Как историята оживява чрез един средновековен вестник

Какво ли би било, ако вестниците и списанията съществуваха по времето на цар Симеон Велики? Как ли средновековните журналисти щяха да отразяват събитията? И какви ли обяви биха писали поданиците на Първото българско царство?

Отговори на тези въпроси откриваме в проекта “Средновековен вестник – гласът на миналото” на г-жа Милка Славова и шестокласниците от  Девето основно училище “Веселин Ханчев” – гр. Стара Загора. “Идеята се породи от интереса на учениците към някои факти за Средновековието. Реших да им възложа задача, която да изисква от тях да използват знанията, но и талантите си. Съчетавайки историческо изследване, творческо писане и визуално изразяване, този проект има за цел да предостави учениците възможност да погледнат във времето и да изживеят атмосферата на средновековната епоха”, разказва учителката.

В следващите редове ви споделяме конкретните стъпки, през които е преминала тя, за да постигне своите цели.

Как историята оживява чрез един средновековен вестник

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Стъпка 1 – Предварителна подготовка и представяне на проекта

Г-жа Славова представя в детайли проекта пред шестокласниците. Презентира и вестника – не само като средство за масово осведомяване, но и като източник на исторически факти и обект на изследване. 

Стъпка 2 – Избор на теми и ресурси

Г-жа Славова и учениците разглеждат рубриките в един съвременен вестник и заедно  избират най-подходящите, които биха били приложими за техния проект. Основната рамка е Средновековието, но децата разполагат със свобода сами да се впуснат в изследване на средновековната история и култура, за да се спрат на интересни за тях теми. За целта учениците откриват и използват подходящи ресурси – книги, статии от списания, онлайн източници. “Учениците работиха групово (по около 4 души в екип) и индивидуално. Всеки избра тема за вестника си, но е важно да включи данни за изучавани исторически личности и събитията около тях”, разказва учителката. 

Стъпка 3 – Изследване и записване

Събирането на информация и подготовката на материалите отнема време, поради което се осъществява в извънкласна дейност. “Учениците проучват всичко, което ги е докоснало по време на преподаването ми в часовете по история. Избират владетел и търсят информация за рода му, управлението, битките, които е водил, положението на държавата и границите”, обобщава г-жа Славова. Шестокласниците записват ключовата според тях информация, а ролята на учителя е да оцени тази първично обобщена информация и да даде обратна връзка. Започва работата по статиите.

Как историята оживява чрез един средновековен вестник

Стъпка 4 – Създаване на структура и дизайн

След като децата разполагат с готови материали, следва да формулират заглавията, подзаглавията, секциите, както и да подредят статиите във вестника. “Някои от шестокласниците работиха с Canva, а други решиха сами да илюстрират вестниците”, разказва г-жа Славова. Работейки по вестника, шестокласниците имат възможност да споделят идеи и взаимно да редактират материалите си. 

Стъпка 5 – Печат и публикуване

“Средновековният вестник е крайният продукт, който се разпечатва и представя пред публика. За целта организирахме събитие за представяне на вестника пред класа и други учители, а след това направихме изложба в училищното фоайе, за да достигнем до повече ученици”, споделя г-жа Славова. Шестокласниците с вълнение разказват пред по-малките ученици за проекта и им представят изложбата.

Стъка 6 – Оценка и обратна връзка

След официалното представяне учениците получават финална обратна връзка от учителката. Заедно дискутират възможностите за подобрения и награждане на вестника. Споделят идеи и предложения за бъдещи проекти.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

По време на проекта г-жа Славова си поставя няколко основни цели, които успява да постигне с помощта. Основната цел на Средновековния вестник е да насърчи интереса на учениците към историята, културата и обичаите на средновековната епоха чрез индивидуални и групови изследвания. Шестокласниците усъвършенстват уменията си за изследване, анализ и представяне на исторически факти. Учителката отбелязва, че те проявяват по-голям интерес и ангажираност към учебния материал. Децата са активни участници в създаването на своя образователен опит, а мотивацията им значително се повишава от възможността да представят произведенията си пред класа и да получат обратна връзка. 

На второ място г-жа Славова поставя възможността за себеизразяване чрез творчество. Чрез работа във вестникова редакция учениците усъвършенстват своите умения за групова комуникация, сътрудничество и обмен на идеи. Развиват креативно мислене при създаването на текстове, дизайн и иллюстрации. Усъвършенстват уменията си за писмено и устно изразяване.

Сътрудничеството е ключово за учениците, които са избрали да работят групово. Шестокласниците развиват уменията си за работа в екип и лидерство, като заемат различни роли – от редактори до кореспонденти. Емпатията, спазването на крайни срокове и подпомагането на другите съотборници за важни за постигането на общата цел бързо и ефективно.

Добрата практика, описана в тази статия. може успешно да се приложи в различни контексти и с разнообразни групи ученици. Образователният проект е структуриран така, че да бъде достъпен и подходящ за различни групи деца, независимо от техните културни, социални или образователни потребности: “Той предлага гъвкавост, която позволява на учители и ученици да приспособят активностите към различни учебни стилове и интереси. Задачите могат да бъдат адаптирани, за да отговарят на индивидуалните нужди на учениците, като се вземат предвид техните различни нива на умения и познания. В същото време проектът насърчава взаимодействие и взаимопомощ между учениците, без значение от техните социални и културни различия.”, обобщава г-жа Славова

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали