Идентифициране на специални образователни потребности

Когато забележите, че дете от класа среща затруднения при овладяването на учебния материал, не се колебайте да обърнете внимание на проблема. Бързото реагиране в тези случаи възпрепятства задълбочаването на затрудненията. Всеки ден е ценно време, което не бива да бъде пропиляно в изчакване, отлагане, страх от реакцията на родителите и други притеснения от различен характер.

Да се установи дали е налице необходимост от по-различна подкрепа, е важна стъпка за всеки ученик със затруднения в училище. Това ще покаже на детето вярната посока за развитие и напредък и може да се окаже шанс за постигане на непостигнатото.

Специални образователни потребности /СОП/ могат да имат деца, които срещат затруднения в обучението си поради различни причини:

 • Сензорни нарушения;
 • Физически увреждания;
 • Интелектуални затруднения;
 • Езиково-говорни нарушения;
 • Обучителни трудности;
 • Хронични заболявания;
 • Множество увреждания и др.

Необходимостта от подкрепа се поражда на фона на сблъсъка между очаквания и възможности. Ако наличните умения на ученика не са в съответствие със стандартите, се налага да потърсите помощ.

Фактът, че детето има специални образователни потребности, може да бъде стресираща новост в ежедневието на семейството и невинаги се посреща с разбиране и приемане. Това изисква да бъдете много предпазливи и деликатни в комуникацията с родителите.

Какво да предприемете?

1.Поговорете с детето

Вашата загриженост означава много за него. В същото време ще се ориентирате по-добре за ситуацията и ще видите проблема отблизо.

2.Обсъдете с колеги

Споделете притесненията за конкретното дете с колеги, които също работят с класа. Вероятно и те имат подобни на вашите наблюдения. Помислете как ще организирате подкрепа за този ученик и набележете стъпки за нейното реализиране.

Според потребностите на детето подкрепата може да бъде:

Общата подкрепа за личностно развитие е адресирана към онези първи прояви на затруднения при ученето и участието на децата, които с малко помощ могат да се преодолеят. Тя може да е насочена също към ранно откриване на дарбите. На това поле се пораждат обучителните отношения и се откриват възможни начини на преподаване и учене, така че всяко дете да бъде прието, да постига напредък и да може да участва пълноценно в учебния процес (Маринова, А./Кръстева, Л.) 

Повече информация може да намерите тук;

Допълнителна подкрепа за личностно развитие има за цел да осигури допълнителен и различен ресурс, а за децата, които не могат да отговорят на изискванията на учебната програма – начин за достойно преживяване за учене, научаване и участие в естествената им социална среда, съобразно техните оптимални възможности. (Маринова, А./Кръстева, Л.) 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие е предназначена за:

 • деца със специални образователни потребности;
 • деца в риск;
 • деца с хронични заболявания;
 • деца с изявени дарби.

Допълнителната подкрепа включва:

 • работа с дете и ученик по конкретен случай; 
 • психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
 • осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и достъп до специалисти; 
 •  предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания; 
 •  ресурсно подпомагане. 

За предоставянето на допълнителна подкрепа се спазва регламентирана  процедура.

3. Информирайте директора

Запознайте директора с установените от вас по-различни потребности на конкретния ученик. Споделете, че вашите наблюдения не са единствени и подобни проблеми наблюдават и ваши колеги. Обсъдете с директора какво може да се предприеме. 

4. Консултирайте се със специалисти

Споделете установения проблем за конкретното дете със специалисти – психолог, логопед, ресурсен учител и др. Убедете се, че е необходима подкрепа и когато сте напълно сигурни в това, вече може да поговорите с родителите за това какво констатирате като нарушения, затруднения или отклонения.

5. Срещнете се  с родителите

Поканете родителите и споделете с тях вашите наблюдения и притеснения. Възможно е те вече да са забелязали установените от вас затруднения, но има вариант споделеното да е абсолютно неочаквано за семейството. Бъдете подготвени да подкрепите родителите при подобни новини за детето им. Успокойте ги, че във ваше лице ще открият подкрепа за справяне със ситуацията и преодоляване на наличните затруднения. 

Споделете с родителите цялостния път, по който сте преминали, преди да им разкажете за тези ваши опасения. Нека приемат поднесената информация не като случайно твърдение, а като проследен във времето, установен и наистина съществуващ проблем, споделен и коментиран с други учители, обсъден със специалисти и с директора на училището. Убедителното представяне на наличните затруднения ще насочи родителите към предприемане на конкретни действия. Ако споделите с тях недостатъчно аргументирани лични наблюдения, ще ги тласнете към период на изчакване и наблюдения, колебания и съмнения в правотата на споделеното от вас, а това ще загуби много ценно за ученика време. 

Бъдете подготвени да обясните на семейството какво предстои да бъде направено, предвид установените затруднения и по-различни потребности на детето. Информацията, която  споделяте, ще породи много въпроси. Очаквайте ги и предварително подгответе вашите насоки към родителите: към кого да се обърнат, какво да предприемат, как се преодоляват подобни затруднения от други ученици и каква подкрепа получават в училище деца с подобни трудности в обучението. 

Идентифицирането на по-различни потребности е ежедневие за педагогическите специалисти. Въпреки това то продължава да бъде предизвикателство поради своята деликатна същност и е една от най-трудните ситуации, в които попада учителят в своята практика. Споделянето с родителите  на проблем, свързан с детето им, е изключително деликатен момент, но той е ключов и очертава посоки за ефективна подкрепа на специалните потребности. Макар и негативно възприето в конкретния момент, установяването на специални образователни потребности се превръща в едно ново начало за подкрепа, което чертае нови хоризонти и обещаващи перспективи. Нещо, което всяко дете заслужава!

 

Източници:

 1. Макинтайър, К. Депонио, П. (2015) Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности. София: Изток – запад
 2. Специални образователни потребности
 3. Процедура по предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие
 4. Общата подкрепа за личностно развитие – предизвикателство с много неизвестни
 5. Подкрепата за личностно развитие в новите образователни политики за приобщаващо образование – философия и практика на подкрепата

Още полезни статии:

Игрови подход и игровизация

Интерактивно обучение в детската градина

“Всеки, който е започнал да прилага интегрирано, проектно базирано обучение, никога не се е върнал към традиционната фронтална урочна форма. Представеното педагогическо взаимодействие изгражда учители

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали