Как притчата за спуканата делва помага на петокласниците в село Търън да възприемат недостатъците си като ценност

Г-жа Диана Димитрова е учител по БЕЛ в ОУ “Стою Шишков” в село Търън, Смолянско. С течение на годините забелязва, че учениците ѝ се страхуват да грешат, прикриват недостатъците си и не могат да се възприемат такива, каквито са. 

Диана започва да търси различни начини, по които да им покаже, че всяка грешка е полезна, а всеки недостатък може да се използва за добро. 

“Децата в момента са под прицел. Възрастните казват, че сега децата са мързеливи пред екраните и това влиза в душите на децата, те им вярват. Исках да разбия това убеждение без да разрушавам авторитета: хем да уважа семейство, обществото, хем да помогна на децата да приемат себе си като уникалност.”

Когато Диана открива притчата за спуканата делва, решава да я интегрира в учебната програма по БЕЛ за пети клас.

Визитка на практиката

Име: Урок за преразказ в пети клас “Спуканата делва”;

За кого е подходяща: Ученици в 5. клас;  

Времетраене: Блок от два учебни часа;

Цели: Умение за създаване на текст, защита на позиция, сътрудничество, осъзнаване на недостатъците като индивидуалност и ценност;

Необходими материали и предварителна подготовка: Глинени делви, маслени бои, магнитна дъска, флипчарт, цветя, цветни лепящи се листчета, проектор и компютър, презентация на “Спуканата делва”.

Описание на практиката

План на урок по БЕЛ – ИУЧ за писане на преразказ в 5. клас

Автор: Диана Димитрова – магистър по български и руски език

ТЕМА: Подготовка за преразказ на непознат текст „Спуканата делва”

ЦЕЛИ:

 1. Да се актуализират знанията на учениците за основните глаголни времена и съпътстващите глаголни времена при преразказ;
 2. Да се затвърдят структурните елементи на преразказа;
 3. Да се усвои знанието за преразказ на притча;
 4. Да се упражни умението за работа в екип;
 5. Да се въведат в активния речник на учениците нови понятия.

МЕТОДИ:

Дискусия, презентация, фронтална беседа, работа в малки групи, работа в екип, ролева игра.

ПОНЯТИЯ:

Притча, квантификатор, опозиционна двойка, контекстуален синоним, графика на текст, основни и съпътстващи глаголни времена, партньорство, индивидуалност.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Презентация на притчата „Спуканата делва”(Учениците гледат озвучена на интерактивната дъска историята за спуканата делва с дидактическа задача: да подберат най-подходящите епитети за двете делви и след края на видеото да ги запишат в тетрадките си.);
 2. Изследване на произхода на думата притча (Учениците правят справка в тълковния речник на българския език и в речника на чуждите думи. Изводът от справката е, че притча е домашна дума. Учениците доказват, че историята, която са гледали, е притча съобразно тълкуването на този жанр в речника.);
 3. Дискусия върху човешките отношения, заложени в притчата (Акцентира се върху индивидуалността на човека като ценност. Учениците установяват, че недостатъците също са ценни, когато мъдро се използват. Одобряват скромността на спуканата делва и осъждат горделивостта на здравата. Обсъждат как да превърнат собствените си недостатъци в предимства.);
 4. Изработване на паралелепипед с глаголните времена в българския език (Деветте глаголни времена се подреждат по върховете на предварително подготвен паралелепипед от картон и с магнити се залепват на интерактивната дъска. В две колонки се записват основните глаголни времена при преразказ и съпътстващите ги времена. Учениците дават примери за преразказ с основно глаголно време минало свършено и преразказ с основно глаголно време сегашно историческо.);
 5. Разделяне на групи и пренасяне на две глинени делви до подиума пред дъската (Изпращат се ученици на изследователска мисия из училището да намерят предмети, които биха помогнали в хода на урока за очертаване образите на двете делви. Учениците откриват и донасят две делви от глина и цветя. Групират се в отбори и пренасят делвите до подиума в кабинета, като всеки ученик се докосва с един пръст до делвата, която групата носи. Учениците стигат до извода, че тази дейност може да се осъществи успешно само в сътрудничество, че съперничеството и съревнованието са неправилен избор, когато трябва да се постигне обща цел.);
 6. Облепване на делвите с листчета, на които са написани контекстуални синоними на делва, делвата в ролята на квантификатор и епитети към двете делви (На учениците се раздават цветни листчета със залепващо покритие, върху които те записват епитети към двете делви, включват делвата в словосъчетание, в което тя е квантификатор и изречения с контекстуални синоними на двете делви.);
 7. Оценяване на предложенията от листчетата със звездички (Облепените с листчета делви са цветни и учениците ги дооцветяват със звездички, които са техните оценки за сполучливостта на предложените словосъчетания, епитети и изречения.);
 8. Избор на учениците кой герой от притчата да бъдат (На учениците се дава възможност да изберат вида на преразказа – трансформиращ или подробен, като всеки се мотивира за избора си.);
 9. Второ прослушване на притчата и устен преразказ от името на избрания герой;
 10. Записване на първото изречение на преразказа;
 11. Отбелязване с три тирета какво ще се включи в преразказа;
 12. Записване на последното изречение.
 13. Обобщаване на извършените дейности и заключение за цената на човешката индивидуалност (На дъската се чертае координатна система с положителна абсциса и ордината. Ординатата е човешкият живот в години, а абсцисата е жизненият опит на човека. Използвайки собствения си жизнен опит, учениците очертават графиката на човешката индивидуалност, която се получава една линия нагоре и надясно. Изводът е, че с годините расте житейският опит, а с него цената на човешката индивидуалност. Като втори извод се налага мнението за ползата от личностните недостатъци, която мъдрите хора умеят да откриват и управляват.)
 14. Домашна работа (Преди същинското писане на преразказа на учениците се задава домашна работа – да изрисуват двете делви с подходящи китайски мотиви, което осъществява междупредметна връзка с изобразителното изкуство и затвърждава уменията на учениците да работят в сътрудничество.)

Забележка: Урокът се провежда в блок от два учебни часа, като подготовката за писмени упражнения  е в първия час, а написването на самия преразказ е във втория.

Защо си струва да опитате тази практика?

Г-жа Диана Димитрова препоръчва тази практика, ако искате да постигнете:

 • Реална самооценка на учениците; 
 • Академични знания за създаване на текст; 
 • Разширена терминология в активния речник на учениците; 
 • Себепознание от по-висок порядък (постигане на абстрактно мислене за себе си).

Тази практика е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 24 юни ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали