Готови ли са българските ученици за глобалния свят? (PISA 2018)

Глобализация на образованието

През 2018 г. международното изследване PISA си поставя амбициозната задача да провери доколко младежите на възраст между 15 и 16 години са готови за успешна реализация в съвременния глобален свят. За целта разработва концепцията за глобалната компетентност, за чиито първи елемент ще ви разкажем в настоящата статия.

Какво се крие зад понятията осведоменост и самоефективност по отношение на глобалните въпроси, кои са държавите-отличници и какво показват данните за България, прочетете в следващите редове!

Как се изследва осведомеността по отношение на глобалните въпроси

За да се справят добре в глобалния свят, учениците трябва преди всичко да го познават. Ето защо  PISA изследва критичното разбиране и познанията на учениците по редица въпроси от различни области: икономика, околна среда и устойчиво развитие, култура, история и медии. Всички обхванати от PISA 2018 младежи попълват въпросник, в който отбелязват доколко са запознати с въпроси от съответните области. Отговорите им се комбинират и служат за изчисляване на специален индекс на осведомеността. Наред с въпросника, 27 от участващите държави/икономики се включват в когнитивен тест, оценяващ опита на учениците в разглеждането на местни и глобални проблеми. България не участва в когнитивния тест.

Какво показват резултатите

Най-голям процент (83%) от учениците в ОИСР посочват, че са запознати с въпроси, свързани с равенството между половете. На следващо място се нареждат темите миграция, климатични промени, бедност и недохранване. Двете теми, с които учениците са са най-малко запознати, са международни конфликти и глобални здравни проблеми като пандемиите – едва 65% от учениците посочват, че са запознати с всеки от тези проблеми и че биха могли да ги обяснят добре.

Фигура VI.2.12 представя класирането на държавите според представянето на когнитивния тест. Средният резултат за ОИСР е 38%, като най-голям дял верни отговори са дали в Сингапур, Канада и Хонг Конг. Най-малко верни отговори пък са дали учениците от Филипините, Казахстан и Панама.

Готови ли са българските ученици за глобалния свят? (PISA 2018)Тъй като България не участва в когнитивния тест, по-интересни за нас са резултатите от въпросника, представени във Фигура VI.2.1 по-долу. Държавите в нея са подредени в низходящ ред на резултатите. Колона А отразява разликата в резултатите на момичетата спрямо момчетата, колона В – на учениците с висок социално-икономически статус спрямо тези с нисък и колона С – на учениците-имигранти спрямо местните ученици. Положителните стойности в индекса на осведомеността означават, че учениците от дадената държава/регион са показали по-голяма информираност по отношение на глобалните проблеми, в сравнение със средното ниво в страните от ОИСР.

Готови ли са българските ученици за глобалния свят? (PISA 2018)Най-голяма осведоменост по отношение на глобалните въпроси заявяват учениците от Албания, Литва, Гърция и Малта, а най-ниска – учениците от Бруней Даруссалам, Индонезия, Саудитска арабия, Аржентина и Малайзия. Като цяло момичетата са по-запознати с глобалните въпроси от момчетата.

Какво е самоефективност и как се изследва

Освен осведомеността, PISA изследва и самоефективността по отношение на глобалните въпроси. Понятието описва увереността на учениците в това, че могат да постигнат желаните резултати по отношение на въпроси от глобално, културно и местно естество чрез своите собствени действия. Учениците с висока самоефективност биха били по-мотивирани да работят за постигането на цели от глобален характер – например установяване на равенство между половете, намаляване емисиите на въглероден диоксид или елиминиране на бедността.

Тази нагласа, разбира се, е важна за учениците преди всичко в личен план. Когато са уверени в себе си, те са по-склонни да си поставят предизвикателни цели, да полагат усилия и да преодолеят неуспеха. И обратно – учениците с ниска самоефективност, вероятно ще повярват, че влагането на повече усилия за изпълнение на дадена задача, е загуба на време. От своя страна това мислене подкопава стимулите за постоянство и прави успеха по-малко вероятен.

Самоефективността в PISA 2018 се изследва чрез въпросник. Учениците са помолени да посочат до каква степен могат самостоятелно да се справят с определени задачи, свързани с глобалните въпроси и техните отговори са комбинирани, за да се създаде индекс на самоефективността.

Какво показват резултатите

Фигура VI.2.6 показва класация на държавите, подредени в низходящ ред спрямо индекса на самоефективност. И тук колона А илюстрира разликата в индекса на момичетата спрямо момчетата, колона В – на учениците с висок социално-икономически статус спрямо тези с нисък, а колона С – на учениците-имигранти спрямо местните ученици. Положителните стойности в индекса на самоефективността означават, че учениците от дадената държава/регион са показали по-голяма увереност в сравнение със средното ниво в страните от ОИСР.

Готови ли са българските ученици за глобалния свят? (PISA 2018)

Най-високо ниво на самоефективност по отношение на глобални проблеми, при това със стойности значително над средните, отчитат учениците от Албания, Доминиканската република, Германия, Перу и Обединените арабски емирства. В дъното на класацията пък са учениците от Индонезия, Мароко, Саудитска Арабия, Словакия и Република Северна Македония.

В 22 от 65 държави/икономики момичетата демонстрират по-голяма самоефективност по отношение на глобалните проблеми, като момчетата са с по-висок среден индекс в 17 страни. Очаквано данните показват, че учениците в горната четвърт на PISA индекса за икономически, социален и културен статус демонстрират по-голяма самоефективност по отношение на глобалните проблеми. Учениците-имигранти в 15 от общо 34 държави/икономики с над 5% имигранти демонстрират по-голяма самоефективност по отношение на глобалните проблеми (обратното се наблюдава само в Исландия). 

Къде сме ние

Учениците от България са по-слабо запознати с глобалните въпроси от своите връстници в държавите от ОИСР. И у нас младежите с по-висок социално-икономически статус са и по-добре осведомени, а момичетата имат по-висок индекс от момчетата.

И момичетата, и момчетата у нас не са особено уверени, че могат да повлияят чрез собствените си действия върху въпроси от глобален характер. Учениците с по-висок социално-икономически статус са с по-висок индекс на самоефективността, но все още значително под средния за ОИСР. Статистически значими са разликите между резултатите на учениците от различните училища.

От какво зависят осведомеността и самоефективността на учениците

Един от въпросите, на които PISA 2018 търси отговори, е как всъщност учениците развиват осведоменост и самоефективност относно глобалните въпроси. Изводът е, че колкото повече знаят учениците за глобалния свят, толкова по-добре го разбират и са по-уверени в собствените си способности да му повлияят в желаната посока.

Ключов момент тук е интересът към четенето за удоволствие – учениците, които четат, вероятно ще придобият допълнителни знания относно интересуващите ги теми.

Средно за страните от ОИСР увеличение с една единица в индекса на удоволствието от четенето води до увеличение с 0,14 от единицата в индекса на информираността за глобалните проблеми, дори след отчитане на социално-икономическия профил на учениците и училищата.

Във всички участващи държави/икономики съществува и силна правопропорционална връзка между осведомеността на учениците и тяхната самоефективност.

Средно за страните от ОИСР увеличението с една единица в индекса на осведоменост по глобалните проблеми е свързано с увеличение с 0,51 на единица в индекса на самоефективност по отношение на глобални проблеми.

Ето защо чрез ежедневната си работа в класните стаи, ние помагаме на учениците не просто да трупат знания, а да бъдат уверени в себе си и в това, че глобалният свят разчита на тях. Мотивиращо е, нали?

Още за елементите на глобалната компетентност прочетете тук:

Източник: PISA 2018 Results (Volume VI): Are Students Ready to Thrive in an Interconnected World? | en | OECD

 

Още полезни статии:

Математическа грамотност и природни науки PISA 2018
Математическа грамотност

Как се представиха българските ученици по математика и природни науки в PISA 2018

“Разочароващи, но не и учудващи” – така просветният министър описа резултатите на българските ученици от международното изследване PISA за 2018 година. Малко по-добри от тези

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали