4 начина да въведем Монтесори кутии в часовете по география

Ако съберем Монтесори подходи и география на едно място, ще се получат впечатляващи резултати, обещаваме.

Още през миналия век Мария Монтесори ни учи, че децата учат най-добре от заобикалящата ги среда. Заниманията с наука изискват изследване на света около нас. Това предразполага изработване на продукти от различни материали, дейности свързани с рисуване, колекциониране, чертане, писане и дори пътуване!

В статията ще разгледаме четири практики, включващи Монтесори кутиите с учебно съдържание, подходящи за приложение по всяко време на учебната година. Ще предложим множество ресурси и вдъхновяващи идеи, така че се настанете в удобна поза за четене и планиране!

Какво представляват Монтесори кутиите с учебно съдържание?

Мария Монтесори (1870-1952) е италиански лекар и педагог. Тя оставя трайна следа в методите за обучение и подкрепа в развитието на децата във всички възрасти чрез лекциите, които води, и трудовете, които създава. Въпреки че живее и работи през миналия век, подходите и принципите ѝ са все още модерни, актуални, високо търсени и ценени от родители, директори и учители. 

Един от 19-те принципа на Мария Монтесори е: 

“Децата се обучават с помощта на предмети от заобикалящия ги свят”

Стъпвайки на този принцип, ще изследваме как да приложим Монтесори кутии с учебно съдържание. Те са подходящи за прилагане както от учителите в училище, така и от родителите вкъщи. 

Името “Монтесори кутии с учебно съдържание” говори достатъчно за същността си – имаме кутия, в която поставяме предмети на определена тематика. Събирайки материали, свързани с конкретна предметна област, децата могат да изградят пространствена ориентация, причинно-следствени връзки, да научават, посочват и изброяват факти. 

Монтесори кутиите с учебно съдържание имат широко приложение в обучението по география и икономика. С тяхна помощ изучаването на природна география може да се превърне в ясна, забавна и изследователска задача, в която учениците събират, подреждат и обясняват климатограми, хидрограми, карти и други предмети, свързани с конкретен континент или природна област. 

Как да въведем Монтесори кутиите с учебно съдържание?

Както споменахме по-горе, Монтесори кутиите с учебно съдържание имат широко приложение и предлагат голяма гама от възможности. В следващите редове ще разгледаме как да ги въведем в часовете по география. Подходът е подходящ за преговор, за въвеждане на ново знание, за обобщение или проектно-базирано обучение.

Началото на учебната година традиционно е отредено за начален преговор – припомняне на наученото през изминалата година. Класическите варианти за преговор на природна география на континентите и България е чрез създаване на таблица за сравнение, анализ по карти или попълване на празни места в текст. Ето как можем да разнообразим практиката си, вдъхвайки ѝ Монтесори идеология. Следващите четири практики са приложими във всеки клас, в който се учи география (5-10), с уточнението, че изучаваният материал в 5., 8. и 9. клас налага адаптация на практиките.

Групиране на предмети

В резюме практиката представлява групиране на учебни материали и предмети в съответни Монтесори кутии. Например: в 6. клас се изучават Южна Америка, Северна Америка, Азия, Австралия и Океания, Антарктида. В часа учениците разполагат с кутии (индивидуални, групови, или на ниво клас) за всеки от континентите и смесени учебни материали за всяка територия – карти, хидрограми, фигури на животни, хербарии и снимки на растения, флагове на държави и други и символи, свързани с всяко парче земя. Задачата на учениците е правилно да групират материалите и да обяснят какво съдържа тяхната кутия.

Предварителна подготовка: 

 • Изберете по какъв начин ще работят вашите ученици – самостоятелно, в екипи или всички заедно.
 • Съберете всички карти, климатограми, хидрограми, таблици и други материали, които учениците са изработвали през учебната година.
 • Потърсете допълнителни ресурси – пощенски марки, картички, фигурки, магнити, картини, снимки и други. 
 • Дайте задача на учениците също да подготвят подходящи материали за годишния преговор – фигурки на животни, монети и банкноти, снимки или рисунки на растения и други. 
 • Предвидете толкова комплекти от материали, колкото са ви необходими (препоръчваме работа по групи от по 4-5 деца).
 • Подгответе необходимия брой Монтесори кутии.
 • Подгответе работен лист с насочващи въпроси. Водете се по ключовите точки за всеки континент – географско положение, релеф и полезни изкопаеми, климат и води, почви, растителност и животински свят, население, селища, политическа карта, стопансто, ключови държави. 
 • Преди часа подредете кутиите и материалите, така че лесно да ги раздадете по време на урока

Ход на урока: 

 1. Откриване на часа. След като поздравите класа, задайте целта на часа и по какъв начин ще работите. Ако се налага разместване на учениците – сега е момента.
 2. Дайте инстукции за работа и наблюдавайте процеса. Своевременно коригирайте и обсъждайте грешките, които учениците допускат.
 3. Проверете изпълнението на задачите.
 4. Направете обобщение за всеки континент.
 5. Потърсете обратна връзка и рефлектирайте върху учебния процес.

Кутия по кутия

Тази практика отнема повече време, тъй като предполага да се разгледат последователно няколко територии, следователно и да се запълнят последователно няколко комплекта кутии.

Например в 7. клас, в който се изучават Европа, Балкански полуостров и България, може да отделите определено време за всеки раздел. Уроците ще протичат по сходен начин, но с различно съдържание. 

Предварителна подготовка: 

 • Изберете на какъв принцип ще групирате учениците си.
 • Подгответе въпроси и задачи за класа. Нека задачите обхващат всички ключови точки (от географско положение до стопанство и най-важните държави/градове) и да включват разнообразни дейности – довършване на карта, изработване на картосхема, попълване на таблица, групиране на характерни представители на флора и фауна и т.н.

Важно: всеки отбор може да представи различни обекти от една територия. Така преговаряйки Европа, отборите могат да изследват различни планини, реки, езера, природо-географски зони, държави, градове. По този начин ще преговорите по-голям обем от информация и дори може да надградите. 

 • Подгответе необходимите материали за изпълнение на задачите.
 • Подгответе кутии за всеки отбор
 • Подгответе работен лист с насочващи въпроси и инструкции.

Ход на урока: 

 1. Откриване на часа. След като поздравите учениците си, информирайте ги каква е целта на часа, разпределете екипите и раздайте материалите за работа.
 2. Дайте инструкции и наблюдавайте работата на учениците. Своевременно коригирайте и обсъждайте грешките, които учениците допускат.
 3. Проверете изпълнението на задачите, като преминете през всеки отбор и разгледате съдържанието на кутиите, изработените материали и попълнения работен лист.
 4. Направете обобщение. 
 5. Потърсете обратна връзка и рефлектирайте върху учебния процес.

Географски фестивал

Географският фестивал е събитие, което цели да отпразнува успехите на учениците.  Чудесно средство за организиране и презентиране на работите на децата и младежите могат да бъдат именно Монтесори кутиите с учебно съдържание. 

Всяка Монтесори кутия за фестивала цели да демонстрира изработените през годината материали от учениците – всичко се събира и организира по кутии, нарежда се изложба, канят се гости, с които заедно с децата споделяте вашия труд и постижения. Практиката е подходяща за края на раздел, учебен срок или учебна година. 

Предварителна подготовка: 

 • Преценете с колко време разполагате за подготовка на учениците и събитието. Помислете различни варианти за сценарий, като се съобразите с визията, целите и материалите, по които сте работили с учениците.
 • След като сте информирали класа за целите на фестивала, е време за работа – формирайте екипи и заедно обсъдете съдържанието и сюжета на събитието. Оставете децата да дадат своите предложения, след което надградете с вашите идеи.
 • Разпределете си задачите. Различните екипи може да отговарят за различна дейност: подготовка на карти, на презентации и информационни табла; подготовка на съчинения и други писмени работи; подготовка на кутии и реплики и т.н.
 • Поставете конкретни срокове за всяка задача.
 • Изпратете покани на гостите поне две седмици преди Географския фестивал
 • Проведете събитието 
 • Рефлектирайте заедно с учениците си за процеса и резултатите от събитието.

Пример: В 10. клас се изучава България – физическа география и природни области, география на население и селищата, икономическа география и икономически региони. По време на фестивала можете да представите:

 • дигитални кутии с презентации, изработени от класа;
 • кутии с карти на природни области и икономически региони;
 • кутии с изработени хидрограми на големите ни реки;
 • кутии със снимки на ендемични и реликтни растения и животни;
 • кутии със стъкленици, съдържащи различни почвени типове, символи на големи градове, заводи и т.н.

До всяка кутия разположете презентатори, които са подготвени да разказват за проектите и за работния процес. 

Подготовка за следващата година

Тази практика печели вниманието ни с това, че “обслужва” няколко цели едновременно: от една страна децата учат чрез изследоване, от друга страна организираме изработените продукти през годината и правим материално портфолио, и от трета – всичко остава за класа като лесен инструмент за начален преговор и подготовка за входно равнище.

Важно е всеки ученик да работи индивидуално, като разполага със собствени материали. 

Предварителна подготовка: 

 • На база материала, който сте взели и изпълнените от учениците задачи, създайте работен лист с насоки за организиране на информацията. 
 • Създайте допълнителни преговорни задачи. 
 • Подгответе инструкция за създаване и декориране на Монтесори кутия с учебно съдържание. 
 • Дайте на учениците задача да подготвят кутията си вкъщи и да дойдат в деня на преговора с нея. 
 • Съберете материалите и проектите на учениците при вас и ги раздайте в деня на преговора. По този начин ще гарантирате, че няма да има неподготвен ученик, който да няма задача в часа.

Ход на урока: 

 1. Поздравите класа и дайте инструкциите за часа. 
 2. Предвидете повече време за индивидуална работа, като правите редовни обиколки около децата, за да се уверите че работят, справят се и напредват. 
 3. Оставете кратко време в края на часа, за да преминете през преговорните задачи и да обсъдите съдържанието на кутиите. 
 4. Спрямо времето, с което разполагате, дайте за домашна работа да довършат кутиите или продължете дейността и в следващия си учебен час.

Пример: В 8. клас се изучава физическа география, като материалът предполага работа с множество картосхеми, карти, снимки и таблици; вероятно ще имате тестове, писмени задачи и изработени макети и плакати. Ако това е така, насочите всеки ученик да подреди материалите си в папки – Атмосфера, Хидросфера, Литосфера, Биосфера, Педосфера – и допълнително да запълвни кутията си със снимки и други изображения на природни зони, специфични релефни форми и флаш карти (примерни преговорни задачи), които ще ползват по време на тестовете. 

Защо Монтесори кутиите са толкова добра идея

Събирането на материали е част от учебния процес, която е едновременно забавна и развиваща. Процеса по запълване на кутията с учебно съдържание превръща децата и младежите в изследователи и ги доближава до ролята на истински учени, които събират доказателства и научни факти, изработват реални учебни ресурси и ползват образователни инструменти. 

Ако сте припознали практиката като своя, уверете се, че вашите кутии са богати на съдържание с различна текстура, че използвате автентични и оригинални материали (където е възможно).

Подходящи материали за Монтесори кутиите са: 

 • пощенски картички;
 • малки фигурки/макети на забележителности;
 • пощенски марки;
 • модели животни;
 • банкноти/монети;
 • туристически брошури/памфлети/брошури за забележителности;
 • знамена;
 • инструменти;
 • снимки на хора, животни, флора/фауна, забележителности, храна;
 • национална носия – може би размер на дрехи за кукли;
 • сувенири;
 • карти и други географски ресурси – изработени от учениците или не.

Материали за сваляне

В тази секция можете да намерите контури на няколко географски обекта, които да ползвате като етикет на Монтесори кутиите с учебно съдържание на вашите ученици. 

Галерия за вдъхновение

Литература: 

 1. https://www.howwemontessori.com/how-we-montessori/2020/10/ideas-options-montessori-continent-boxes.html
 2. https://www.naturalbeachliving.com/montessori-culture/

Още полезни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Модератор
Ученическо участие и активизъм

Модератор

За ефективната работа в група и постигането на целта всеки да слуша активно и да цени различното мнение е необходимо във всички отбори да има

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали