Обсъждане на проблеми в музиката – СЕУ дейност в часовете по Музика

Дейността предлага стратегия за обсъждане на популярни песни в клас, които адресират социално значими проблеми.

Социална осъзнатост: учениците откриват проблеми, които се съдържат в посланието на избраната музика.

Отговорно вземане на решения:  учениците обсъждат същността на конкретните проблеми и предлагат решения. Анализират мнението на автора на музиката и решенията които той или тя предлага.

15-20 минути

Предварително изберете песен, която да анализирате заедно с учениците.

Медия за възпроизвеждане на музика

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Стартирайте дейността с кратко въведение. Обяснете на учениците, че в продължение на много години хората са използвали музиката, за да протестират срещу социални несправедливости или с цел да привлекат вниманието на общността към социални проблеми. Попитайте учениците дали знаят за такива песни. 

Обсъдете

Споделете информация за песента, която ще чуете с учениците. За пример ще използваме “Imagine” на John Lennon. Възможно е да гледате видео на песента със субтитри на български, в случай, че учениците не ползват езика самостоятелно.

Дискутирайте

Изслушайте песента и помолете учениците да помислят за 3-4 минути върху следните въпроси:

 За какъв проблем се пее в песента? 

За какви чувства съобщава изпълнителят в песента?

Довършете дискусията със следните въпроси:

Той/тя прави ли предложения за разрешаване на проблема?

Има ли план за действие? Авторът споделя ли как този проблем може да бъде решен? Как?

Какво решение бихте предложили вие?

Музиката съответства ли на посланието на песента? (обсъдете клипа, избора на музикални инструменти и др.)

Уверете се, че учениците са наясно със социалния проблем, който обсъждате и че биха могли да допринесат с решения. 

Като задача за у дома помолете учениците да потърсят още такива песни и да споделят за дейността с по-възрастните членове на техните семейства. Нека обсъдят такива песни с тях и да обсъдят проблемите, които се съдържат в музиката, за която споделят близките им.

Още полезни статии:

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали