Мисията възможна – дейност за осмисляне на предметното знание

Всички сме чували фразата “Госпожо, защо го учим това?”. Когато чуем този въпрос, имаме няколко избора. Единият е да дадем отговор на въпроса. В този случай подхождаме дедуктивно – даваме информацията, за която учениците ни питат. Какво се случва тогава? Често въпросът “Госпожо, защо го учим това?” не е породен само от любопитство, но и от естествения за подрастващите бунт, съдържащ се във въпроса “Защо”?

Как можем да подходим индуктивно към питането на учениците? Това означава да помогнем на учениците да развият критичното си мислене, уменията си за търсене, оценка и структуриране на информация, и презентирането й. Защо горепосочените умения са важни за кариерното ориентиране и развитие на учениците? Каква е връзката на тази активност с кариерното ориентиране и развитие?

Всяка професия в икономиката на иновациите и икономиката на знанието изисква умения за критично мислене, оценка на информация и намирането на отговор на въпроси, като се осмисли и въпросът, и отговорът.

Цел на дейност “Мисията възможна”

Целта на активността “Мисията възможна” е да даде възможност на учениците да изследват защо изучават дадена тема или предмет, като поставят фокуса върху тях – да бъдат изследователи, да задават критични въпроси, а не да очакват, че учителят е единственият източник на информация.

Материали в Canva

2. Презентация за часа – част 1 и част 2. 

Подготовка

     1. Преди да започнете активността, е нужно да гледате видеото “Мисията Възможна” и/или да прегледате наръчника за учителя.

      1. Разгледайте съдържанието на презентацията за класната стая “Мисията Възможна”.
      2. ПО ЖЕЛАНИЕ – Принтирайте работния лист “Мисията Възможна” – един лист за група от 4 ученика (ако имате 30 ученика в клас, са нужни 8 копия, като ще има група с по-малко от 4 ученика, тъй като 30 не е кратно на 4).
      3. Учениците могат да работят на големи листа за постери (флипчарт или големи бели/цветни листа) или на няколко бели листа А4 по групи.
      4. ПО ЖЕЛАНИЕ – можете да направите част 2 на активността, като презентирате част 2 на презентацията за класа и после оставите на слайд 7 с бели листа, на които учениците отново да изпълнят задачата по групи.

   Изпълнение на дейността

   Стъпка 1: Споделете с класа, че днес ще направите една игра, в която има разказ/приказка и чиято цел е да разберат повече за това защо изучават даден предмет.

   Стъпка 2: Пуснете презентацията за класната стая “Мисията Възможна”. Прочетете инструкциите на нея ИЛИ помолете ученик с добра дикция да го направи.

   Стъпка 3: Ако са принтирани работните листове за учениците, нека гледат тях и направят задачата на белите листове. Ако работите без принтирани листове, оставете презентацията на слайд 6 , докато учениците работят.

   Стъпка 4: ПО ЖЕЛАНИЕ – направете част 2, като пуснете презентацията за класа и дадете на учениците 15 минути да съберат нужната информация отново на листа за постер.

   Оценяване/рефлексия

   Можете да оцените дейността на учениците по следните критерии за работа в екип:

   • Доколко ролите са разпределени и спазени – всеки има ясна задача, която изпълнява – това може да се случи чрез наблюдение или директен въпрос към учениците.
   • Доколко има комуникация и подкрепа в изпълнението на задачата?
   • Доколко задачата е изпълнена – има ли осмислена информация, предена със свои думи в отговор на всеки въпрос?

   Можете да използвате Листа за самооценка на задачата – да принтирате за всяка група или да проектирате на дъската.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали