Портфолио в действие: Как го създаваме и развиваме във времето?

След като поговорихме защо е добре още сега да приложим в работата си ученическо и учителско портфолио, е време да разберем как! “Как да покажем на света нашите високи постижения?” е големият въпрос на статията, която ще ви даде насоки за създаване и развиване на портфолиото и увереност в тази посока, дори и да не сте ползвали инструмента до момента. 

Как да създадем портфолио? 

Началото на учебната година е най-подходящия момент за въвеждане на портфолио като начин на работа в класа. Процесът по подреждане, поддържане и развиване е продължителен и е добре да се подготвим предварително. Важно е да предоставим на учениците широка гама от възможности, за да могат да обхванат постиженията на всяко дете.

“Процесът по създаване на портфолиото, неговото поддържане и развиване е много по-дълъг от това, което навремето разбирахме под “проект” – да залепим картинки върху кадастрон и след това да представим на класа какво сме научили. За разлика от това, портфолиото започва живота си в началото на учебната година и продължава до нейния край, като за различните етапи от този процес учениците получават отделни оценки.”, споделя Симеон Кръстев, учител по математика, информационни технологии и програмиране в ЧПГДН “СофтУни Светлина”.

Видове портфолио

 •  Класическо портфолио (на хартиен носител)

Винаги може да изберете добрите “стари” папки – пластмасови, хартиени или класьори. В тях учениците могат да съхраняват своите академични успехи – работни листове, тестове и други оценявания, да прилагат снимки на проектите си или картини, скици и апликации.

Насочете учениците си да си вземат папка, позволяваща прикачването на много свидетелствата за успехи, хронологично спрямо времето и темите, през които преминавате.

 • Уеб сайт 

Този тип портфолио е удобен, тъй каъо може да се доразвива през целия процес на образование чрез добавяне на нови секции, бутони и функции. Google Sites, PortfolioGen, Seesaw и ClassDojo Portfolios са четири образователни платформи, които предлагат много креативни възможности за учениците:  

 1. Google Sites е интуитивна платформа, която прави създаването на цифрово портфолио наистина лесно. Интерфейсът позволява на учениците бързо да вмъкват съдържание – текст, изображения, календари, видеоклипове от YouTube и карти. Платформата предлага шест теми и възможност за създаване на персонализирана тема. Самият сайт може да бъде публичен или с ограничен достъп; 
 2. PortfolioGen е платформа, създадена основно за учители и ученици. Опциите за дигиталните портфолиа включват блогове, отбелязване на спортни постижения и разписване на лична история. Сайтътът разполага с център за съобщения и предлага вход с потребителско име и парола;
 3. ClassDojo Portfolios e безплатна и лесна за използване платформа. Тя позволява на децата да споделят своите задачи, докато учителите запазват контрола за безопасност. Учениците сканират QR код на класа, след което могат да качват снимки, видеоклипове, записи в дневника си;
 4. Seesaw е училищна платформа, проектирана за образование. В нея учениците могат да изпълняват и споделят задачите и проектите си. Докато проследяват напредъка си, децата придобиват усещане за успех и придобиват гордост от работата, която са свършили. Платформата разполага с допълнително приложение Seesaw Family, благодарение на което родителите на децата могат да се включат и да наблюдават работата на децата си. Още един бонус на платформата е, че може да интегрира съдържание от Google Classroom.
 • Блог или влог

Дигиталният свят, в който живеем, позволява на портфолиото да се развие под формата на блог или влог, в който ученикът споделя мислите и разсъжденията си по време изпълнението на дадена задача или проект. Тези две вариации са подобни на уебсайтовете, но са насочени по-скоро към саморефлексия, а не толкова към събиране на доказателства от академичната работа. 

Влогът или видео каналът е изключително близък до учениците формат. За целта те трябва да са оборудвани с камера, микрофон и програма за създаване и обработка на видео съдържание. Идеята е да създадат виртуална библиотека, която представя работата им през годината, като по време на всеки клип презентират работата си и разказват за работния процес.

 •  Виртуална обиколка

Този тип портфолио е подходящо за демонстрация на продукти – картини, колажи, апликации, 3D макети, информационни табла или презентации. Чрез виртуална обиколка учениците имат възможност да покажат произведенията си “на живо”, без да търсят, заемат или променят физическото пространство в училище.

Ако учениците изберат този вариант на портфолио, може да заснемат отделни клипове или снимки, след което да ги монтират в едно видео.

 • Дигитален архив

Семплото портфолио е всичко, от което се нуждаят някои ученици и учители. За да не съхраняват всичко “на хартия”, достатъчно е учениците да дигитализират работата си, т.е. да снимат или сканират академичните доказателства. Едни от най-популярните цифрови архиви днес са Google Drive и OneDrive. Друга възможност е употребата на флаш памет, на която учениците да качват работата си и да я споделят с учителите си, когато е необходимо.

Като учители ние знаем, че всички деца са различни, те учат и се изразяват по свой собствен начин. В този ред на мисли можем да им дадем пространство сами да изберат какъв формат портфолио да ползват, стига то да отговаря на нашите учебни цели и визия за успех.

Портфолиото в ЧПГДН “СофтУни Светлина”

Г-н Кръстев и неговите ученици използват платформата G-Suite, където благодарение на Google Docs, Google Slides и GoogleSites учениците създават дигитално портфолио. Учителят поставя различни задачи на децата, които те изпълняват самостоятелно за домашна работа. В часовете ги дооформят, изчистват техническите проблеми или обсъждат и споделят своя напредък.

Още в началото на учебната година преподавателят представя идеята на своите нови ученици, а “старите” вече са запознати, тъй като ученическото портфолио е задължителен обучителен елемент в ЧПГДН “СофтУни Светлина”.

Практиката в стъпки 

 • Създаване на CV

Първата стъпка и задача за учениците е да създадат CV в програмата Google Docs. “Чрез тази задача учениците се научават да форматират текст и да работят с документи, но и за първи път поглеждат себе си отстрани и могат да помислят за своето развитие.”, разказва г-н Кръстев. Обикновено създаването на автобиография е еднократно действие, което се допълва на определен период от време при придобиване на ново умение или завършване на стажантска програма.

 • Полагане на цели

Втората стъпка е рефлексия. Класът се подрежда в кръг и всеки определя своите цели. Преподавателят разказва: “…целите могат да звучат така: “Да вдигна 200 от лежанка”, “Да намаля наполовина часовете пред компютъра”, или “Да прочета 20 книги до края на срока.”, но освен лични, учениците си поставят и академични цели, свързани с оценки и успех в училище, както и професионални цели, свързани с начало на кариерното им развитие”.

 • Събиране на доказателства

Третата стъпка е създаване на портфолио в Google Slides. То се развива през цялата година, тъй като сайтът е място за събиране на успехите и постиженията на децата и младежите – те непрекъснато допълват, редактират и пренареждат съдържание. 

“Създаването на портфолиото завършва с комбиниране на тези елементи – CV и цели – в уебстраница чрез използване на Google Sites. С тази програма само с няколко клика учениците могат да направят впечатляващи сайтве.”, разказва г-н Кръстев. “….учениците посочват свидетелства за проектите и постиженията под формата на изображения, форми и цветове. Така откриват своите качества и силни страни, определят кое е важно за тях, какъв е личният им и професионален профил” – допълва той.

Сайтът на всеки ученик служи за основа, върху която с течението на времето, тя или той да се връща към целите си, за да проследяват напредъка си и да отчитат постигнатите резултати: “Регулярно, за всяка своя цел поставят количествена оценка в проценти и качествена оценка; мислят какво им е помогнало и как могат да надградят напредъка си по съответната цел”, споделя г-н Кръстев.

 • Презентиране

Финалната стъпка идва в края на учебната година, когато учениците представят пред класа своето портфолио, като говорят за постигнатото до този момент и за следващите си стъпки. Г-н Кръстев обобщава: “С финалното презентиране младежите развиват умения за целеполагане и планиране, самооценка, комуникационни умения, кариерно ориентиране и саморефлексия”.

Създаване на портфолио в учебната година

Краят на учебната година обикновено е време, в което учениците рефлектират върху работата си, поставят си цели за следващата учебна година и най-вече – празнуват своите успехи. Портфолиото пък е чудесен начин за измерване на растежа на учениците през срока или учебната година, защото събира на едно място цялата работа, която учениците са изпълнили. Когато комбинираме тези два момента, се получава една вдъхновяваща идея – създаване на портфолио за годишна рефлексия

Дори да не сте работили по портфолио през двата отминали срока, спокойно можете да интегрирате ученическото портфолио преди лятната ваканция. Ето как: 

 • Запознайте учениците със същността на портфолиото, ползите и вариантите за създаване – може да предоставите ресурси по темата (видеоклипове, примерни ученически портфолиа, текстове с описание), които учениците сами да изследват, за да формират изводи относно формата портфолио, който пасва най-добре на всеки от тях.
 • Подгответе учениците си за финалната рефлексия – предвидете задълбочаващи въпроси относно знанията, уменията и нагласите, които са развили учениците ви през учебната година. 

Примерни въпроси за рефлексия:

 1. Върху кои умения работи през учебната година? Посочи три примера. Разкажи кои твои силни страни ти помогнаха да постигнеш успех; 
 2. Посочи пет теми, които ти бяха най-интересни през учебната година. Кои са новите факти, които научи по темата? Какво още би искал/а да научиш? 
 3. До каква степен си съгласен/на с твърдението: “През тази учебна година станах по-уверен/а в своите възможности”? Оцени степента на съгласие от 0 (крайно несъгласен/на) до 5 (абсолютно съгласен/на). Защо постави тази оценка? Кои твои черти на характера ти помогнаха или попречиха? 
 4. С кои твои проекти и постижения се гордееш най-много? Защо? Опиши с по 3 изречения как постигна този успех; 
 5. Какво искаш да развиеш в себе си през следващата учебна година? (Качества, умения, нагласи, знания).
 • Задайте време за работа – припомнете на учениците какви формати и платформи могат да използват, за да сглобят портфолиото си – физичско или дигитално. Насочете ги към попълнения въпросник за саморефлексия и дайте инструкция към всеки въпрос да поставят доказателства – снимки, грамоти, тестове, презентации, оценки и други.
 • Проведете финалната рефлексия – отделете си достатъчно време, за може всеки ученик да сподели своето портфолио. Дайте пространство и право на избор – учениците могат да споделят цялото си портфолио, да покажат само част от него, а ако някое дете не желае да споделя с класа – да го представи само на вас. 

Използвайки портфолиото в края на учебната година, вие запознаватe учениците с този инструмент и си отваряте нови възможности за новата учебна година. От голямо значение за успеха на практиката е времето – уверете се, че разполагате с достатъчно часове, през които учениците да рефлектират, сглобят и споделят портфолиото си, за да се чувстват успешни, а не стресирани. 

В заключение

Портфолиото е краткият отговор на въпроса “Как да покажем на света нашите високи постижения?”. Без значение дали го ползвате, за да съхранявате собствените си учителски успехи, или го изисвате от учениците.

Днешният свят на високи технологии позволява на педагози, деца и младежи да развихрят талантите и креативността си, създавайки дигитално портфолио. За традиционалистите пък остава възможността да създадат портфолио на хартия с помощта на класическите папки, илюстрации, цветни листчета, перфоратор и джобове за документи, които всички учители познаваме добре.

Независимо дали сте въвели портфолиото в началото на учебната година, или ще го направите на финала ѝ, вярваме, че ще я завършите с чувство за успех. Защото това прави портфолиото – помага ни да празнуваме напредъка!

________

Литература: 

 1. https://www.printivity.com/insights/2022/08/08/creative-portfolio-ideas-for-students/#:~:text=A%20student%20portfolio%20is%20a,to%20online%20archives%20and%20websites
 2. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/teaching-portfolio
 3. Интервю със Симеон Кръстев
 4. https://www.techlearning.com/resources/top-10-sites-for-creating-a-digital-portfolio

Още полезни статии:

Кариерно ориентиране и личностно развитие

4 насоки за комуникация с родители, които отричат специалните образователни потребностите на детето си

Предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие /ресурсно подпомагане/ е възможно единствено със съгласието на родителите. Ето защо процесът на комуникация с тях е от

Кариерно ориентиране и личностно развитие

Как да подобрите комуникационните си умения

Лидерството е сложно изкуство, което често изисква овладяване на различни умения. Едно от най-важните такива е ефективната комуникация. Училищните директори с добри комуникационни умения са

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали