Как по-ефективно да анализирате данните в края на учебната година

Краят на учебната година е един от най-натоварените периоди за учителите и училищните директори. Но също така е подходящ момент за равносметка – успяхте ли да изпълните целите, които си бяхте поставили в началото на годината и какво ви помогна/попречи да го направите.

Такъв тип равносметка може да е полезен в три посоки:

 • при анализ на напредъка на учениците спрямо заложените учебни цели (на ниво клас и на ниво индивидуален ученик);
 • при анализ на представянето на учителите спрямо критериите за преподаване;
 • при анализ на напредъка спрямо училищната визия и стратегия за развитие. 

Анализирането на данни и вземането на решения на база данни създава култура, която насърчава развиването на критично мислене. В тази статия ще ви предложим практически насоки как като учители и училищни директори по-ефективно да анализирате данните в края на учебната година

Анализ на напредъка на учениците в края на годината 

Разбира се, този процес е добре познат на българските учители, които изготвят подобен тип анализ на резултатите на учениците след входно/изходно равнище, междинно оценяване (в края на раздел) или след НВО/ДЗИ. А в края на учебната година обобщават всички резултати, за да установят:

 • кои учебни цели постигат учениците;
 • къде учениците отбелязват най-голям напредък;
 • с коя част от учебното съдържание учениците се затрудняват. 

Такъв тип “осмисляне” на изминалата учебна година ви помага от една страна да си дадете сметка до колко реалистични и амбициозни са били целите, които сте си поставили, а от друга – какво във вашите действия е спомогнало или не да ги постигнете. 

Как да направите пълноценен анализ, базиран на данни?

Споделяме ви три стъпки, чрез които можете да направите по-задълбочен анализ. 

Как по-ефективно да анализирате данните в края на учебната година

Стъпка 1 – обобщавате суровите данни

Един от инструментите, който ще ви помогне да направите това обобщение, е т.нар. тракер, който служи за проследяване на резултатите на учениците. Основните му предимства са, че:

 • събира голямо количество информация на едно място; 
 • улеснява проследяването и обобщаването на данни;
 • помага при анализ и вземане на решения. 

Форматът на тракера може да е най-различен (графики, таблици, бланки и др.) и да съдържа разнообразен тип информация – за отделни въпроси, за учебни цели, за индивидуални ученици, за целия клас. Тук имате възможност да видите един удобен и работещ вариант. 

След като попълните тракера, е необходимо да направите обобщение на данните. Това може да се случи на ниво клас и на ниво индивидуален ученик:

 • на ниво клас 

Обобщавате какъв е напредъкът на класа спрямо учебните цели за годината и сравнявате какви са били резултатите му на входното и на изходното равнище.

 • Какъв е напредъкът на класа в процентно отношение от входно до изходно равнище?
 • Как се справя класът като цяло с постигането на годишните учебни цели?
 • Кои знания и умения в съответствие с учебните цели са овладени? 
 • С усвояването на кои знания и умения учениците се затрудняват?

За улеснение при изготвяне на анализа можете да ползвате помощни въпроси

 • на ниво индивидуален ученик

Това обобщение ще ви помогне да разберете какви са индивидуалните нужди на всеки ученик и ще ви ориентира как да диференцирате учебното съдържание спрямо знанията им. При обобщаването на данните търсете отговори на следните въпроси:

 • Какво в съответствие с учебните цели е усвоил конкретният ученик?
 • С какво в съответствие с учебните цели не се е справил конкретният ученик? 
 • На база индивидуалните отговори на ученика какви тенденции може да се изведат?

Ето още насоки как да направите анализ на представянето на всеки ученик.

Стъпка 2 – извеждате резултати и тенденции.

След като обобщите всички данни, изведете наблюдаваните резултати и тенденции:

 • Кои знания и умения учениците овладяват успешно и кои – не? 
 • Какви могат да са причините за това? Какви са вашите предположения?
 • Какво друго ви прави впечатление след обобщаването на данните на ниво клас и на ниво индивидуален ученик?

Стъпка 3 – прилагате OCS анализ.

За да изведете причините за получените резултати и да намерите подходящи решения, може да приложите OCS анализ

Приоритизирайте до 3 резултата, които сте извели в стъпка 2 и изследвайте кои са възможните причини за тях. За да го направите, помислете върху следните въпроси: 

 • Кой от резултатите влияе най-силно на останалите?
 • Кои от резултатите ви дават най-точна и пълна информация за напредъка на учениците?
 • Кои резултати сте постигнали по-лесно и кои – с повече дейности? 
 • Кои резултати е важно да запазите или да повишите до следващата година? Защо?

След като приоритизирате онези резултати, които са най-съществени за вас, следва да изведете причините за тях и да набележите конкретни стъпки, които да ви помогнат в преподаването на предстоящия учебен материал. Ето един пример за OCS анализ.

Как по-ефективно да анализирате данните в края на учебната година

Как по-ефективно да анализирате данните в края на учебната година

Анализ на представянето на учителите спрямо критериите за преподаване 

След проведените наблюдения на уроци краят на учебната година е подходящо време за директора и лидерския екип в училище да анализират представянето на учителите. 

Проследете например критериите в картата, чрез която осъществявате контролна дейност, и обобщете резултатите на наблюдаваните учители. За целта може да използвате т.нар. тракер като инструмент за обобщение и анализ на данните. 

След като попълните суровите данни в таблицата, разгледайте ги и помислете:

 • Какъв е средният резултат на всеки учител? Колко учители покриват 100% от критериите? 
 • Кой от критериите се покрива в най-висока степен от учителите и кой – в най-ниска?
 • Какъв е индивидуалният и груповият напредък на учителите (спрямо миналата година например)?
 • Какъв процент от учителите са подготвени на ниво планиране на учебния час?
 • Какъв е средният резултат на учителите по всеки отделен критерий? Как се сравнява спрямо резултатите от проведените наблюдения миналата учебна година?
 • Колко от учителите, които сте наблюдавали повече от един път, са интегрирали дадените насоки? Кои насоки са интегрирали и кои – не?
 • Какви тенденции може да изведете от последвалите стъпки – в каква посока са? 

След като обобщите данните и изведете тенденции, следва да анализирате тези резултати и да набележите конкретни решения (OCS анализ). Такъв тип анализ би ви помогнал да идентифицирате кои са силните страни и потребностите на учителите и съответно от каква допълнителна подкрепа се нуждаят, за да подобрят своите преподавателски умения.

Анализ на напредъка спрямо училищната визия и стратегия за развитие

Краят на учебната година е време за равносметка, в което училищният екип може да рефлектира върху резултатите на учениците и връзката им с представянето на учителите по критериите за преподаване. За ваше улеснение споделяме няколко помощни въпроса, чрез които да направите по-задълбочен анализ: 

 • Какви бяха приоритетите на училищния екипа за тази година? Какви цели си бяхте поставили?
 • Как тези цели са свързани с изпълнението на стратегията на училището?
 • Постигнахте ли ги и как измерихте резултата? 
 • Кои ваши действия спомогнаха постигането на тези цели?
 • Кои цели не постигнахте и защо? Какво научихте и какво ще промените занапред?
 • Какви са резултатите на учениците в края на годината – от изходни равнища, от НВО/ДЗИ? Как тези резултати се сравняват с резултатите на учителите по критериите за преподаване? Какви изводи може да направите? 

Събирането на данни само не е достатъчно, ако не бъде последвано от анализ и вземане на важни стратегически решения. И трите вида анализ, които ви предложихме по-горе, ще ви гарантират от една страна обективност в тълкуванието на информацията, а от друга – ще развият уменията ви за критично мислене. Анализът на данни е една от ключовите стъпки за подобряване на училищния климат и развитието на училището като организация.

Още полезни статии:

Дигитално образование и технологии

ChatGPT в действие

Вижте как ботът може да е от полза за българските учители Ако вече сте се запознавали с ChatGPT – най-широко достъпната програма, задвижвана от изкуствен

Дигитално образование и технологии

Заинтригувайте учениците с ангажиращи видео дискусии във Flip

Flip е иновативна образователна платформа за асинхронни видео дискусии. Посредством Flip учениците споделят своите мнения, идеи и знания чрез кратки видео съобщения. С помощта на тази

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали