Дневник за рефлексия

Dnevnik za refleksia

Учениците попълват регулярно (седмично, месечно) дневник за рефлексия, в който отговарят на няколко основни въпроса. Учителят проверява дневника на всеки ученик на определени интервали от време и вписва своите коментари.

Примерни въпроси

  1. Какво постигнах тази седмица/раздел/месец?
  2. Какви трудности срещнах по пътя?
  3. Как преодолях тези трудности?
  4. Какво бих направил/а по различен начин?

Резултат: Целта е дневникът да се поддържа като канал за регулярна писмена обратна връзка между ученик и учител и/или ученик и ментор, и/или ученик и родител.

Предимства на стратегията

  • Въпросите са достатъчно общи, за да дадат свобода на ученика да рефлектира върху това, което смята за най-важно. Дневникът може да представлява обобщение и анализ на билетите за рефлексия;
  • Обратната връзка от учител/ментор/родител засилва мотивацията за редовно поддържане на дневника;
  • Писменият формат позволява на някои по-неуверените ученици да се изразят свободно и да получат обратна връзка, без да изпитват ненужно притеснение.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • някои ученици не се чувстват уверени да споделят писмено своите мисли и притеснения;
  • някои ученици могат да изпитват затруднения да се изказват ясно в писмена форма;
  • някои ученици могат да предпочитат устна обратна връзка;

дневниците трябва да бъдат съхранявани на сигурно място, до което само учителят да има достъп

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали