Самоинициативност

Решения базирани на данни

Оценяването като част от процеса на учене

  • Цел – Когато имаме ясна цел, може да си представим какво очакваме от учениците, което ще помогне да се създадат и подходящи критерии
  • Преподаваме и оценяване Оценяването не е само краен резултат, а непрекъснат процес, вграден в учебните дейности.  В процеса на преподаване на нови знания и умения, ние имаме възможност да проследяваме учениците – дали ще ги диагностицираме в началото на часа, или ще измерим какво е тяхното разбиране по време на основните дейности или в края на часа, ние се информираме за тях. Когато проверяваме разбирането на учениците в процеса на учене – ние правим формиращо оценяване.  
  • Анализ и адаптация – Тази информация/данни можем да ползваме непосредствено в часа (за да решим дали да отделим още време на даден материал) или след часа – за да преценим какво ще направим преди да продължим със следващия урок. Така анализирайки взимаме информирани решения, за да отговорим на нуждите на учениците и да подобрим резултата. Това могат да правят и учениците – правейки си самооценка по поставените критерии и взимайки решения за следващите си стъпки. 

В общи линии, оценяването не само подпомага ученето като инструмент за измерване на напредъка и адаптация на образователния процес, но и е тясно интегрирано в самия учебен процес, като предоставя непрекъснато обратна връзка и възможности за подобрение.

Самоинициативност

Как оценяването подкрепя ученето

Оценяването е важно за учителя, защото той взима решения базирани на данните за това как се справят неговите ученици.

Адаптация спрямо нуждите на учениците:
  • Оценяването предоставя информация за индивидуалния напредък на учениците. 
  • Това помага на учителя да адаптира на база техните нужди  – върху какво се налага да работим още с учениците;
  • Учителят може да идентифицира области, в които учениците имат затруднения и да насочи учебната програма така, че да се справят с тези затруднения.
Оценка на ефективността на методи и практики:
  • Данните също така дават информация за преподаването – имаме ясна представа каква е ефективността от стратегиите, които сме използвали и къде какво се налага да адаптираме в подхода си;
  • Това позволява на учителя да приспособи своите методи за по-добри резултати и да избегне стратегии, които не се оказват успешни.
Обективни резултати:
  • обективни данни за учениците и техния напредък
  • Оценяването би трябвало да е инструмент за измерване на напредъка на всеки конкретен ученик. И да се фокусира върху знанието и уменията, а не само върху не знаещ/не можеш

Допълнителни ресурси