4 начина да въведем Монтесори кутии в часовете по география

Ако съберем Монтесори подходи и география на едно място, ще се получат впечатляващи резултати, обещаваме.

Още през миналия век Мария Монтесори ни учи, че децата учат най-добре от заобикалящата ги среда. Заниманията с наука изискват изследване на света около нас. Това предразполага изработване на продукти от различни материали, дейности свързани с рисуване, колекциониране, чертане, писане и дори пътуване!

В статията ще разгледаме четири практики, включващи Монтесори кутиите с учебно съдържание, подходящи за приложение по всяко време на учебната година. Ще предложим множество ресурси и вдъхновяващи идеи, така че се настанете в удобна поза за четене и планиране!

Какво представляват Монтесори кутиите с учебно съдържание?

Мария Монтесори (1870-1952) е италиански лекар и педагог. Тя оставя трайна следа в методите за обучение и подкрепа в развитието на децата във всички възрасти чрез лекциите, които води, и трудовете, които създава. Въпреки че живее и работи през миналия век, подходите и принципите ѝ са все още модерни, актуални, високо търсени и ценени от родители, директори и учители. 

Един от 19-те принципа на Мария Монтесори е: 

“Децата се обучават с помощта на предмети от заобикалящия ги свят”

Стъпвайки на този принцип, ще изследваме как да приложим Монтесори кутии с учебно съдържание. Те са подходящи за прилагане както от учителите в училище, така и от родителите вкъщи. 

Името “Монтесори кутии с учебно съдържание” говори достатъчно за същността си – имаме кутия, в която поставяме предмети на определена тематика. Събирайки материали, свързани с конкретна предметна област, децата могат да изградят пространствена ориентация, причинно-следствени връзки, да научават, посочват и изброяват факти. 

Монтесори кутиите с учебно съдържание имат широко приложение в обучението по география и икономика. С тяхна помощ изучаването на природна география може да се превърне в ясна, забавна и изследователска задача, в която учениците събират, подреждат и обясняват климатограми, хидрограми, карти и други предмети, свързани с конкретен континент или природна област. 

Как да въведем Монтесори кутиите с учебно съдържание?

Както споменахме по-горе, Монтесори кутиите с учебно съдържание имат широко приложение и предлагат голяма гама от възможности. В следващите редове ще разгледаме как да ги въведем в часовете по география. Подходът е подходящ за преговор, за въвеждане на ново знание, за обобщение или проектно-базирано обучение.

Началото на учебната година традиционно е отредено за начален преговор – припомняне на наученото през изминалата година. Класическите варианти за преговор на природна география на континентите и България е чрез създаване на таблица за сравнение, анализ по карти или попълване на празни места в текст. Ето как можем да разнообразим практиката си, вдъхвайки ѝ Монтесори идеология. Следващите четири практики са приложими във всеки клас, в който се учи география (5-10), с уточнението, че изучаваният материал в 5., 8. и 9. клас налага адаптация на практиките.

Групиране на предмети

В резюме практиката представлява групиране на учебни материали и предмети в съответни Монтесори кутии. Например: в 6. клас се изучават Южна Америка, Северна Америка, Азия, Австралия и Океания, Антарктида. В часа учениците разполагат с кутии (индивидуални, групови, или на ниво клас) за всеки от континентите и смесени учебни материали за всяка територия – карти, хидрограми, фигури на животни, хербарии и снимки на растения, флагове на държави и други и символи, свързани с всяко парче земя. Задачата на учениците е правилно да групират материалите и да обяснят какво съдържа тяхната кутия.

Предварителна подготовка: 

 • Изберете по какъв начин ще работят вашите ученици – самостоятелно, в екипи или всички заедно.
 • Съберете всички карти, климатограми, хидрограми, таблици и други материали, които учениците са изработвали през учебната година.
 • Потърсете допълнителни ресурси – пощенски марки, картички, фигурки, магнити, картини, снимки и други. 
 • Дайте задача на учениците също да подготвят подходящи материали за годишния преговор – фигурки на животни, монети и банкноти, снимки или рисунки на растения и други. 
 • Предвидете толкова комплекти от материали, колкото са ви необходими (препоръчваме работа по групи от по 4-5 деца).
 • Подгответе необходимия брой Монтесори кутии.
 • Подгответе работен лист с насочващи въпроси. Водете се по ключовите точки за всеки континент – географско положение, релеф и полезни изкопаеми, климат и води, почви, растителност и животински свят, население, селища, политическа карта, стопансто, ключови държави. 
 • Преди часа подредете кутиите и материалите, така че лесно да ги раздадете по време на урока

Ход на урока: 

 1. Откриване на часа. След като поздравите класа, задайте целта на часа и по какъв начин ще работите. Ако се налага разместване на учениците – сега е момента.
 2. Дайте инстукции за работа и наблюдавайте процеса. Своевременно коригирайте и обсъждайте грешките, които учениците допускат.
 3. Проверете изпълнението на задачите.
 4. Направете обобщение за всеки континент.
 5. Потърсете обратна връзка и рефлектирайте върху учебния процес.

Кутия по кутия

Тази практика отнема повече време, тъй като предполага да се разгледат последователно няколко територии, следователно и да се запълнят последователно няколко комплекта кутии.

Например в 7. клас, в който се изучават Европа, Балкански полуостров и България, може да отделите определено време за всеки раздел. Уроците ще протичат по сходен начин, но с различно съдържание. 

Предварителна подготовка: 

 • Изберете на какъв принцип ще групирате учениците си.
 • Подгответе въпроси и задачи за класа. Нека задачите обхващат всички ключови точки (от географско положение до стопанство и най-важните държави/градове) и да включват разнообразни дейности – довършване на карта, изработване на картосхема, попълване на таблица, групиране на характерни представители на флора и фауна и т.н.

Важно: всеки отбор може да представи различни обекти от една територия. Така преговаряйки Европа, отборите могат да изследват различни планини, реки, езера, природо-географски зони, държави, градове. По този начин ще преговорите по-голям обем от информация и дори може да надградите. 

 • Подгответе необходимите материали за изпълнение на задачите.
 • Подгответе кутии за всеки отбор
 • Подгответе работен лист с насочващи въпроси и инструкции.

Ход на урока: 

 1. Откриване на часа. След като поздравите учениците си, информирайте ги каква е целта на часа, разпределете екипите и раздайте материалите за работа.
 2. Дайте инструкции и наблюдавайте работата на учениците. Своевременно коригирайте и обсъждайте грешките, които учениците допускат.
 3. Проверете изпълнението на задачите, като преминете през всеки отбор и разгледате съдържанието на кутиите, изработените материали и попълнения работен лист.
 4. Направете обобщение. 
 5. Потърсете обратна връзка и рефлектирайте върху учебния процес.

Географски фестивал

Географският фестивал е събитие, което цели да отпразнува успехите на учениците.  Чудесно средство за организиране и презентиране на работите на децата и младежите могат да бъдат именно Монтесори кутиите с учебно съдържание. 

Всяка Монтесори кутия за фестивала цели да демонстрира изработените през годината материали от учениците – всичко се събира и организира по кутии, нарежда се изложба, канят се гости, с които заедно с децата споделяте вашия труд и постижения. Практиката е подходяща за края на раздел, учебен срок или учебна година. 

Предварителна подготовка: 

 • Преценете с колко време разполагате за подготовка на учениците и събитието. Помислете различни варианти за сценарий, като се съобразите с визията, целите и материалите, по които сте работили с учениците.
 • След като сте информирали класа за целите на фестивала, е време за работа – формирайте екипи и заедно обсъдете съдържанието и сюжета на събитието. Оставете децата да дадат своите предложения, след което надградете с вашите идеи.
 • Разпределете си задачите. Различните екипи може да отговарят за различна дейност: подготовка на карти, на презентации и информационни табла; подготовка на съчинения и други писмени работи; подготовка на кутии и реплики и т.н.
 • Поставете конкретни срокове за всяка задача.
 • Изпратете покани на гостите поне две седмици преди Географския фестивал
 • Проведете събитието 
 • Рефлектирайте заедно с учениците си за процеса и резултатите от събитието.

Пример: В 10. клас се изучава България – физическа география и природни области, география на население и селищата, икономическа география и икономически региони. По време на фестивала можете да представите:

 • дигитални кутии с презентации, изработени от класа;
 • кутии с карти на природни области и икономически региони;
 • кутии с изработени хидрограми на големите ни реки;
 • кутии със снимки на ендемични и реликтни растения и животни;
 • кутии със стъкленици, съдържащи различни почвени типове, символи на големи градове, заводи и т.н.

До всяка кутия разположете презентатори, които са подготвени да разказват за проектите и за работния процес. 

Подготовка за следващата година

Тази практика печели вниманието ни с това, че “обслужва” няколко цели едновременно: от една страна децата учат чрез изследоване, от друга страна организираме изработените продукти през годината и правим материално портфолио, и от трета – всичко остава за класа като лесен инструмент за начален преговор и подготовка за входно равнище.

Важно е всеки ученик да работи индивидуално, като разполага със собствени материали. 

Предварителна подготовка: 

 • На база материала, който сте взели и изпълнените от учениците задачи, създайте работен лист с насоки за организиране на информацията. 
 • Създайте допълнителни преговорни задачи. 
 • Подгответе инструкция за създаване и декориране на Монтесори кутия с учебно съдържание. 
 • Дайте на учениците задача да подготвят кутията си вкъщи и да дойдат в деня на преговора с нея. 
 • Съберете материалите и проектите на учениците при вас и ги раздайте в деня на преговора. По този начин ще гарантирате, че няма да има неподготвен ученик, който да няма задача в часа.

Ход на урока: 

 1. Поздравите класа и дайте инструкциите за часа. 
 2. Предвидете повече време за индивидуална работа, като правите редовни обиколки около децата, за да се уверите че работят, справят се и напредват. 
 3. Оставете кратко време в края на часа, за да преминете през преговорните задачи и да обсъдите съдържанието на кутиите. 
 4. Спрямо времето, с което разполагате, дайте за домашна работа да довършат кутиите или продължете дейността и в следващия си учебен час.

Пример: В 8. клас се изучава физическа география, като материалът предполага работа с множество картосхеми, карти, снимки и таблици; вероятно ще имате тестове, писмени задачи и изработени макети и плакати. Ако това е така, насочите всеки ученик да подреди материалите си в папки – Атмосфера, Хидросфера, Литосфера, Биосфера, Педосфера – и допълнително да запълвни кутията си със снимки и други изображения на природни зони, специфични релефни форми и флашкарти (примерни преговорни задачи), които ще ползват по време на тестовете. 

Защо Монтесори кутиите са толкова добра идея

Събирането на материали е част от учебния процес, която е едновременно забавна и развиваща. Процеса по запълване на кутията с учебно съдържание превръща децата и младежите в изследователи и ги доближава до ролята на истински учени, които събират доказателства и научни факти, изработват реални учебни ресурси и ползват образователни инструменти. 

Ако сте припознали практиката като своя, уверете се, че вашите кутии са богати на съдържание с различна текстура, че използвате автентични и оригинални материали (където е възможно).

Подходящи материали за Монтесори кутиите са: 

 • пощенски картички;
 • малки фигурки/макети на забележителности;
 • пощенски марки;
 • модели животни;
 • банкноти/монети;
 • туристически;
 • брошури/памфлети/брошури за забележителности;
 • знамена;
 • инструменти;
 • снимки на хора, животни, флора/фауна, забележителности, храна;
 • национална носия – може би размер на дрехи за кукли;
 • сувенири;
 • карти и други географски ресурси – изработени от учениците или не.

Материали за сваляне

В тази секция можете да намерите контури на няколко географски обекта, които да ползвате като етикет на Монтесори кутиите с учебно съдържание на вашите ученици. 

Галерия за вдъхновение

Литература: 

 1. https://www.howwemontessori.com/how-we-montessori/2020/10/ideas-options-montessori-continent-boxes.html
 2. https://www.naturalbeachliving.com/montessori-culture/

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали