Арт терапевтично студио “Таралеж” в село Селановци

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ е единственото училище на територията на село Селановци – едно от най-големите във Врачанска област. В педагогическия екип работят 17 професионалисти, в това число пълен екип за подкрепа и личностно развитие – психолог, логопед, трима ресурсни учители, както и четирима помощник-учители. Учениците принадлежат основно към два етноса – български и ромски. Съвместното обучение и възпитание протича в обстановка на нормални и толерантни взаимоотношения, които са функция и на цялостния съвместен живот на българи и роми в селото.

В голяма степен екипът на  ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ свързва почти нетипичната за едно училище липса на дълбоки и непреодолими конфликти, които да ескалират и пречат на работата, с любимото на цялата училищна общност арт терапевтично студио “Таралеж”. Повече за него прочетете в настоящата статия!

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Арт терапевтично студио “Таралеж”

Цели:

 • подобряване на емоционалната компетентност на учениците;
 • формиране на позитивен, близък до реалния аз-образ и на необходимата за възрастта на децата степен на себепознание
 • развиване на въображението, мисленето и способностите за общуване; 
 • подкрепа на творчеството и спонтанността на изразяване чрез форми на изкуството; 
 • изработване на успешни, ненасилствени модели за общуване.

Подходяща е за: ученици от начален етап

Прилага се: в дейностите по интереси на учениците

Необходими материали: комплекти за рисуване, апликация, моделиране и др.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА 

Арт терапевтичното студио “Таралеж”съществува от учебната 2018/2019 година, като година след създаването си е включено като поддейност на дейност “Аз и другите“ към проект на ЦОИДУЕМ “Пъстра селановска етновъртележка“. Идеята е учениците да формират позитивна, реалистична представа за собствени и чужди емоции и преживявания; да осъзнаят своята общовалидност, независимо от произход, етническа принадлежност, раса, пол, възраст.

Екипът включва в ателието ученици, които:

 • проявяват проблемно поведение;
 • показват ограничени адаптивни способности;
 • имат установени когнитивни дефицити

Част от тях са деца в риск и/или живеят в среда с ограничени материални ресурси. “Все повече стават онези случаи, при които децата са оставени да се отглеждат от по-възрастни роднини”, споделя г-жа Костадинова. В студио “Таралеж” се работи и с ученици със специални образователни потребности, за които е от съществено значение да бъдат осигурени възможности за разширяване на социалните и емоционалните компетентности.

Екипът прилага специфични арт терапевтични и психологически техники и методи за преодоляване на вътрешно напрежение, страховете и конфликтите, за формиране на позитивен аз образ, толерантен мироглед, за реализиране на ненасилствено поведение. Тук може да посочим:

 • Индивидуална и групова работа, учене чрез правене;  
 • Игрови техники – ролеви, симулативни, тихи и образователни игри, ситуационни методи; 
 • Библиотерапия, пясъчна терапия, приказна терапия, музикотерапия;  
 • Беседа, наблюдение, анализ, обобщение;
 • Различни творчески подходи – колажна техника, рисуване върху огледало, мултисензорни техники, драма техники;
 • Саморефлексивни техники – обратна връзка, проективни техники тренингови методи;
 • Фамилно терапевтични техники. 

Заниманията се провеждат като част от училищните дейности по интереси два пъти седмично, след приключване на учебните часове. Материалите, с коитоучениците работят в студио “Таралеж”, се осигуряват от училището. Пространството в стая “Игротека” е организирано по различен от класическата класна стая начин, за да предразполага към творчески интеракции, съвместни игри, споделяне, откриване на лична зона за индивидуални занимания и демонстриране на умения. За дейности в малка група се използва и кабинетът на психолога.

Заниманията в арт терапевтичното студио се провеждат по график, като всяко отделно занятие е посветено на определена тема. Всички теми са включени в тематично разпределение, което се изготвя в началото на учебната година. По време на ателието децата на децата се поставят различни творчески предизвикателства, например: 

 • моделиране с пластелин на различни теми “Аз като супер герой“, “Аз като чудовище“, “Аз и моят клас“;  
 • рисуване с различни техники по необичайни задания:  “Моят остров на спасението“, “Сладкиш на чувствата“, “Моят най-страшен сън“, “Кактус“, ; “Стена“; “Как преминаваш през река“; “Подаръка, който искаш да получиш“, ”Несъществуващо животно“, “Къща – дърво – човек“, “Какво има в тялото ти?”, “Машина на щастието”, “Някой, който прилича на теб” и др;
 • изобразяване на членовете на своето семейство като животни/цветя/предмети, на абстрактни понятие – например чувства като гняв, страх и др.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Арт терапевтичните техники в училище могат да се организират като цялостен модул или като елемент от класно – урочната дейност. В спонтанните актове на творчество и създаване на собствено изкуство учениците съпреживяват, идентифицират се, израстват, преодоляват социални и лични предразсъдъци. Дистанцията между тях се скъсява, създават се реални условия за наблюдение и самонаблюдение, за идентификация, за снижаване нивото на тревожност и укрепване на личността.

Дейностите могат да бъдат насочени към:

 • проблеми, свързани с ранното полово общуване, ранната бременност и ранните бракове;
 • работа със зависимости – наркотична, никотинова, интернет и екранна зависимост, зависимост от енергийни напитки;
 • работа за овладяване на алтернативни на насилствените и агресивните модели на поведение.

Арт терапията подобрява емоционално-волевото развитие и физическото израстване на децата, както и функционалните им компетентности (включително на учениците със специални образователни потребности). Младежите се приучват да изразяват своите непреработени в достатъчна степен положителни и/или отрицателни емоции. Имат възможност да подобрят емоционалната си компетентност в защитена, структурирана специално за това, щадяща среда.

Развиването на социални умения е от особена значимост за деца от семейства с нарушена структура и състав (например непълни семейства с един родител, при отсъстващи трайно или за кратко по икономически причини родителите, в ситуации, в които възрастни близки отглеждат децата и др.). Арт терапевтичното студио е много полезно и за учениците с ограничени образователни възможности, защото им предоставя ценни възможности за изява и общуване. Помага им успешно да формират усещане за справяне, да подобряват и укрепват позитивната си самооценка. Това компенсира на личностно ниво ниските им академични постижения и доказва на практика, че всяко дете може

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

В самото начало включването на някои ученици в дейностите на студиото може да се окаже сериозно предизвикателство, ако в масовия клас и в един по-широк социален контекст те са склонни да нарушават установените правила, да дават бърз агресивен отговор на стимули, оценени субективно като нежелани. “Има случаи, при които детето открито става агресивно, защото казва: “Аз така се харесвам. Не може да ме промените. Аз смятам, че така трябва да бъде!” И е убедено в това. Тук говорим за едни деца, които не познават алтернативния модел на общуване отвъд агресията. Моята роля е първо да представя другият модел на поведение, второ да ги науча да се вглеждат в себе си и да не се страхува, защото много често след агресивна проява, детето се страхува от последиците, от това, че не се справя”, разказва г-жа Костадинова за предизвикателствата, които е срещала.

Арт групата трябва да има свои ясно зададени правила, които се актуализират в началото на всяка учебна година и да бъдат критерий за пълноценно и полезно участие.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали