Обсъждане на проблеми в музиката – СЕУ дейност в часовете по Музика

Дейността предлага стратегия за обсъждане на популярни песни в клас, които адресират социално значими проблеми.

Социална осъзнатост: учениците откриват проблеми, които се съдържат в посланието на избраната музика.

Отговорно вземане на решения:  учениците обсъждат същността на конкретните проблеми и предлагат решения. Анализират мнението на автора на музиката и решенията които той или тя предлага.

15-20 минути

Предварително изберете песен, която да анализирате заедно с учениците.

Медия за възпроизвеждане на музика

Стъпки за изпълнение на дейността

Уверете се, че учениците са наясно със социалния проблем, който обсъждате и че биха могли да допринесат с решения. 

Като задача за у дома помолете учениците да потърсят още такива песни и да споделят за дейността с по-възрастните членове на техните семейства. Нека обсъдят такива песни с тях и да обсъдят проблемите, които се съдържат в музиката, за която споделят близките им.

Още полезни статии:

Дебат
Комуникативни умения

Дебат

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали