Как казусите развиват „ключови“ компетентности на учениците?

През 2006 г. Европейският парламент издава Препоръка относно ключовите компетентности за учене през целия живот, която подкрепя развитието на образование, ориентирано към компетентности и необходимостта от реформиране на учебните програми в Европейския съюз. През 2018 г. динамичните промени в социалната и работната среда налагат актуализиране на Препоръката, която цели да насочи вниманието на образователните системи в Европа към необходимите промени в целите и методите на преподаване, така че  да подготвят младите хора да намерят работата, която ги прави щастливи, да бъдат независими и същевременно отговорни граждани. Препоръката поставя общото разбиране за знанията, уменията и нагласите, които са необходими на учениците днес за успешното им развитие и реализация в бъдеще, като определя следните осем ключови компетентности:

 1. Езикова грамотност/ общуване на роден език;
 2. Многоезична компетентност/ познаване и общуване на повече от един чужд език;
 3. Математическа компетентност и компетентност в областта на природните науки, технологиите и инженерството;
 4. Дигитална компетентност;
 5. Личностна, социална компетентност и умения за учене;
 6. Гражданска компетентност;
 7. Предприемачество;
 8. Компетентност в областта на културата и творческата изява

Развиването на посочените компетентности е важно за всеки ученик и е добре да се заложи във всеки предмет. За целта са необходими по-динамични, ангажиращи и провокативни задачи за учениците, като например решаването на казуси – в часовете и/или като домашна работа. Казусите доближават учениците до реалния живот, като им дават възможност да проявят и развият необходимите им „меки“ умения и компетенции в допълнение към предметното знание.

Как работата по казуси развива ключови компетентности?

Казусите представляват морални дилеми, в които ученик или група от ученици проучват, анализират и аргументират решения за разрешаване на актуален проблем. Анализирането на казус позволява на младите хора:

 • да потърсят сами информация;
 • да ги сравнят и да проучат различни източници на информация и да следят за неточности и разминавания;
 •  да изразят и защитят собствено мнение върху ситуация, която е близка до тяхното всекидневие;
 • съдейства за развиването на редица умения, като работа в екип, критично мислене, предприемачество и т.н.; 
 • както и за проява на  гражданска активност, комуникативни умения, лидерски качества и др.

Независимо от предмета и класа, на който преподавате, винаги може да намерите или да създадете казуси за вашите ученици. Примери, които може да адаптирате, ще намерите в тестовете на PISA, в някои от олимпиадите, в различни научни списания и сайтове.

Много полезен ресурс в тази насока предлага екипът на Национален център за безопасен интернет – Наръчник за учители: Младите хора между реалното и виртуалното (Разработване и прилагане на казуси в учебна среда). В него (на стр. 8) са разписани конкретните умения, които казусите развиват, примерни действия на учителя и очаквани резултати:

Как казусите развиват „ключови“ компетентности на учениците?

При подготовката на казус за работа с ученици е добре да:

 1. Подготвите ясна инструкция за изискванията, структурата и времевата рамка;
 2. Подберете подходящ текст, който неутрално описва ситуация, съдържаща противоречие и изисква действие от страна на главния герой и изисква знания по предмета, който преподавате;
 3. Дадете насочващи въпроси към учениците какво се очаква от тях, в какъв обем и в какъв срок;
 4. Да им дадете предварително критериите за оценка, които да ги ориентират. Тук прилагаме примерна карта за оценка, адаптирана от картата за оценка на казус в олимпиадата по гражданско образование за 11. и 12. клас 

Възможни капани при работата по казуси и как да ги избегнем

Работата по казус крие и своите капани. За да ги избегнете, предлагаме следните идеи за справяне с най-често срещаните сред от тях:

 1. Не знам какво да правя! – Подгответе примерен казус, който да решите заедно с целия клас, преди да го дадете за самостоятелна и/или групова задача на учениците. Така те няма да се чудят какво се очаква от тях.
 2. Не искам да работя с нея/него! – Предупредете учениците си, че ще разпределите групите на случаен принцип, за да се учат да работят всеки с всеки. 
 3. Няма време :/ – Предвидете достатъчно време за работа по казуса и за представяне на всички отбори.
 4. Не се работи ефективно! – Оптималния брой ученици за работа в един екип е 3-4-ма. Важно е да наблюдавате работата на учениците и да следите да няма нито “почиващи”, нито “налагащи мнението си”.
 5. Не искам да участвам! – Винаги може да срещнете съпротива у някой ученик да се включи в даден отбор или в задачата като цяло. Важно е да обясните, че понякога се налага да направим нещо въпреки нежеланието си. Ако по подобен начин откажат да изпълнят задача на работното си място, може да останат без работа. А и по-добре да бъдат активни участници в света около тях, отколкото потърпевши от решенията на другите.

Използвана литература: 

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Key competences for lifelong learning, Publications Office, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/569540

Sala, A. and Herrero Ramila, C., LifeComp into Action: Teaching life skills in the classroom and beyond, EUR 31141 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-54525-5, doi:10.2760/201230, JRC130003.

https://epso.europa.eu/en/system/files?file=2023-01/en_EPSO_8_competency_Golden_Anchors.pdf

https://www.safenet.bg/images/sampledata/Materiali/Mladite_hora_mezhdu_virtualnoto_i_realnoto.pdf

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали