Пътешествие до Чудесата на Древния свят – интердисциплинарен урок по история и английски език

Пети клас, разказвателен предмет, чужд език. Звучи като трудна за преглъщане комбинация. През първата година от прогимназиалния етап и учители, и ученици храбро се борят с предизвикателствата на прехода към новата ученическа реалност. В този нелек за всички въвлечени период е изключително важно обучението да бъде подпомагано от интерактивни и игрови методи, които да улеснят усвояването на учебния материал и да формират у децата увереност, че могат да се справят.

В статията г-жа Елена Бургова, учител по история и цивилизации, представя проект за интердисциплинарен урок, който превръща ученето във вълнуващо преживяване, а учениците в активни изследователи и вдъхновени творци. С нея работи колежката ѝ по английски език – г-жа Иванка Филина.

Екипът на СУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив е посветен на идеята да промени традиционното обучение. Ръководството непрекъснато отправя професионални предизвикателства към учителите, които целят да поставят учениците в центъра на обучението, да повишат мотивацията и ангажираността им и да ги превърнат в активни участници в учебния процес.

Училището работи по множество международни проекти и е фокусирано върху използването на разнообразни дигитални инструменти. Във всеки етап на обучение се предлагат профили на паралелките, свързани с разширено изучаване на информационни технологии, като например роботика, графичен дизайн и програмиране на изкуствен интелект.

Г-жа Бургова също е запалена по онлайн инструментите. Обича да изработва електронни материали и да създава дигитални галерии в Padlet, в които обединява проекти на учениците. Платформата дава възможност на децата да оценяват и коментират споделените проекти и този с най-много харесвания получава специална грамота за награда.

Г-жа Бургова разглежда модела на ко-обучение като новаторски подход с огромен учебен потенциал. Той включва сътрудничество и съвместна работа с учениците на двама специалисти, които може да са двама учители, учител и родител, учител и научен работник и т.н. Г-жа Бургова е убедена, че интердисциплинарният урок, реализиран заедно с колежката ѝ г-жа Филина, е стъпка към изграждането на интегрирани учебни предмети в училище.

Визитка на практиката:

Име: Как с модела на Ко-преподаване направихме пътешествие до Чудесата на Древния свят

За кого е подходяща: ученици в 5. клас, но може да бъде адаптирана и за други възрасти

Продължителност и прилагане: в рамките на интердисциплинарен открит урок с продължителност 3 учебни часа

Необходими материали: компютър / лаптоп с мултимедиен проектор; работни листове (с лексика и насоки за задачите по английски език и въпросник за попълване на информация относно Чудесата на Древния свят)

Цели:

  • учениците усвояват нови знания по история и цивилизации и затвърждават наученото по английски език;
  • откриват се връзки между двата учебни предмета и чрез ко-преподаване се реализира интердисциплинарен урок;
  • учениците овладяват умения за ефективно боравене с различни източници на информация (книга, презентация, устно представяне, онлайн видео материали и т.н.);
  • повишава се мотивацията за учене чрез интерактивни дейности и ролеви игри;
  • осъществява се моделът на преподаване „ученикът в центъра на обучението”;
  • обогатява се ценностната система на децата чрез идеен и естетически анализ на културното наследство на древния свят.

Описание на практиката

Г-жа Бургова и г-жа Филина се радват на близки приятелски взаимоотношения, което ги вдъхновява за идеята да измислят съвместен учебен проект. Целта им е да покажат, че двата предмета – история и цивилизации и английски език – имат пресечни точки и могат да се допълват взаимно. Насърчени и от зададената насока на развитие от страна на училищното ръководство, те се спират на проект за интердисциплинарен дигитален урок. 

Заедно разглеждат учебните програми на петокласниците и избират като обединяваща тема “Чудесата на Древния свят”. Учениците от двете паралелки приемат идеята за урока с ентусиазъм. „Знаеха, че ще е нещо по-различно и по-интересно. Темата също е много вълнуваща за тях – тайнствеността, която обгражда вече изучения материал за Древен Египет, се пренесе и в Чудесата на Древния свят”, обяснява г-жа Бургова.

Стъпка 1 – Предварителна подготовка

Предварителната работа по проекта е отнела на г-жа Бургова и г-жа Филина около един месец. Ръководството на училището им поставя за задача подробна методическа разработка на урока и съставяне на анкети за обратна връзка. Проектът обединява две теми от учебното съдържание – „Чудесата на Древния свят” по история и цивилизации (усвояване на нови знания) и „Лексика, свързана с пътуване и сегашно просто/продължително време” по английски език (упражнение на изучен материал).

Двете учителки провеждат срещи за подготовка на проекта на практика всеки ден, дори понякога се събират в извънработно време по домовете си. На тях обсъждат идеите си за интерактивни учебни дейности и си помагат взаимно при изработката на необходимите ресурси. 

В края на периода те разполагат с подробен план на урока и богат арсенал от помощни материали: книжен ресурс за изготвяне на исторически разказ за всяко от древните чудеса, дигитална историческа карта в платформата Pictramap, Power Point презентация на седемте чудеса, видеоклип в Animoto, работни листове по двата предмета, две образователни игри и две викторини в платформите Wordwall и Quizizz, тест за проверка на знанията в Liveworksheets и две анкети за обратна връзка (на хартиен носител и в Google forms).

Стъпка 2 – Провеждане на интердисциплинарния открит урок

На седем ученици от класа предварително е възложена задачата да подготвят исторически разказ за всяко от Чудесата на Древния свят. Г-жа Бургова избира деца с изявен интерес по предмета, които се изразяват добре и не се притесняват да говорят пред публика. На тях тя предоставя като източник на информация книгата „Чудесата на света” на издателство Фют.

Гости в класната стая са представители на училищното ръководството и други учители. Има дори виртуални наблюдатели – някои от колегите, които не могат да присъстват на живо, следят часа онлайн.

В началото на открития урок всеки ученик получава на хартиен носител по два работни листа и анкета за обратна връзка. Работният лист по история и цивилизации съдържа таблица за попълване на информация относно всяко от седемте чудеса. Работният лист по английски език съдържа лексика по темата и насочващи въпроси за ролева игра (на английски и на български).

С електронните материали класът работи групово чрез мултимедийния проектор, свързан с компютър или лаптоп с интернет. В случай, че учениците разполагат с индивидуални устройства, може всеки от тях да борави с дигиталните ресурси самостоятелно.

Пътешествие до Чудесата на Древния свят – интердисциплинарен урок по история и английски език

Първоначално учениците заедно се запознават с маршрута на пътешествието из Древния свят чрез дигиталната историческа карта в Pictramap. Отправна точка е Античният театър в гр. Пловдив. Анимираната карта създава усещане за реално пътуване из точките на света, като показва с какво превозно средство трябва да се стигне от едно място до друго, както и снимки на чудесата при всяка спирка.

След като знаят кои места ще посетят, е време учениците да приготвят багажа си. За целта г-жа Филина провежда първата образователна игра в Wordwall, с помощта на която петокласниците си припомнят лексика, свързана с пътуване (облекло, аксесоари, пари и т.н.). После всеки от тях има за задача да подготви кратко изказване на английски език, с което да сподели със съучениците си какво взима със себе си на пътешествието.

В следващата част от урока седемте ученици, предварително подготвили своите исторически разкази, влизат в ролята на екскурзоводи и на фона на Power Point презентацията, съдържаща визуални опори, всеки представя синтезирана информация за едно от чудесата – на територията на коя съвременна държава се намира, кога и от кого е построено, по какъв повод и с каква цел, какво се е случило впоследствие с обекта и защо е причислен към Чудесата на Древния свят. Докато слушат презентациите на екскурзоводите, останалите пътешественици от класа трябва да попълнят чутата информация в таблиците на работния лист по история.

След представянето на всяко от чудесата, се прави пауза, в която слушателите задават допълнителни въпроси на екскурзовода. При нужда г-жа Бургова съдейства на презентатора с отговорите. После самата тя пита петокласниците какво са записали в листовете, за да разбере какво са научили. В рамките на тази дискусия учениците имат възможност да допълнят липсваща информация, която не са успели да запишат.

След като са се сдобили с интересни знания за всяко чудо, децата биват разпределени в екипи по пет човека. Г-жа Филина им представя втората образователна игра в Wordwall, с която си припомнят лексика, свързана с исторически обекти и израз на впечатления и емоции. Третият онлайн ресурс представлява викторина в Quizizz с помощни въпроси за ролевата игра, която предстои. Петокласниците гледат и видеото в Animoto с изображенията и имената на седемте чудеса на английски.

Членовете на всеки екип си избират едно чудо (учителките им съдействат, така че да няма повторения) и в рамките на 10 минути трябва да помислят и напишат диалог на английски език – телефонен разговор с техен приятел от Великобритания, в който разказват къде се намират, какво е времето, какво има в багажа им, какво виждат пред себе си, как се чувстват и кога ще се приберат обратно. След изтичане на времето за подготовка, презентатори от всеки екип разиграват диалога пред класа.

На финала на урока двете учителки проверяват какво са научили петокласниците по време на своето виртуално пътешествие из древния свят. Първо г-жа Филина провежда втората викторина с въпроси върху седемте чудеса на английски език, изработена с Wordwall. На свой ред г-жа Бургова проверява знанията на учениците с теста, изработен в Liveworksheets.

Стъпка 3 – Получаване на обратна връзка

Интерактивният дигитален урок завършва с попълване на анкетата за обратна връзка от учениците и призив за попълване на онлайн анкета за обратна връзка в Google forms (вариант за разпечатване можете да видите тук) от страна на гостите на часа.

Защо да опитате тази практика?

Интердисциплинарният открит урок определено жъне огромен успех както сред учениците, така и сред гостите. След трите часа активно учене чрез преживяване, петокласниците са осезаемо уморени, но много ентусиазирани и въодушевени. Те споделят с учителките си, че искат да имат такива уроци и по другите предмети. Резултатите от анкетите сочат, че децата единодушно оценяват часа като полезен, интересен и забавен.

Гостите също са много впечатлени и доволни. Голяма част от тях се запалват от идеята и като резултат в училището се провеждат още множество подобни уроци, особено в начален курс. Г-жа Бургова и г-жа Филина са удовлетворени, че всичко се е получило според очакванията им и че са успели да вдъхновят колегите си. „Почувствахме се като героите на деня. Реакциите на учениците и гостите ни оставиха с усещането, че с тази практика много сме вдигнали нивото на обучение”, споделя г-жа Бургова.

Интерактивните задачи и тестовете за проверка демонстрират и високи академични резултати при петокласниците. Още при дискусията след попълването на работните листове с информация за чудесата, те откликват на въпросите за проверка на знанията с гора от ръце и нетърпение да споделят какво са записали. Много активни са и при ролевите игри, в които трябва да говорят на английски. Викторината и тестът на финала показват, че всички ученици са научили основното за чудесата на Древния свят и са овладели съответната лексика на английски език.

Практиката също така стимулира творческото мислене на децата, а възможността да демонстрират знанията си повишава самооценката им. Работата в екип подобрява социалните им умения – те се чувстват отговорни за успеха на цялата група и тренират способността да се изслушват, да уважават чуждото мнение и т.н.

За какво да внимавате при реализацията на тази практика?

Г-жа Бургова съветва колегите, които са решили да приложат практиката в своите училища:

  • отделете достатъчно време за предварителна подготовка на материалите и планирайте график за съвместна работа и сътрудничество с колегата по другия учебен предмет;
  • потърсете допълнителни пресечни точки между история и цивилизации и английски език и помислете за свои идеи за интерактивни дейности и ролеви игри, които да мотивират учениците;
  • използвайте разнообразни дигитални инструменти, за да подготвите част от материалите в електронен вид – това ще направи часа увлекателен и вдъхновяващ;
  • предвидете поне три учебни часа за открития интердисциплинарен урок и осигурете на децата достатъчно време за почивка след това – такъв вид интензивно занятие е уморително.

Практиката на г-жа Бургова и г-жа Филина обединява няколко ефективни подхода за ангажиране на учениците и активно учене – представяне на информация по няколко различни начина, използване на дигитални инструменти, реализация на интерактивни дейности и ролеви игри, работа в екип и интердисциплинарно ко-преподаване. Ако и вие сте се запалили по идеята, открийте колега със сходен ентусиазъм и осъществете практиката във вашето училище или се запознайте и с други интересни интердисциплинарни проекти

Практиката „Как с модела Ко-преподаване направихме пътешествие до Чудесата на Древния свят” e селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус 2023“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали