Проектнобазирано обучение: “Моят роден град в миналото и днес”

Вероятно повечето от нас си спомнят термина “краеведски подход” от обучението в университета и прилагат този принцип в работата си под една или друга форма. Училищното краезнание отдавна е заложено в учебните програми, но като цяло е подложено на крайна диференциация и знанията за родния край са поделени между различни дисциплини. Това възпрепятства по-пълното опознаване на материята и осмислянето на събитията, явленията и фактите в дадения регион, като учениците често губят “голямата картина”.

Необходим е интегрален подход и именно такъв прилагат преподавателите в Средно училище “Панайот Волов”, град Шумен. Проектът “Моят роден град в миналото и днес” е плод на екипната работа на Деляна Борисова, Здравка Господинова, Марийка Даскалова и Румяна Куджаманова. В тази статия ще прочетете повече за тяхната идея, за трудностите, през които преминават, и за резултатите, които постигат. Надяваме се, ще почерпите много вдъхновение!

Визитка на практиката

Име на практиката: “Моят роден град в миналото и днес”

Цели: Учениците да надградят своите знания, опит и умения чрез собствени изследвания за ролята и мястото на родния край в развитието на България. 

 1. Формиране на социокултурна компетентност и осъзнаване на собствената идентичност – обогатявайки знанията за Шумен, местните обичаи и традиции, неговите видни представители в миналото и настоящето, учениците осъзнават собствената си роля и принадлежност.. 
 2. Осмисляне на взаимовръзката човек-природа – децата осъзнават значението на околната среда за осигуряване на здравословен и качествен живот на хората, както и личната отговорност на всеки човек за нейното опазване. 
 3. Провокиране на интерес за продължаващо проучване на флората и фауната в района, както и повишаване на знанията за мерките и дейностите, предприемани за опазването на околната среда
 4. Проучване, систематизиране и представяне на информация пред аудитория, включително чрез използване на компютърните технологии. 
 5. Формиране на лингвистична компетентност на майчин и английски език. 
 6. Усвояване на умения за ефективна работа в екип. 
 7. Формиране на умения за реалистична оценка и самооценка на извършената работа

Подходяща е за: всички образователни етапи

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА 

Големият въпрос, който поставят учителките, е: “Какво е значението на града ни в миналото и днес?”. Учениците откриват отговорите в поредица от часове, посветени на град Шумен. Работата по проекта “Моят роден град в миналото и днес” се реализира чрез интегрирани уроци, включващи цели осем предмета –  български език и литература, човек и общество, човек и природа, английски език, компютърно моделиране, технологии и предприемачество, изобразително изкуство и музика, като последните два предмета – изкуствата – са включени чрез дейностите за оформление на продуктите, изработени по време на другите учебни часове.

Проекто базираното обучение започва с поставянето на глобалната тема “Моят роден град в миналото и днес”, към която са разработени четири подтеми:

 • “Екскурзоводи”;
 • “Посланици на гората”;
 • “Духовна съкровищница”;
 • “Това сме ние”.

Работата по задачите към всяка подтема отнема по около две учебни седмици. Учениците работят в екип – класът е разделен на четири отбора, които трябва да изпълнят различни задания. По-голяма част от дейностите се реализират в самите часове, като целта е темите максимално да се обвържат с учебното съдържание. 

По проекта СУ “Панайот Волов” – гр. Шумен си сътрудничи с училище от Великобритания и голяма част от продуктите на английски език се споделят с чуждестранните партьорите. Това дава допълнителна мотивация на децата и те са въодушевени да запознаят англичаните с историята, природата, културата и съвремененния ритъм на живот в Шуменския край.

Учителката Деляна Борисова споделя: “Нашият град Шумен е много благодатен за краезнание и ние се връщаме към темата при всеки удобен случай. Дори и да сме приключили проекта, разгръщаме нови и нови дейности!”.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

Нека разгледаме детайлно подтемите, включени в проекта, и задачите, които получават децата към всяка от тях.

1. Подтема „Екскурзоводи“

Четирите екипа получават за задача да представят града през епохата на Възраждането, да потърсят информация за шуменски възрожденци и за обществените сгради, които днес носят имената на тези паметни българи.

Проектнобазирано обучение: “Моят роден град в миналото и днес”

Снимка 1. Ученичка пред три от информационните табла за шуменските възрожденци

 Интегрираните учебни предмети тук са: 

 • Човек и общество – учениците изследват живота и делото на четири от знаменитите шуменски граждани Стилиян Чилингиров, Добри Войников, Панайот Волов и Васил Друмев. Всеки отбор проучва и синтезира информация за един възрожденец;
 • Английски език – учениците представят обществени сгради, носещи имената на тези възрожденци: Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, Читалище “Добри Войников”, Средно училище “Панайот Волов” и Театър “Васил Друмев”. Всеки отбор проучва и синтезира информация за една сграда; 
 • БЕЛ – учениците развиват четивната си грамотност, като четат текстове и систематизират информация за възрожденците;
 • Технологии и предприемачество – всеки екип създава информационно табло, създържащо информацията, която е открил и систематизирал.

В резултат от работата по проектните дейности в училище се оформя кът за четиримата видни шуменски възрожденци и влиянието им върху съвременния ни живот. По време представянето на таблата  учителите носят характерни за 19. век облекла, а специален гост е уредникът на къща-музей “Панайот Волов”.

2. Подтема „Посланици на гората“

Четирите екипа трябва да проучат и представят растителния и животинския свят в природен парк “Шуменско плато”, както и защитените територии, включени в рамките на парка. Интегрираните учебни предмети са:

 • Човек и природа – учениците изследват флората и фауната на територията на природен парк “Шуменско плато”;
 • Компютърно моделиране – екипите създават електронни книжки, представящи растителния и животинския свят в района на ПП “Шуменско плато”;
 • Английски език – учениците създават електронни книги на английски език;
 • БЕЛ – учениците упражняват езика, работейки с текстове за природата в района на град Шумен
 • Технологии и предприемачество – учениците систематизират информация на табла, подреждат пъзели с растения и животни, характерни за шуменския край.

Проектнобазирано обучение: “Моят роден град в миналото и днес”Снимка 2. Заглавната страница на английския вариант на електронната книга “Посланици на гората”

По време на обучението учениците посещават и част от местата, за които пишат, като се срещат с експерти, отговорни за опазването на околната среда в региона. 

3. Подтема „Духовна съкровищница“

В рамките на две седмици се проучват и представят обичаи и традиции, характерни за град Шумен. Тук семействата на учениците имат ключова роля – те осигуряват на децата стари битови предмети и им разказват за традициите и обичаите, които познават.

Интегрирани предмети: 

 • БЕЛ – учениците проучват местни традиции и обичаи и систематизират информация;
 • Английски език – учениците представят обичаите на английски език;
 • Компютърно моделиране – създаване на видеа, представящи как учениците пресъздават местни обичаи.

Тази подтема дава възможност за няколко изнесени обучения в Регионалния исторически музей и читалища в региона. Това помага на учениците да се потопят в атмосферата и да представят обичая автентично.

 

Проектнобазирано обучение: “Моят роден град в миналото и днес”

Снимка 3. Коледуване – представяне на обичая в къща-музей “Панайот Волов” с третокласниците на г-жа Румяна Коджаманова

“Децата много харесаха Коледуването. Момичетата показаха как се посрещат коледари, а момчетата влязоха в роля на коледари”, разказва г-жа Борисова. 

4. Подтема „Това сме ние“

Идеята тук е децата да се срещнат с хора, които по думите на г-жа Борисова “…ежедневно отдават своя труд в полза на града и са продължители на възрожденските традиции”. Поканени са членове на училищната общност и в часовете на класа трима родители запознават учениците със своите професии  – съдия, счетоводител и автомонтьор.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Проектът “Моят роден град в миналото и днес” позволява да се комбинират традиционни с иновативни образователни методи, да се провежда изнесено обучение на територията на различни културни и природни забележителности, както и да се канят ролеви модели в клас. 

Описаната практика вдъхновява, мотивира и ангажира учениците. Г-жа Борисова споделя: “Благодарение на проекта те упражняват много умения, които ще са им ценни в живота. Това са работа в екип, презентационни и комуникационни умения. Ние виждаме, че много деца се притесняват да говоря пред публика, за това проекта им е много полозен”.

Възможността да си партнират с ученици от друга държава също носи много ползи – учениците се стараят повече, защото знаят, че благодарение на техния труд децата от Великобритания ще научат нещо за град Шумен, за българските традиции и обичаи.

Проектнобазирано обучение: “Моят роден град в миналото и днес”

Снимка 4. Деца от начално училище Стоунбоу в гр. Лъфбъроу, Великобритания, с мартеничките, изработени от четвъртокласниците на СУ ”Панайот Волов”

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Проектнобазирано обучение: “Моят роден град в миналото и днес”

Снимка 5. Коледни традиции и обичаи в музея 

Едно от основните предизвикателства е свързано с интегрираните уроци – г-жа Борисова споделя, че стиковането на темите и разпределението им във времето е трудоемко. Необходимо е изключително добро планиране, за да може всеки учител да преподаде учебното съдържание, което му е заложено, да надгради знанията на децата и да внесе иновация в предметите, които преподава.

Ту ролята на професионалната учебна общност е ключова: “Срещите в ПУО много помагат, все пак много хора дават идеи и по-бързо идват решенията!”, коментира учителката.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

Проектнобазирано обучение: “Моят роден град в миналото и днес”Нина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали