Емоции през песен – споделяне в часовете по Музика

Дейността цели обсъждането на трудни за учениците теми и споделяне на емоции посредством музика, която слушат.

Самоосъзнатост: Учениците идентифицират и изразяват своите емоции, силни страни и области на растеж посредством музика. 

Самоуправление: учениците проявяват  уязвимост с цел личностен растеж. Заедно с това рефлектират върху идентичността си и това какви искат да бъдат

15-20 минути

Учениците предварително избират песен за дейността.

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Обсъдете с учениците значението на музиката за всеки от нас, като споделите Вашия личен опит. Споделете кога слушате музика, кои са любимите ви стилове музика и кои песни ви помагат в трудни моменти.

Обсъдете

Помолете учениците да напишат какви чувства и емоции предизвиква у тях песента, която са избрали. Нека някои от тях споделят отговорите си. 

Попитайте учениците в какви моменти слушат музика и как музиката им помага в трудни моменти.

Обобщете

Обсъдете някои от следните въпроси с учениците, като се съобразите с отговорите, които те дават и следвайте тона, който те задават.

  • Как музиката, която избирате ви помага да се справите в трудни моменти?
  • Кои конкретни послания в песента (в текста), която сте избрали, свързвате с вашия личен опит?
  • Мотивира ли ви музиката, която сте избрали? Ако да, то по какъв начин?
  • Какво научавате за себе си чрез музиката, която слушате?

 

Уверете се, че всички ученици са разбрали заданието и съобразете въпросите от дискусията с отговорите, които учениците са дали.

Възможно е учениците да напишат отговорите си на хартия, след което всеки да ги презентира.

Учениците могат да създадат дневник, в който редовно да правят анализ на музиката, която слушат и по какъв начин всяка песен ги кара да се чувстват. Нека попитат техните роднини за любимата им музика.

Още полезни статии:

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали