Интерактивно обучение в детската градина

“Всеки, който е започнал да прилага интегрирано, проектно базирано обучение, никога не се е върнал към традиционната фронтална урочна форма. Представеното педагогическо взаимодействие изгражда учители – новатори, които могат да се справят с предизвикателствата на съвременността. Винаги е трудно, но практиката показва, че използваното взаимодействие води до видими резултати и развитие не само на децата, а и на учителя”, казва Мариана Дафчева за интерактивното обучение, което осъществява с децата от предучилищна възраст на Детска градина “Никола Вапцаров” в Асеновград.

Визитка на практиката

Име: Интерактивно обучение в детската градина

За кого е подходяща: предучилищна възраст

Продължителност: през цялата година

Необходими материали/умения: различни, в зависимост от дейностите

Информация за учителя: Мариана Дафчева е завършила специалност “Предучилищна педагогика и дефектология” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” през 1995 г. Притежава и следдипломна квалификация по детска и юношеска психология. Към момента е старши детски учител в Детска градина “Никола Вапцаров” в Асеновград. През 2012 г. става “учител на годината” в направление “Предучилищно възпитание и подготовка”.

Цели:

  • развиване на толерантност и цялостно формиране на детската идентичност;
  • реализиране на кооперативно учене и екипна работа;
  • приобщаване на деца от малцинствени групи;
  • приобщаване на родители.

Описание на практиката:

Денят на малчуганите от Детска градина “Никола Вапцаров” в Асеновград започва с утринна среща на определена тема. Като начин на провеждане, утринната среща в групата представлява събиране на всички деца и тяхната учителка след закуска. Те са прави или седнали в кръг, защото тази форма на организация предполага равнопоставеност за всички. Обърнати са с лице към вътрешността на кръга и се поздравяват взаимно и с уважение. При присъствие на родител доброволец, той също е в кръга. След поздрава следва кратък период от време за споделяне, когато едно или повече деца разказват свое лично преживяване, понякога разказва и учителката, а когато има родител, той също се включва. Г-жа Дафчева нарича утринната среща и „специалното време”, когато всеки може да сподели. Този момент предполага преодоляването на затруднения в процеса на общуване, създава усещане за съпричастност към личните проблеми и успехи, развива емпатия. За да не се удължи „специалното време” прекалено много, но и да не останат малките с усещането, че са пренебрегнати, те договарят заедно с учителката групови правила, като едно от тях е броят на участниците, които ще споделят в съответния ден.

След това се уточняват и центровете за дейност и материалите, които са поставени в тях, както и примерни проекти, които могат да бъдат реализирани с тези материали. “Използвам методите допитване (подобен на мозъчната атака), дискусия, асоциации и т.н., за да провокирам децата да стигнат до извода, че с едни и същи материали могат да бъдат реализирани различни игрови замисли, в зависимост от груповата цел. В края на груповите новини, когато имам гостуващ родител или член на семейството, го подканям да обяви пред децата в кой от центровете ще се включи. С него предварително сме разговаряли за неговите силни страни и умения, за да се изяви именно там, където ще се справи и ще се чувства успешен и значим. А това ще го мотивира да дойде отново. Целта е родителят да работи не със своето дете, а с останалите”, споделя още Мариана.

Интерактивно обучение в детската градина

Финал на утринната среща е формирането на по-малки групи от по няколко деца (екипи). За обособяване на екипи г-жа Дафчева използва различни техники – броилки, първа буква от името, геометрични фигури, цветове… Използването им не допуска дискриминация. “Разчитам на сътрудничество между екипите и вътре в екипа и не толерирам външна или вътрешна конкуренция. В малка група (4-5-годишни деца), използвам насочващи въпроси, за да подпомогна избора на роля на всеки член на екипа, но при по-големите не се намесвам при договарянето, избора на роли и екипни задачи”, допълва учителката. 

Мариана Дафчева смята, че по този начин нивото на конкуренция намалява, защото най-напредналите могат да предадат на другите знанията си и са стимулирани от идеята да работят за постигане на обща цел. Тя е забелязала, че при такъв вид обучение съвсем естествено възникват отношения на сътрудничество, а не на състезателност. При традиционния модел на образование се проявява предимно състезателният тип – всеки работи срещу другия и другите, за да постигне личния си успех. Така често се случва, че успехът на един се гради върху неуспеха на другия – тоест съществува една негативна взаимозависимост. 

След утринната среща е време децата да започнат работа под формата на игри и образователни активности.

Пространството в детската градина разполага с различни центрове (места) с материали, където децата упражняват разнообразни дейности. 

В център “Изкуство” децата използват материали за рисуване, апликиране, правят колажи, изрязват и моделират. В център “Наука” експериментират с подръчни материали, могат да участват в опити, при които се запознават с различни природни процеси – кръговрат на водата, например. Център “Математика” дава възможност на малчуганите да броят количествени отношения или да търсят изхода от лабиринти, свързани с темата на деня. Център “Семейство” е за сюжетно-ролеви игри; там има детска къща, кукли, дрехи за игра, а децата могат да се преобразяват в доктори, строители, готвачи и други професионални роли. Едри и дребни играчки като пъзели, домино и всякакви настолни игри се намират в Център “Манипулативни играчки”. В Център “Строителни блокчета” има големи пластмасови или дървени конструктори, с които децата играят на пода. Център “Пясък и вода” се намира в санитарните помещения – там малчуганите могат да преливат различни количества вода от един съд в друг и да рисуват в пясъка. Център “Ограмотяване” пък включва всякакви книжки, карти с картинки на животни или букви и други образователни ресурси.

Интерактивно обучение в детската градинаИнтерактивно обучение в детската градина  Интерактивно обучение в детската градина

За г-жа Дафчева е много важно взаимодействието с родителите и участието им в образователно-възпитателния процес на децата им. Децата могат да се почувстват “у дома” си като залепят на шкафчето си в детската градина снимка на семейството си. Учителката общува с родителите чрез няколко комуникативни канала и социални мрежи. Още с постъпването на децата в първа група на детската градина, Мариана Дафчева прави проучване с помощта на родителите, за да разбере какви са любимите занимания на децата им и дали имат някакви проблеми или неща, които ги затрудняват. Учителката иска да знае и какви са професиите на родителите, така че, ако някой от тях пожелае, може да отиде в градината и да запознае децата с професията си. Г-жа Дафчева организира и тематични срещи със семействата, на които се обсъждат теми като: “Методи за по-лесна адаптация на децата в градината”, “Мълчаливото дете или как да помогнем на детето да развие речниковия си запас”, “Как да се справим с детския инат” и др.

Интерактивно обучение в детската градинаИнтерактивно обучение в детската градина

Защо да опитате тази практика:

  • детето е в центъра на учебния процес;
  • разгръщане на самостоятелност, инициатива и творчество, като се отчитат индивидуалните потребности, желания и интереси на всяко дете;
  • формиране и развитие на съществено важни за подрастващите базови компетентности: комуникативност, емпатия, позитивизъм, възпитание в самоуважение и уважение към другите.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30. април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали