Prepodavame.bg

Работа в екип Стратегии Управление на класната стая Училищен климат и култура

Разпределяне на роли на ротационен принцип

Разпределяне на роли на ротационен принцип

След като учениците свикнат да работят по групи на случаен принцип, може да надградите, като приложите стратегията за разпределяне на роли на ротационен принцип. В началото обсъдете с децата какви роли трябва да има в един екип, за да се свърши поставената задача и постигне на целта: лидер, модератор, хронометрист, говорител, дизайнер и др. Заедно с децата определете какви са задълженията на всяка роля: лидерът трябва да ръководи общата работа и да насърчава всички да дават идеи; модераторът следи дали се спазват правилата за уважение и изслушване в отбора и дава думата; хронометристът следи за времето за говорене и изпълнение на задачата в срок; дизайнерът прави художественото оформление на идеите; говорителят представя резултатите от екипната работа.

След това във всяка предварително създадена група определете срока за изпълнение на ролите: една седмица, две седмици или един месец. При определяне на срока преценете индивидуалните нужди на децата. Например едно затворено и мълчаливо дете ще се нуждае от повече време, за да се справи успешно с ролята на говорител, и т.н. Целта на тази стратегия е всички деца в класа, разпределени по отбори, да изпълнят в рамките на учебната година различни роли и да изпробват различни възможности в ролята на лидер, модератор, говорител, хронометрист и т.н.

Предимства на стратегията

  • Учениците развиват последователно своите лидерски и комуникативни умения;
  • Тази стратегия позволява на учителя да преодолее неформалното разделение в класа, когато само един или няколко ученици изпълняват ролята на лидери, а голяма част от учениците не са ангажирани с отговорности и не участват активно в час.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • учителят трябва да следи спазването на ротационния принцип и да насърчава по-неуверените ученици при изпълнението на задачите.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар