Защо доброволчеството е полезно за учениците и как да го стимулираме

Доброволчество

Като учители знаем, че преподаването на конкретното учебно съдържание е само малка част от нашата работа в училище, при това далеч не най-значимата!

Както посочва и Законът за предучилищното и училищното образование, важно е да развием у децата нагласи и мотивация за учене през целия живот и да ги подкрепим в нелеката задача да открият и развият своите заложби и компетентности, необходими за успешната им личностна и професионална реализация. Трябва да ги научим да разбират и прилагат принципите за устойчивото развитие, демокрацията и правовата държава, както и правата, произтичащи от членството ни в Европейския съюз. И не на последно място – да формират толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин. Постигането на тези цели изисква много любов, търпение и целенасочена работа, а един от най-преките пътища в този дълъг процес несъмнено е ангажирането на учениците с доброволчески инициативи.

Личностно израстване и изграждане на редица умения

Доброволчеството най-общо може да се определи като алтруистична дейност, носеща позитивна промяна за хората, техните общности и обществото като цяло. Не по-малко са ползите за самите доброволци, защото доброволчеството им помага да разберат света около себе си по-добре и развива у тях редица ценни личностни умения и качества:

 • Комуникативни умения – доброволчеството почти винаги изисква работа в екип и общуване с множество хора, дава възможност за създаване на нови контакти и дори приятелства;
 • Организационни умения – доброволчеството изисква добро управление на времето, управление на конфликти и често справяне с трудни или стресови ситуации;
 • Отдаденост и съпричастност – доброволчеството е начин за подкрепа към дадена кауза, за развиване на емоционалната интелигентност чрез задоволяване на присъщата за всеки човек потребност да бъде полезен и съпричастен;
 • Разбиране и приемане на разнообразието – доброволчеството разширява кръгозора чрез взаимодействието с хора, понякога съвсем различни от нас – хора на различна възраст, с различни виждания, умения и професии, представители на различна религиозна или етническа общност, възрастни и деца в неравностойно положение или идващи от коренно различна социална среда; 
 • Позитивизъм и надежда за бъдещето – доказано е, че доброволчеството има възпиращ ефект върху асоциалното поведение, може би защото самото то осигурява положителни, структурирани и осмислящи времето дейности;
 • Нагласа за учене – доброволчеството дава възможност на участниците да се докоснат до сфери на дейност, изискващи от тях развиването на нови умения и компетентности, креативност и справяне с неочаквани предизвикателства.

Този списък може да бъде продължен още, но едно е ясно – доброволчеството е изключително полезно за учениците.

Практически съвети и насоки

Основният въпрос е как точно да ги ангажираме с доброволчески инициативи? Възможните подходи са два:

 • Да изберем подходяща кауза или мисия и да мотивираме децата да се включат в нея;
 • Да изберем целева група ученици и след това да изберем най-подходящата за тях кауза.

И в двата случая е важно да разясним на децата какво представлява доброволчеството и какви са ползите от него, да дискутираме възможните инициативи, които ще подобрят средата в нашето училище, които са значими и интересни за нашата училищна общност. Децата приемат информацията много по-добре, когато им е представена от гости в класната стая – от други доброволци и представители на различни организации, от по-големи ученици или от студенти. Подробно разработен примерен “урок по доброволчество”, с който да повдигнете темата, са подготвили от най-голямата доброволческа платформа у нас TimeHeroes (може да го откриете тук: https://timeheroes.org/media/uploads/school_guide/urok_den_na_dobrovoletsa.pdf).

В училище могат да бъдат реализирани множество инициативи, като например:

 • поддържане на малка зеленчукова градина;
 • засаждане на цветя и дървета;
 • почистване на училищния двор или на съседната улица, градинка, поляна и др.;
 • събиране на средства и извършване на малки ремонтни дейности в училище;
 • събиране и раздаване на дрехи и играчки на деца в нужда;
 • кореспонденция чрез писма с възрастни хора, живеещи в отдалечени малки населени места;
 • приготвяне и раздаване на храна за болни и бедни хора и още много други. 

Доброволчеството като част от учебния процес

За щастие, у нас има дългогодишни традиции в доброволчеството. В сферата работят множество утвърдени неправителствени организации и образователната ни система предоставя добри условия за развиване на доброволчество в училище. Това може да стане по време на самите часове по предмети, в часа на класа или като извънкласна дейност. За да улесним работата си, заедно с децата можем да се включим в дейностите на някоя местна природозащитна или благотворителна организация, на местното читалище или болница, да изберем някоя от каузите, предлагани в интернет платформите за доброволчество. Разбира се, може да стартираме и своя инициатива, за да отговорим на нуждите на конкретната общност и на интересите на нашите ученици.

Трудно, но далеч не невъзможно, е доброволчеството да се развива в часовете по предмети или в часа на класа. Тук, от една страна, се сблъскваме с ограниченото и почти винаги недостатъчно време за усвояване на учебното съдържание в часовете, но от друга страна, голямо предимство е, че можем да включим целия клас. По този начин ще преодолеем едно от основните предизвикателства в процеса, а именно набирането на достатъчен брой доброволци! Като начало е важно да разгледаме учебната програма по съответния предмет и тематичното си разпределение, за да набележим кои са темите, в които по естествен начин да “вмъкнем” доброволческа дейност.

Може би най-лесно би било доброволчеството да е част от дейността на училищните клубове по интереси. За доброволчеството е изключително важно да се случва доброволно, а различните клубове за извънкласна дейност по естествен път обединяват учениците със сходни интереси и създават малки сплотени общности в училище, което улеснява привличането на най-мотивираните и най-подходящите за дейността участници. Полезни методически насоки за органзиране на доброволчески клубове в училище, с подкрепата на българското правителство и Европейския фонд за регионално развитие, са разработили от сдружение “СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (запознайте се с материала тук: http://www.fyc-vidin.org/ssn/sites/default/files/volunteering_bg.pdf).

Удовлетворение и признание

Не на последно място, трябва да имаме предвид, че признанието за доброволците е важен момент при въвличане на учениците в доброволческа дейност и мотивира децата да бъдат активни. Затова по време на изпълнението на конкретните задачи е хубаво да ги окуражаваме постоянно и да ги поздравяваме за положените усилия съвсем неформално. Благодарност към доброволците за техния принос можем да изразим и на специално организирано награждаване или друг тип събитие, което поставя в центъра на вниманието доброволците и тяхната дейност. Церемониите за награждаване са подходящи в края на даден период или при по-дългосрочни доброволчески инициативи – в края на учебната година. Може да подготвите за участниците грамоти, придружени с отчети за извършената дейност и придобитите личностни умения.

И така, доброволчеството е мисия, напълно възможна в училище! То ще допринесе за това децата да се възприемат като продуктивни членове на общността си, да развият своята гражданска активност, да създадат нови контакти и приятелства, да научат нови неща, да добият умения и опит в нови сфери и да “отключат” неподозирани черти на характера си.

Струва си да опитаме, нали?

 

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Морячетата на г-жа Петрова – ситуационна игра, която повишава мотивацията за учене и ангажираността на учениците и родителите

“За да се увлекат учениците, трябва да им е интересно. За да им е интересно на децата, на учителя не трябва да му е лесно”.

Помощник-учител
Ученическо участие и активизъм

Помощник-учител

Помощник-учител е стратегия, която се отнася към длъжностните характеристики и тя позволява на изпълняващия тази длъжност да помага на учениците в класа. Помощник-учителят трябва да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали