:

10+ съвета (и идеи) за класни ръководители;

Модел за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Още полезни статии:

Ефективно сътрудничество

6 стратегии, които правят директорите успешни в прилагането на професионална учеща общност (ПУО)

Да бъдеш директор на училище, който може да осигури ефективно лидерство, е истинско предизвикателство. Лидерството оказва съществено влияние върху постиженията на учениците. Това въздействие обаче

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали