Prepodavame.bg

Комуникационни умения

Комуникационни умения

Комуникационни умения

 

Какво представлява умението и защо е важно?

 

Какво са комуникационните умения? 

 

Когато говорим за комуникационни умения, имаме предвид да предаваш ясно и разбираемо идеи, мисли, чувства и информация както устно (лице в лице, телефон), така и в писмено (писма, есета, съобщения в социални медии и т.н.), визуално (графики, снимки) и невербално (език на тялото, тон на гласа, жестове).

Освен това да комуникираш ефективно, означава още да можеш да адаптираш общуването си спрямо ситуацията, да разчиташ поведението на другите хора, да правиш компромиси, за да постигнеш съгласие, да разрешаваш конфликти и недоразумения. Разбира се, комуникацията е винаги двустранен процес, така че включва и умението да слушаш активно и уважително с цел да разбереш позицията на другия, както и да прилагаш различни стратегии, за да разбереш цялостното му послание. 

 

За да можем да кажем, че някой притежава отлични комуникационни умения, той/тя трябва да бъде ефективен във всички елементи – от ясното и разбираемо изпращане на посланието до разбирането и приемането на посланието на друг човек – и да се справя ефективно с всички канали на общуване – лично, по телефон, писмено и т.н. 

 

Защо да развиваме комуникационни умения?

Разбира се, комуникационните умения са неизменна част от обучителния процес – децата се учат да четат и да се изразяват, да представят материал пред класа, да казват стихчета наизуст, да подготвят презентации и да пишат аргументативни есета, учителите и учениците общуват през цялото време, учениците общуват интензивно със свои приятели както на живо, така и онлайн. Защо тогава да развиваме целенасочено точно тези умения?

 

Виждаме няколко ключови причини. Първо, ефективната комуникация през ХХІ век е фундаментална за личния, учебния и професионалния ни успех. В личен план умението да споделяш разбираемо какво мислиш и да разбираш какво и защо мислят останалите около теб спомага за изграждането на смислени, плодотворни и искрени взаимоотношения с хората. В професионален план, без значение какво работим, е важно както да разбираме и изпълняваме задачите си, така и да общуваме ефективно с колегите си. Затова комуникационните умения са в основата и на друго важно умение от този наръчник – работа в екип. Второ, ефективната комуникация става все по-ценна в свят, в който общуваме с много различни хора всеки ден и в който количеството информация, което достига до нас, расте непрекъснато. Става все по-важно да можеш бързо, ясно и запомнящо се да предадеш конкретна информация. Трето, образованието се променя така, както се променя моделът на икономиката, новите технологии и начинът на общуване като цяло. Както говорим и в главата, посветена на работата в екип, моделът на образование, в който учителят преподава, а учениците слушат, е изчерпан. Ако преди е било необходимо само учителят ясно да артикулира мисълта си, а учениците да я възпроизвеждат, днес е важно да научим учениците си уверено да защитават позицията си, да структурират собствените си мисли, да убеждават, да търсят различни начини да представят информацията в зависимост от аудиторията, да изслушват и да разбират различни гледни точки. Защото точно това ще ги подготви да бъдат хора, които създават собствения си живот и се борят да постигат целите си. 

 

Как да развиваме комуникационни умения?

Когато говорим за целенасочено и задълбочено развиване на дадено умение, не можем да разчитаме само на неговото естествено развитие като страничен ефект от ученето. Важно е да имаме фокус, стратегия, ясни цели и следене на напредъка. Важно е учениците да са наясно какво и защо се прави, какво се очаква от тях, какви са критериите и как могат уменията им да се подобрят. 

За да постигнем това, и тук разделяме умението на основни елементи: 

 1. Ясно и ефективно артикулира идеи и мисли;
 2. Слушане за разбиране на смисъл;
 3. Комуникиране за постигане на различни цели в различни среди.

В картата на умението са посочени и конкретни цели, които развиват основните елементи.

Относно оценяването на напредъка едно от решенията е използването на ясни и разбираеми критериални матрици, които учениците да ползват за самооценка и учителите за оценка на напредъка (такива ще намерите тук за някои от стратегиите, както и основна матрица за напредък по умението).

Обучението по комуникационни умения е важно да започне още в първи клас, защото тогава се създава и обогатява речникът на децата, както и основните правила за общуване с познати и непознати, по-възрастни хора и връстници. Една от стратегиите, освен целенасочени задачи и упражнения, е интегрирането на комуникационни умения в управлението на класната стая под формата на правила, код на общуване и говорене и т.н. 

Друго много важно при развиването на това умение в класната стая е да се дава възможност на учениците за автентично общуване чрез задачи като дебати, дискусии, работа в групи, ролеви игри, презентации, речи, писане на имейли и запознаване с нови, различни хора. 

Развиването на тези умения започва от най-основните – говорене, изразяване, изслушване, и след това се надгражда с по-сложни, като долавяне на смисъл и чувство, представяне пред публика, дебатиране. Общуването се състои от множество комплексни умения, затова развиването му трябва да става постепенно, на малки части, с разнообразни активности и рефлектиране върху постигнатото. 

 

Как да представим умението пред ученици от 1. – 4. клас?

В този наръчник ще намерите няколко стратегии, които са приложими предимно при най-малките ученици. Две от тях (1.6.1. Стратегия за управление на класната стая и 3.2.2. Разказване на истории) са дългосрочни, тоест започват да се развиват в началото на годината и продължават докрай и дори в по-горен клас. 

 

В началото на годината отделете време за дискусии и изграждане на култура на класната стая, в която да интегрирате правила и процедури, свързани с комуникационните умения:

 • обсъдете и създайте правила на общуване заедно с децата;
 • нарисувайте ги; изиграйте ги; демонстрирайте ги;
 • направете списък/табло с картинки из класната стая, които да им напомнят за тези правила и поведения;
 • моделирайте поведението на децата, като им говорите с уважение, спокойно;
 • изисквайте от тях във всяка ситуация, която го налага, да използват нововъведените думи и изрази (Благодаря, Заповядай, Извинявай и т.н.);
 • оставяйте време всяка седмица да поговорите с тях за поведението им и комуникацията едни с други, защо е важно;
 • четете им приказки, показвайте им филмчета и извеждайте поуките от тях (как трябва да се държим едни с други; защо е важно да благодарим);
 • въведете родителите в правилата, изпълнението им и защо са важни (седмични писма/имейли; ClassDojo – инструмент за проследяване на поведение и комуникация с родители);
 • поощрявайте ги системно; благодарете им за позитивното поведение; обяснявайте им какво е било хубаво и какво неправилно.

 

Децата започват да обичат четенето, когато на тях им се чете много. Това е тясно свързано с втората предложена стратегия – Storytelling (Разказване на истории). Започнете да четете на децата на глас. В много англоезични училища това е задължителна практика и във всяка класна стая има кът, в който децата сядат удобно и слушат истории. Четете им, започнете да им разказвате разнообразни истории, да ги обсъждате с тях:

 • запалете учениците по четенето и разказването, като сами го правите всекидневно за кратко;
 • организирайте състезание, фестивал, регулярни събирания между класовете в един випуск за разказване на истории, сценки;
 • кажете им в началото на годината, че те ще станат раказвачи, журналисти, поети, давайте им роли и малки задачки;
 • канете детски писатели (не е невъзможно, а напротив – често срещана практика дори в малки градове е писатели да организират беседи).

 

Как да представим умението пред ученици от 5. – 7. клас?

Може да започнете с дискусия и въпроси на кои личности учениците се възхищават и защо им се възхищават. Направете списък с качествата, покажете им видео с интервюта на звезди, уважавани от тях спортисти, успели и световноизвестни хора. Насочете вниманието им към начина им на обличане, говорене, държание (разбира се, важно е да подберете добре примерите). Предложете им и смешни клипчета, такива, на които хората се “излагат”, обсъдете ги. 

Направете дискусия (брейнсторминг) върху ситуациите, в които им се налага да общуват – да се представят, да презентират (с родители, приятели и учители; пред нови хора; в социалните мрежи); направете списък кое би ги направило успешни в такива ситуации, от какво се нуждаят, кое предизвиква уважение в хората срещу тях.

Гледайте видео с тях – за добри и лоши примери на презентации, на запознанства, на интервюта по телевизията, на речи на успели хора, на отличили се деца на тяхната възраст.

Направете спонтанни ролеви игри, рефлектирайте и си поставете цели заедно с учениците: какво да научат и усвоят, за да се чувстват уверени в контакт с хора, да се представят пред нови хора. Поканете външни гости в класната си стая – това поставя учениците извън зоната им на комфорт и ги кара да се представят и общуват с нови хора. Би било полезно за вас да наблюдавате, а след това а обсъдите с тях как е минало, как са се почувствали и т.н.

Направете диагностика на презентирането им, дайте им каквато и да е задача за презентации и наблюдавайте по матрицата тяхното представяне. Нека и наблюдаващите ученици го направят. Ако имате възможност, заснемете ги, покажете им видеото и минете по заснетото заедно, по критериите и зоните за подобрение. Покажете им отново добри и лоши примери, попитайте ги те къде се поставят, кое повече им харесва, какво да направят, за да станат по- добри.

 

Как да представим умението пред ученици от 8. – 12. клас?

С ученици в гимназиален етап може отново да ползвате стратегиите, изброени по-горе. Тук би било особено полезно да им представяте нови и успели хора, да ги въвличате в разговори с тях. Поканете например кариерен консултант, който да обясни значението на добрата комуникация, да им даде примери от практиката си, както и конкретни насоки за развитие.

Отново направете диагностика и им покажете различни примери, оценете тяхното представяне и си поставете цели. 

 

Карта на умението 

Елемент Цели Стратегии
1. Ясно и ефективно артикулира идеи и мисли. 1.1. Представя себе си в различни ситуации (неформална, формална и т.н). 1.1.1. Ролеви игри;
1.1.2. Оценяват/анализират различни наблюдавани реални ситуации;
1.1.3. Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации;
1.1.4. Предаване на домашни по мейл с кратко писмено представяне в началото (като в мотивационно писмо; официален мейл);
1.1.5. Бърза среща.
1.2. Използва адекватен речник според ситуацията. 1.2.1. Ролеви игри (интервю; запознанства в група/със съученици/с началник);
1.2.2. Ученици оценяват по критериална матрица представяне на други ученици. В критериалната матрица подробно трябва да бъде разписан критерият за подходящ речник (по предмети);
1.2.3. Представяне на една и съща информация от различна позиция (формална/неформална) – писане на покана, разказ за събитие (на приятел и в работно интервю; имейл до директор и до родител).
1.3. Използва езика на тялото и визуален контакт. 1.3.1. Презентации; критериална матрица; обратна връзка; рефлексия;
1.3.2.Интервю + самооценка на представянето + обратна връзка за представянето на интервюто;
1.3.3. Предаване/видео/филми – наблюдаване и оценяване по критерий (лист “Какво ни говори/издава езика на тялото?”).
1.4. Избягва и отстранява от речта си дистрактори и паразитни думи. 1.4.1. Предизвикателство: открий; запиши; избегни.
1.5. Контролира речта и изказването независимо от емоционалното си състояние. 1.5.1. Дебат + рефлексия.
1.6. Използва подходящо време, място и платформа за изразяване на позиция, за да е максимално ефективна. 1.6.1. Стратегия за управление на класната стая;
1.6.2. Работа с текст винаги се включва въпрос кой би бил най- подходящ канал за даден аргумент (ФБ; вестник; ТВ + плюсове/минуси).
2. Слушане за разбиране на смисъл. 2.1.

Изслушва с разбиране (демонстрирайки уважение и внимание и с езика на тялото).

2.1.1. Диалози (четене; разиграване; създаване);
2.1.2.Микрофонът е твой – всеки има правото да говори само ако предметът, който изпълнява ролята на микрофон, е в него/ нея;
2.1.3. Помисли/Намери си другар/Сподели (работа по двойки);
2.1.4. Преразказ за време (по двойки);
2.1.5. Дискусия върху постер (малки групи);
2.1.6. Определяне на основните идеи (малки групи).
2.2. Познава типовете общуване и разчита езика на тялото/чувство. 2.2.1. Наблюдаване/слушане на литературно произведение с цел разпознаване на езика на тялото/емоция (монолози; сценки; видео; филми; заснети пиеси; радио пиеси);
2.2.2. Четене на диалози с поставена задача (за чувство; интонация).
3. Комуникиране за постигане на различни цели в различни среди. 3.1. Разпознава различни цели в общуването между хората (информиране;

инструкции; мотивиране; убеждаване; вдъхновяване; манипулиране).

3.1.1. Симулации (професионална среда; всеки има роля; отдел) – За определен период от време дайте конкретни роли на учениците в дадена среда(компания, училище), определете ясно с тях подходящото поведение на всяка роля, както и нейните отговорности. През този период следете за изпълнението на ролите в часовете.
3.2. Прилага различни комуникационни стратегии в зависимост от целта на общуването. 3.2.1. Elevator pitch;
3.2.2. Разказване на истории (за начален курс);
3.2.3. Ted talks;
3.2.4. Симулация на работно интервю;
3.2.5. Презентации (1. за кратко време с визуализации; 2. научни/дълги; 3. да продадеш нещо).
3.2.6. Реч
3.3. Прилага етични норми в общуването в строго професионална среда. 3.3.1. Вж. стратегия 3.1.1.
3.3.2. Решаване на професионални казуси; конфликтни ситуации.
3.4. Прилага етични норми в мултикултурна среда. 3.4.1. Чрез медии (ТВ, вестници, Фейсбук) да се разпознава нетолерантна реч и как това манипулира общественото мнение. Периодично разглеждайте различни публикации (сайтове; вестници; ТВ), заглавията им и как представят една и съща новина. Наблюдавайте какъв е използваният език, коя е целевата група на медията, как това би повлияло на мнението на целевата група, какви други гледни точки има, как медиите оформят мнението на обществото, понякога подлъгват със заглавията си, колко е важен езикът за това;
3.4.2. Четене за различни контрастни култури (филми) -рефлексия кое е различно +  кое може да засегне другата култура; кое е неразбираемо/странно за нас. 

 

Примерно годишно разпределение на учебни цели за развиване на комуникационни умения

Седмица Цел
1 – 4 1.1. Представя себе си в различни ситуации (неформална, формална и т.н);
1.4. Избягва и отстранява от речта си дистрактори и паразитни думи.
Междинна оценка на напредъка
1.2. Използва адекватен речник според ситуацията;
5 – 8 1.6. Използва подходящо време, място и платформа за изразяване на позиция, за да е максимално ефективна.
Междинна оценка на напредъка
9 – 12 1.3. Използва езика на тялото и визуален контакт;
2.2. Познава типовете общуване и разчита езика на тялото/чувство.
Междинна оценка на напредъка
13 – 16 1.5. Контролира речта и изказването независимо от емоционалното си състояние.
Междинна оценка на напредъка
2.1. Изслушва с разбиране (демонстрирайки уважение и внимание и с езика на тялото);
17 – 20 3.1. Разпознава различни цели в общуването между хората (информиране; инструкции; мотивиране; убеждаване; вдъхновяване; манипулиране).
Междинна оценка на напредъка
2.2. Познава типовете общуване и разчита езика на тялото/чувство;
21 – 24 3.2. Прилага различни комуникационни стратегии в зависимост от целта на общуването.
Междинна оценка на напредъка
25 – 28 3.3. Прилага етични норми в общуване в строго професионална среда;
2.1. Изслушва с разбиране (демонстрирайки уважение и внимание и с езика на тялото);
1.5. Контролира речта и изказването независимо от емоционалното си състояние.
Междинна оценка на напредъка
29 – 32 3.4. Прилага етични норми в мултикултурна среда.
Междинна оценка на напредъка
33 – 36 1.1. Представя себе си в различни ситуации (неформална, формална и т.н);
1.3. Използва езика на тялото и визуален контакт;
2.1. Изслушва с разбиране (демонстрирайки уважение и внимание и с езика на тялото);
3.2. Прилага различни комуникационни стратегии в зависимост от целта на общуването.
Финално оценяване

 

Инструмент за измерване на напредъка

Критерий Начинаещ Напреднал Експерт
Ясно и ефективно артикулиране на идеи и мисли Има набор от изрази и думи, но представя себе си или дадена тема/идея неуверено, с множество дистрактори, неподходящ тон, сила на гласа.

Често демонстрира незаинтересованост в разговор/дискусия.

Представя себе си и теми/идеи уверено, с правилен набор от изрази. На места се срещат дистрактори, неправилна интонация, тон, емоция, сила, темпо на говорене. Знае кога и как да представи себе си и своите теми/презентации/идеи. Инициира сам в подходящ момент разговор/дискусия:

– гледа в очите събеседника;

– използва правилно езика на тялото;

– съобразява речника си;

– сила на говорене, тон, темпо са съобразени с публиката и ситуацията.

Слушане за разбиране на смисъл Долавя главната идея(и) на даден текст/реч/разговор, но не и детайли. Невинаги успява да разбере въпрос или задача, както и чувството/емоцията/целта на дадено изказване.

Прекъсва събеседници и/или показва мнението си чрез мимики/физиономии/ коментари.

Изслушва събеседниците си, без да прекъсва, използва правилно езика на тялото, докато е в разговор/в публика.

Изпуска детайли от дадена реч/разговор или не е разбрал смисъла от първия път.

Изслушва събеседници и демонстрира адекватно поведение, докато е в публика.

Изчаква събеседникът да приключи и чак тогава задава въпрос/дава отговор.

Демонстрира несъгласие с уважение и адекватен речник.

Долавя най-малки детайли в чут/прочетен текст и заявява ясно и уверено целта и неговия смисъл.

Комуникиране за постигане на различни цели в различни среди Назовава различните цели на общуването, но има трудности да ги разпознава в реална среда. 

Невинаги използва правилен речник за комуникация в зависимост от средата, в която е поставен.

Има трудности при създаване на текст за професионална среда.

Използва неосъзнато неуважителни коментари/шеги при общуване с други етноси/раси/народи.

Назовава и разпознава целта на общуването.

Комуникира уважително с различни етноси/раси.

Срещат се трудности при избора на подходящи изрази в професионално общуване/неувереност.

Разпознава целта на общуването във всяка ситуация.

Изслушва уважително и демонстрира интерес.

Демонстрира различни стратегии в общуването в зависимост от целта му.

Уверен е в професионално общуване. Задава свободно адекватни поясняващи въпроси.

Разпознава културни особености и се отнася с уважение.

Назовава и не използва теми „табу“ в общуването.

 

Стратегии за развиване на комуникационни умения

1.1.1. Ролеви игри

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
  1. Представя себе си в различни ситуации;
  2. Използва адекватен речник според ситуацията;

3.2. Прилага различни комуникационни стратегии в зависимост от ситуацията.

1-12 30 – 60 мин 10 – 45 мин

 

Описание

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи от 4-5 души. Освен конкретен материал ролевите игри развиват комуникационни умения у учениците и могат да бъдат структурирани за всяка възраст. 

Ролевата игра е симулация, вид драматизация, в която учениците са поставени в реална ситуация, всеки в специфична роля, с ясни инструкции за действия и краен резултат. Ролевата игра може да се прилага в края на раздел като автентично оценяване (напр. Езици – ситуация в магазин; провеждане на кампания; кулинарно шоу; интервю за работа; Биология – кампания против замърсяване/за защитен вид; География – спор за прокарване на нова жп линия, застрояване на планинска местност). Тя може да бъде спонтанна, може задачата да е дадена и за домашно – като проучване, а разиграването да се случва в клас. В зависимост от целите времето за самата сценка е различно.

Основните стъпки, които трябва да се предприемат при създаване на такава задача, за учениците са:

 • Ясно дефиниране на целта на ролевата игра (напр. нова лексика при езиците; замърсяване на река/парк по биология; реална историческа сцена по история и т.н.);
 • Дефиниране на всички възможни проблеми, които могат да възникнат или външни пречки (място; брой ученици);
 • Внимателно преценяване на времето;
 • Определяне и описание на различните роли; разпределяне между участниците;
 • Детайлно описание на ситуацията;
 • Ясни инструкции за остатъка от класа (наблюдаване и даване на обратна връзка, както и когато времето и целите позволяват – преиграване на ситуацията от наблюдаващите);
 • Представяне на ситуацията;
 • Обсъждане на ситуацията.

Подготовка на учениците

 • Раздайте профилите на учениците и целите, които те трябва да постигнат;
 • (Ако е нужно) дайте още информация и детайли за случката/сцената;
 • Дайте 5-10 мин. на учениците да се подготвят, да се потопят в ролята, да изградят своята стратегия и характер;
 • Докато групата представя своята сцена, всички останали наблюдават с някаква цел – ОВ във формуляр, оценка по матрица за представяне, извличане на информация (например в таблица), отговор на конкретни въпроси и т.н.;
 • След сценката тя се обсъжда, също и поведението на всеки един от участниците, наблюдаващите ученици коментират как биха постъпили и защо, въпросите зависят от предмета и целта на ролевата игра (някои могат да са концентрирани върху комуникативно умение, други могат да са изцяло върху учен материал);
 • Много помага, ако сцените се записват на видео и след това учениците гледат и обсъждат своето поведение;
 • Рефлектирайте с участниците върху това кое им е харесало и кое не; как мислят, че са постъпили, и кое биха променили; как са се почувствали; дали са постигнали целта.

 

Предимства на стратегията

 • Потапя учениците в реална среда;
 • Поставянето в чужда роля дава увереност;
 • Учениците обичат да играят и разиграват;
 • Може да се използва за всякакви цели с всички възрасти;
 • Включени са множество комуникационни умения (в зависимост на каква фаза сте и кое умение развивате в даден момент ролевите игри могат да включват едно или повече);
 • В зависимост от целите ролевите игри могат да са за 2 души, както и за целия клас, за няколко минути, както и за час, седмица, месец, срок;
 • Учениците могат сами да създават ролеви игри с ваша помощ.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • целите трябва да са много ясно дефинирани преди самата игра;
 • крайният резултат и детайлите в профилите на участниците са също от основно значение;
 • не се дават готови диалози, а само насоки, профили на участниците и краен резултат, учениците сами преценяват своето поведение и стратегия;
 • рефлексията и дискусията са задължителни;
 • учениците, които са в ролята на публика, задължително трябва да имат много ясно дефинирана задача.

 

1.1.2. Оценяват/анализират различни наблюдавани реални ситуации 

Тази стратегия упражнява усвояването на различните ситуации, в които хората общуват, и как това променя езика, който използват, и поведението им.  Трябва да се предхожда от въведение и обсъждане на темата, както и от предоставяне на примери, реални ситуации, изрази. Подходящо е за началото на годината, за начало на раздел, ако сте решили да наблегнете на това умение или да въведете общуването като правило в класната стая.

Стратегията може да представлява наблюдаване на видео на различни хора в различни ситуации/позиции или ученици да демонстрират общуване, а останалите да разпознават позиция и ситуация или да оценяват/поправят демонстриращите ученици.

 

1.1.3. Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си и задачата). Подходящо за чуждоезиково обучение, но може да се приложи и при други предмети. Целта на това упражнение е учениците да усъвършенстват представянето си пред нови хора, да прибавят все повече и повече информация, да добиват увереност, да използват езика на тялото. Добре е в началото да се направи въведение защо се изисква това от тях, за какво е важно, къде ще го използват. Видеоклиповете биха били полезни при тази стратегия.

 

1.1.5. Бърза среща (от англ. Speed dating)

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Представя себе си в различни ситуации (неформална, формална и т.н). 5-12 5 мин 15-20 мин

 

Описание

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи равни групи (оригинално мъже – жени) и всеки говори за ограничено време (3-5 мин) пред всеки от другата група. Тази стратегия е най-приложима при изучаването на чужди езици, но всеки, който се е концентрирал върху комуникационни умения и по-специално върху представяне и създаване на първо впечатление, може да я приложи. Освен върху представяне фокусът може да се мени според целите (напр. фокус „интереси“, „кариериерна ориентация“).

Примерна инструкция

Учениците се разделят на две равни групи в редици една срещу друга. При сигнал (звънче, “старт”) учениците сядат един срещу друг и започват да говорят по дадената им задача за определеното време. При изчерпване на времето учениците чуват сигнала и трябва да станат и да се преместят при следващия участник (съседен стол/чин). Това се повтаря, докато всички участници са говорили с всеки от отсрещната група.

Предимства на стратегията

 • Лесна за подготовка, изпълнение.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трудно е да се управлява и следи (всички са по двойки и говорят по едно и също време);
 • неизбежни са различия в нивото и подготовката на учениците;
 • трябва предварително да сте преподали и демонстрирали поне веднъж представяне, какво означава да се създава първо впечатление и защо е важно.

 

1.3.1 Презентации

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.3. Използва езика на тялото и визуален контакт;

3.2. Прилага различни комуникационни стратегии в зависимост от целта на общуването.

5-12 20-30 мин 5-10 мин на презентация

 

Описание

Презентациите в клас са възможност учениците да демонстрират разбиране/усвояване по дадена тема и да я обяснят пред публика. Внимателно подготвеното представяне и систематизираната обратна връзка дават възможност на учениците да придобият опит и да обогатят комуникационните си умения.

Целта на презентациите е не само ученикът да излезе и представи няколко слайда и да прочете даден материал. Презентациите развиват множество умения: проучване и синтезиране на информация; систематизиране и оформяне на информация; държание и говорене пред публика; избор на подходящ език и увереност.

Важно е, когато изискваме от учениците да представят дадена тема под формата на презентация, да сме преподали тези неща и след това целенасочено да следим за тях по време на представянето. Това включва оценяване на добри и лоши презентации, оформяне на информация в различна форма (слайдове; плакати), публично говорене, а не четене. Също така е важно учениците да са наясно какво ще се наблюдава в презентациите им още от началото на зададената задача и затова е нужно да се изработи и предостави критериална матрица (рубрика) за оценяване с всички критерии и нива. 

Няколко опорни точки

 • Бъдете наясно с целта на презентациите (оценяване; развиване на умения; преговор);
 • Как ще подготвите учениците си, за да бъде успешна тяхната презентация;
 • Как ще оценявате презентациите;
 • Какво правят останалите ученици по време на презентацията (попълват критериалната матрица или бланка за обратна връзка; записват въпроси, които задават след презентацията; пишат план по темата, която се представя; самите те отговарят на въпроси за слушане с разбиране, докато наблюдават);
 • По какъв начин презентиращите ще получат обратна връзка и насоки?

 

Предложения за успешни кратки презентации в клас

 • Основната идея (тема) трябва да се заяви ясно;
 • Обяснете я;
 • Подкрепете я с доказателства от други източници; дайте примери;
 • Направете заключение на темата/споменете я отново;
 • Практикувайте презентацията предварително с различни хора;
 • Говорете, не четете. Използвайте малки листчета с основни думи, които да ви подскажат;
 • Придържайте се към зададеното време;
 • Не претоварвайте кратки презентации с прекалено много визуални опори.

 

Основни сфери за наблюдаване и оценяване по време на презентация

 • Представяне – контакт с публиката; сила на гласа; държание; облекло;
 • Съдържание – как ученикът е разбрал темата;
 • Организация на презентацията – има ли въведение; теза; доказателства/примери; заключение и т.н. 

 

Предложения за подготовка на учениците (задачи)

 1. Оценяване на презентации според изгледа и организацията (визуални опори; текст);
 2. Гледане на видео от TED и оценяване на речите по рубрика (цел 2.2.4.):
Говорител Професионален вид Израз на лицето Контакт Стойка Жестове Движения

 

Тук обсъдете с учениците всеки един критерий и примери за него, след това гледайте една презентация заедно, попълнете заедно таблицата с конкретни действия. Следващата стъпка е те да гледат сами следващите (или само няколко минути от тях) без звук и да оценят по критериите. Дайте им 1-2 речи за домашно и след това ги обсъдете в групи в клас.

 • Упражнявайте учениците да представят първоначално нещо, което те знаят, тяхно хоби, спорт, игра. Така ще забележат какво е наистина да разбират темата, да говорят с ентусиазъм и удоволствие, а не да заучават и четат.

 

Предимства на стратегията

 • Развива множество умения;
 • Приложима е за всички предмети и теми;
 • Два възможност да се работи на различни нива 

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • учениците трябва да се добре подготвени, преди да им бъде дадена задачата;
 • трудно е проследяването и оценяването на групови задачи;
 • изисква време за подготовка, представяне и даване на обратна връзка;
 • изисква техника (ако презентациите са на PowerPoint).

 

Примерна критериална матрица (приложима за всякакъв вид устна презентация)

Категория 1 – Има нужда от подобрения 2 – Доближава се до стандарта 3 – Отлично Резултат
Съдържание – представя се темата на презентацията, но съдържанието е хаотично;

– не се реферира/връща към основната идея на презентацията;

– само един източник на информация, чисто информативен;

– наизустено съдържание, затруднява се да отговаря на каквито и да е въпроси по темата;

– презентацията просто свършва, без да има заключение или обобщение/ финални думи.

– заявена тема, но не всичко е свързано/в подкрепа на тази теза/тема;

– не всеки аргумент/пример е релевантен или подкрепен с доказателство;

– повече от два източника на информация, но недостатъчно, за да обхванат множество гледни точки;

– несигурен в някои от въпросите/замисля се/ опитва се да си припомни наизустеното;

– има извод/заключение, но е непълно и/или различно от началната тема/теза.

– ясно заявена тема/теза;

– всички слайдове/точки подкрепят тази теза;

– има примери и доказателства в подкрепа;

– множество различни източници на информация, множество гледни точки;

– участникът спокойно и сигурно отговаря на всички въпроси по темата;

– ясен извод, който връща към основната тема и “затваря” презентацията.

Организация – типът презентация е неподходящ за темата;

– няма визуални опори или са недостатъчно/неподходящи;

– няма логическа структура и преход между темите;

– не се вмества във времето.

– типът презентация е съобразен с темата и публиката, но визуалните опори невинаги са подходящи (прекалено малко или много текст, малко снимки);

– презентацията е прекалено дълга или прекалено кратка за темата;

– препуска между различните теми или отделя дълго време само на една-две от тях и пропуска останалите;

– не се вмества във времето.

– типът на презентацията е подходящ за темата и публиката (дигитална/постер/реч);

– дължината на презентацията е подходяща за темата;

– ясен баланс между реч/текст и визуални опори (видео,аудио, хендаути);

– плавен преход между подтезите/точките;

– вмества се във времето.

Презентиране – езикът е неподходящ;

– чете през цялото време;

– не демонстрира интерес;

– не гледа публиката, а само бележките си;

– притеснява се, стои на едно място;

– спира често, замисля се, “ъ”-ка, забравя и се губи;

– информацията се чете набързо, без удоволствие, тихо и с мрънкане.

– използва подходящ език;

– не е сигурен във всичко, което казва, напомня си от бележките/забравя на места;

– демонстрира интерес, но не и ентусиазъм по темата, който да завладява и публиката;

– гледа само в една част от публиката;

– личи моментно притеснение, свитост, прибрани ръце или треперене;

– от време на време използва паразитни думи/звуци, без те да пречат;

– не всички чуват; говори много тихо или много силно;

– накъсан говор или много бърз/притеснен;

– облеклото е подходящо.

– използва подходящ език и изрази по темата;

– разказва, не чете;

– демонстрира искрен интерес и ентусиазъм от темата;

– гледа публиката, в контакт е с нея;

– демонстрира увереност чрез езика на тялото (без нервни жестове), отворена позиция на тялото и подходящи жестове;

– говори без никакви дистрактори и “ъ”-кане;

– всички от публиката ясно чуват и разбират говора, без презентаторът да крещи;

– плавен, спокоен говор с подходяща интонация според момента (наративен, забавен, шокиращ);

– облеклото е подходящо.

 

* Предложената критериална матрица е примерна и може да се използва при всяко устно презентиране. Преподавателят адаптира частта със съдържанието според предмета, нуждите и приоритети си.

Не е нужно да се следи за изпълнението на всяка една точка от тази матрица, зависи на какъв етап е обучението, може да се фокусирате върху едно умение, да добавяте или махате. 

Задължително обаче е учениците да знаят какъв е фокусът на въпросната презентация и оценяване (в различни случаи може да оценявате съдържание и знание по предмета, в други може да дадете на учениците сами да избират темата и да се концентрирате върху презентационни умения и организация например). 

Добре е, когато използвате матрици (рубрики), да ги разглеждате и обсъждате предварително с учениците си – какво значи всяко изискване, как те го разбират, какви примери могат да дадат, какво мислят и т.н. 

Помнете, че ако поставите един критерий в матрица и оценявате учениците по него, трябва да сте сигурни, че сте достигнали до това ниво, че това е преподадено и упражнено от учениците.

 

Примерна бланка за обратна връзка

Въведение

Успя ли да привлече интереса?

Даде ли достатъчно добър контекст на презентацията си?

Организация

Имаше ли ясна организация на цялостното представяне? Имаше ли плавна връзка между отделните секции (идеи)?

Водеше ли логично към крайното заключение?

Съдържание

Защити ли идеите си? Приведе ли солидни аргументи?

Подпомагащи средства

Качество. Подпомагат ли целта на презентацията? Засилват ли внушението?

Заключение

Ясно ли е изведено желаното послание? Има ли усещане за завършеност?

Представяне

Ентусиазъм на представящия 

Ясно изразяване

Допълнителни бележки

*Тази бланка, както и критериалната матрица, е примерна. Тя се попълва от другите ученици, докато някой представя. Може да раздадете освен нея и самата критериална матрица и учениците да се оценяват едни други. Тук също въпросите могат да се променят според задачата или равнището, до което е достигнато.

Примерна бланка за саморефлекия след презентация

Име на ученика
Име на проекта
Тема на презентацията
Кои са най-важните неща, които научи по време на тази задача?
За какво ти се иска да беше отделил/а повече време или да беше направил/а различно?
В коя част даде най-доброто от себе си? / Кое смяташ, че си направил/а най-добре?
Коя беше най-приятната част от тази задача?
Коя беше най-неприятната част?
Какво според теб трябва да промени учителят, за да може задачи като тази да са по-приятни?
Други коментари

 

1.4.1. Предизвикателство: открий, запиши, избегни

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.4. Избягва и отстранява от речта си дистрактори и паразитни думи. 2-12 5 мин ???

 

Описание

Учениците наблюдават своите съученици за паразитни думи и дистрактори, записват ги и за определен период от време отбелязват колко често се използват. Целта е да се избягват колкото може повече. Може да започнете, като дадете задача на учениците да следят вас, да записват и да ви информират кои са паразитите/изразите, както и колко често ги използвате. Това ще е забавен начин да въведете тази стратегия.

Примерна инструкция

Разпределете класа по двойки и дайте за задача в следващата седмица всеки ученик да наблюдава своето другарче по двойка по време на час какви изрази и думи използва, когато не може да се сети. Учениците трябва да записват тези думи и да ги споделят с другия от двойката. Може да направите плакат с най-често срещаните, които да обявите за забранени. Направете го като игра и задайте период, в който по двойки учениците да се наблюдават и да записват колко пъти са чули думата/израза. След това поощрете учениците с най-малко думи или с най-намалели.

Предимства на стратегията

 • Може да се организира като игра;
 • Учениците си дават сметка за думите и изразите, които не осъзнават, че използват;
 • Започва да им прави впечатление използването на паразити.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трудно се проследява кой кога и дали наблюдава другарчето си;
 • първоначалният ентусиазъм спада бързо;
 • ефектите са краткотрайни

 

1.5.1. Дебат

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.5 Контролира речта и изказването независимо от емоционалното си състояние. 5-12 30-40 мин 20-40  мин

 

Описание

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е в подкрепа на твърдението, а другият го отрича. Може да изберете темата според учебните си цели, може да оставите учениците да помислят и изберат теми, близки до техните интереси и всекидневие. 

В дебата се развиват множество умения, като публично говорене, критическо мислене, проучване, толерантност към друга позиция, работа в екип. Важно е учениците да бъдат подготвени да дебатират и в подкрепа, и срещу твърдението. 

Двата основни типа дебати са:

 • Дебат, който изисква задълбочена предварителна подготовка и проучване;
 • Импровизиран дебат в рамките на часа с кратко време за подготовка и аргументиране.

Трябва да се отбележи, че дебатът като стратегия за развиване на умения в класната стая е широко обсъждана и използвана стратегия, особено в други държави, и включва задълбочена подготовка на учениците по различни умения, за да се стигне до същински дебат. Има различни техники, упражнения и цели уроци, които да упражнят умения като аргументиране и защитаване на позиция (вж. линковете). Тук ще бъдат посочени основните стъпки при организиране и провеждане на самия дебат.

Основни стъпки и примерна инструкция

 1. Представете пред учениците идеята за дебата, за какво служи, къде най-често се използва и защо е важен. Дайте им възможност да се включват, те самите да дават примери и идеи (в парламента, в спор и т.н.). Най-важното тук е да се достигне до убеждението, че “в спора се ражда истината”, че човек трябва да умее да аргументира и защитава мнението и позицията си;
 2. Представете пред тях критериалната матрица (ако стратегията е с фокус комуникационни умения, може да се използва критериалната матрица за умението; ако фокусът е дебат и аргумениране, трябва да се създаде различна с конкретните цели), по която ще оценявате дебата. Обсъдете с тях критериите, важността им. Внимателно преминете през всяка точка, за да сте сигурни, че всички разбират вложения смисъл и умението, което се тества. Може да преминете през критериалната матрица в “реална” ситуация на дебат. Просто направете един упражнителен с каквато и да е тема и спирайте, за да обсъждате точките за оценка;
 3. Представете на учениците списък с теми**. Оставете ги сами да изберат тема чрез гласуване. Може всеки един от тях да даде листче с предпочитаната тема. Така ще е по-лесно да формирате отбори за различните дебати;
 4. Преди да дадете самата задача, обяснете, че някои ученици ще се състезават от страна, противоположна на техните вярвания и предпочитания, но това е едно от основните умения;
 5. Изберете тема и отбори (2 ученици ЗА и 2 ПРОТИВ) за първия дебат (той може да е демонстративен/ упражнителен), оставете няколко дни време за проучване на темата от отборите. Отбележете, че колкото по-добре са проучили темата, толкова по-силни дебатьори ще бъдат. Полезно е да им дадете структура за проучване и записване на аргументи;
 6. В деня на дебата раздайте критериалната матрица на останалите ученици. Те ще наблюдават, отбелязват, задават въпроси и накрая ще отсъждат;
 7. Започнете дебата. Дайте 5-7 минути на първи отбор (този ЗА) да се представи, да представи темата, както и какво ще защитава. И двамата участници трябва да говорят поравно;
 8. Повторете стъпката с другия отбор;
 9. Дайте 3 минути на отборите да помислят и подготвят ясно своето опровержение;
 10. Дайте по 3 минути на отбор за опровержение;
 11. След това всеки отбор има определено време за заключение и обобщение на своята позиция и аргументи, както и решение (ако въпросът на дебата изисква даване на конкретно решение);
 12. Оставете време на публиката да задава въпроси по темата;
 13. Оставете време, за да обсъдите с публиката представянето на отборите по матрицата;
 14. Може да гласувате с публиката за победител;
 15. Рефлектирайте с участниците за процеса на дебата.

 

Списък с примерни теми за дебат

 1. Училищните униформи трябва да са задължителни.
 2. Всички ученици трябва да са задължени да полагат обществено полезен труд за една година.
 3. Всички трябва да са вегетарианци.
 4. Андроид е до-добър от Айфон.
 5. Всички граждани, които не гласуват, трябва да плащат глоба.
 6. Смъртното наказание трябва да бъде премахнато.
 7. Количествените оценки в училище трябва да бъдат премахнати.
 8. Възрастта за гласуване трябва да бъде намалена.
 9. Историята трябва да се изучава задължително в училище.
 10. Пушенето трябва да е незаконно.
 11. Еднополовите бракове трябва да са незаконни.

 

Това са само примерни теми. Някои от тях са подходящи за по-големи ученици, други могат да се прилагат в среден и горен курс на обучение. Може да преформулирате всички теми на ЗА и ПРОТИВ, за да не налагате правилен отговор. 

Предимства на стратегията

 • Развива множество умения;
 • Може да се прилага във всички предметни области;
 • Има множество варианти на провеждане;
 • Уменията, усвоени при подготовка за дебат, (и темите) могат да се прилагат за писмени аргументативни есета;
 • Лесно е да въвлечете родители и общност (като съдии, публика);
 • Приложимо е за малки групи, големи класове или за междукласно/междуучилищно състезание;
 • Имате свобода при избора на теми. Дава се избор на учениците.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • изисква задълбочена предварителна подготовка в развиване на различните умения (изслушване; проучване; аргументиране; публично изказване и т.н.);
 • трябва да сте много внимателни дискусиите да не преминат на лично равнище, а да останат концентрирани върху въпроса;
 • изисква време за подготовка и провеждане;
 • трябва внимателно да зададете задачи на останалите, които не участват в конкретен дебат;
 • задължително е да приложите критериална матрица;
 • задължително е да сте провели няколко упражнения за дебатиране, както и няколко примерни дебата с целия клас, преди да направите официален дебат.

 

Използвана литература и полезни линкове (повечето са на английски език)

http://www.saskdebate.com/media/2875/2007gamesandactivitiesguide.pdf

http://www.saskdebate.com/media/3101/grab%20and%20go%20debate%20unit.pdf

http://712educators.about.com/dlrubricdebate.htm

https://eurofocus.wordpress.com/2014/03/15/%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4/

http://noisyclassroom.com/primary/ideas/preparing-a-debate-with-a-class.html

http://712educators.about.com/od/lessonplans/a/Debates-in-Middle-School.htm

http://csdf-fcde.ca/UserFiles/File/resources/teacher_debate_guide.pdf

 

1.6.1. Стратегия за управление на класната стая

 

Описание

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни област, както и с всички възрастови групи. Целта е да бъдат определени различни процедури, време и места, в които учениците да изразяват чувства, мисли, мнения, препоръки. По този начин те свикват с идеята, че за всяко нещо си има време и място. 

Решете какви са вашите приоритети още в началото на годината, споделете и обсъдете с вашите ученици какво и къде ще се случва, защо тези неща са важни, какво мислят те. Важното тук е последователността на процедурите, както и изработването на стъпки за провеждането им, за да свикнат учениците.

Примерни процедури и инструкции

 1. 5 минути в началото на часа за поздрав и споделяне как се чувстваме. В това време може да поощрявате учениците, да ги въвеждате в нов материал, да припомняте стар. Ако има неизяснени въпроси, отсъствия, конфликти, може да решите да отделите това време за тях. Измислете ваши стъпки и въпроси, но отделете определено време в началото на часа за ритуал, който да потопи учениците и вас в процеса, да отпусне напрежението или просто да споделите хубава емоция.
 2. 10 минути в края на всяка седмица за рефлексия. Отделете по 10 или повече минути (в зависимост от целта, големината на класовете и възрастта на учениците си) в края на седмицата, за да обсъдите с тях въпроси от типа на “Как мина седмицата?”; “Какво научих?”; “Какво ми беше трудно?”; “Има ли неща, които ме изнервиха/нараниха?”; “Какво бих променил в собственото си държание?”; “Какво ме впечатли?” и т.н. Ако прецените, правете такава рефлексия (кръг на доверието например) по-често или ако забележите конфликт/ проблем в класа. Трябва да е ясно посланието, обаче, че това и само това е времето и мястото за споделяне на такива емоции. Окуражете учениците да записват тези неща, за да ги обсъдите по-късно, вместо да отнемат време от часа на целия клас, за да се дискутират импулсивно и на момента.
 3. Кутия за препоръки; критики; коментари. Направете кутия и я поставете някъде в класната стая. Обяснете на учениците, че в нея могат да пишат анонимно на малки листчета всичко, което биха искали да споделят (за вас, за часа, за предмета, за атмосферата). Коментарите могат да се преглеждат от вас или заедно с тях в определено за това време и да се търси начин за подобрение (ако са критики).
 4. Комуникационни умения като правила на класната стая. Ако активно развивате комуникационни умения, поставете ги като правила в класната стая. Важното е да има поощрения и последствия при спазване или неспазване. Например, ако прекъсваш съученик, докато той говори, губиш правото да говориш до края на часа.
 5. Определете време за въпроси. Учениците често имат въпроси по материала, по дадена домашна задача, за тестове и т.н. Определете ясно кога се дават различните видове въпроси (след като сте въвели материала, в края на часа например). Когато задават импулсивно въпроси им напомняйте, че има време и място за това и че не го правите не защото не желаете да им обясните, а защото умението да се съобразяваме със ситуацията, времето и мястото е основно умение, което ще им трябва в бъдеще. Може да изработите табло за въпроси, където учениците да поставят свободно въпроси по време на час, а в края или началото на следващия да отговорите и обясните, ако нещо не е ясно.

 

Предимства на стратегията

 • Процедурите развиват съобразителност, но и спестяват време;
 • Приложими са за всички възрасти и предмети;
 • Създават у учениците чувство за организираност, подреденост и сигурност;
 • Бихте могли да давате отговорности на различни ученици за различните процедури (така ги учите на отговорност и освобождавате себе си от много задължения).

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да сте последователни и изпълнителни във всяко едно от нещата, които заявите. Често някои процедури не заработват веднага и се изоставят. Помнете, че това е нормално и трябва да държите на тях – в един момент учениците ще свикнат и процедурата ще заработи;
 • някои от стратегиите изискват време. Постарайте се да се улесните – дайте време за всичко на самия себе се, назначете отговорници;
 • възможно е да възникнат спешни случаи – ако видите, че някой въпрос или проблем не търпи отлагане, не го оставяйте за определеното за мнения и въпроси време, а реагирайте веднага;
 • трябва ясно да дефинирате целта на всяка процедура, какво развива тя у децата и чак тогава може да я вкарате в класната стая;
 • трябва да се стараете да поддържате “дневник” за себе си – какво, кога, къде, от кого се прави; какво развива; има ли напредък у децата; колко време отнема; как може да се подобри. Така ще улесните себе си в провеждането на всички процедури и ще проследявате развитието на учениците. Не забравяйте, че целта е да е максимално лесно и улесняващо за вас, както и полезно за учениците.

 

2.1.3. Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.1. Изслушва с разбиране (демонстрирайки уважение и внимание и с езика на тялото). 1-12 10-15 мин 10-20 мин

 

Описание

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор.

Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение, окуражете ги да го обмислят сами и след това затвърдете тяхното разбиране чрез дискусия с партньор. По този начин учениците затвърждават наученото след обсъждане с друг; развиват умение за работа в малка група, активно слушане, перифразиране.

 

Стъпки и примерна инструкция

 1. Преценете какви са вашите цели (учебни и социални). На база на това разделете учениците си по двойки (може и по чинове, разбира се);
 2. Дайте задачата/въпроса (може да е от всякакъв тип; всякакъв предмет) за подготовка преди часа или по време на час задайте въпрос/задача (и в двата случая стратегията работи по един и същи начин, зависи какви са вашите цели);
 3. Учениците сядат по двойки, дайте определено време (в зависимост от задачата) да помислят сами в пълна тишина, да запишат основни моменти/идеи/точки;
 4. Определете ясно фокуса на мисленето, а и за споделянето след това;
 5. Дайте сигнал, че индивидуалното време е изтекло и споделянето трябва да започне;
 6. Поставете ясно правила за споделянето (добре е да стане още преди започване на упражнението): изслушване, перифразиране, уважително отговаряне;
 7. Обикаляйте из стаята, за да следите как се изпълнява споделянето по двойки;
 8. Повикайте няколко двойки да споделят пред класа какво са разбрали/научили/преговорили;
 9. Тук е моментът те да споделят за неотговорени въпроси или за неща, които не са разбрали, въпреки дискусията.

 

Предимства на стратегията

 • Подходяща е за всички предмети и всички теми;
 • Може да се използва за задачи за четене в клас (четат самостоятелно и споделят идеи, моменти, тези);
 • Може да е за съвсем кратко време, както и за по-дълго, зависи от дълбочината и трудността на задачата;
 • Може да променяте (като например, след като свърши споделянето, смените партньорите между групите) за по-добро разбиране.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да си отделите достатъчно време, за да се уверите, че всички ученици ясно разбират целта и стъпките от упражнението, какво се очаква от тях;
 • важно е да преминете с учениците през уменията, които трябва да прилагат: изслушване, взимане на ред, уважение на различна позиция, задаване на въпроси за изясняване;
 • нивата в клас са винаги различни и е трябва да помислите за разпределение на двойките, така че да е полезно за всички ученици;
 • може за някои ученици да е полезно да споделят първо с учителя, преди да направят упражнението.

 

Адаптирано от: http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf

 

2.1.4. Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.1. Изслушва с разбиране (демонстрирайки уважение и внимание и с езика на тялото). 5-12 10-15 мин 15-30 мин

 

Описание

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това преразказват чутото. Това е подходяща подготовка за дебат в клас.

Целта на стратегията е развиване на критическо мислене, аргументиране, изслушване, споделяне на позиция. Подходяща е най-вече за създаване на аргументативни есета или речи (литература, езици), но може да бъде прилагана при наличието на всякакъв вид въпрос/текст с повече от една гледна точка (история, география, биология, философски цикъл).

Конкретни стъпки и примерна инструкция

 1. Поставете въпрос с повече от една гледна точка (целта е да предизвикате аргументиране и дебат) пред учениците. Трябва да сте сигурни, че това е позната (учена) концепция за учениците;
 2. Дайте време да помислят и да запишат различни точки и страни по въпроса;
 3. Разделете ги по двойки. Учениците стоят един срещу друг. Определете участник А и участник Б;
 4. Дайте една минута на всички участници А да говорят за едната страна на въпроса (ЗА/в подкрепа), опитвайки се максимално да убеди участник Б. Участник Б слуша внимателно;
 5. Дайте една минута на участник Б да ПРЕРАЗКАЖЕ аргумента на участник А;
 6. След изтичането на перифразирането дайте една минута на участник Б да представи своята гледна точка, противоположната;
 7. След изтичане дайте една минута на участник А за перифразиране на чутото;
 8. След устната част дайте на учениците кратко време, за да напишат един параграф, представящ аргумента на противника. Накарайте ги да ги прочетат едни на други, за да са сигурни, че коректно са представили аргумента;
 9. Поставете учениците в групи по 4. Всички ученици в една група трябва да са с параграфи от една и съща позиция на аргумента;
 10. Учениците четат своите параграфи пред останалите в групата;
 11. Коментират всяка от точките в параграфите. Описват всички общи открития/аргументи;
 12. Съберете целия клас в кръг;
 13. Учениците презентират пред големия кръг общите идеи/точки/аргументи, които са намерили;
 14. Участниците могат да си водят записки през цялото време (препоръчително е особено в началото).

 

Предимства на стратегията

 • Развива множество умения;
 • Приложима е и в малки, и в големи групи/класове;
 • Развива умението за аргументиране;
 • Може да е неформално или формално структурирана, при по-формален формат учениците трябва да са по-уверени и опитни;
 • Може да се използва в развиването на по-сложни и дълги казуси или раздели, но учениците ще се нуждаят от предварително време за проучване.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва предварително да бъде развито умението/различаването на аргумент от мнение;
 • добре е преди това учениците да са свикнали на стратегия 2.1.3., за да са по-уверени в споделянето със съученик и да знаят какво се очаква от тях;
 • следене на всички групи е много трудно, може да назначавате ученици да помагат;
 • изказването за определено кратко време е предизвикателство за учениците, така че е добре да сте го упражнявали заедно в други моменти от обучението;
 • винаги ще има ученици, които ще се притесняват да говорят пред група, не ги насилвайте или помислете как бихте могли да ги подготвите предварително.

 

Адаптирано от: http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf

2.1.5. Дискусия върху постер (Place mat) (малки групи)

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.1. Изслушва с разбиране (демонстрирайки уважение и внимание и с езика на тялото). 1-12 10-15 мин 20-30 мин

 

Описание

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. 

Учениците се разделят на малки групи около флипчарт (голям бял лист хартия), поставя се въпрос. Учениците първо сами разсъждават върху поставената тема, записват идеите си върху своето малко квадратче от постера. След това споделят помежду си идеите, търсейки сходни точки и елементи, записват ги в центъра на постера.

Стратегията дава възможност на учениците да споделят и да се учат един от друг чрез дискусии в малки групи.

 

Конкретни стъпки и примерна инструкция

 1. Разделете учениците на групи от 4-5 души, решете каква тема/въпрос ще се разглежда. Накарайте ги да оградят по един квадрат пред всеки участник и да оставят един по голям в средата на листа;
 2. Задайте определено време, в което в пълна тишина всеки да напише мислите и знанията си по темата. Съблюдавайте да уважават пространството на всеки един, да работят самостоятелно и в тишина;
 3. Дайте сигнал на групите да започнат да споделят какво всеки е написал и мисли по дадената тема. Съблюдавайте за говорене един след друг (ако се налага, предоставете малък предмет, който да си разменят, докато говорят или определете време със сигнал, в което един участник да говори);
 4. Определете един човек от всяка група, който да нанася общите идеи в центъра на листа;
 5. След като времето изтече, поканете групите да споделят пред класа общите си наблюдения. Позволете на учениците да се разходят и огледат постерите на другите групи.

 

Предимства на стратегията

 • Учениците ще се забавляват да учат заедно, да обсъждат;
 • Стратегията може да се използва буквално за всякакъв вид въпроси, теми, уроци (преговор на определен материал; техники за разрешаване на математички проблеми/задачи; наблюдаване на видео/презентация);
 • Групи от 2 до 4 ученици са идеални за тази стратегия, но и от 7 също работи;
 • Може да поставите множество въпроси наведнъж, да ги разпределите между групите и всяка една да мине през всички въпроси един след друг. Споделянето след това ще е много полезно;
 • Стратегията работи и при запознаване на ученици за разчупване на ледовете;
 • Идеално е за преговор, спестява време и учениците учат заедно.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • групите трябва да се разпределят много внимателно според нивото на учениците, стиловете на учене и споделяне. Има риск някой да не вложи усилие и пак да изпълни задачата;
 • трудно е следенето на изпълнение на задачата, дали всички работят, дали не преписват едни от други. Това се отработва постепенно

 

Адаптирано от: http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf

(Страхотни ресурси и готови стратегии за развиване на устни умения при големите ученици!)

 

2.1.6. Определяне на основните идеи (малки групи)

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.1. Изслушва с разбиране (демонстрирайки уважение и внимание и с езика на тялото). 3-12 10-15 мин 20-30 мин

 

Описание

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират с партньор, обсъждат своите идеи и свеждат основните точки до 2-4. Накрая две двойки ученици се събират в група, обединяват и обсъждат своите идеи. Стремежът е да излязат с една до две основни идеи.

Целта на стратегията е учениците да научават и усвояват нов материал заедно. По този начин разбирането им е по-дълбоко. Развиват се умения за слушане, дискусия и изразяване, за фокусиране и обобщаване.

Конкретни стъпки и примерна инструкция

 1. Определете секция за четене/нов урок/глава или текст за преговор;
 2. Раздайте на учениците празни листчета (лепящи се например);
 3. Дайте време да четат и напишат сами основните идеи на листчетата. Това може да е зададено за домашно преди часа. Всяка идея/точка трябва да е на отделно листче;
 4. Разпределете учениците по двойки, задайте време и ги инструктирайте да обсъдят идеите си и да оставят 2 до 4 основни;
 5. След изтичане на времето съберете всяка двойка ученици с друга;
 6. Ако се налага, преговорете с тях правилата за говорене/взимане на ред, както и подходящите изрази за изразяване на мнение;
 7. Оставете време на групите да обсъдят и оставят максимално две основни идеи;
 8. Всяка група представя своите основни идеи пред класа.

 

Предимства на стратегията

 • Тази стратегия може да се използва в края на глава или серия произведения за затвърждаване на основните идеи и послания;
 • Може да се използва за всякакъв вид преговор, по всички предмети.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да се сменят партньорите и групите – така учениците ще се упражняват да работят с различни хора;
 • процесът трябва да се следи много внимателно;
 • добре е предварително да въведете правила за дискусия и групова работа;
 • може да окачите постер с подходящи думи и изрази, които се използват при дискусия.

 

Адаптирано от: http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf

 

3.2.1. Elevator pitch

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
3.2. Прилага различни комуникационни стратегии в зависимост от целта на общуването. 5-12 10-20 мин 10-15 мин

 

Описание

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и при търсене на работа. Идеята е, че човек трябва да представи себе си и уменията си, защо е ценен в 30 секунди, точно толкова, колкото прекарваме в асансьора, изкачвайки етажи. Този вид лична “реклама” трябва да бъде така структурирана, че да може да се представи пред всекиго, по всяко време.

Този вид стратегия е много подходящ за големи ученици, на които предстои работа или кандидатстване в университет. Тя позволява да се прилагат не само комуникационни умения, но и учениците да са наясно със себе си, силните си страни и потенциала си. 

Освен за самопредставяне и представяне на лични умения и знания под формата на такъв вид изказване, тази стратегия може да се използва и за представяне на продукт, проект, идея с цел тя да се продаде. В този смисъл може да се прилага в клас като автентично оценяване при правене на проекти по различните предмети, във вид на състезание между ученици за най-добра идея, при организиране на ролеви игри в професионална среда (интервю), при организиране на кариерни форуми. Дори да не е част от толкова голям проект, това упражнение позволява на учениците да демонстрират умения за изразяване, убеждаване, прилагане на езика на тялото, фокусирана и структурирана реч за кратко време. 

Няколко основни характеристики на тази реч:

 • не е по дълга от 25-30 секунди;
 • в думи – 80-90;
 • в изречения- 8-10.

 

Конкретни стъпки и примерна инструкция за създаване на речта

 1. Определете ясно целта на изказването (да представите само себе си пред потенциален работодател; да представите своята уникална идея или продукт) или къде искате то да ви отведе. Отговорете си на въпросите: Кой си ти? Какво правиш? Къде искаш да стигнеш?
 2. След като определите целта на изказването си, помислете задълбочено върху своите силни страни и умения, своята история, предишни успехи и постижения, цели и амбиции;
 3. Напишете с тирета основните неща, които ви правят уникален/различен от другите. Те не трябва да са прекалено много, 4 стигат;
 4. Помислете как да създадете история. Хората помнят и се впечатляват от интересно разказани истории, така че помислете за интересен и вълнуващ начин да оформите вашето изказване като история;
 5. Помислете за езика, който ще използвате. Изказването ви трябва да бъде разбрано и ясно за всички, което значи да избягвате терминология, жаргон и сложни обяснения;
 6. Историята трябва да предизвика интерес и след като сте свършили изказването, което значи, че трябва да предизвикате разговор, интерес за още от вашата публика. Помислете за възможни въпроси, които публиката може да ви зададе, отговорете си;
 7. След като сте помислили върху всички тези точки, съберете всичко и го направете едно цяло;
 8. След като завършите изказването си сметнете колко време отнема. Не забравяйте, че всичко важно може да бъде казано в 30 секунди. Придържайте се към това ограничение;
 9. Репетирайте. Може да се запишете на видео, да се гледате в огледалото, да репетирате с преподавател или съученици, с приятели или родители. Важното е да сте напълно уверен в това, което казвате, да не се опитвате да се сещате за подробности, да не изглежда, все едно рецитирате стихотворение наизуст.

 

Предимства на стратегията

 • развива множество умения;
 • освен комуникация подпомага и умението личностно развитие;
 • същинската част е кратка;
 • с помощта на критериална матрица може да се оценява лесно;
 • може да поканите външен човек, който да демонстрира по вдъхновяващ начин истински elevator pitch пред учениците;
 • приложима е като част от различни други стратегии и проекти.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • изисква предварителна подготовка (език, умения, рефлексия, изразяване, изказване);
 • добре е да сте се упражнявали многократно;
 • подходяща е за гимназиален етап, но в зависимост от проектите ви и целите ви с учениците е напълно приложима и за прогимназиален етап.

 

Използвана литература и полезни линкове:

http://www.businessinsider.com/how-to-tell-your-story-in-30-seconds-2013-11

https://www.mindtools.com/pages/article/elevator-pitch.htm

http://sfp.ucdavis.edu/files/163926.pdf

http://idealistcareers.org/a-quick-guide-to-writing-your-elevator-pitch-with-examples

 

3.2.2. Storytelling – Разказване на истории (за начален курс)

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
3.2. Прилага различни комуникационни стратегии в зависимост от целта на общуването. 1-5 30-60 мин 10-40 мин

 

Описание

Тази стратегия е подходяща и приложима за ученици в начален етап. Ползите от това да разказвате истории на учениците си, а не да им четете, както и да учите те сами да го правят, са безброй: вниманието и интересът на учениците е по-висок, когато им се разказва, а не чете; имате по-голяма свобода на действие, импровизация, игра; виждате реакцията на учениците; връзката с учениците се подсилва – те виждат реакциите на разказвача и стават част от процеса; “трудните” ученици са въвлечени в процеса; учениците развиват своето въображение; умения за говорене и слушане.

Историите, които разказвате на учениците и които те да разказват, може да са всякакви: фолклорни, оригинални произведения, анекдоти и смешни истории.

А. Как вие като учител да бъдете разказвач на истории

Това са стъпките, който един американски учител препоръчва. Според неговите думи разказването на истории, разиграването им е имало невероятен успех сред неговите ученици и колеги. (http://www.edutopia.org/blog/storytelling-in-the-classroom-matters-matthew-friday)

Не трябва да разчитате само на разказването на история. Важно е да говорите бавно, да вървите между учениците, да променяте ритъма, да използвате ръцете си. Поканете децата да изиграят историята след вас. Спирайте разказването, за да поканите децата да добавят звукови ефекти, да отговарят на въпроси и да правят предложения.

Конкретни стъпки и насоки 

 1. Четете колкото се може повече фолклорни истории, легенди и митове;
 2. Намерете записи и наблюдавайте професионалисти;
 3. Упражнявайте се, като четете детски книжки с интересен глас, направете историята вълнуваща, спирайте, за да задавате въпроси, преживяването трябва да е интерактивнио и споделено;
 4. Избирайте истории с малко герои и повтарящи се събития, така ще запомните лесно. Избирайте истории, които самите вие обичате. Ако историята е развълнувала вас, ще предадете вълнението и на учениците;
 5. Записвайте си в тетрадка, писането помага да запомните, а и ще предаде това на учениците;
 6. Когато започнете да разказвате, донесете книгата и не се притеснявайте да поглеждате в нея, за да сте сигурни;
 7. Направете си кутия от събрани стари шапки и предмети, които учениците могат да използват веднага при импровизации. Те обожават да играят и да се маскират.

 

Примерни задачи за учениците

(Адаптирани от: http://www.storyarts.org/lessonplans/lessonideas/index.html#tour)

 

 • Разказвачи на турне

 

Задайте задача на учениците да намерят и съберат популярни фолклорни истории. Разпределете ги по групи или индивидуално. Работете заедно по историите (четене, разиграване, въпроси). Упражнявайте се да ги разказват. Когато се чувстват уверени, екипи от 3-4 ученици гостуват на други класове и разказват своите истории. Организирайте го в специална седмица по випуски или по-големите да разказват на по-малките. 

 

 • Фестивал “1001 нощи”

 

Това е продължаваща сесия, в която една история се започва и след това се оставя с отворен край в най-интересния момент. На следващия ден (час) историята се завършва и се започва нова, като пак се оставя незавършена. Може да изберете истории от „1001 нощи“ и разказани в стила на Шехерезада. 

 

 • Една картина е 1000 думи

 

Класът (или вие, или един ученик) избира класическа картина. Гледайки картината, учениците конструират първите няколко изречения чрез предложения и дискусия. След това параграфът се изпраща на друг клас, който прибавя още един. Процесът продължава с колкото се може повече класове, докато историята придобие завършен вид. След това класовете може да се съберат и да видят резултата от усилията си.

 

 • Намери историята

 

Класът избира популярна и добре позната приказка или фолклорен сюжет. Тя се опростява в последователни събития, които могат да бъдат написани на малки бележки. Учениците скриват бележките из класната стая или училището. Изработват карта на съкровището с точни посоки към всяка бележка (или с подсказки всяка бележка да насочва към следващата). Картата се дава на друг клас (това може да става и в един клас, а учениците да са разделени на две големи групи). Учениците намират бележките и ги подреждат в правилен ред. Съкровището е да се намерят целите истории. Два класа (също така няколко класа, както и няколко групи от различни класове) могат да си разменят карти за намиране на истории. Когато историите са намерени, групите (или класовете) разиграват историята пред класа, който им е поставил предизвикателството (тя трябва да бъде прочетена и научена преди това).

 

 • Радиошоу

 

Направете радио шоу, в което учениците да създават и излъчват истории всяка седмица в определено време. Това, разбира се, при условие, че училището разполага с техниката за целта. Ако не, може да правите видео или записи с учениците като серии. Това може да се работи като дългосрочен проект. Може да създадете списание или вестник към предаването, където да се публикуват интервюта с учители, истории на ученици или тяхна поезия.

 

 • Кръг на истории

 

Един човек започва приказка (история) и спира след няколко изречения. Следващият продължава и отново спира след няколко изречения. Това продължава, докато историята не стигна някаква развръзка или край. Това може да е позната история или да бъде дадена само тема/заглавие.

 

 • Местни историци

 

Накарайте учениците си да съберат истории от възрастните хора в своя град (как са били кръстени улиците, има ли градски легенди, известни в миналото хора и истории). Заведете ги в музеи или в домове при възрастни хора. Покажете им стари снимки и артефакти.

След това учениците трябва да създадат оригинална историческа история: да опишат града от името на измислен гражданин, живял преди години например.

 

 • Колекциониране на семейни истории

 

Целта на тази задача е учениците да съберат истории за своите семейства от по-възрастни роднини. Разработете въпроси за интервюта в клас, задайте време, в което те могат да интервюират различни хора. След това обсъдете намереното в клас, направете план и създайте истории с учениците си.

 

 • История – пъзел: събиране на парченцата

 

Разделете една история на много части и я раздайте на различни ученици. Дайте време всеки да подготви своята част (може да подскажете последователността или да зададете задача те да я подредят). След това трябва да я разкажат един по един в последователен ред, все едно че го прави един човек. Може да раздадете множество истории на няколко групи, които след това да разиграват (разказват) пред останалите от класа.

 

 • Автобиография на всичко

 

Всичко има своята история! Съберете колекция от неща (лист хартия, обувка, гумичка, кламер, чорап и т.н.). Учениците трябва да си представят историята и да я разкажат (от личната употреба, купуването, производството, оригиналните материали, от които се произвежда предметът). Историята трябва да се разкаже като лична история/автобиография.

Например:

 1. Разкажете историята на вестника до дървото в гората.
 2. Разкажете историята на пластмасовата играчка, проследявайки историята й до нефта, от който се произвежда пластмаса, а след това и до праисторическите растения, от които се образува нефтът.

Може да накарате децата да донесат свой талисман, любим предмет или играчка и да направите упражнението с тях.

 

 • Фестивал на историите

 

Основната цел на ученически фестивал на историите е да помогне на учениците да добият увереност, говорейки пред публика, както и да развият умения за слушане по време на представянето на всеки участник.

Накарайте всеки ученик да подготви кратка 5-7 минутна история (това може да е краен продукт от процес по писане на истории или в края на раздел, където са четени популярни приказки или фолклорни истории). Ученикът първо разказва на свой съученик, след това пред повече хора и накрая пред целия клас. 

 

 • Изкуството е пълно с истории

 

Задайте задача за проучване: учениците да открият произведения на изкуството, вдъхновени от митове, легенди, истински истории или личности. След като разберат и подготвят историята, трябва да я представят пред класа заедно с произведението на изкуството.

Предимства на стратегията

 • подходяща е за всички предмети (изкуство, музика, четене, човекът и природата и т.н.);
 • развива множество умения;
 • учениците се вдъхновяват да играят и разказват;
 • имате свободата да измисляте и откривате сами най-различни упражнения и стратегии;
 • имате свобода на избор за истории, както и необятен избор от такива: български народни приказки; поговорки; оригинални приказки; исторически разкази и т.н.;
 • може да се организират множество събития между класове, випуски; да се включват родители.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да вдъхновите децата, да им четете често, да им разказвате самите вие, по този начин те ще заобичат историите и ще са подготвени сами да го правят;
 • нужно е да моделирате разказването, като използвате различен тон и сила на гласа, интонация, движения;
 • трябва да имате ясна и точна цел при всяка задача с разказване (независимо дали вие разказвате, или учениците): за разбиране на идея, детайли, поука; за развиване на умения за построяване на случка; за развиване на въображение; за развиване на интонация и език на тялото.

 

3.2.3. Ted Talk (http://www.ted.com/) и 3.3.6. Реч

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
3.2. Прилага различни комуникационни стратегии в зависимост от целта на общуването. 5-12 20-30 мин 20-40 мин

 

Описание

Целта на този вид стратегии е да развият уменията на учениците за публично говорене, както и за убеждаване. Фокусът тук са говорене и държание пред голяма група от хора, контролиране и правилно използване на езика на тялото, структуриране на мисълта и речта, стратегии за убеждаване. 

Това може да е изключително предизвикателно за някои ученици, други обичат да се изявяват и търсят възможност за това. Поради тази причина е много важно още от началото да се изясни, че целта не е просто “да се покажем”, но да кажем нещо важно, ново пред публика, да я убедим в нещо, което ние смятаме за важно, а за да я убедим трябва да приложим редица стратегии, умения.

Започнете да подготвяте учениците, като системно им показвате такъв вид видео и речи (TED речи от деца: https://www.ted.com/playlists/129/ted_under_20; ted.com), видео, свързано с това, което учите. 

За да подготвите учениците по време на час, започнете да им давате теми за “импромпту речи”- кратки 5-8 минутни речи, които изискват кратка 3-5 минутна подготовка, вид импровизирана реч. Така малко по малко те ще придобият увереност и навици за създаване и структуриране на речта.

Примерна инструкция и стъпки

 1. Подгответе учениците – показвайте им вдъхновяващи речи, видео. Дискутирайте кой и в какви случаи представя такава реч (предизборни кампании; форуми; личности като Нелсън Мандела, Мартин Лутер мл., Малала Юсуфзай);
 2. Дискутирайте основните елементи на една такава реч: държание на говорещия; глас; език на тялото; използвани думи и изрази; структура; цитати; информираност на говорещия;
 3. Гледайте и оценявайте видео по различни критерий, коментирайте какво им е харесало и какво не, как се стреми говорещият да убеди публиката (вж. 1.3.1.);
 4. Работете върху стъпките за създаване/написване на реч;
 5. Направете няколко упражнения с импромпту речи с малко време за подготовка;
 6. Задайте теми на учениците, първия път може те да изберат теми, които ги вълнуват;
 7. Изработете критериална матрица;
 8. Задайте точно време, в което те трябва да убедят публиката.

 

Предимства на стратегията

 • преодолява се страхът от говорене пред публика;
 • помага на учениците да структурират мисълта и речта си;
 • може да се използва с всякакъв тип теми от всички области.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • исква подготовка от страна на учителя (как да се предадат уменията за написване на реч и убеждаване на публика);
 • изисква множество знания и умения на учениците.

 

Проекти за развиване на комуникационни умения

 

Проектите са дългосрочни задачи за учениците, в които те прилагат уменията, усвоени през годината. Основното при прилагане или измисляне на проект е да сте наясно какво целите, кои умения се прилагат при изработването на проекта. Проектите са отличен подход да проследите до колко учениците са усвоили уменията, които сте развивали, както и да се създаде краен продукт, с който учениците да се гордеят. Това ще ги направи по-уверени и мотивирани.

Както с всички стратегии и задачи по умението тук също е много важно как оценявате представянето на учениците. За тази цел е изработена и предложена универсална критериална матрица. Тя е обща за комуникационните умения и проследява напредъка по елементите на умението.

В зависимост от целите и възрастта на учениците може да разработвате различни критериални матрици. Важно е те да бъдат представени предварително на учениците, както и подробно обсъдени с тях. По този начин учениците ще знаят какво се очаква от тях, на какво да наблегнат и защо полагат усилия.

 

Проект 1: Моето портфолио 

Предметна област: всички предмети

 

Цели, които проектът покрива

1.1. Представя себе си в различни ситуации (неформална, формална и т.н);

1.3. Използва езика на тялото и визуален контакт;

1.4. Избягва и отстранява от речта си дистрактори и паразитни думи.

 

Описание на проекта

 

Обяснете на учениците си от началото на годината, че в края на годината една от оценките им (или един от критериите за крайна оценка) ще е тяхното портфолио.

Целта на портфолиото е да покаже уменията на учениците да представят себе си и да рефлектират върху постиженията си през годината, както и целите си занапред. То е своебразен Elevator pitch (стратегия 3.2.1.).

В портфолиото учениците включват не само свое представяне, но и събрани работи от учебната година. Обяснете, че формата може да е всякаква (може да включите компонент креативност в оценяването): папка със събрани неща; постер; презентация; видео; табло.

Съставете примерни компоненти, стъпки и въпроси, на които трябва да отговаря всяко портфолио още в началото на годината. Така учениците ще си дадат ясна сметка и рефлексия за постигнатото в рамките на една учебна година.

Всеки от останалите ученици дава оценка на съучениците си.

 

Времетраене: Цялата учебна година, като е полезно да правите междинни напомняния и преглед на събраното.

 

Краен продукт: По избор

 

Проект 2: Профили

 

Предметна област: всички предмети

 

Цели, които проектът покрива

1.1. Представя себе си в различни ситуации (неформална, формална и т.н);

1.2. Използва адекватен речник според ситуацията;

1.3. Използва езика на тялото и визуален контакт;

1.4. Избягва и отстранява от речта си дистрактори и паразитни думи;

1.6. Използва подходящо време, място и платформа за изразяване на позиция, за да е максимално ефективна.

 

Описание на проекта

 

В началото на раздел дайте задача на учениците да изработят профил в социална мрежа (може да е на постер например) на нещо, което учите (историческа личност; автор; художник; музикант; химичен елемент; животно/растение), с времето да го обогатяват с информация (с кого си е приятел, какви са интересите му, какво харесва, къде работи и т.н).

Целта на такъв тип проект е да развие и демонстрира уменията на учениците да се представят, но и да избират подходяща платформа за това. За разлика от портфолиото например тук фокусът е писменото представяне. Повечето ученици са изключително активни в дигиталното пространство, особено в социални мрежи като Фейсбук, но понякога споделят и качват информация, която или не е подходяща за възрастта им, или е представена по неправилен начин (с грешки, нецензурни думи). 

Обсъдете с тях (може и с нагледни примери, техни разкази) колко е важно човек да се представя по подходящ начин не само “на живо”, но и в онлайн пространството, което все повече навлиза в живота на всички. Подтикнете, организирайте дискусия, в която да се обсъдят: платформите, в които човек споделя информация за себе си; какъв вид информация се споделя, какъв вид информация те самите споделят; кой може да посети профила им и да види тази информация; по какъв начин може това да им помогне (бъдещи работодатели, родители, учители, приятели) или навреди; на какъв език пишат в социалната мрежа; какъв тип външни линкове споделят и т.н.

След изтичане на периода, даден за изпълнение на проекта/след приключване на раздела, разгледайте профилите и дайте задача на учениците да оценяват (по таблица/матрица и устно) всеки профил.

Такъв вид проекти са изключително подходящи за чужди езици.

 

Времетраене: Продължителността на един раздел – в зависимост от предмета и вида личност/предмет, на който ще се прави профил. Може да варира от 1-2 седмици до един срок.

 

Краен продукт: Реален Фейсбук профил; Фейсбук профил на плакат; онлайн блог с различни постове (за по-големи ученици и по-задълбочена задача); LinkedIn профил (също за големи ученици, на които им предстои да търсят работа).

 

Проект 3: Сблъсък на културите

 

Предметна област: социални науки; хуманитарни науки; езици;

 

Цели, които проектът покрива

1.3. Използва езика на тялото и визуален контакт;

2.1. Изслушва с разбиране (демонстрирайки уважение и внимание и с езика на тялото);

3.1. Разпознава различни цели в общуването между хората (информиране;
инструкции; мотивиране; убеждаване; вдъхновяване; манипулиране);

3.2. Прилага различни комуникационни стратегии в зависимост от целта на общуването;

3.4. Прилага етични норми в мултикултурна среда.

 

Описание на проекта

 

Целта на проекта е да представи на децата различията между различните култури и как да общуват уважително. 

Учениците се разделят на групи и на всяка група се определя различна националност/етнос/раса. Определете време, в което те да проучат културите по определени аспекти (кухня, история, традиции, особености, какво ги обижда, как празнуват, как се поздравяват/здрависват; кои са темите табу), задайте им точки и изисквания. Проучването може да става самостоятелно от учениците или в рамките на часа с предоставени от вас материали (текстове, видео, разкази). 

След изтичането на този период е препоръчително да направите междинна проверка коя група докъде е стигнала, отговорила ли е на всички точки и изисквания. Така ще сте сигурни, че учениците са готови за следващата стъпка.

Следващата стъпка е разиграване на реална среща между тези култури, като самата среща е вид ролева игра (вж. 1.1.1.). Задайте им само ситуация, време и цел на срещата (например бизнес посещение в Китай и среща с партньори; екскурзия и среща с индиански племена; обучение в чужбина; съквартирант от различна раса/религия). Изяснете на учениците, че е хубаво да се интересуват от културата на отсрещния, да задават въпроси, но това трябва да става по уважителен начин. Целта е да осъзнаят колко е важно да не са невежи, да общуват уважително и да се отнасят толерантно с нещата, които намират за различни и “странни”.

След провеждане на “срещата” на културите рефлектирайте за нещата, през които учениците са преминали, нещата, които са научили, разбрали и осъзнали. Направете го под формата на рефлексия. Изведете правила на етичното и толерантно общуване при сблъсък с нови и непознати неща, хора, култури, традиции. Това може да е наръчник, табло, етичен кодекс, театрална сценка или дори работилница, която после да представяте на други класове в училището, на родители, да организирате “Ден на езиците” или “Празник на различията”.

 

Примерни стъпки за изпълнение на проекта

 

 1. Решете какви са вашите цели. Определете времето за изпълнение, критериите, групите;
 2. Обсъдете с учениците целта на проекта и критериите, по които ще оценявате представянето им;
 3. Обсъдете с тях примери, които те вече знаят или са наблюдавали за различия между хората и как това може да доведе до обидна или неприятна ситуация, ако не се отнасяме уважително. Обсъдете дали те не са ставали жертва на подобна обида;
 4. Покажете им видео/филми/разкази за такъв тип културни различия. Потопете ги в тематиката, вдъхновете ги;
 5. Разпределете групите, задайте им задачи/поставете въпроси и сфери за проучването;
 6. Поставете времева рамка и точни стъпки за изпълнение по време (например седмица 1: запознаване с темата и основни характеристики; седмица 2: конкретни особености и културни различия; седмица 3: традиции, начин на общуване и хранене, държане в обществото);
 7. Проверявайте системно изпълнението седмица по седмица (може да е по-рядко или съответно по-често, разбира се);
 8. В края на проучвателния период направете междинна проверка и се уверете, че всички групи разполагат с нужната информация, за да се осъществи разиграването;
 9. Задайте ясна цел и ситуация за срещата на културите. Тъй като най-вероятно един учебен час няма да е достатъчен всички ученици да се изявят, помислете внимателно какво да правят тези, които не участват, а само наблюдават. Отново това може да са въпроси по съдържанието и представянето, на които да отговарят, попълване на критериална матрица и предложения, заснемане;
 10. Определете достатъчно време, в което всички заедно ще дискутирате и рефлектирате върху проекта, подготовката, развитите умения и изводи;
 11. Дайте за задача (по групи или заедно в клас) да се изготви етичен кодекс за общуване и да се избере най-подходящият формат за това.

 

Времетраене: 2 седмици – 1 месец.

 

Краен продукт: Ролева игра и наръчник с правила за толерантно общуване.

 

Проект 4: “Кръгла маса за…”; “Отворен ден на…”; “Състезание…”; “Конференция за…”*

*Темата се избира според предмета, целите, темите, които се изучават.

 

Цели, които проектът покрива

1.1. Представя себе си в различни ситуации (неформална, формална и т.н);

1.2. Използва адекватен речник според ситуацията;

1.3. Използва езика на тялото и визуален контакт;

1.4. Избягва и отстранява от речта си дистрактори и паразитни думи;

1.5. Контролира речта и изказването независимо от емоционалното си състояние;

2.2. Познава типовете общуване и разчита езика на тялото/чувство;

3.2. Прилага различни комуникационни стратегии в зависимост от целта на общуването.

 

Предметна област: всички предмети

 

Описание на проекта

 

Целта на такъв вид проект е организацията и провеждането на голямо общностно събитие с определена тема, което да е изцяло организирано и проведено от учениците.

Темите могат да варират от права на детето, езиците по света до промяна в моето училище/моя град. Целта е учениците да демонстрират комуникационни и организационни умения, като това излиза от рамките на класната стая и въвлича различни групи, свързани с живота на училището и учениците: други учители и ученици, директори, съседни училища, родители, представители на общината, професионалисти от сферата, в която е темата на проекта.

Самият формат на събитието може да е: 

 • във вид на състезание по отбори с казуси; игри; въпроси;
 • във вид на конференция с различни панели и работилници;
 • във вид на “ден на отворените врати” с щандове; работилници; активности; изложби.

 

Примерни стъпки и задачи за учениците

 1. Заложете такъв вид събитие още в началото на годината, когато определяте целите и темите, които ще изучавате;
 2. Представете го пред учениците по вълнуващ и предизвикателен начин в началото, когато ги запознавате с целите за годината;
 3. Определете тема или поне сфера. Това може да е нещо тясно свързано с учебния материал или по- универсална тема, която може да се обвърже с изискванията и целите по предмета;
 4. Задайте времева рамка и ясни и точни стъпки по периоди;
 5. Определете време, в което събитието ще се планира и подготвя с учениците;
 6. Планирайте ясно формата и целите на събитието (какво искате да представите, какво послание/знание искат учениците да предадат);
 7. След като сте определили какво и как ще представите, разпределете учениците в екипи с ясни роли (връзки с обществеността; логистици; фотографи; техници; водещи; модератори; посрещачи и т.н.);
 8. Създайте заедно с учениците ясен план със стъпки и крайни срокове за всеки екип;
 9. Определете целевата група за събитието;
 10. Една от основните стъпки: поканете гости и представете събитието. Учениците сами решават под каква форма да канят различните гости (телефон, имейл, писмена покана, видео послание) и как да разпространяват събитието (афиши и плакати, Фейсбук събитие, видеореклама). Всички тези стъпки се изпълняват от определените за това ученици и достатъчно време преди самото събитие;
 11. Започнете подготовка за самото събитие:
 • как ще го представят;
 • как ще представят себе си;
 • как ще се проведат активностите;
 • кой ще следи за време;
 • кой каква роля ще има по време на събитието;
 • помислете за проблеми и въпроси, които могат да възникнат, помислете за решения и резервен план;
 • репетирайте и следете внимателно за времето.
 1. Един от най- важните компоненти на такъв вид събитие е как учениците ще общуват с гостите, как ще се представят, как ще поканят и разпространяват, какви думи и език на тялото ще използват. Вашата роля като учител е да проследявате изпълнението на всички тези стъпки, да ги съветвате, да ги изслушвате. Дайте достатъчно отговорности и самостоятелност на учениците, не им казвайте или показвайте как да направят всяко едно нещо, а ги насочвайте. В противен случай те може да изгубят желание и мотивация и да не приложат самостоятелно уменията, които са фокус на проекта;
 2. След провеждане на събитието направете рефлексия.

 

Времетраене (провеждане/подготовка): 2-4 месеца.

 

Проект 5: (Разследващи) Журналисти

Предметна област: всички предмети

 

Цели, които проектът покрива

1.1. Представя себе си в различни ситуации (неформална, формална и т.н);

1.2. Използва адекватен речник според ситуацията;

1.3. Използва езика на тялото и визуален контакт;

1.4. Избягва и отстранява от речта си дистрактори и паразитни думи;

1.5. Контролира речта и изказването независимо от емоционалното си състояние;

1.6. Използва подходящо време, място и платформа за изразяване на позиция, за да е максимално ефективна;

2.1. Изслушва с разбиране (демонстрирайки уважение и внимание и с езика на тялото);

2.2. Познава типовете общуване и разчита езика на тялото/чувство;

3.1. Разпознава различни цели в общуването между хората (информиране; инструкции; мотивиране; убеждаване; вдъхновяване; манипулиране);

3.2. Прилага различни комуникационни стратегии в зависимост от целта на общуването;

3.3. Прилага етични норми в общуване в строго професионална среда.

 

Описание на проекта

Проект, който представлява серия от интервюта по дадена тема. Темата отново може да е тясно свързана с учебния материал, може и да е насочена към социалните умения и нагласи, които развивате у учениците (кариерно развитие и интереси; социални проблеми; научни въпроси; наболели обществени теми).

Задайте провокативен въпрос, обширна сфера за проучване или тясно дефинирана тема. Решете дали да разделите класа на отделни екипи с различни теми за проучване, или целият клас да работи по една тема с по-широк обхват. 

Целта е учениците да проучат темата, да я дискутират помежду си, да открият и разгледат различните гледни точни и аспекти от нея. След това те трябва да открият и да се свържат с подходящите хора, да ги поканят и интервюират, за да доразвият и покажат тази тема.

След като проведат и монтират интервютата, помислете за подходящ формат за продължение (ще зависи от сферата на проучване): конференция; разпространяване на видеото сред класовете; серия от информационни събития.

Такъв вид проект потапя учениците в реална среда на общуване, те прилагат уменията да се представят, да убеждават, да комуникират писмено и устно с хора от различни сфери, да структурират своята реч (интервюта, създаване и задаване на въпроси), да изслушват.

По този начин развиват множество умения, но и добиват увереност, организационни умения, разширяват кръгозора и критичното си мислене.

 

Време за изпълнение на подготовка и изпълнение на проекта: 2-4 месеца

 

Краен продукт: Предаване/видеоматериал

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Elevator pitch

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

Ted Talk и Реч

Ted Talk и Реч

Целта на този вид стратегии е да развият уменията на учениците за публично говорене, както и за убеждаване. Фокусът тук са говорене и държание пред

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.