Prepodavame.bg

Разпределяне на роли на ротационен принцип

Разпределяне на роли на ротационен принцип

След като учениците свикнат да работят по групи на случаен принцип, може да надградите, като приложите стратегията за разпределяне на роли на ротационен принцип. В началото обсъдете с децата какви роли трябва да има в един екип, за да се свърши поставената задача и постигне на целта: лидер, модератор, хронометрист, говорител, дизайнер и др. Заедно с децата определете какви са задълженията на всяка роля: лидерът трябва да ръководи общата работа и да насърчава всички да дават идеи; модераторът следи дали се спазват правилата за уважение и изслушване в отбора и дава думата; хронометристът следи за времето за говорене и изпълнение на задачата в срок; дизайнерът прави художественото оформление на идеите; говорителят представя резултатите от екипната работа.

След това във всяка предварително създадена група определете срока за изпълнение на ролите: една седмица, две седмици или един месец. При определяне на срока преценете индивидуалните нужди на децата. Например едно затворено и мълчаливо дете ще се нуждае от повече време, за да се справи успешно с ролята на говорител, и т.н. Целта на тази стратегия е всички деца в класа, разпределени по отбори, да изпълнят в рамките на учебната година различни роли и да изпробват различни възможности в ролята на лидер, модератор, говорител, хронометрист и т.н.

Предимства на стратегията

  • Учениците развиват последователно своите лидерски и комуникативни умения;
  • Тази стратегия позволява на учителя да преодолее неформалното разделение в класа, когато само един или няколко ученици изпълняват ролята на лидери, а голяма част от учениците не са ангажирани с отговорности и не участват активно в час.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • учителят трябва да следи спазването на ротационния принцип и да насърчава по-неуверените ученици при изпълнението на задачите.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Какво научих от съотборниците си?

Какво научих от съотборниците си?

При представяне на резултатите и своя принос, всеки член на групата трябва да може да каже какво ново и значимо е научил от съотборниците си

Живо изречение

Живо изречение

Стратегията „Живо изречение“ често се използва от учителите в края на часа и тя дава възможност на учениците да представят свободно и уверено своята работа.

Световно кафене

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини