21 добри практики за формиращо оценяване

Една от ключовите цели на образованието е да подпомогне учениците да развият способността си да мислят критично и независимо, да свързват идеи, да анализират информация, да формулират и проверяват хипотези.

Въпреки това, традиционните методики за запаметяване и възпроизвеждане на факти, все още са често прилагани в образователната ни система. Тези подходи могат да подпомогнат натрупването на базови знания, но рядко стимулират активното участие, критичното мислене и уменията за решаване на проблеми.

Тук на помощ идват “Практиките за по-добро мислене” – методика, разработена от “Project Zero” на Харвардския университет. Този подход е създаден с цел да стимулира мисленето от по-висок порядък. Той подкрепя активното участие и развива умения, които са приложими в множество контексти, като така трансформира учебния процес от пасивно приемане на информация в активно и значимо изживяване за всеки ученик.

“Практиките за по-добро мислене” могат да бъдат използвани не само за стимулиране на активното участие и критичното мислене, но и като инструмент за формиращо оценяване. Този вид оценяване осигурява непрекъсната обратна връзка по време на учебния процес, която помага на учениците да се справят с трудностите и да определят какво трябва да научат и усъвършенстват.

Изследвайте различните практики, тествайте приложените работни листoве за визуално представяне и споделете резултатите с нас. 

Свалете “21 практики за по-добро мислене”

1. Игра на обяснения

 • наблюдение и анализиране на обект, явление или събитие
 • генериране на обяснения за същността на обект
 • учениците изтъкват причини и дават обосновка за собственото мнение

Това е дейност, която подпомага по-задълбоченото разбиране на обекти и явления. Учениците може и да познават тези явления, но практиката им позволява да научат повече за произхода на изследваните обекти и за това как функционират те.

2. Компас

 • идентифициране на проблеми
 • формулиране и оценяване на идеи
 • вземане на ефективни решения

Тази дейност има за цел да помогне на учениците да изследват различни аспекти на предложение или идея, преди да вземат крайно решение. Те следва да споделят мнение и да обсъдят всички страни на идеята като компас, следвайки работния лист.

3. Виж-Помисли-Почуди се

 • задълбочено разглеждане и анализиране на обект
 • интерпретиране на различни форми на изкуство
 • разбиране и обсъждане на идеи и разбирания

Тази дейност има за цел да насърчи учениците да наблюдават внимателно и да интерпретират видяното. Това стимулира любопитството им и помага на учащите да обмислят внимателно защо нещо изглежда по начина, по който изглежда. Приложете практиката с подходящ обект (като произведение на изкуството, изображение, артефакт, диаграма, видео и т.н.) Дейността е особено подходяща за въвеждане на нова тема, с цел събуждане на интерес у учениците. Възможно е приложение в края на изучаваната тема с цел обобщение и използване на усвоените знания и идеи. Практиката може да послужи при анализ на: творби на съвременното изкуство, арт инсталации, фотографии и изображения, видео.

4. О-И-О (Основна идея-Информация-Опора)

 • анализ на ключови понятия и идеи
 • ефективно запаметяване на информация от учебния материал

С помощта на практиката учениците анализират и запаметяват ключови идеи и понятия, които изучават. Дейността може да се приложи при работа с по-труден за усвояване учебен материал и като средство за по-ефективно учене.

5. 4 ъгъла

 • обособяване на връзки между текста и собствения живот на учениците
 • идентифициране на ключови идеи в текста
 • обсъждане на идеи 
 • проследяване на промените в нагласата, мисленето, поведението на героите

Приложената практика може да бъде използвана като дейност за обсъждане на изучаван текст. “Четирите ъгъла” стимулира учениците да разсъждават върху основни идеи в текста и да открият тяхното проявление в реалния живот. Индивидуалните въпроси за всеки ъгъл от работния лист могат и да бъдат коригирани, за да отговарят на нуждите на групата.

6. Изречение- Фраза- Дума

 • извличане на ключови идеи от текст
 • работа по групи и учене един от друг
 • формиране на умения за работа с текст

Тази практика помага на учащите да се ангажират и да осмислят текста, с който работят. Целта е учениците да откроят определени думи, фрази и изречения, които са привлекли тяхното внимание и са подпомогнали разбирането на текста. Дейността е приложима за всички учебни предмети, които изискват работа с текст. Учениците могат да работят с откъс от книга, художествен текст или пък с откъс от учебния материал по химия, биология, география и др.

7. Обели плода

 • задълбочено изследване и анализ на теми и проблеми
 • проследяване на учебния прогрес

“Обели плода” е дейност, която спомага за задълбочено изследване на изучаваните теми и проследяване разбирането на учениците. Практиката е подходяща за подпомагане разбирането на учащите по сложна тема за по-дълъг период от време. Може да бъде използвана за теми и раздели, които изискват широко и богато разбиране.

Учениците трябва да „обелят“ слоевете на проблема, следвайки картата от работния лист. Най-напред започват с обвивката на плода, която представлява проблемите, които виждаме на пръв поглед, на повърхността. Постепенно учениците трябва да „влязат под кожата“ на плода, задавайки по-дълбоки въпроси относно проблема. Учениците преминават към същността на темата, докато накрая не бъдат помолени да оценят проблема в неговата същност (сърцевината на плода).

8. 3-2-1 скок

 • сравнение на стари и нови знания
 • усвояване на нова информация

3-2-1 скок” помага на учениците да разберат собствения си процес на учене, като вземат предвид своите съществуващи знания и това как те се променят в хода на учебния процес. Тази дейност е подходяща за часове, в които учениците усвояват нови знания, свързани с вече изучаваната и позната за тях тема или раздел.

9. Модел на Фрайер

 • идентифициране и дефиниране на непознати понятия
 • разбиране и анализ на ключови понятия от изучаваните теми
 • прилагане на съществуващи знания и усвояване на нови
 • учене един от друг и работа в екип

С помощта на практиката учениците дефинират понятие/дума/термин, описват неговата същност и характеристики. Тази информация е поставена върху диаграма, която е разделена в четири секции, за да осигури на учениците визуално представяне. Моделът подтиква задълбоченото разбиране, анализиране и синтезиране на изучаваните понятия. Посредством метода учениците могат да прилагат вече съществуващи знания по дадена тема, както и да изграждат нови връзки.

10. Свържи- Разшири – Предизвикай

 • обвързване на съществуващи знания с новия материал
 • разширяване на знанията по дадена тема или проблем
 • генериране на нови идеи и въпроси, свързани с новия материал

Дейността помага на учениците да свързват новия материал с това, което вече знаят. Те споделят какво ново са научили и по какъв начин новите знания са разширили посоките им на мислене. Най-накрая следва да попълнят какви предизвикателства и въпроси, свързани с новото знание, са възникнали за тях в хода на учебния процес. Дейността може да се приложи в края на изучавана тема или раздел. Можете да използвате практиката като заключение на дискусия по дадена тема или учебна единица. 

11. + 1

 • идентифициране и представяне на ключови идеи от учебния материал
 • запаметяване на ключови идеи

Практиката предоставя на обучаемите структура за идентифициране на ключови идеи и запаметяването им. Може да бъде използвана като алтернатива на традиционното водене на бележки.

12. Помисли – Сподели – Дискутирай

Практиката подпомага дискутирането в клас и гарантира, че всеки обучаем има възможност да споделя своето мислене, да изслушва активно мнението на другите и да допринася за дискусията. Дейността може да се приложи във всяка област от учебния процес – за обсъждане на текст, книга, видео или пък за дискусия, свързана с конкретен проблем, който изисква решение.

13. 3-2-1 рефлектирай

 • анализ на собствените знания
 • генериране на въпроси и идентифициране на предизвикателства в хода на учене

Подпомага опитите за самооценка и саморегулирано учене на учениците. В хода на практиката те разсъждават върху знанията, които са усвоили, въпросите, които имат, и предизвикателствата, които срещат в процеса на учене. Можете да приложите практиката в края на раздел или непосредствено след като сте усвоили нов материал.

14. Дай 3 – метод за обратна връзка

 • рефлектиране върху учебното представяне
 • даване на обратна връзка на връстници
 • откриване на начини за обогатяване на знанията

Практиката съдейства на учащите да дават и получават обратна връзка от техните връстници. По този начин те откриват положителни елементи в своята работа. Дейността стимулира учениците да дискутират помежду си и заедно да откриват начини за обогатяване на знанията си и подобряване на учебния процес.

15. Дърпане на въже

 • оценка на сложни ситуации
 • анализиране на дилема

Практиката насърчава учениците да разсъждават внимателно върху различните страни на всеки казус. Учениците оценяват сложни ситуации, които могат да изглеждат черно-бели на пръв поглед. Тази дейност може да се приложи във всяка ситуация, в която дилемата изглежда има два очевидни и контрастни начина за разрешаване.

16. Твърдение – Подкрепа – Въпрос

 • идентифициране и изследване на твърдения за факти или вярвания
 • изтъкване на доказателства в подкрепа на твърдение
 • обсъждане на въпроси и генериране на отговори

Практиката цели учениците да извеждат твърдения, обяснения или интерпретации от учебния материал и да ги подкрепят с доказателства. Дейността е предназначена да помага на учениците да вземат предвид различни доказателства в подкрепа на дадено твърдение. Можете да приложите при работа с тема от учебния материал, произведение на изкуството, откъс от текст, стихотворение и т.н., за да стимулирате критичното мислене у учениците.

17. Разговор на лист хартия

 • разглеждане на идеи, въпроси или проблеми по групи
 • обмисляне на нови идеи и предложения на други в групата
 • изслушване на другия и работа в екип

В хода на дейността учащите обмислят идеи, въпроси или проблеми посредством “разговор” на лист хартия с другите от групата. Този „безшумен разговор“ предоставя на обучаемите време да обмислят мислите си, да проследят гледната точка на другия без прекъсване, като сами избират кога са готови да направят коментар. Практиката стимулира учениците да проявяват сътрудничество чрез представяне на идеи, както и да допринасят за генерирането на нови предложения.

18. Преди мислех – Сега мисля

 • обвързване на предишните знания със сегашните
 • изследване на собственото мислене
 • споделяне на знания с групата

“Преди мислех – сега мисля” помага на учениците да изследват как мисленето им по дадена тема или проблем се променя. Практиката може да се използва винаги, когато има вероятност първоначалните мисли, мнения или вярвания на учениците да са се променили в резултат на учебния опит. Може да се приложи след запознаване с текст, гледане на филм, изживяване на нещо ново, провеждане на дискусия в клас, в края на учебен раздел и други.

19. З- И- К- Н таблица

 • рефлектиране върху съществуващи знания по темата
 • изследване на начини за учене
 • създаване на умения за саморегулирано учене
 • рефлектиране върху усвоените знания

Практиката цели учениците да анализират знанията си по дадена тема или проблем преди и след като се запознаят с новия учебен материал. Обучаемите рефлектират върху знанията, които вече имат, и знанията, които предстои да усвоят. Дейността З-И-К-Н им помага да помислят за начини, по които да учат ефективно. Може да се приложи в началото и в края на изучаван раздел, като учениците проследяват прогреса си.

20. Кръг от гледни точки

 • анализ на ключови събития, теми и понятия през различни гледни точки
 • разбиране на мотивацията за решенията, които взимаме

Практиката помага на учениците да видят и изследват множество перспективи. Помага им да разберат, че хората могат да имат различно мнение за едно и също нещо. Дейността може да се приложи при анализ на теми и произведения на изкуството, които загатват за по-сложни и комплексни проблеми. Може да се прилага, когато учениците изпитват трудност да видят и разберат други гледни точки. Практиката може да се използва и за стартиране на дискусии относно дилеми и други спорни въпроси.

21. Цвят – символ – картинка

 • невербално анализиране на идеи, герои и понятия

С помощта на тази практика учениците идентифицират и обобщават същността на идеите, с които се запознават при четене, гледане или слушане в час. Учениците следва да използват невербални начини за анализ и представяне на идеите: цвят, символ или изображение/ картинка.

Свалете “21 практики за по-добро мислене”

 

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали