Обединени в полза на децата: Екип от ресурсен учител, общообразователен учител и психолог провеждат комбинирани уроци в гр. Лом

II Основно Училище “Константин Фотинов” в гр. Лом е едно от първите в България, които още през далечната 2006 г. участват по Проект за повишаване благосъстоянието на децата в България и приемат деца със СОП, изведени от помощното училище в града, в което са учили досега. Идеята е тези деца да не са изолирани, а да се интегрират в общообразователните училища като първа стъпка за цялостното им интегриране в обществото. В това училище по-късно е разпределена госпожа Даниела Алексиева, която е главен ресурсен учител към Регионален Център за Подкрепа на Процеса на Приобщаващото образование (РЦПППО) – Монтана.

Вече 17 години госпожа Алексиева търси начини да внесе свежи идеи, с които да разнообрази образователния процес и да го направи по-достъпен за децата със специални образователни потребности. Тя коментира със своите колеги, че често децата със СОП не се включват активно във фронталната работа по време на час. В желанието си да стимулират участието на учениците със СОП и да разнообразят образователната среда, така че материалът да им бъде поднесен по по-интересен начин и усвоен от всички в класа, госпожа Алексиева, психологът във II ОУ “Константин Фотинов” и общообразователните учители сформират екип, който периодично да изнася комбинирани уроци в класовете, в които има деца със СОП.

Прочетете в статията как те оформят уроците, обобщаващи преподадените до момента раздели в класовете от начален етап.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име: Екипно взаимодействие между общообразователен учител, ресурсен учител и психолог

За кого е подходяща: ученици от начален етап, класове, в които има деца със СОП

Продължителност: целогодишно, съгласно учебния материал

Необходими материали: 

  • предварително изготвена мултимедийна презентация
  • подбрана интерактивна игра
  • материали за изработване на лапбук (цветни хартии, картинков материали, текст и др.), ножици, тиксо, цветни моливи и флумастри

Цели: 

  • подобряване на мотивацията за работа и включване в заниманията на всички ученици (с фокус върху деца със СОП);
  • трайно усвояване на необходимите знания и формиране на умения за прилагането им в практиката чрез “учене чрез преживяване”;
  • осигуряване на подкрепяща образователна среда за всеки ученик;
  • осъществяване приобщаващото образование в действие.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Комбинираните уроци се провеждат средно по два пъти в месеца във всеки клас от начален етап, в който има деца със СОП. Те се състоят от мултимедийна презентация, работа с лапбук и интерактивна игра. Обхващат различни предмети (като особена нужда от тях има в часовете по човекът и природата и човекът и обществото) и са обобщаващият урок след всеки нов раздел от учебния материал. Уроците са чудесен пример за учене чрез преживяване, а трите различни метода за взаимодействие с материала спомагат за по-лесното му усвояване. За изготвянето на подобни комбинирани уроци се следват следните стъпки:

Стъпка 1 – Формиране на екип

Неслучайно поговорката “Сговорна дружина планина повдига” има вариации на различни езици. Добре сработените екипи постигат по-впечатляващи резултати, отколкото техните членове поединично. За да постигнат целите си, общообразователните учители във II ОУ “Константин Фотинов” работят рамо до рамо с учлищния психолог и ресурсния учител. За да се случи това, е важно да има взаимно доверие и желание за работа в полза на всички деца. Екипното взаимодействие е предпоставката за успех на тази практика, като за постигането на положителни резултати е важно всеки от участниците да намери своето място при реализирането на уроците и по този начин да се постигне подобряването на благосъстоянието на всеки ученик.

Стъпка 2 – Подготовка на комбинираните уроци

Всички комбинирани уроци се водят заедно от тричленния екип – ресурсен учител, общообразователен учител и психолог. Съгласно учебния материал, те изготвят план, в който са заложени моментите, в които има обобщаващ раздел по различните предмети, изучавани в начален етап. Екипът изготвя кратка презентация, в която са обобщени най-важните знания от изучения раздел, които децата трябва да усвоят като минимум за преминаване от един клас в друг. Учителите и психологът внимателно и целенасочено подбират необходимите материали за изготвянето на лапбуци от децата и набелязват интерактивна игра, съобразена със съдържанието на урока.

Стъпка 3 – Провеждане на комбиниран урок

Обединени в полза на децата: Екип от ресурсен учител, общообразователен учител и психолог провеждат комбинирани уроци в гр. ЛомМултимедийна презентация

Всеки един от комбинираните уроци е разделен на три части, като всеки член на екипа има конкретна роля. Първи  е общообразователният учител, който изнася мултимедийната презентация пред децата. Той обобщава преподадения раздел. Често се използва видео материал. Презентацията отнема около десетина минути.

 

Обединени в полза на децата: Екип от ресурсен учител, общообразователен учител и психолог провеждат комбинирани уроци в гр. ЛомИзработка на лапбук

След покриването на теорията следва по-забавната за децата част: изготвянето на лапбуците. Госпожа Алексиева е отговорна за тази стъпка. Тя разделя класа на групи от по 5-6 деца. На всеки отбор дава идентична папка с материали, които учениците използват, за да направят книжките си. Изключително е важно на всяко дете в класа да бъде поставена конкретна задача, за да може всички да са провокирани да мислят по темата и да изпитат удовлетворение от приноса си към финалния продукт. 

Лапбуците са богато илюстрирани и преобладава картинков материал, защото той е най-лесен за усвояване от учениците със СОП. Поставените задачи са разнообразни по вид, по начин на изпълнение, по степен на трудност – с цел да се включат всички ученици от съответния клас. Това дава възможност на учителите да проявят  креативност в процеса на учебния час и да приложат интердисциплинарен подход – обобщаване на знания от БЕЛ, математика, природни и обществени науки, изобразително изкуство, домашен бит и техника.

В тази част от урока има и състестазетелен елемент: обявяват се отбори победители в различни категории – най-бързо / най-добре изработен лапбук и др. Поощряват се децата, които са демонстрирали желание да помогнат на съотборниците си.

Обединени в полза на децата: Екип от ресурсен учител, общообразователен учител и психолог провеждат комбинирани уроци в гр. ЛомИнтерактивна игра

Изработката на книжките трае до двайсет минути. След нея е време урокът да привърши по лек и приятен начин – с интерактивна игра, водена от училищния психолог. Игрите винаги са свързани с изучения материал. Например, когато в трети клас е обобщаван материалът за растенията около нас, всеки ученик е трябвало каже първата буква от своето име и после да назове растение, чието име започва с нея. В последните минути от часа всички деца се изправят, хващат се за ръце в кръгче и споделят как са се чувствали по време на часа и кое им е направило най-силно впечатление.

ЗАЩО ДА ОПИТАТЕ ТАЗИ ПРАКТИКА

Чрез тези комбинирани уроци учениците изграждат и усъвършенстват различни умения и когнитивни функции по забавен начин. Изработката на лапбуци тренира моторика и концентрация, доброто оформяне на материала в книжката изисква въображение и съобразителност. Тъй като се целят към общ успех, децата трябва истински да работят в екип и да обръщат внимание на всеки в групата, да се научат да се изслушват и да си помагат, да идентифицират силните си страни и да ги използват в изпълнението на задачите. Това, че всеки има конкретно поставено задание, гарантира, че няма да има ученици, изолирани от общата работа. Приносът към екипната дейност повишава мотивацията и удовлетворението от финалния продукт. По-лежерната обстановка, в която се провеждат комбинираните уроци, създава благоприятна атмосфера за приемането децата със СОП и е важна стъпка от интеграцията им в социума на класа. 

“Колкото повече хора концентрират усилията си върху приобщаването и подпомагането на децата със специални образователни потребности, толкова по-голям шанс имат те да бъдат включени в ежедневната работа без това да създава напрежение”, казва г-жа Алексиева. По нейни наблюдения с участието си в процеса те добиват самочувствие, че могат да се справят с поставените им задачи и добиват добър обем от знания и умения, които ще са им полезни при бъдеща реализация в и отвъд класната стая. Това е важно както за тях, така и за останалите деца, които са свидетели на възможностите на съучениците си и стават съпричастни към ефективното им интегриране. 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАТЕ

Тази практика има за цел да разнообрази начина на преподаване и да го направи интересен за всички деца, но специален фокус е поставен върху интегрирането на децата със СОП във фронталната работа на класа. При изготвянето на задачите е важно да се помисли конкретно за детето със СОП, да му се определи индивидуална задача, за да не се чувства то изолирано и да се подберат внимателното материали за работа (най-добре цветни).

Другият фактор за успех е сработването на екипа от учители и психолог – всеки да даде своя принос, да намери мястото си в отбора и да има ясно определена роля при изнасянето на общия урок.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали