Системно СЕУ – тайната на щастливото и успешно училище

Представете си, че се разхождате из коридорите на мечатното от вас училище. Огледайте се, заслушайте се, устете какво го прави толкова специално място. 

Вероятно докато наблюдавате дейностите в класните стаи забелязвате ученици, които усвояват учебното съдържание като размишляват върху поведението си и си помагат взаимно едни на друг, споделят открито когато се страхуват, когато са гневни, когато са щастливи, показват разбиране и интерес към хората около тях, подкрепят ги и могат да управляват поведението си, така, че да бъдат съпричастни, с лекота приемат различния, сътрудничат си, за да постигат лични и общи цели и взимат отговорни и внимателни решения за възрастта си.
Продължавате разходката си през цялото училище и със задоволство отбелязвате колко добре учениците умеят да споделят и защитават своите гледните точки, колко внимателно ги изслушват възрастните, как уважават мнението им и признават за важен ученическия им опит, как ги подкрепят и насърчават да се включват в решаването на проблеми и взимането на решения, които ги касаят. Училищните ценности и култура са на почит навсякъде в училището мечта, учебната среда е подкрепяща, различията са приети и почитани, изградени са силни, значими и  уважителни отношения между всички в училище. В това училище семействата и широката училищна общност са вашите партньори, с които споделяте идеи, търсите съвети, осъществявате положителна промяна и изграждате все по-автентични и характерни за училищния почерк възможности за сътрудничество в подкрепа на социалното, емоционалното и образователното развитие на учениците. 

Ако във вас се е породило желание това да бъде вашата ежедневна реалност – прочетет докрай статията, за да разберете как да въведете социално-емоционалното учене на всички нива във вашето училище. 

Какво представлява системният подход за СЕУ?

Партнирайки си със семействата и общностите, училищата играят централна роля за подкрепата на социалното и емоционално развитие на младите хора. Всички пространства в училището – от столовата през коридора до спортното игрище – предлагат на учениците възможности да практикуват и утвърдят СЕУ. Тяхното учебно преживяване и обучение определят как те биха развили и използвали своите социални, емоционални и учебни компетентности.

Усилията за прилагане на СЕУ едновременно спомагат и зависят от наличието на подкрепяща учебна среда със силни позитивни взаимоотношения. Начинът, по който се чувстват учениците в училище – дали се усещат свързани с учителите и другите възрастни в училище, както и помежду си – е мощен фактор, който допринася за техния личен и учебен успех. Възрастните в училище спомагат за формирането на тази среда като прилагат и моделират своето собствено СЕУ. Същевременно, те работят съвместно за непрекъснатото подобряване на учебния процес и преживяване на учениците.

В резултат? Училищата, които поставят СЕУ в центъра на своята дейност имат по-добри шансове да изградят среда, в която всички възрастни могат да предложат най-доброто от себе си и в която учениците разполагат с богат набор от възможности да практикуват уменията, които подкрепят тяхното учене и развитие.

Системният подход гарантира, че социално-емоционалното учене (СЕУ) е интегрирано в цялостното образователно преживяване на учениците. Повече от единичен урок или дейност, СЕУ се инкорпорира в ключови аспекти, които определят живота и учебния процес на учениците: класни стаи, училища, домове и общности.

Как да включим социално-емоционалното учене на всички нива в училище? 

Въвеждането на СЕУ на училищно ниво се фокусира върху няколко ключови области: изграждане на фундаментална основа, създаване на план за действие, укрепване на компетентностите и капацитета за СЕУ на възрастните, популяризиране на СЕУ сред учениците и постоянна рефлексия върху данните от прилагането на СЕУ интервенции с цел непрекъснато подобряване на учебния процес и компетентностите на учениците.

Пет фундаментални структури

 1. Екип СЕУ: СЕУ на училищно ниво се ръководи от екип, изграден от хора, които представляват цялата училищна общност.
 2. Комуникационен план: въвеждат се структури за спомагане на двупосочните комуникации между екипа за СЕУ и всички други заинтересовани страни (например, срещи в общината/кметството, политики на отворени врати, социални медии).
 3. Фундаментално знание за СЕУ: членовете на училищната общност, което включва семействата и партньорите в общността, могат да дискутират значението на СЕУ и въздействието му върху постиженията на учениците. Така те могат да разберат как помагат на учениците да развият своите социалните и емоционални компетентности. 
 4. Споделена визия за СЕУ: съвместно разработената обща визия за СЕУ на училищно ниво се представя редовно пред цялата училищна общност, предоставя се информация за планирането и реализацията й, както и се актуализира редовно.
 5. План за действие: екипът за СЕУ разработва план за реализация на СЕУ. Този план се интегрира в училищните стратегически документи, използва се като препратка и се актуализира редовно.

В рамките на тези области се използват десет индикатори за получаване на по-пълна картина на това как изглежда СЕУ в училище. Те спомагат да си представим ясно конкретните поведения и промени в средата при едно цялостно въвеждане на СЕУ на училищно ниво. Например, в идикаторите се включва официалното въвеждане на СЕУ чрез програма, базирана на доказателства, възможностите за насърчаване и изслушване на гласа на учениците, позитивните и справедливи форми на дисциплина, които използват по-скоро възстановителни подходи, отколкото наказание и изключване.

Десет индикатори за СЕУ на училищно ниво

 1. Официално въвеждане на СЕУ в училище: Учениците разполагат със съгласуван набор от възможности да формират, практикуват и анализират социално-емоционалните си компетентности по начин, който съответства на нивото им на развитие и отчита културните им различия.
 2. Интегриране на СЕУ с учебните предмети: Целите на СЕУ са интегрирани в учебното съдържание и стратегиите за преподаване както в предметите по науки, така и в предмети като музика, изобразително изкуство и физическо възпитание.
 3. Право на глас, избор и участие на учениците: Училищният персонал уважава и осигурява добри възможности за изява на мнението и преживяванията на учениците като ги ангажира като лидери и личности, които могат да решават проблеми и да взимат решения.
 4. Подкрепяща култура в училище и класната стая: Учебната среда в училище и класната стая е подкрепяща, културно чувствителна и фокусирана върху изграждане на взаимоотношения и общност.
 5. Фокус върху СЕУ за възрастни: Училищният персонал разполага с текущи възможности да формира своите собствени социални, емоционални и културни компетентности, да сътрудничи помежду си, да изгражда взаимоотношения на доверие и да поддържа силна общност.
 6. Позитивна дисциплина: Политиките и практиките за дисциплина са учебни, възстановителни, съобразени с нивото на развитие и се прилагат справедливо.
 7. Съвкупност от интегрирани системи за подкрепа: СЕУ се интегрира пълноценно със съвкупност от учебни и поведенчески системи за подкрепа, които се осигуряват, за да се гарантира, че са посрещнати всички нужди на учениците.
 8. Автентично партньорство със семействата: Семействата и училищният персонал имат редовни и пълноценни възможности за изграждане на взаимоотношения и сътрудничество, за да се осигури социалното, емоционално и учебно развитие на учениците.
 9. Съгласувани партньорства с общността: Училищният персонал и партньорите в общността съгласуват общия език, стратегиите и комуникациите около всички усилия и инициативи, свързани със СЕУ, включително в извънучебно време.
 10. Системи за непрекъснато подобряване: Данните от реализацията и резултатите се събират и се използват за непрекъснато подобряване на всички системи, практики и политики, свързани със СЕУ, като се поставя фокус върху обективността. При цялостно прилагане на СЕУ на училищно ниво се събират доказателства за тези индикатори, които си взаимодействат, за да създадат подкрепяща и ангажираща учебна среда, в която всички ученици имат чести възможности да учат и практикуват социални и емоционални компетентности.

При прилагане на СЕУ на училищно ниво всеки има своята роля.

Директорът ръководи поетия ангажимент и подкрепа относно реализацията на СЕУ, както и комуникира приоритизирането му. Другите членове на училищното ръководство гарантират, че преподаването в училище, дисциплината, системите за подкрепа на учениците и другите аспекти са съгласувани със СЕУ. Учителите предлагат съгласувани възможности за учене в областта на СЕУ като използват СЕУ практики и програми базирани на доказателства, инкорпорират СЕУ във всички учебни предмети и насърчават подкрепящата и грижовна среда в класната стая, където учениците се чувстват обгрижени, оценени и с утвърдена идентичност. Помощният персонал в училище (училищни психолози, медицински сестри, технически персонал, служители в столовата и др.) разширяват възможностите за СЕУ чрез подкрепящи взаимоотношения. Семействата и партньорите от общността могат да гарантират, че всеки аспект от живота на учениците подкрепя социалното им и емоционално развитие. 

От директорския кабинет през класната стая до столовата и училищния автобус — всеки има своята отговорност в СЕУ.

 

Източник: CASEL

Още полезни статии:

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Емоционална интелигентност
Социално-емоционално учене

Емоционална интелигентност – 35 конкретни упражнения за развитието й

Какво е емоционална интелигентност? Емоционалната интелигентност e умението да разпознаваш и управляваш своите емоции, да разпознаваш емоциите на околните и да се приспособяваш към тях.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали