“Срещата на два свята” за децата от 106. ОУ и 91. НЕГ в София

Имало едно време…

Един ученик, който редовно посещава училище. Той е добре облечен, има достъп до високи технологии. Записан е на няколко извънкласни занимания.

Един ден той среща с друг ученик, който ходи на училище от време на време, трудно чете и пише, не разбира защо трябва да го прави, няма желания и мечти…

Така започва приказката, която пишат г-жа Ирина Станчева, учител по английски език в 106. ОУ в град София, и г-жа Зорница Велинова, учител по история и цивилизация в 91. Немска езикова гимназия в София. Те осъществяват “Среща на два свята” – добра практика, в която участват 20 ученици от начален етап, 5. и 6. клас от 106 ОУ Григорий Цамблак, и 20 ученици от 10. клас от 91. Немска езикова гимназия.

Сегрегация на учениците от ромския етнос е факт и предизвикателство, което трудно може да се преодолее. В образователната система е залегнало разделението между успешните ученици от елитни училища и учениците с ниски резултати. Срещата на ученици, живеещи в различна реалност, е необходима. За едните – за да добият по-ясна представа за дълбочината на проблема, да развият емпатия, толерантност и лична отговорност за търсене на решения. За другите – за да видят, че пътят към успеха е възможен и за тях с полагането на усилия.

По време на добрата практика “Среща на два свята” по-малките ученици от уязвимите групи са менторирани, а по-големите, които учат в елитна столична гимназия – ментори.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Среща на два свята

Подходяща е за: всякаква възраст

Прилага се: в извънкласните занимания

Необходими материали: варират според темите на срещата – материали за изработка на коледна украса; саксии, почва и растения за засаждане, инструменти

Цели:

  • развиване на емпатично и толерантно отношение;
  • формиране на умения за общуване и работа в екип;
  • формиране на нагласа за развитие и вяра в собствените способности.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

За да се осъществи практиката, учителят следва да получи съгласие за партньорство между ръководствата на двете училища. Той трябва да подготви пакет с документация за извеждане на ученици извън територията на училището.
Учениците на двете училища осъществяват по-бързо първоначален контакт, благодарение на творческата задача, която поставя учителят. Стратегията да се използва творчество е мостът, от който имат нужда учениците, за да започнат да взаимодействат.

Първата среща се осъществява малко преди Коледа, като учениците от 91. Немска езикова гимназия посещават децата в 106. ОУ “Григорий Цамблак”. Г-жа Станчева организира работилничка за изработка на коледна украса и коледни картички. По време на срещата гимназистите помагат на по-малките деца в творческия процес, като през това време разговарят с тях, опознават се, споделят интересите си. Малко след работилничката идва ред на по-малките ученици да върнат визитата и посещават 91. НЕГ.

Ирина разказва за преживяването: “При извеждането на учениците, растящи в условия на сегрегация, наблегнахме на пътуването до центъра на града, като всяко дете си направи пътепис с местата, които сме видели”. В НЕГ децата виждат украсата, която са направили с по-големите каки и батковци по време на работилничката, и се чувстват горди, че техният труд е окичен пред толкова много хора. За тази втора среща Ирина Станчева подготвя образователни игри, учебни карти, примерни теми и въпроси, които може да обсъждат децата помежду си.

“Целта на срещата е да се социализират по един непринуден начин, без да се насочват в някаква посока. Да се откриват едни други по естествен път. Най-ценното нещо – да се опознават като хора, да се вдъхновяват взаимно“, споделя г-жа Станчева.

През март се организира втората работилничка. Домакин отново е 106. ОУ. По-голямата част от учениците от НЕГ посещават отново своите нови приятели. Творческата задача е да садят цветя. Учителката подготвя цветя, почва, съдове. По-големите също имат за задача да съберат кофички. Учениците получават кратки инструкции, както и възможността да търсят в google.com информация как се засаждат растения. На края на работилничката се прави извод за важността на растенията за нашата планета и за хората.

По време на втората среща Ирина Станчева подкрепя изпълнението на творческата задача с чек-лист с инструкции, които по-малките ученици трябва да прочетат. Учениците от 106. ОУ се упражняват да четат, изпълняват инструкции и отбелязват какво са свършили. А големите, от своя страна, съблюдават този процес, като подкрепят менторираните. Чрез тази дейност учителката развива уменията за целенасочена работа, но и овластяване, свобода и творчество при изпълнение на задачите.

След всяка среща големите ученици от НЕГ попълват анкета за обратна връзка. Резултатите показват, че те са силно докоснати от срещите с мъниците. Веднага забелязват техните проблеми, но също така и чистотата и искреността им. Гимназистите виждат, че проблемите се коренят в средата, а не са наследени генетично. Отключва се вълна на емпатия и състрадание, като проявяват желание да се включват и за в бъдеще в такива дейности.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Вследствие на “Среща на два свята” се наблюдава промяна на нагласите на учениците. Те разширяват хоризонта си, защото се запознават с хора, с каквито досега не са имали възможност да общуват. Разликата във възрастта не е голяма и те бързо намират общи теми за разговор и интереси. При гимназистите веднага се забелязва ефект. Те са провокирани да осмислят проблеми, с които не им се е налагало да се сблъскват. Забелязват причинно-следствената връзка между средата, в която децата растат, и техните резултати и постижения. Увеличава се емпатията и желанието за следващи срещи. От своя страна по-голямата част от учениците от 106. ОУ очакват да видят с нетърпение своите нови приятели. Те са любопитни и изпитват голямо желание да се харесат на своите ментори.

“Срещата на два свята” за децата от 106. ОУ и 91. НЕГ в София

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

За да се избягват конфликтни ситуации, е важно учениците да не са на една и съща възраст. В случая менторите са гимназисти, а учениците от непривилегированата група са в начален етап, 5. и 6. клас.

Важно е по време на първата среща домакини да са по-малките деца. По този начин се избягва допълнителният стрес, който те биха преживели – от пътуването, новата обстановка и срещата с нови хора. Г-жа Станчева обяснява: “За децата от сегрегираните училища изваждането от тяхната среда е много трудно, защото извън училище хората изглеждат по различен начин, държат се по различен начин, говорят различно. Това е шок за тях.”

Дълготраен ефект върху нагласите на децата ще има, ако срещите се осъществяват периодично, а по време на тях се споделят резултати и постижения на по-малките ученици. По този начин децата изграждат доверителна връзка помежду си и могат да влязат в менторски взаимоотношения. Като получават подкрепа и съпричастност от по-големите, те формират желание за развитие и амбициозност.

Всяка среща следва да има определена тема. Подготвя се творческа / учебна / спортна задача, която учениците да изпълняват заедно, за да се случи сътрудничеството по непринуден начин.

Добре би било предварително да се разговаря с по-големите ученици да бъдат разбиращи и отворени за срещата, дори и при непредвидени обстоятелства.

Рефлексията за всички участници в края на преживяването ще им помогне да погледнат ситуацията отстрани и да си направят изводи за това, което те самите са научили.

Ирина съветва учителите, които искат да опитат: “Дайте свобода на децата да намерят път едни към други по свой начин”.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Симулация на гласуване/референдум
Гражданска активност

Симулация на гласуване/референдум

Когато става въпрос за вземане на решение за каквото и да е в класа, добър механизъм да бъде зачетено мнението на всеки ученик е гласуването.

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали