Икономика в действие: Как бизнесът и учебният свят се срещат

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
  • Технически материали за процеса по вписване в Търговския регистър;
  • презентации;
  • видеопроектор за демонстрация на работата с платформата.
Време за активността: Проектът включва поредица от 10 урока

Цели по предметно знание

  • Развиване на практически умения за работа в платформата на Търговския регистър;
  • разбиране на институционалната проблематика;
  • осъществяване на процеса по регистрация на търговско дружество.

Цели по умения

  • Развитие на умения за работа в екип;
  • подобряване на комуникативни умения;
  • стимулиране на креативното мислене.

Предизвикателствата пред учителите в света на образованието се решават предимно със смелост и иновации. По сходен начин г-жа Ферихан Ахмедова от Професионалната гимназия по икономика и управление “Елиас Канети” в Русе се изправя пред предизвикателството да подготви студенти за икономическата реалност. Комуникирайки с бизнес партньори, тя забелязва, че новодошлите на пазара на труда хора често изпитват затруднения в прилагането на теоретичните знания в реални бизнес сценарии. Това са наблюденията ѝ и от бизнес средите, в които учителката е работила допреди 4 години.

Вдъхновена от тези предизвикателства, г-жа Ахмедова въвежда иновативен учебен проект, който нарича “Директно в бизнеса”. Тази поредица от уроци по търговско право не само разгръща учебната материя, но и създава реални условия за учениците да приложат усвоените знания в конкурентна бизнес среда.

“Проектът „Директно в бизнеса“ изгражда учениците като икономисти, които не само разбират теорията, но и успешно я прилагат в практиката на реалния бизнес свят” – споделя учителят.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Стъпка 1. Вдъхновение за активно участие

Процесът на реализация на проекта “Директно в бизнеса” започва с мотивиране на учениците за активно участие. Учителят, засягайки реални предизвикателства, разяснява необходимостта и ползите от участието им. Съвместното обсъждане на технологичните детайли по проекта подготвя учениците за предстоящата ролева игра.

Стъпка 2. Теоретични знания

Учениците натрупват теоретични знания от търговско право и други учебни предмети, които биха били необходими за успешното осъществяване на проекта. Новите знания се предоставят чрез презентации и множество примери и разглеждане на платформата на ТРРЮЛНЦ в първата част от проекта.

Стъпка 3. Разпределяне на ролите

Учениците, с тайно гласуване, избират: един измежду тях за съдия по вписванията; един управител на консултантска фирма „12в”; един началник-отдел по регистрация на ЕТ; един началник-отдел по регистрация на ЕООД; един началник-отдел по регистрация на ООД; един, който играе ролята на регистратор на квалифициран електронен подпис; един представител на банка; един в ролята на нотариус; един представител на конкурентна фирма. Ученици се разпределят и в съответните отдели като служители.

Стъпка 4. Условията и правила

Ролевата игра включва следните дейности: поканване на един от гостите (като клиент от бизнеса) в импровизирания офис на фирма „12в”; гостът трябва да поиска консултация и извършване на всички необходими административни и правни стъпки за регистрация на юридическо лице по негово желание.

Стъпка 5. Изпълнение на процеса

Избраният управител на фирма „12в” посреща клиента, уточняват се параметрите на исканата услуга, заплащането, срокът за изпълнение и последиците от евентуално неизпълнение. На тази среща участва и управителят на конкурентната фирма с цел да привлече клиента. След изслушване на предложението на двамата управители и тяхната консултация, клиентът решава с кого да продължи.

Стъпка 6. Приключване на процеса

Управителят на спечелилата доверието на клиента фирма продължава работата с насочване към избраните представители на съответните институции, в зависимост от това каква правна форма на регистрация иска клиентът (банка за внасяне на първоначален капитал, плащане на държавна такса, евентуално към нотариус, евентуално към институция за получаване на електронен подпис и т.н.). В същото време разпорежда на началник-отдела на съответно звено да подготви техническата документация, нужна за заявлението за регистрация. Изготвянето на документацията се следи чрез видеопроектор на дъската.

Стъпка 7. Завършване на проекта

Подаденото заявление за вписване в ТРЮЛНЦ се представя на избрания за съдия по вписванията ученик за произнасяне на решение за законосъобразността на обстоятелствата. Ако съдията по вписване постанови решение за вписване на юридическото лице, проектът завършва успешно. Ако пък констатира обстоятелства, възпрепятстващи вписването, ще е необходимо да се направи корекция на заявлението и съответно – попълване на знанията и уменията на учениците участници. При успешно завършване на регистрацията учениците получават виртуално заплащане от клиента. Този етап подчертава практическото приложение на придобитите знания в бизнес контекст, като същевременно предоставя реален опит във виртуална среда.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Проектът, наречен “Директно в бизнеса”, води до конкретни качествени и количествени резултати. Учениците, участващи в практиката, не само усвояват теоретични знания, но и развиват практически умения, като консултиране, работа с документи и взаимодействие с институции. Практиката генерира активно участие и стимулира за постигане на успешни резултати. Именно поради тези резултати, г-жа Ахмедова възнамерява да развие тази практика като начин на учене и “… в следващи раздели този подход да се прилага спрямо тематиката“.

Интегрирането на бизнес среда в образователния процес преобразява традиционната учебна среда, подготвяйки учениците за реални сценарии в бизнеса. Това спомага за по-голяма успеваемост на интеграцията на новозаетите в бизнеса. Проектът се отличава с иновативен и оригинален подход. Възприемането на бизнес сценарии като част от учебния план като ролева игра или извън учебната сграда е идея, която рефлектира положително на много нива. Интердисциплинарният подход (реч, убедителност, критично мислене, теоретична подготовка по трудово право и т.н.), интегриран в процеса на обучение, предоставя на учениците необходимите умения за успешно справяне с предизвикателствата в бизнеса.

“Проектът променя традиционната учебна парадигма и въвежда учениците в реални сценарии на бизнеса. Виждам как учениците стават активни участници, развиват практически умения и започват да се справят с предизвикателствата на реалния свят,” допълва г-жа Ахмедова.

Общият ефект от практиката “Директно в бизнеса” се изразява в успешното интегриране на теория и практика в образователния процес. Проектът стимулира учениците да приложат знанията си в истински бизнес сценарии, подготвяйки ги за успешен старт в професионалния свят.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Ферихан Ахмедова
Учител по "Икономика и мениджмънт" и "Оперативно счетоводство"
Г-жа Ахмедова е учител в ПГИУ "Елиас Канети", гр. Русе от 4 години. Преподава на ученици в 11. - 12. клас. Любим нейн цитат е: "Никога не губи свещеното си любопитство." (Алберт Айнщайн).

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали