Дизайн мислене в учебния процес – какво, защо и как

Динамичното време, в което живеем, често поставя на дневен ред въпроса за промяна в образователната система въпроса. Съвременните учители търсят методи, които да поставят учениците в центъра на учебния процес, така че ученето да се случва чрез активно участие в реални проекти, изискващи знания и умения от различни области. Иновативните форми на обучение имат за цел да осигурят активното учене на всеки ученик, съобразно неговите възможности. 

Какво по-хубаво от това учениците да използват наученото по различните предмети, за да развиват своите идеи, а след това да получат възможност и реално да ги тестват?! 

Към момента водеща методология за креативно решаване на проблеми и създаване на иновации в световен мащаб е подходът дизайн(ерско) мислене – design thinking. Наименованието буквално произлиза от начина, по който работят и мислят дизайнерите. Разработена в университета в Станфорд, тази методология е в основата на бизнеса както на установени компании като Apple, Google, IBM, SAP и Nike, така и на едни от най-успешните стартиращи компании в последните години.

Дизайн мисленето успешно може да бъде прилаган в класните стаи, за да даде възможност на учениците да открият свои собствени решения на интересни за тях предизвикателства. В тази статия ще проучим ролята на подхода в учебния процес, неговите принципи, ползи и практически приложения.

ОСНОВНИ ЕТАПИ НА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕТО

Методът на дизайн мисленето преминава през няколко стъпки: съпричастност (емпатизиране), дефиниране на проблема, генериране на идеи, изготвяне на прототип и тестване. Всяка от фазите може да бъде адаптирана и приложена в класната стая.

Дизайн мислене в учебния процес - какво, защо и как

Съпричастност

Фазата на съпричастност се нарича още емпатизиране. Идеята е да влезем в обувките на другия, да наблюдаваме, да комуникираме, да чуем нечия история. Или с други думи – да разберем нуждите на целевата аудитория в ролята на дизайнери. Основният въпрос, който си задават учениците на този етап, е следният: “Срещам това предизвикателство. Как да го преодолея?”.

Учениците имат възможност да наблюдават, да интервюират, да задават въпроси, за да разберат проблема от всички гледни точки. В класната стая може да насочите този процес чрез различни видеа, презентации, картинки, посещение на терен. Ролята на учителя е да осигури на класа достъп до различни гледни точки и подходящи източници на информация.

Дефиниране 

За да може проблемът да бъде разбран просто и ясно, основният въпрос в тази фаза е: “Какво научих и как да го интерпретирам?”. За целта учениците събират на едно място цялата получена информация, систематизират я и дефинират предизвикателството, върху което ще работят.

Генериране на идеи 

Този етап включва събирането на едно място на предишни опити за решаване на проблема и на всички нови идеи, които се раждат в групата. Основният въпрос е: ”Виждам възможност, как да я оформя в решение?”. Подходящи методи тук са мозъчната атака и гаражът за идеи.

Важно е всички идеи да бъдат споделени и записани, без значение колко странно или фантастично звучат. Именно креативността и умението да мислиш извън кутията са в основата на иновативните алтернативи за решение на проблема. 

Изготвяне на прототип 

Това е експерименталната фаза на процеса, в рамките на която решенията се проверяват едно след друго, усъвършенстват се, приемат се или се отхвърлят. Основният въпрос на този етап е: “Имам идея, как да я реализирам?”. В класната стая това би могло да включва изработването на прототипи и търсенето на мнение за тях от различни хора.

Представяне и тестване 

В тази последна фаза на тестване се търси потвърждение, че е взето оптимално доброто решение и очакваният резултат е постигнат. Основният въпрос тук е: “Опитах нещо ново – как да го развия?”. Важна част е получаването на обратна връзка за създадения прототип – от съученици, учители, професионалисти в областта, родители и значими други.

Класът разсъждава върху цялостния процес, като учениците споделят през какво са преминали и какви продукти са създали.

ПОЛЗИТЕ ОТ ДИЗАЙН МИСЛЕНЕТО В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Дизайн мисленето насърчава превръщането на класната стая в среда, ориентирана към ученика, в място за споделяне и експериментиране. Това е предпоставка за развиването на ключови умения и компетентности:

  • Критично мислене – дизайн мисленето насърчава учениците да анализират сложни проблеми, да ги разделят на части и да мислят критично за потенциални решения;
  • Креативност – всяка от фазите на дизайн мисленето подхранва креативността. На учениците се предоставя безопасно пространство да генерират и изследват иновативни идеи без страх от провал;
  • Решаване на проблеми – учениците имат възможност да развиват своите умения за решаване на проблеми, като се включват в структуриран процес, който включва дефиниране на проблеми, измисляне на решения и тестване на идеи;
  • Сътрудничество – дизайн мисленето насърчава сътрудничеството, тъй като учениците често работят в различни екипи, за да се справят с проблеми от реалния свят;
  • Емпатия и социални умения – учениците развиват дълбоко чувство на съпричастност, като вземат предвид нуждите на другите и се поставят на тяхно място;
  • Устойчивост – сблъскването с предизвикателства и ученето от грешките е неразделна част от дизайн мисленето. Този метод стимулира учениците да упорстват и да се адаптират, когато нещата не вървят по план. Това е чудесна подготовка за бъдещата им професионална кариера, а и за живота въобще.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ

В един бързо развиващ се свят традиционните образователни методи често се смятат за недостатъчни, за да подготвят учениците за предизвикателства, пред които ще се изправят в бъдеще. Дизайн мисленето може да ни бъде от голяма полза в тази посока и може да намери редица приложения в учебния процес.

Проектно-базирано обучение

Може да включите дизайн мисленето в учебни дейности, базирани на проекти, които са насочени към създаване решения за училищната общност или решаването на глобални проблеми. На страниците на prepodavame.bg може да откриете конкретни идеи за проекти, които да приложите в класната стая.

Интердисциплинарно преподаване и извънкласни дейности

Дизайн мисленето може да се прилага в различни предмети, което го прави идеален инструмент за интердисциплинарно обучение. 

Гражданско и климатично образование 

Дизайн мисленето е изключително подходящо за развиването на граждански компетентности, тъй като социалните и екологичните проблеми нямат едно общо решение, а изискват креативност, емпатия и обединяването на усилията на множество хора.

На нашия сайт може да откриете наръчниците “В час с климатичните промени”, с помощта на които да планирате учебен процес, който провокира активността на учениците и има връзка с реалността и решаването на глобални проблеми.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

Не е ли сложен този подход за прилагане в класната стая?

Използването на дизайн мислене в учебния процес действително е свързано с предварителна подготовка и планиране, изискващи повече време и усилия от страна на учителите. Но ако подберем достатъчно и разнообразни ресурси за фазата на съпричастност и фазата на дефиниране на проблема, в следващите етапи ролята ни би била предимно да наблюдаваме и фасилитираме процеса. Активната роля ще изиграят учениците. 

Как да намерим подходящи ресурси?

Както вече стана ясно, осигуряването на ресурси е изключително важен момент във фазата на съпричастност. В интернет със сигурност ще намерим множество видеа, статии, енциклопедии, презентации, снимки, записи от наблюдения на терен и т.н. 

Нека се съсредоточим върху следното: да дадем на учениците достъп до много и разнообразни материали по избраната тема, вместо да преценяваме от тяхно име кое би им помогнало да дефинират проблема и кое би ги вдъхновило да създадат прототип и решение.

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ, А СМЕЛО СЕ ВПУСНЕТЕ В ПРИКЛЮЧЕНИЕТО

Дизайн мисленето е чудесен педагогически подход, който ни дава възможност да създаваме интегрирани уроци и да насърчаваме междупредметните връзки. С негова помощ може не само да подобрим академичните постижения на учениците, но и да развиваме ключовите умения и нагласи за 21-ви век – креативност, решаване на проблеми, емпатия, ефективно общуване, работа в екип, поемане на инициатива, любопитство, увереност, адаптивност, лидерство. 

По този начин дизайн мисленето насърчава интелектуалното, емоционалното и социалното развитие на учениците, които искаме да възпитаме като съпричастни и решителни личности. Подготвя младите хора не просто да живеят в свят, в който адаптивността и иновациите са от първостепенно значение, но и да бъдат активните агенти на промяната към едно по-светло бъдеще.

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Рефлексия в процеса на учене
Умения за учене

Рефлексия в процеса на учене

Накратко, това означава да наблюдаваме себе си, докато извършваме учебна дейност. Важно е, защото изисква сложни умствени процеси, но и защото по този начин учениците

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали