Интердисциплинарен проект по БЕЛ и математика – мисия (не)възможна?

Може би всеки от нас, поне донякъде, вярва в класическото клише, че човек или притежава логичен ум и се справя добре с цифрите, или се опира на интуицията си и предпочита да борави с думи. Иначе казано, очакването учениците да бъдат силни или в точните науки, или хуманитарно ориентирани, е съвсем стандартно. Затова в съвременните училища основополагащите учебни предмети БЕЛ и математика биват традиционно противопоставяни.

Тази статия разказва как екип от две учителки си поставя за цел да разбие клишето, като интегрира материал от двете научни области в общ STEM проект и постига впечатляващи резултати.

Г-жа Иванка Ваклинова е учител по БЕЛ и директор на Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков” – гр. Пазарджик. С нея работи колежката ѝ по математика Евдокия Благова. Училището е най-старото в града и комбинира профил природни науки и хуманитарен профил. Малкият, но мотивиран и сплотен педагогически екип се грижи за обучението на ученици от смесен етнически произход и 7 деца със СОП.

„Имаме богати традиции и сега се стремим да сме в крак с новостите. Отношенията учител – ученик са близки, децата са малко, познаваме ги добре и съответно можем да реагираме на всяка ситуация. От години не са се случвали прояви на агресия. Младежите са осъзнати и мотивирани, няма разлика в капацитета за учене на различните етнически групи”, споделя г-жа Ваклинова.

От настоящата учебна година гимназията работи по програма „Училища за пример” на фондация „Заедно в час” с избран приоритет повишаване на академичния напредък на учениците. Преди две години стартира работата на STEM център, където младежите учат чрез преживяване, експериментират и прилагат проблемно базиран подход, за да достигат до изводи и обобщения, свързани с реални проблеми. Училището издава и свой вестник – „Искра”.

Визитка на практиката:

Име: Интегрирането между учебните предмети БЕЛ и математика – мисия (не)възможна?!

За кого е подходяща: ученици от гимназиален етап, но може да бъде адаптирана и за прогимназиален и начален етап

Продължителност и прилагане: под формата на проект в извънучебно време за период от около месец-месец и половина 

Необходими материали: достъп до устройства с интернет за проучвателната работа, компютър с интернет и мултимедиен екран за деня на презентациите, конкретни материали на хартиен носител за практическата работа (снимки, развивка на многостен, етикети с думи и т.н.)

Информация за учителя: Г-жа Иванка Ваклинова преподава БЕЛ в Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков” – гр. Пазарджик. От седем години е и директор на училището. Абсолютно убедено избира педагогическата професия, вдъхновена от собствените си прекрасни учители, на които е искала да подражава. Обича предизвикателствата и преследва целите си докрай, независимо от трудностите. Вярва, че всички деца могат да постигнат достойни резултати и неуморно работи за това.

Цели:

  • учениците повишават академичните си знания по двата предмета, като търсят допирни точки между БЕЛ и математика;
  • учениците развиват речевата си култура, комуникативните си способности, уменията си за работа в екип и публично презентиране;
  • увеличава се мотивацията за учене и ангажираността към учебната работа;
  • учениците повишават самооценката и вярата в способностите си.

Описание на практиката

Вдъхновението на г-жа Ваклинова за практиката се ражда от тема, заложена в плана на РУО – Пазарджик, а именно „През универсалния език на математиката към уникалния свят на родното слово”. Идеята за интегриране на двата учебни предмета я предизвиква професионално и тя я споделя с колежката си по математика г-жа Благова, която се съгласява да се впусне в експеримента заедно с нея.

Стъпка 1 – Предварителна подготовка

Двете учителки се срещат предварително няколко пъти, за да решат какво точно ще правят. Всяка от тях провежда свое индивидуално проучване и после заедно обсъждат идеите си и изграждат концепция за дейностите, които ще бъдат включени в проекта.

Спират се на две теми от учебното съдържание – „Публично изказване по научен проблем” по БЕЛ и „Математиката – средство за изучаване и разбиране на света” по математика. Решават, че ще разделят учениците на екипи и на всеки екип ще бъде възложено да подготви презентация, да реши няколко занимателни задачи, изработени чрез платформата LearningApps, и да създаде интересен продукт въз основа на проучванията си. Изследователската си работа младежите ще представят на открит урок, в рамките на който ще изпълнят допълнителни практически задания, базирани на знанията им по двата предмета.

За реализацията на проекта учителките избират маломерна паралелка от 11 ученици в 11. клас, която включва 4 роми и 1 момче със СОП. Г-жа Ваклинова мотивира избора си така: „Този клас е маломерен и някак все оставаше малко встрани от активния живот на гимназията. Исках да им вдъхна увереност, да им покажа, че могат да се справят с по-предизвикателни задачи.”

Стъпка 2 – Ангажиране на учениците с проекта

Г-жа Ваклинова представя идеята пред младежите по време на редовен час. Поради ниската си самооценка, те са много изненадани, че учителките им са се спрели точно на тях за проекта и доверието във възможностите им ги мотивира много силно за предстоящата работа. Гимназистите приемат изследователския експеримент като кауза и впрягат всички сили, за да го реализират успешно.

Г-жа Ваклинова разпределя учениците в три екипа. Тя предварително набелязва неформалните лидери на класа и се грижи да има по един от тях във всяка група, така че да се подсигури ефективната работа на всички. Впоследствие младежите самостоятелно разпределят помежду си ролите вътре в екипа – например презентатор, координатор, техническо лице и т.н. Процесът им е познат и го правят без нужда от външно съдействие.

Изключително интересно е, че лидерът на една от групите отпада от проекта поради невъзможност да присъства и се налага друга ученичка да поеме неговата роля. Нито самата тя, нито останалите членове на екипа ѝ вярват, че ще се справи с демонстрирането на лидерски умения. Но в момента, в който усеща, че успехът на всички зависи от нея, ученичката проявява неподозирана отговорност, като дори взима решение да спре временно шофьорските си курсове, за да има възможност да изпълни задачите си.

Стъпка 3 – Същинска изследователска работа

След определянето на теми за презентациите, гимназистите имат около 10 дни за предварително търсене на информация. Този период е трудоемък и понякога учениците не могат да открият каквото търсят, но в края на краищата всеки екип се справя и успява да събере отправни материали.

Следва двуседмичен интензивен работен процес, в който екипите и учителките се срещат всеки ден, обсъждат коя част от информацията е подходяща и коя – не, отсяват най-важното и най-интересното, раждат нови идеи и адаптират първоначалния замисъл. След срещите в извънучебно време комуникацията продължава онлайн – обменят се материали, дава се обратна връзка, обединява се и се обобщава подбраната информация.

Интердисциплинарен проект по БЕЛ и математика – мисия (не)възможна?

В края на същинския период всеки екип е готов със задачите си, както следва:

ЕКИП 1: Темата на презентацията е „Математиката и българския фолклор”. Младежите имат за цел да издирят кратки фолклорни произведения – пословици, поговорки и гатанки и да открият как математиката присъства в тях. Дават се примери и се изследват характеристиките и съдържанието на текстовете, които изразяват склонността на народа към математическо мислене. Този екип създава кратък речник с най-популярните математически символи и обяснение как могат да се използват за съкратено писане (например „≠” – различно, „≈” – приблизително, „=>” – следователно и т.н.). Учениците решават и възложените им занимателни задачи.

ЕКИП 2: Темата на презентацията е „Популярни писатели, които са известни математици”. Гимназистите представят трима познати на всички литератори, чиито живот и творчество са неразривно свързани с математиката – руският писател Лев. Н. Толстой, английският автор Луис Карол и българският поет Теодор Траянов. С примери и анализи е проследена математическата нишка в литературните произведения на тримата творци. Подготвени са и интересни загадки за публиката. Групата усърдно решава и своите занимателни задачи.

ЕКИП 3: Темата на презентацията е „Математическа поезия”. Учениците представят различни математически модели за писане на стихотворение (Цинкуин и Диаманте), категоризират видовете поетични строфи според броя на стиховете и начина им на римуване (дистих, терцина, катрен и т.н.) и правят статистически фонетичен анализ на „Да се завърнеш в бащината къща” от Димчо Дебелянов. Анализът се използва за изводи относно смисъла и въздействието на творбата. В допълнение учениците създават няколко стихотворения по описаните математически модели и решават своите занимателни задачи (вариант 1 и вариант 2).

Интердисциплинарен проект по БЕЛ и математика – мисия (не)възможна?

Ученикът със СОП е част от третия екип и има своя индивидуална задача – да направи статистически фонетичен анализ на стихотворение от Хр. Ботев – дава му се откъс от творбата, но той настоява да работи върху цялата.

Стъпка 4 – Публично представяне и практически задания

Резултатите от изследователската си работа учениците презентират публично в специално организиран открит урок с продължителност два учебни часа. Гости на урока са експертите по БЕЛ и математика на РУО – Пазарджик, директорът на дирекция „Образование и култура” и учители от училището.

Във втората част на урока ученическите екипи изпълняват на място и две практически задачи. Първата е да съставят текст по снимка с ясна математическа насоченост – „Футболни топки”, „Решетки и балкон” и „Графика”. За втората си задача разполагат с развивка на многостен (в случая разгънат правоъгълен паралелепипед) и етикети, върху които са написани предлози с пространствено значение. Гимназистите трябва да сгънат паралелепипеда и да залепят върху стените му предлозите, които съответстват по смисъл на положението му в пространството – отпред, отзад, под, над и т.н.

Защо да опитате тази практика?

Резултатите от реализирания изследователски STEM проект са впечатляващи. Гимназистите се справят с публичното презентиране пред непознати гости великолепно. Своята задача представя пред всички и ученикът със СОП, който има нужда единствено г-жа Ваклинова да стои до него за подкрепа. Речевият напредък на учениците от ромски произход е осезаем. Момиче, за което е било трудно да говори на български, чете поезия пред зрителите. Г-жа Ваклинова пояснява: „Преди учениците бягаха от устни изказвания и предпочитаха да ги изпитват писмено, но в хода на работата по този проект се отпуснаха да говорят, промени се самият език, който използват. За тези от тях, които живеят в друга езикова среда, това беше голямо предизвикателство и голямо постижение.”

Младежите преминават и през някои критични ситуации, като проблеми с техниката и трудности при стартирането на визуалната част от презентацията, но успяват да реагират адекватно и да продължат. „Никой не се отказа, никой не се провали, толкова много искаха да покажат какво са подготвили, че нищо не можеше да ги спре”, споделя впечатленията си г-жа Ваклинова.

След открития урок учениците са горди и ентусиазирани и заявяват, че искат да участват в повече такива проекти. В следващите месеци ангажираността им в клас осезаемо нараства, видимо се повишава и увереността им, че могат да се справят с учебните си задачи.

Реакциите на гостите също са много позитивни. Другите учители се вдъхновяват от идеята и започват също да я прилагат. Г-жа Ваклинова и г-жа Благова са поканени да представят проекта на регионален форум в гр. Пазарджик, който бива медийно отразен.

За какво да внимавате при реализацията на тази практика?

Г-жа Ваклинова отправя следните съвети към колегите, решили да приложат практиката:

  • предвидете достатъчно време за предварителна подготовка (поне 4 седмици) както на ръководителите на проекта, така и на изследователските ученически екипи;
  • потърсете свои примери за пресечни точки между двата учебни предмета;
  • приемете трудностите по пътя като предизвикателства, не се страхувайте от тях;
  • прегледайте източници на английски и руски език – те предлагат огромно богатство от информация;
  •  изберете фокус на търсенията си и не се разпилявайте в многото налични материали по темата.

Интердисциплинарният педагогически експеримент на г-жа Ваклинова и г-жа Благова показва, че пресечните точки между двата уж несъвместими учебни предмета БЕЛ и математика са многобройни. Изследователският проект провокира любопитството на младежите и ги мотивира да надхвърлят собствените си очаквания за успех. Ако искате да разбудите и най-апатичните си ученици, намерете ентусиазиран колега и заедно опитайте практиката във вашето училище. Или се вдъхновете с други идеи за нетрадиционно интердисциплинарно обучение.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Интердисциплинарен проект по БЕЛ и математика – мисия (не)възможна?

Практиката „Интегрирането между учебните предмети БЕЛ и математика – мисия (не)възможна?!” e селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус 2023“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

 

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

План за действие по модел
Работа в екип

План за действие по модел

При работа върху по-дългосрочен проект, учителят изработва структурата на проучването в темплейт, който учениците трябва сами да попълнят и да разпределят задачите и времето за

Сподели на представител от другия екип
Работа в екип

Сподели на представител от другия екип

Една чудесна стратегия за изграждане на увереност в говоренето е споделянето на темата и аргументите с представителите на друг екип. В края на груповата задача

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали