PISA 2018: финансово грамотни ли са българските ученици?

Финансово грамотни ли са българските ученици PISA 2018

Вече сме ви разказвали за международното изследване PISA, което дава възможност да сравним представянето на учениците от България с това на техните връстници по света, да проверим какви знания, умения и компетенции са придобили младите хора на прага на зрелия си живот и да направим важни изводи за образователните системи. Наред с четивната, математическата, природонаучната и глобалната компетентност, PISA 2018 предостави възможността да се оцени и финансовата грамотност на учениците.

Изследването на финансовата грамотност не беше задължително, но все пак в него взеха участие ученици от 20 държави и икономики, сред които и България. Националната ни извадка е публикувана тук, а в настоящата статия обобщихме за вас и ще ви споделим най-важните моменти от нея. Ще прочетете:

  • Как PISA дефинира финансовата грамотност;
  • Каква е скалата за оценяване;
  • Как се представиха учениците от България.

Какво е финансовата грамотност според PISA

В PISA 2018 финансовата грамотност се дефинира като познаване и разбиране на финансови концепции и свързаните с тях рискове, както и съответните умения, мотивация и увереност да се прилага това знание за активно участие в икономическия живот, при вземането на ефективни решения в контекста на широк спектър от финансови концепции, с цел подобряване на финансовото благосъстояние на отделни хора и на обществото като цяло.

И по отношение на финансовата грамотност, както и в другите области на оценяване, се проверява не толкова какво знаят учениците, а умеят ли да го използват в проблемни ситуации, близки до реалния живот. Изключително голяма роля играе контекстът, в който младежите са поставени.

На практика финансовата грамотност е тясно свързана с много и различни на брой области на познанието. Тестът, с който PISA оценява финансовата грамотност, е съставен предимно от различни видове източници на информация и боравенето с тях изисква определено ниво на четивната грамотност. Минимална математическа грамотност пък е необходима при голяма част от финансовите решения. 

Как PISA 2018 оценява финансовата грамотност

Както по четене, математика и природни науки, и в областта на финансовата грамотност оценяването е в тестови формат, с въпроси с избираем и свободен отговор. Допълнително към него учениците попълват и въпросник относно познаването и използването на различни финансови инструменти.

И тук постиженията на учениците се разпределят по скала1с няколко нива, за всяко от които са описани съответните знания, умения и компетентности. Най-лесните задачи съответстват на равнище 1, а най-трудните – на равнище 5. За базово е определено второто равнище, защото то отразява един своеобразен минимум от знания, умения и компетенции, които са необходими на учениците за успешна реализация в следучилищния живот.

Средният резултат за ОИСР в областта на финансовата грамотност е 505 точки, като най-добре са се представили учениците от Естония (с 547 точки). 

Как се представят учениците от България

България, както и в останалите три области на оценяване – четене, математика и природни науки – е в дъното на класацията с резултат от 432 точки.

Таблица 2. Среден резултат по финансова грамотност на държавите/регионите в PISA 2018:

Държава/регионСреден резултатСтандартна грешка
Естония547(2,0)
Финландия537(2,4)
Канада532(3,2)
Полша520(2,5)
Австралия511(2,1)
САЩ506(3,3)
Средно ОИСР505(0,7)
Португалия505(2,4)
Латвия501(1,8)
Литва498(1,8)
Руска федерация (РФ)495(2,9)
Испания492(2,2)
Словакия481(2,3)
Италия476(2,5)
Чили451(2,9)
Сърбия444(2,9 )
България432(4,1)
Бразилия420(2,3)
Перу411(3,2)
Грузия4032,6
Индонезия3883,2

 

Може би по-важен показател от средния резултат е разпределението на резултатите по равнища на скалата за постижения. То ни дава информация за затрудненията на учениците в областта на финансовата грамотност и представя много по-пълна картина на техните способности.

Фигура 1. Разпределение на учениците (в %) по равнища на скàлата по финансова грамотност и по държави/региони:PISA 2018: финансово грамотни ли са българските ученици?

Прави впечатление, че съвсем малка част от учениците в България се справят със задачите от четвърто и пето равнище. Най-голям е делът на представилите се на базовото ниво на финансовата грамотност, а почти 40% са с по-ниски резултати. Тревожен е фактът, че немалко сред тях не са достигнали дори първо равнище – тези ученици не познават често срещани финансови продукти,  термини и концепции, не могат да правят разлика между необходимо и желано и да вземат прости решения, касаещи ежедневното им потребление.

Фигура 2. Разпределение на учениците по равнища на скалата по финансова грамотност в PISA 2018:PISA 2018: финансово грамотни ли са българските ученици?И още за нашите резултати

Средно в държавите от ОИСР не се наблюдава съществена разлика в постиженията по пол. В България обаче разликата е статистически значима. И в областта на финансовата грамотност (както при четенето, математиката и природните науки) момичетата у нас изпреварват момчетата. 

Фигура 3. Среден резултат по пол и финансова грамотност:PISA 2018: финансово грамотни ли са българските ученици?

PISA изследва връзката между финансовата грамотност на учениците и индекса на техния социално-икономическият статус, който включва редица фактори като образователното равнище на родителите, материалното благосъстояние на семейството, културните и образователните ресурси в дома на ученика.

Както и в останалите области на изследване в PISA 2018, и по отношение на финансовата грамотност учениците с благоприятен социално-икономически статус постигат значително по-добри от тези с нисък социално-икономически статус. Средно за държавите от ОИСР разликата е цяло едно равнище от скалата, а в България е дори още по-голяма. За съжаление по този показател се нареждаме сред държавите с най-големи различия в постиженията на учениците, произтичащи от техния социално-икономически статус, на второ място след Перу и на първо в Европа.

Таблица 3. Влияние на социално-икономическия статус върху постиженията на учениците в областта на финансовата грамотност в PISA 2018:PISA 2018: финансово грамотни ли са българските ученици?

Голямото влияние на социално-икономическият статус върху резултатите на нашите ученици показва, че образователната ни система не може да осигури равен достъп до качествено образование на всички ученици. Този извод се потвърждава и от разпределението на резултатите според вида училищна подготовка. Представянето и в областта на финансовата грамотност при учениците с гимназиална профилирана подготовка е по-добро, при това с близо цяло равнище по скалата. Учениците с по-високи постижения са концентрирани в отделни групи училища, докато общото ниво остава значително под средното за ОИСР.

Фигура 4. Вид училищна подготовка и постижения по финансова грамотност на българските ученици: PISA 2018: финансово грамотни ли са българските ученици?

В заключение може да се обобщи, че представянето на учениците ни в областта на финансовата грамотност не е задоволително, но не е и особено учудващо предвид традиционно ниското представяне на България в оценяването по математика и четене, с които финансовата грамотност е свързана.

За да се реализират успешно нашите ученици в съвременния глобален и динамичен свят, трябва да насочим усилията си към формирането на ключови компетентности и умения, чрез по-силно обвързване на учебното съдържание с реални житейски ситуации. Заявки за това вече са направени в образователните среди, а още през следващата 2021 година ще може да сверим часовника си с новото издание на PISA!

 

_____________________________________

1

Таблица 1. Скала за оценяване на постиженията на учениците по финансова грамотност в PISA 2018:

РавнищеТочкиХарактеристика на равнището и задачите, оценяващи способностите на учениците
5625Учениците могат да прилагат широк кръг от познания, свързани с финансови термини и концепции, в различни ситуации, отнасящи се към техния живот в дългосрочен план. Умеят да анализират финансови продукти като вземат под внимание ключови елементи от финансови документи, които не са посочени явно, а са споменати мимоходом (например такси за транзакция, такса за обслужване на сметка и др.). Много прецизно решават нерутинни финансови задачи. Описват вероятни последствия от определени финансови решения, демонстрирайки разбиране и познаване на различни финансови концепции.
4550Учениците на това равнище могат да прилагат познанията си за рядко срещани финансови концепции и продукти в ситуации, които биха били приложими за тях като възрастни, като например: управление на банкови сметки и сложна лихва при различни спестовни продукти. Могат да интерпретират и оценяват широк кръг от детайлни финансови документи като банкови извлечения, както и да обясняват функцията на по-рядко употребявани финансови продукти. В състояние са да вземат финансови решения, съобразявайки се с дългосрочните последици от тях, да разбират цялостната стойност при изплащането на дългосрочен заем, както и да решават рутинни проблеми в по-рядко срещани финансови ситуации.
3475Учениците могат да прилагат знанията си за често срещани финансови концепции, термини и продукти в ситуации, които са от практическо значение за тях. Разбират последствията от своите финансови решения и умеят да съставят основни финансови планове в познат контекст. Лесно разпознават голям набор от финансови документи и прилагат основни математически операции, включително пресмятане на проценти. В състояние са да подбират математическите операции, необходими за решаване на основни финансови задачи, в контекста на относително общата финансова грамотност (бюджетни калкулации).
2400Учениците могат да прилагат знанията си по отношение на често срещани финансови продукти и владеят често употребявани финансови термини и понятия. Те могат да използват дадена информация за вземане на финансови решения в ситуации, които непосредствено ги касаят. Разпознават значимостта на основното бюджетиране и интерпретират значими елементи от финансови документи. В състояние са да прилагат основни математически операции, включително деление, за да решават поставените финансови въпроси. Показват разбиране на връзките между различни финансови елементи като например потребление и натрупване на разходи.
1326Учениците могат да идентифицират и познават често срещани финансови продукти и термини, както и да интерпретират информация, отнасяща се до основни финансови концепции. В състояние са да правят разлика между необходимо и желано, да вземат прости решения, касаещи ежедневното потребление. Разпознават ежедневни финансови документи, например фактури, и прилагат прости математически операции (събиране, изваждане или умножение) във финансови ситуации, свързани най-вече с личния им опит.

Още полезни статии:

Култура на класната стая

Артевита – училище за живота

“Почти всички наши ученици са от ромски произход, от бедни необразовани семейства, чиито майчин език не е български. Децата не владеят добре български език, което

Ролята на учителя
Четивна грамотност

Защо четенето за удоволствие е важно за учениците

Всички си спомняме списъците със задължителна литература, които ежегодно получавахме за четене през лятото – първоначално от класните си ръководители, по-късно от учителите по български

Какво ни кара да четем
Четивна грамотност

Какво ни кара да четем?

Вече сме говорили за силната връзка между четенето за удоволствие и академичния успех в училище. Добре развитата четивна грамотност не само помага на учениците да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали