Доклад за дейността на ЕПЛР

Защо и как да обобщим дейността на ЕПЛР на ученик със СОП в края на годината?

Учебната година се изнизва неусетно, а на финала ѝ отново ни очакват административни ангажименти в големи дози. Същото важи и за учителите, които подкрепят и работят с деца със специални образователни потребности. През цялата година екипът за подкрепа за личностно развитие изготвя обемна документация относно реализирането на допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците със СОП, а в края на годината трябва да направи обзор на извършеното и да обобщи резултати и дейности, напредък и постижения.

Кога и защо изготвяме доклад за дейността на ЕПЛР?

Вероятно много от нас са напът да проронят поредната отчаяна въздишка на затрупания със задачи учител, но нека не забравяме, че документацията е огледало за дейността ни. Тя трябва да свидетелства за това, което сме работили през годината, и да бъде доказателство за добре свършената работа. Документацията е част от нашите задължения и длъжностна характеристика, поради което е добре да се заредим с мотивация за нейното изготвяне. Нека съхраним сили за пряката работа с децата, вместо да я пилеем в безполезно отричане, неприемане и протест!

Съгласно разпоредбите на чл. 129, ал. 2, т. 10 от Наредба за приобщаващото образование всеки екип за подкрепа за личностно развитие на дете или ученик със СОП изготвя доклад до директора на детската градина или училището, който съдържа информация за цялостната дейност през учебната година. Най-важно е да опишем в него напредъка в развитието на ученици със СОП, което проследяваме с попълване на карти за напредъка в края на първи срок и в края на учебната година. Но докладът трябва да обобщи цялостната дейност на екипа, подкрепящ детето със специални образователни потребности. Той е обзор на всичко свършено през учебната година и съдържа подробна информация за:

 • състава на ЕПЛР;
 • дейностите на ЕПЛР;
 • развитието на детето;
 • неговите изяви и участия в изложби, конкурси и други извънкласни дейности и мероприятия;
 • ефективността на екипното взаимодействие;
 • препоръки на специалистите.

Докладът за дейността на ЕПЛР съгласно нормативната уредба се изготвя в 7-дневен срок след края на първия учебен срок и в 10-дневен срок след края на втория учебен срок на учебната година. Може да бъде в електронен вариант или на хартиен носител. 

Как изготвяме доклад за дейността на ЕПЛР?

Съдържанието на доклада за дейността на ЕПЛР през годината се обсъжда и подготвя от целия екип. За целта е необходимо да следваме няколко последователни стъпки:

 • избиране на дата за екипно заседание;
 • обзор на цялостната дейност;
 • определяне на отделни фокусни зони на съдържанието;
 • запознаване на директора на съответната образователна институция с доклада

Хубаво е докладът за дейността на ЕПЛР да се разработва съвместно – след обсъждане с всички членове на екипа. Не бива да забравяме, че воденето на регламентираната документация за допълнителна подкрепа не е задължение единствено и само на ресурсния учител. Тя е споделена отговорност между всички, участващи в ЕПЛР, сформиран със заповед на директора на съответната образователна институция.

Примерна рамка за съдържание на доклада на ЕПЛР и образци на други документи може да потърсите от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в съответната област.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Доклад за дейността на ЕПЛР

Какви дейности на ЕПЛР да опишем в доклада?

Дейността на ЕПЛР е регламентирана е в чл. 128 от Наредба за приобщаващото образование обширна. Тя се реализира на различни нива и е ефективна тогава, когато се случва в условия на екипно взаимодействие, сътрудничество и партньорство между всички участници в състава на екипа и с безценната подкрепа на родителите.

Докладът за дейността на ЕПЛР съдържа информация за дейността на екипа с фокус върху:

 • функционалната оценка на индивидуалните потребности на детето;
 • планираната  подкрепа – вид подкрепа (обща/допълнителна, краткосрочна/дългосрочна), срок за предоставяне на допълнителната подкрепа, преценка на необходимостта от разработване на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми, специалисти, които оказват подкрепа;
 • разработения план за подкрепа (възможности, силни страни и потенциал  на детето; реализирани цели и задачи на допълнителната подкрепа, образователни направления/учебни предмети, по които детето/ученикът получава допълнителна подкрепа, използвани специализирани методи и техники на работа);
 • необходимите ресурси, свързани с осигуряването на подкрепяща среда – обособени кътове за индивидуална работа, кътове за отдих, подходящи помещения, оборудвани ресурсни кабинети и др., съгласно чл. 104, чл.105 и чл. 106 от Наредба за приобщаващо образование;
 • оценяването на  ученика – покрива/не покрива ДОС за учебно съдържание;
 • брой проведени заседания  и консултации на ЕПЛР;
 • взаимодействие с родители;
 • други инициативи и форуми на ЕПЛР.

Докладът за дейността на ЕПЛР през учебната година обобщава всички други изготвени документи, свързани с предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика със СОП. Все пак не забравяйте, че това е и едно неограничено пространство за споделяне на всички онези малки моменти по пътя към напредъка на деца със специални потребности. Не се колебайте да ги опишете и отразите – всяка малка несигурна стъпка днес води към едно по-сигурно и по-щастливо утре за “различните” деца.

Източници: 

Още полезни статии:

Приобщаващо образование

Как да проследим напредъка в развитието на ученик със специални образователни потребности?

Краят на учебния срок винаги ни залива с куп стандартни и редица допълнителни ангажименти, повечето от които с административен характер. Динамика не липсва, преследват ни

Академичен напредък на учениците

Разкрийте твореца във всяко дете с нестандартни задачи по БЕЛ

Модерното образование все повече преориентира фокуса си от традиционното предаване на знания, които учениците трябва да запаметяват и възпроизвеждат, към формиране на умения, ключови за

Проектно базирано обучение

Планетата Земя от бисквитки и бонбони

Всяко дете си мечтае за учител, който разбира чувствата му, предусеща нуждите му и адаптира учебното съдържание, така че да може лесно да запомни колкото

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали