Prepodavame.bg

Примерен STEM урок за възобновяеми източници на енергия

Възобновяеми източници на енергия - Примерен урок

Този STEM урок ще помогне на учениците да научат за алтернативните източници на електроенергия. Освен това, те ще имат възможност да проучат предимствата и недостатъците на зелената енергия и да помислят накъде се насочва бъдещето.

Традиционното производство на електроенергия е един от най-големите източници на промишлено замърсяване на въздуха. Нашите ученици ще се сблъскват с все по-големи климатични промени, а това ще доведе до по-голяма нужда от създаването и имплементирането на алтернативни източници на електроенергия. Затова ние трябва да започнем тяхната подготовка още от сега!

Урокът може да използвате както в 4. клас, така и при работа с по-големи ученици. Адаптирайте идеята в зависимост от нуждите и желанията на класа!

Резюме на дейността

Разделени в малки работни екипи, учениците ще влязат в ролята на представители на консултантска компания за алтернативни източници на електроенергия. Задачата на всеки екип ще бъде да изготви презентация, с която да убеди фирмата “Зелен пламък” да инвестира в техния вид възобновяем източник на енергия.

Връзка на урока със STEM 

STEM (наука, технологии, инженерство и математика) помага на децата да свържат изучаваните предмети с външния свят. Тук е мястото да им обясним, че енергията е неизменна част от ежедневието ни. Използваме я всеки ден, но не се замисляме от къде идва и какви последствия има за Земята. Инженери от цял свят търсят нови начини за генериране на електрическа енергия. И може след време именно нашите ученици да бъдат иноваторите, които измислят нов вид енергия, която е лесна за добиване и няма негативни ефекти върху природата.

Цели на урока 

С помощта на този STEM експеримент учениците ще се научат да:

 • Разграничават различните видове енергия и влиянието им върху околната среда;
 • Правят проучвания и обобщават най-важната информация;
 • Обосновават мнението си с данни, изследвания и анализи;
 • Изразяват и защитават гледната си точка;
 • Работят в екип за разрешаване на даден казус;
 • Говорят пред публика;

Време за работа

За провеждане на STEM дейността ще са ви необходими два учебни часа + работа във вкъщи. Примерно разпределение на дейността – през първия час  запознавате учениците с идеята и им помагате да започнат с проучванията си. Оставяте ги да продължат у дома и на следващия учебен час те презентират резултатите от изследването си.

Предварителна подготовка

 • Базови познания у учениците за видовете енергия, начините за добиването й и влиянието им върху околната среда;
 • Базови умения у учениците за работа с компютър и онлайн проучвания;
 • Разяснение на критериите за оценка;
 • Осигуряване на материали за презентацията – кадастрони, моливи, маркери, флумастери и др. Ако очаквате децата да направят проучванията и презентацията си на компютър, осигурете за часа кабинета по информационни технологии.

За ученици от 4 клас:

За по-големи ученици:

 • Принтирани помощни въпроси и материали по темата за различните източници на енергия и влиянието им върху околната среда.

Провеждане на урока 

Разделете класа на 4 екипа и го въведете в експеримента чрез следната история:

Днес вие сте инженери, които имат много отговорна задача. Трябва да убедите фирмата “Зелен пламък” да инвестира във вашата лаборатория, която работи върху създаването на нов и иновативен метод за генериране на енергия. Всеки екип се е специализирал върху един вид “зелена енергия”, която не вреди на планетата и се получава от възобновяеми източници. В следващия час ще презентирате идеите си пред инвеститорите от “Зелен пламък”. Представете предимствата на избрания източник на енергия, за да получите допълнително финансиране за изследванията си. 

Това е примерен текст, който разбира се може да редактирате, в зависимост от контекста на класа.

Нека всеки отбор си избере един от следните видове енергия:

 • От вода;
 • От слънце;
 • От вятър;
 • От  биомаса и биогориво;

На по-големите ученици може да им дадете възможност сами да потърсят конкретни алтернативни източници. Например има страни, в които се произвежда енергия от изгарянето на банани.

Раздайте на учениците работните листове, които съдържат основна информация за съответния вид източник на енергия.;

Припомнете на учениците основните етапи на изследователския процес и през какво ще преминат по време на всеки етап:

 • Наблюдение и проучване – Нека всеки член на екипа сподели какво знае за източниците на енергия и за видовете енергия. След като учениците прочетат работния лист, нека да помислят какво е важно да включат в презентацията си. Ако е удачно, насърчете ги да използват и други източници на информация, например да потърсят допълнителна информация в интернет. В тази част от дейността те провеждат проучване и тестват своите теории за източниците на енергия.

Проучването обикновено отнема по-голямата част от времето.

 • Експериментиране – през този етап учениците ще започнат да създават презентацията – ще измислят структурата и ще определят кои са основните им опорни точки;
 • Анализиране – насърчете учениците да анализират дали досегашната стратегия ще ги доближи до целта им – да убедят фирмата “Зелен пламък” за инвестира в тяхната лаборатория. Обсъждайки този въпрос, те може да се сетят за по-иновативен метод за презентиране;
 • Презентиране – тук учениците ще представят идеите си пред инвеститора. Дайте им свобода на избор – нека сами да решат дали да презентират чрез плакат, рисунки, истории, сценки или представяне и анализ на данни. По-големите ученици предизвикайте да направят кратко филмче или видеоклип.

Обсъдете критериите за оценяване – Как ще изберете кой екип ще получи финансирането?

След края на оценяването е време за рефлексия –  обсъдете процеса, през който учениците са преминали: какво ги е затруднило, кое им е било лесно, какво ново са научили и какво ще им бъде полезно занапред.

 

Споделете с нас как е минал експеримента! Ще ни бъде интересно да научим повече за това как сте го модифицирали в класната стая.

Примерен STEM урок за възобновяеми източници на енергия

Източници:

https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_energy2_lesson02_activity3

 

 

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Екологията през погледа на ученика в СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив

Екологичното образование намира все повече място в съвременния образователен процес. Негова основна цел е изграждането на положително отношение към природата. Важно е учениците да разберат,

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Оценяват чужди планове за действие
Работа в екип

Оценяват чужди планове за действие

Следваща стъпка при реализирането на стратегията „По модел“ е прилагането на стратегията „Оценка на план за действие“. След като екипите са изработили по модел своя

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини