Интегрирани уроци? Мисията възможна!

“Според вас нещата в света едностранни ли са? Докато гледаме в един предмет, ние само една страна ли виждаме?” С тези въпроси Дияна Мечкова провокира учениците си и техните родители преди да им представи идеята за интегриране уроци. Според г-жа Мечкова и нейните колеги е “важно е да се разглежда една и съща тема през различни учебни предмети, защото и животът е многостранен, всяко нещо може да се разглежда от различен ъгъл”!

След като печелят съмишленици сред родителите, учителите от Природоматематическа гимназия “Проф. Емануил Иванов” започват да създават заедно рецепта за успешни интегрирани уроци, които да вдъхновяват учениците и да ги провокират да показват и използват своите силни страни.

Визитка на практиката

Име на практиката: Интегрирани уроци

Подходяща е за: всички образователни етапи

Прилага се: 5., 6. и 10. клас

Цели:

  • да покаже на учениците междупредметните връзки;
  • да повиши ангажираността по време на час;
  • да развие дигитални компетентности в децата;
  • да повиши академичните знания на децата по учебните предмети.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Идеята на интегрираните уроци е да бъдат обхванати възможно най-много предмети, като това зависи от избраната тема и проактивността на учителите. Опитът на г-жа Мечкова показва, че колкото повече учебни предмети интегрират конкретна тема, толкова по-интересно става за учениците и това им помага да “прехвърлят” предметното знание от една научна дисциплина в друга, а защо не и в изкуствата!

Възрастта на учениците също оказва влияние. Така при по-малките ученици от 5. и 6. клас интегрираните уроци отнемат 3 до 4 месеца, докато при по-големите – 10. клас – максимум 2 месеца. Нека проследим и дейностите, които запълват учебните месеци. 

Първата стъпка е екипна среща на учителите, които са решили да приложат интегрирани уроци. Основната цел на тази среща е да се избере обща тема или проблем, по които да се работи в рамките на часовете на съответните преподаватели. Диана Мечкова споделя, че за да открият обща тема, ползват образователни ресурси на INTEL. По време на срещата екипът обсъжда учебните програми по съответните предмети и избраната тема се интегрира с учебното съдържание по класове.

 

Интегрирани уроци? Мисията възможна!Снимка 1. Работата на учениците от 5-ти и 6-ти клас и техните учители

Втората стъпка е посветена на планиране от страна на учителите – всеки преподавател разглежда темата от гледна точна на своя предмет, подготвя учебното съдържание, ресурсите и задачите за учениците. Учителите интегрират и технологиите в своите часове и планират такива задания за децата, които изискват компютър, хромбук, смартфон или лаптоп. Целият образователен процес преминава в Google Workspace и в други дигитални приложения – като Scratch, Padlet и Liveworksheets.

Следва реализирането на всички планове – стъпка трета. Всеки учител провежда уроците си, като се води от плана, но междувременно споделя напредъка на всеки от класовете в споделени таблици и по време на междинните екипни срещи. “Първият учител по програма започва темата и представя идеята на предстоящите интегрирани уроци, а след това всеки учител споделя задачите и проектите в рамките на своя предмет”, разказва г-жа Мечкова. Тъй като децата и младежите работят по задачите в клас, учителката споделя, че децата ползват електронни устройства в час.

Стъпка номер четири е междинна среща. Тази среща цели да се обсъди напредъкът на всеки преподавател с неговите класове, да се генерират крайни срокове и да се обсъдят продуктите, които ще представят учениците.

Финалната пета стъпка е представяне на крайните продукти от всеки предмет на училищната общност – ученици, учители, родители, както и споделяне на резултатите от практиката. След тези събития всеки учител провежда писмено изпитване, за да измери академичните знания на учениците си.

Интегрирани уроци? Мисията възможна!Снимка 2. Ученици по време на представяне пред училищната общност

Нека видим и два от реализираните интегрирани уроци.

“Поглед към дивата природа” – география, английски език, компютърно моделиране, музика, математика, физическо възпитание и спорт и български език

Всичко започва в часа по география, където учителят и учениците обсъждат темата за бракониерството и влиянието му върху биоразнообразието. В часовете по английски език учениците гледат видеа на тема бракониерство и попълват кръстословици – имат описание на животно и трябва да познаят кое е то. Компютърното моделиране пречупва темата, тествайки нов софтуер; в часовете по човекът и природата децата учат за различните животни, по физическо възпитание и спорт учениците тичат и си измерват скоростта, а по математика сравняват своята скорост с тази на конкретни животни. Учителят по български език интегрира темата бракониерство в текстовете, с които учениците трябва да упражнят конкретни езикови норми, а по музика се изучават звуците, които издават животните и с помощта на програма съотнасят снимка на животно със съответния звук, който издава то.

Интегрирани уроци? Мисията възможна!Снимка 3. Учениците представят своята презентация

“Планетите” – музика, човекът и природата, география, компютърно моделиране, английски език, математика, изобразително изкуство, български език

Поредицата от уроци, посветени на планетите, започва в час по музика, където учениците изучават какви звуци издават планетите, а по компютърно моделиране ги компилират във видео. В часовете по география и човекът и природата се обсъждат движението на земята около слънцето и оста си и се изпълняват различни задачи. По английски език децата четат текстове на тема смяната на сезоните, по математика смятат пропорции на останалите планети спрямо Земята, по изобразително изкуство рисуват планети – на ръка и в Chromebook, а по български език пишат съчинения на същатата тематика. 

Оценяване 

Всеки ученик получава по една оценка за своето представяне по всеки учебен предмет, включил се в проекта. Докато работят, децата непрекъснато получават насоки и обратна връзка от своите учители.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Интегрираните уроци отварят нови възможности пред учениците – докато учат, те усвояват много нови умения и нагласи, като креативност, дигитални компетентности, работа в екип, вяра в собствения си потенциал, научна грамотност, езикова грамотност и други. Работейки по отделните задачи, учениците сменят стила непрекъснато – понякога решават задачите самостоятелно, друг път участват в дискусия; могат да се състезават и конкурират помежду си или да работят в екип – всичко зависи от целта на конкретната задача.

Резултатите на децата и младежите също са високи. След всеки завършен цикъл учителите провеждат анкетно проучване, за да проверят нагласата на учениците, а резултатите показват висока степен на удовлетвореност. Много от учениците споделят, че дигиталните умения, които развиват в новия начин на учене, са им много полезни, научават нови неща и гледат на ученето по нов начин. 

Така че, въпросът би трябвало да е “Защо да не опитаме?!”

Интегрирани уроци? Мисията възможна!Снимка 4. Ученици представят презентацията си

 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Основните аспекти в работата с интегрирани уроци, на които трябва да се обърне специално внимание, според г-жа Мечкова са два: “Подготовката на учителите и работата в екип на учениците”

За да се приложат успешно интегрираните уроци, всеки учител трябва внимателно да прегледа учебното съдържание на дисциплината, която преподава, и държавните образователни стандарти и да си постави ключови и конкретни цели. Много е важно да не правим неща, които просто са забавни, а те да бъдат логично обвързани и последователни, да имат реален смисъл и добавена стойност върху личностното развитие на учениците. Именно затова планирането на уроците, ресурсите, задачите, както и честите междинни срещи са толкова важни – за да бъдат всички фокусирани и последователни. 

Груповата работа е приятна за много ученици, те я харесват, но често пъти практиката показва, че не всички знаят как да работят в екип. Диана Мечкова споделя, че забелязва как учениците не си споделят непредъка, въпреки че са в екип; не знаят какво правят техните съотборници; или просто не работят активно по задачите. Затова е важно учителите да дават конкретни насоки и очаквания към работата в екип и към ролите във всяка група и да насърчават към ясно разделяне на задачите за всеки член на отбора.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

Интегрирани уроци? Мисията възможна!Нина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

Още полезни статии:

Комуникативни умения

Всичко важно за една успешна презентация

Презентацията е една от възможностите децата и младежите да демонстрират разбиране/усвояване на дадена тема и да се изявят пред публика. Но целта е ученикът не

Свободно течаща мисъл
Креативност

Свободно течаща мисъл

Свободно течащата мисъл е стратегия, която представлява нещо подобно на вътрешен монолог, стартиращ от темата, за която трябва да генерираме идеи. С тази техника човек

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали