Изследването PISA 2018 и българската следа в него

Изследването ПИЗА и българската следа в него

В края на октомври тази година излязоха и последните резултати от PISA 2018 – традиционно незадоволителни за учениците от България. В същото време в училище 15-годишните младежи у нас съвсем не се справят толкова зле и оценките им покриват целия диапзон на шестобалната система. Българските представители на международни олимпиади по математика и науки пък ежегодно се завръщат с медали.

Защо всъщност се получава това разминаване между представянето в училище и представянето в PISA? Какво точно проверява Програмата за международно оценяване на учениците и защо затруднява толкова участниците от България?

Отговорите на тези въпроси със сигурност са комплексни и нееднозначни, но за да сме сигурни в изводите си, необходимо е преди всичко да познаваме философията, методологията и инструментариума на изследването PISA. Най-важното за тях подбрахме в настоящата статия и излагаме накратко:

Какво представлява PISA 

PISA е най-всеобхватното международно изследване на постиженията на учениците, което събира още данни за семейните, социалните и образователните фактори в различните държави. То се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Международен консорциум, включващ водещи организации в областта на оценяването.

Изследването PISA 2018 и българската следа в него

В България PISA се координира от Центъра за оценяване на предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) към Министерството на образованието и науката.

Програмата се провежда през три години и изследва степента, в която 15-годишните ученици по света са придобили ключови знания и умения в три основни познавателни области – четивна, математическа и природонаучна грамотност. В допълнение към тези основни области, през годините се добавят и иновативни области: решаване на проблеми (2012), решаване на проблеми чрез сътрудничество (2015), глобални компетентности (2018). Областта, заложена за идната 2021 година, е творческо мислене.

Стъпвайки на анализа на данните от изследването, правителствата на участващите държави вземат политически решения от съвместен интерес за развитието на образователните системи. Ето защо за провеждането на PISA се отделят много внимание и ресурси и се прилагат строги механизми за осигуряване високо качество на превода, на националните извадки и събирането на данни. Благодарение на тези мерки резултатите от PISA имат висока степен на валидност и надеждност.

PISA 2018 и какво ново

През 2018 година PISA за втори път се администрира изцяло на компютър, в рамките на два две сесии по 60 минути с кратка почивка между тях. Малък брой страни, които нямат възможност да осигурят необходимите условия, провеждат оценяването “на хартия”, но само в частта, изследваща постиженията по природни науки, четене и математиката (т.е. без допълнителната област “глобални компетентности”). Целевата група на изследването отново обхваща 15-16-годишните ученици от 7. и по-горен клас, които в повечето държави са вече в края на задължителното училищно образование.

И през 2018 г. знанията и уменията на учениците се измерват чрез тестове с въпроси с избираем и свободен отговор. Най-често към един източник на информация, който представя някаква реална ситуация, са формулирани определен брой тестови въпроси. Нововъведение обаче в областта на четивната грамотност е т.нар. адаптивен подход, при който част от въпросите се определят динамично, въз основа на начина, по който ученикът е отговарял в предходните етапи на теста.

Опционално при PISA 2018 се предлага и оценяване на младежите в областта „финансова грамотност“.

Нагласите, ценностите и отношението на учениците към изучаването на четене в училище се проучват чрез няколко въпросника: за семейната среда на учениците; за отношението им към ученето и в частност обучението по четене; за образователната кариера; за компютърната грамотност и на учениците и умението им да използват цифрови устройства.

Директорите на включените в извадката училища също подават информация – за училището и неговото управление, организацията на учебния процес, политиките на оценяване, подбора на кадрите, квалификацията на учителите и др.

Всички тези данни се събират и анализират детайлно, за да се получи една надеждна и сравнително пълна картина на знанията и уменията, нагласите и ценностите на учениците от изследваните държави и икономики.

Къде можете да намерите резултатите

Извадката за България за областите четивна, математическа и природонаучна компетентност е преведена на български език и може да бъде прочетена на сайта на ЦОПУО ето тук. Пълните резултати от PISA 2018 са публикувани в следните шест тома ето тук:

  • Том I “Какво знаят и какво могат да правят учениците” изследва детайлно представянето на учениците по четене, математика и науки и описва тенденциите в резултатите през годините;
  • Том II “Всички ученици могат да успеят” изследва разликите в представянето на учениците по пол, спрямо социално-икономическия им статус, имигрантски произход, както и връзката между всички тези променливи и благосъстоянието на учениците. Тенденциите в тези показатели се изследват, когато са налични сравними данни;
  • Том III “Какво означава училищният живот за живота на учениците” се фокусира върху физическото и емоционалното здраве на учениците, ролята на учителите и родителите в оформянето на училищния климат и социалния живот в училище. Изследват се също така показателите за благосъстоянието на учениците и как те са свързани с училищния климат.
  • Том IV “Умни ли са студентите по отношение на парите?” изследва финансовата грамотност на учениците в 21 държави и икономики, участващи в тази незадължителна оценка, както и взаимовръзката й с компетенциите на учениците по четене и математика, с техния социално-икономически статус и с предишния им опит с парите.Предлага се общ преглед на финансовото образование в училищата в участващите страни и икономики и предоставя казуси;
  • Том V “Ефективни политики, успешни училища” анализира училищата и училищните системи и тяхната връзка с образователните резултати в по-общ план. Обхваща се управлението на училищата, подбора и групирането на учениците, както и човешките, финансовите, образователните и времевите ресурси за преподаване и учене. Тенденциите в тези показатели се изследват, когато са налични сравними данни;
  • Том VI “Готови ли са учениците за живот в глобалното общество?” изследва способността на учениците да разглеждат местни, глобални и междукултурни проблеми, да разбират и оценяват различни перспективи и мирогледи, да си взаимодействат уважително и да предприемат отговорни действия за устойчивост и колективно благосъстояние.

Томове I, II и III бяха публикувани през декември 2019 г ., томове IV и V – през май и септември 2020 г., а том VI – в края на октомври 2020 г.

Как се включва България в PISA 2018

Основното изследване на PISA 2018 в България се провежда в периода 10 април – 18 май 2018 г. От българска страна се включват 6974 ученици от 197 училища в цялата страна. Броят на участващите момичета е малко по-малък от този на момчетата – съответно 48% спрямо 52%.

Обхванати са ученици, които към момента на изследването са на възраст между 15 години и 3 месеца и 16 години и 2 месеца и учат в 7. и по-горен клас. Най-голям е делът на учениците в 9. клас – 92,8%. Едва 0,5% от участвалите ученици се обучават в 7. клас, което означава, че техният резултат не оказва влияние върху средния резултат на България, като цяло.

Изследването PISA 2018 и българската следа в него

Извадката е направена от Westat, САЩ, а данните за училищата в България са предоставени от ЦОПУО. Извадката за България е представителна на национално равнище.

Тестирането в училищата се осъществява по сценарий, еднакъв за всички участващи държави от администратор, преминал през обучение в ЦОПУО. Данните с резултатите на учениците се събират на централизиран сървър. Отговорите на въпросите с избираем отговор се оценяват електронно, а на тези със свободен – от експерти в съответствие с детайлно описани критерии за оценяване. Верните отговори носят различен брой точки в зависимост от сложността на въпроса и от пълнотата на отговора. Надеждността на оценяването се гарантира от повторно оценяване на извадка от отговори от няколко оценители.

България участва и в оценяването на финансовата грамотност на учениците, предложено като опция за PISA 2018. За това оценяване извадката на България е увеличена с 1600 ученици.

Повече за изследването през 2018 година и представянето на нашите участници в отделните области ще намерите тук:

 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали