Prepodavame.bg

Как да прилагаме компетентностния подход при планирането на урока?  

Изграждането на цялостна система за прилагане на компетентностното обучение започва с ефективното планиране на урока и отказване от навика да се отнасяме формално към тази важна задача. Планирането е съществена част от работата на учителя както преди началото на учебната година, така и преди подготовката на всеки учебен час. Важно е да знаем, че планът на урока може да се доработва и променя в хода на цялата учебна година. Независимо от формата, в която се осъществява, планирането трябва да води до резултатите, които искаме да постигнем, а не до стриктното следване и плътно придържане към учебника. 

Всяко готово разпределение (напр. съпътстващо определен учебник), несъобразено с вижданията и темперамента на работа на конкретния учител и с възможностите и интересите на неговите учениците, често не изпълнява своите функции. Прилагането на компетентностния подход при планирането на дадена урочна единица дава предимство на творческия урок пред традиционния. Строгият план на урока е неприложим, когато фокусът е върху конкретните потребности и индивидуалния темп на работа на различните ученици в паралелката. Напълно допустима е ситуативност в структурата на урока, в хода на който учениците „откриват“ знанието, експериментират и учат чрез правене.

Как да планираме успешно урока си? 

 • Разговаряйте с останалите учители за учебните програми по другите предмети за осъществяване на междупредметни връзки. 
 • Ключово преди всеки урок е да определите ясни и постижими очаквани резултати, да подберете подходящи методи, съобразени с възможностите и уменията на отделните групи ученици и на паралелката като цяло. 
 • Променяйте смело предварителното планиране и отделяйте допълнително време за тематични единици за сметка на други, стига да се осигури цялостното придобиване на необходимите компетентности.
 • Залагайте на баланс между теория (понятия, процеси, формули, личности, факти и др.) и практически дейности чрез оперативно приложение на знанията в реални ситуации.
 • Независимо дали планирате урок за нови знания или за упражнение, не бива да го организирате само върху учебника. Предназначението на учебника е да подпомага самостоятелното учене на ученика. Преценете какво от конкретната учебна статия е съобразено с потребностите и възможностите на учениците и използвайте отделни примери, с които да реализирате замисъла си.
 • Използвайте форми за отчитане на постигнатия напредък и придобитите компетентности, за да анализате лесно резултатите и да планирате стъпки за подобрение.

Умението на учителя да адаптира планирането успешно, да определи постижимите цели и да постигне напредък се определят от вътрешни и външни обстоятелства, които се в пряка връзка с цялостния резултат.

Етапи за успешно планиране на учебния час:

Предварителна подготовка

1. Планиране на задачите и дейностите за часа

 • целесъобразен подбор на предвидените задачи за часа;
 • логична подредба и подготовка за изпълнението на заложените задачи и дейности;
 • прецизно планиране на времето за изпълнение на всяка задача и дейност;
 • планиране на творческа дейност за пренос на новото знание към нова ситуация;
 • планиране на време за предоставяне на обратна връзка за работата на отделни ученици или на паралелката;
 • планиране на време за самооценка на учениците и мотивиране за намиране на обяснение на грешките.

2. Ефективност на домашната работа за реализиране целите на урока

 • използване на зададената домашна работа за реализиране целите на урока;
 • планиране на целесъобразна домашна работа за следващия час.

3. Подготовка на допълнителни материали за работа в часа

 • изработване на обучителни и образователни материали (електронни и на хартиен носител), съобразени с различните потребности и възможности на учениците;
 • прилагане на индивидуализиран и диференциран подход при подготовката на допълнителните учебни материали, съобразени с възможностите и потребностите на учениците;
 • подготовка на разнообразни дидактически средства за онагледяване.

4. Организация на физическата и електронната среда

 • предварително предприети дейности за организация на физическата среда за работа по групи, за представяне на резултатите от работата на учениците;
 • пълноценно използване функционалностите на електронните образователни платформи;
 • използване на апробирани разнообразни средства за възприемане на информация, съобразени с темата на урока.

Взаимодействие с учениците

1. Комуникативни умения на учителя

 • формулиране на достъпни, разбираеми и отворени въпроси, които изискват задълбочени отговори;
 • окуражително и подкрепящо изслушване на отговорите на учениците;
 • изисквания за пълен и точен изказ по поставен въпрос;
 • поддържане на взаимен и двупосочен контакт между учителя и ученика;
 • предоставяне на възможност за задаване на въпроси, за изказване на предположения и идеи, за търсене и и установяване на причинно-следствени връзки;
 • използване на разтоварващо общуване за поддържане на позитивна атмосфера;

2. Презентационни умения на учителя

 • достъпно и ангажиращо изложение, което формира интерес у учениците;
 • предоставяне на кратки обобщения на всеки етап от урока, подкрепени с обратната връзка от страна на учениците;
 • определяне на последваща стратегия и конструкция на изложението спряма предоставената обратна връзка;
 • поддържане на гъвкав и оптимален темп на работа за реализиране на заложените цели;
 • включване на учениците в урока чрез използване на техния минал опит при представянето на новото знание.

3. Възпитаваща дейност чрез личен пример от учителя

 • установяване на правила за поведение и общуване;
 • поддържане на атмосфера на доверие при спазване на въведените правила;
 • ефективно и толерантно коригиране на неприемливо поведение;
 • личен пример чрез добър външен вид и уравновесеност на поведението и емоциите;
 • изграждане на умения за работа в екип и в групи за подкрепа и сътрудничество.

Оценяване постиженията на учениците и предоставяне на обратна връзка

1. Методи за оценяване на знанията и уменията на учениците

 • запознаване на учениците с критериите и формите за оценяване;
 • прилагане на разнообразни форми за проверка и оценка на постиженията на учениците;
 • обективно и аргументирано оценяване в зависимост от формата на проверката;
 • ритмично оценяване, съпроводено с последващи действия за отстраняване на грешки.

2. Измеримост на постиженията

 • прилагане на критерии и скала за оценяване при устни и писмени изпитвания;
 • използване на разнообразни подходи, методи и инструменти за поставяне на комплексна оценка с цел изграждане на правилна самооценка у ученика и усъвършенстване уменията му за саморегулирано учене; 
 • отчитане на индивидуалния напредък на всеки ученик.

3. Предоставяне на конструктивна обратна връзка

 • анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на учениците;
 • създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ;
 • предоставяне на конструктивна и мотивираща обратна връзка за успех и постоянство.

Прилагането на компетентностния подход при планирането на урока предоставя възможност и свобода на учителя да излезе извън границите на тясната си научната експертиза и да планира уроците си съвместно с останалите учители чрез осъществяване на интердисциплинарни връзки. Учениците възприемат света интегрирано и реалното превръщане на знанието в умение изисква екипна работа, която след системна и правилна употреба да се превърне в култура за цялостно учене в развиваща се среда. За да създадем щастливо и успешно бъдеще, трябва да възприемаме живота като свързан процес, а не като случаен сбор от постигането на отделни цели.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Училище мечта - рисунка
Социално-емоционално учене

4 стъпки към училището мечта – Стъпка 3

Училището-мечта е на 4 стъпки разстояние от вас! Какви са те – прочетете в нашата поредица от статии.  В предишната статия обсъдихме, че пътищатата за

Групиране по критерии
Критично и аналитично мислене

Групиране по критерии

Тази стратегия помага на учениците да откроят различни характеристики на отделните елементи от проблема, като фокусира вниманието им към идентифициране на сходни и/или повтарящите се

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини