Как да измерим и повишим мотивацията за учене на всеки ученик [Инструмент]

Когато се даде възможност на учениците да изразяват свободно мнението си и да взимат решения как и какво да учат, тогава ще поемат отговорност за учебния процес и ще се чувстват по-мотивирани. Фокусът вече няма да е върху учителя и неговите действия и решения, а ще е върху ученика, който сам ще избира какво иска да учи.

Може да изглежда като немислима задача, но в тази статия ще откриете как да измерите цялостната мотивация на учениците за учене и преследване на по-високи постижения. Процесът на придобиване на знания се превръща в изследователска задача, в която учениците имат главна действаща роля.

Измерване на мотивацията

В тази статия искаме да ви представим инструмент, чрез който да измерите мотивацията на вашите ученици. Интрументът е разпработен от “Заедно в час” с партньорство “Нов български университет” и е подходящ за ученици на възраст от 5 до 12 клас. Анкетата замерва 4 различни субскали.

  1. Полза от задачата
  2. Себе-ефективност за учене и успех
  3. Метагокнивина само-регулация
  4. Тестова тревожност

Всяко от субскалите има собествени въпроси и твърдения, които да проверят до каква степен учениците се чувстват мотивирани или демотивирани. За улеснение на всеки учител създадохме кратко ръководство с повече информация за инструмента и как да го администрирате.

Освен нагласите и мотивацията на учениците е много важно и как се чувстват те. За това в допълнение на въпросника за мотивация създадохме и т.нар. НОБ скала за емоции.

НОБ скалата е метод за измерване на три конкретни емоции, свързани с ученето въз основа на адаптация на някои субскали от Част I на AEQ (Pekrun, Goetz, & Perry, 2005). Подобно на оригиналът (т.е. AEQ), НОБ допуска всяка от субскалите за емоции в него (т.е. „отегчение“, „надежда“, „безпомощност“) да се използват поотделно. Важно е въпросите да се представят в 3 последователни блока (твърденията за емоции ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ НА И СЛЕД часовете по даден предмет) със съответните инструкции преди тях. Детайлна информация за администрирането на въпроника за емоции може да намерите ТУК.

Начина за провеждане на двете анкети зависи от вас и вашите нужди в класната стая. Всяка субскала е модуларна, т.е. може да бъде използвана сама за себе си, а форматът – онлайн или на хартия отново зависи от вас и ситуацията във вашата класна стая. За улеснение сме подготвили още няколко файла:

След като проведете анкетата може да въведете резултатите в екселския файл и той ще изчисли средните стойности по въпроси и събскали.

Повече информация за инструмента и как да го приложите може да разберете като изгледаде запис от уебинара – “Как да измерим и повишим мотивацията за учене на всеки ученик”

 

Още полезни статии:

Култура на класната стая

Артевита – училище за живота

“Почти всички наши ученици са от ромски произход, от бедни необразовани семейства, чиито майчин език не е български. Децата не владеят добре български език, което

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали