Защо не бива да подценяваме асинхронното обучение?

Обучението в електронна среда от разстояние е важна част от училищния живот вече две години. То се реализира по различни начини и с различен успех, който се определя най-вече от това дали училищните екипи гледат на него като на нещо временно или като на нещо, което дава нови възможности за обучителни ситуации. 

Препоръките на МОН са за осъществяване на синхронно обучение, а при невъзможност – асинхронно. По този начин асинхронното обучение бива натоварено с идеята за второстепенно, на него се гледа като резервен вариант. В тази статия ще се фокусираме върху ползите на този вид обучение и защо не бива да подценяваме възможността да го използваме в работата си. 

Каква е разликата между синхронно и асинхронно обучение?

Синхронното обучение в електронна среда предполага връзка между учител и ученици по едно и също време – преди всичко чрез онлайн разговор. Задачите, които изпълняват учениците, се случват в реално време и часовете наподобяват хода на протичане на часовете в присъствена форма на обучение. Ползите от синхронно обучение са най-вече възможността за съхранение на общуването и връзките между учениците. В “жив” разговор по-лесно и естествено се пораждат нови идеи. 

При асинхронното обучение взаимодействието между учителя и учениците, както и между самите ученици, се случва по различно време, напр. учител задава задача за работа със срок на изпълнение 2 дни, а учениците сами решават кога да отделят време, за да изпълнят задачата. 

Какви са ползите от асинхронното обучение?

  • По-голямо усещане за сигурност у учениците

За учениците, които са по-интровертни, участието в поредица онлайн часове на живо, в които трябва да взимат участие, за да се отчете, че са действително в час, може да е много изтощително в емоционален план. Обучението в електронна среда поставя на изпитание социално-емоционалните компетенции на всички замесени в него. За разлика от присъственото обучение при онлайн такова учителят по-трудно различава кога ученик се притеснява и кога в действителност не знае какво да отговори. Времето за негативна реакция на съучениците при грешка, допусната по време на онлайн обучение, също е съкратено спрямо присъственото обучение – от разстояние е много по-лесно да се присмееш на някого, защото се чувстваш по-защитен и силен зад екрана. 

  • По-голяма самостоятелност у учениците

Асинхронното обучение позволява по-голяма самостоятелност на учениците. Те могат да изберат кога и какво съдържание да “консумират”. Това е особено полезно за учениците, които обичат да навлизат в дълбочина в изучаваните теми. Когато липсва ограничението на “тук и сега или никога”, тези учениците могат да възприемат информацията със собствено темпо, да се връщат към дадена тема, да рефлектират върху собственото си разбиране и да формулират по-добре въпроси за нещата, които не са им напълно ясни. Ако ученик се справя по-бързо пък, това означава, че би имал повече свободно време, което да използва за други дейности или надграждане. Редно е да се каже, че при малки ученици управлението на времето и задачите е доста трудно, дори по време на присъствено обучение. За гимназистите, от друга страна, би било ценно да развият тези умения преди завършването си.  Асинхронното обучение създава условия за подобряване на умението за разпределяне на задачи и самостоятелно проследяване на напредъка. 

  • Възможност за опознаване на себе си и стила си на учене

Асинхронното обучение предоставя възможност на учениците да опознаят по-добре себе си и да рефлектират над начините си за учене – кога се чувстват най-фокусирани, по какви начини възприемат най-добре информация (напр. дали трябва да четат нещо, за да го разберат или учат по-добре чрез видео/аудио), колко време им трябва, за да са сигурни, че са усвоили даден материал. Отговорността за учене при асинхронна форма на обучение в електронна среда е по-голяма за учениците. Те са тези, от които се очаква да извършат дадени стъпки, които са модерирани от преподавателя, за да усвоят даден материал. Синхронното обучение предлага удобството да изслушаш урока и често да си свободен след края на учебния ден. Асинхронното обучение означава, че урокът е “взет”, тогава, когато свършиш определен набор задачи. 

  • Повече възможности за избор и поставяне на ученика в центъра

Добре организираното асинхронно обучение предполага на учениците да се предлагат повече възможности за избор и пътеки за постигане на образователната цел. Напр. ако целта на урока е учениците да изследват образа на любимата в Яворовото творчество, то като първа стъпка те биха могли да четат или слушат произведенията. След това би могло да им се даде избор да създадат мисловна карта по темата (за по-креативните), да напишат интерпретативен текст (за по-аналитичните), да създадат собствен художествен текст, вдъхновен от стила на Яворов. И чрез трите крайни продукта се постига една и съща образователна цел и учителят може да разбера дали учениците са се посветили на изучавания материал. 

Какви са недостатъците на асинхронното обучение?

  • Чувство на изолация

Продължителното асинхронно обучение може да засили усещането за изолираност у учениците. Хората имат нужда да общуват помежду си, защото по този начин се развиват. В този смисъл асинхронната форма на обучение в ОРЕС би трябвало да е допълващ вариант, а не единствен, за да се извлекат ползите от него. 

  • Специфична допълнителна подготовка на учителя

От друга страна, адекватното осъществяване на асинхронно обучение изисква целенасочени усилия у учителя, които са специфични.  С други думи – учителите имат нужда от допълнителна подготовка, за да планират смислени образователни преживявания за своите ученици в асинхронна форма. В тази статия може да видите идеи за такива. 

  • По-малка възможност учителя да контролира процеса на учене

Един от най-големите недостатъци на асинхронното обучение е това, че учениците имат по-бавен достъп до учителя, т.е. евентуална грешка на ранен етап в изпълнението на дадена задача, може да бъде открита от преподавателя по-късно, отколкото ако дейностите се правеха синхронно. Ако в класа има изградена нагласа за развитие обаче, това може да не е чак такъв недостатък. Освен това по време на асинхронно обучение учителят може да дава по-задълбочени и индивидуализирани обратни връзки към учениците и по този начин по-качествено да подпомогне тяхното самостоятелно учене. 

  • Нужда от добро познаване на интересите, нивото и мотивацията на учениците

Липсата на мотивация от страна на учениците и многото разсейващи фактори при асинхронно обучение могат да попречат на ефективното провеждане на този вид обучение. Има ученици, които работят по-добре, когато имат ограничено време за справяне с дадена задача. 

Ако преподавателят не познава добре учениците си, възможно е при асинхронно обучение да им предлага материали за работа, които не отговарят на нивото им – да са твърде лесни или твърде сложни. При синхронно провеждащи се часове тези забелязани несъответствия могат да бъдат адаптирани веднага. 

Защо не бива да подценяваме асинхронното обучение?

При асинхронна форма на обучение в електронна среда обучаемият е в центъра на процеса на учене. Той има гъвкавост – кога да учи, колко време да учи, с какъв тип материали да взаимодейства. Асинхронното учене е активно учене – ученикът не е само консуматор на съдържание, той изпълнява предварително подбрани и организирани в оптимален ред задачи, за да постигнат образователни цели. 

Асинхронното обучение е стъпка към реализиране на саморегулираното учене. Ето защо не бива да бъде подценявано. При съчетание на синхронно и асинхронно обучение учениците биха могли да вземат най-доброто и от двата начина на учене. 

 

Източници: 

1. https://www.elearninglearning.com/asynchronous/examples/?open-article-id=15573825&article-title=asynchronous-learning–challenges–opportunities–and-best-practices&blog-domain=talentlms.com&blog-title=talentlms

2. https://openbooks.col.org/blendedlearning/chapter/chapter-7-synchronous-and-asynchronous-activities/

3.https://www.powerschool.com/resources/blog/the-basics-of-k-12-asynchronous-learning-definition-benefits-and-activities/

 

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали