Полезно за часовете по английски език – социологическо проучване сред съучениците

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Цели по предметно знание

Цели по умения

Яна Неделчева преподава английски език в 23 Средно училище “Фредерик Жолио Кюри” в гр. София от 2022 г. Като млад учител тя се сблъсква с обичайните предизвикателства за новак в системата – управление на класната стая и ангажиране и задържане на вниманието. Яна завършва висшето си образование в Нидерландия и Лондон и е част от последния випуск на програмата “Нов път в преподаването” на фондация “Заедно в час”. В търсене на подход към своите ученици тя решава да опита нещо различно – да ги научи как да направят своеобразно социологическо проучване: “Реших да ангажирам учениците с нещо по-приложимо, свързано с това, което аз съм правила в университета и в колежа – нещо, което би било полезно като опит за самите деца”.

Основен фокус през учебната година са уменията за работа в екип, тъй като г-жа Неделчева бързо установява, че това е предизвикателство за децата. Планираното проектно базирано обучение също включва работа по групи. В рамките на проекта учениците трябва да подготвят въпросник на английски език с цел проучване на интересите и навиците на общността в клас, да съберат данни от съучениците си, да ги анализират и да напишат доклад по определени критерии. Проектът завършва със самооценка на учениците. 

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Предварителната подготовка на младата учителка се изразява в това да опрости анкетите и докладите, които самата тя е създавала в университета, като запази основните им елементи – с тяхна помощ ще разпише критериите за оценяване. След това г-жа Неделчева създава файл с изисквания и срокове за всеки етап от ПБО, които са достъпни за учениците от самото начало. Процесът преминава през 6 стъпки:

1. Запознаване на учениците с темата и съдържанието на проекта:

  • урок, въвеждащ нужното знание по английски език – лексика, свързана с представянето на данни (all/most/some of the students, most/least popular, study participants, research…);
  • представяне на идеята – учениците попълват Google forms въпросник, създаден от учителя като въведение към темата;
  • запознаване с критериите, стъпките и задачите, които са част от проекта – експлицитно представяне на очакванията към учениците.

2. Създаване на собствени въпросници:

  • разделяне по групи и набелязване на тема за проучване – избор измежду тематичните области от учебната програма по английски и темите на раздела – хобита, спорт, навици свързани с използване на компютри сред съучениците им;
  • създаване на въпросниците от учениците и добавянето им в папката на класа в Google Drive.

3. Събиране на данни и графично представяне на данни:

Учениците разпространяват въпросника сред съучениците си и събират техните отговори:

  • при дигиталните въпросници в Google forms данните се представят автоматично;
  • при въпросниците, създадени на хартия, е нужно обобщение и представяне на данните чрез таблици и графики.

4. Писане на доклади:

  • учителката подготвя урок, в който учениците сравняват два текста – доклад и история, сравняват характеристиките на двата текста и извеждат ключовите характеристики на доклада – необходими компоненти, специфична лексика, подходящи граматични структури;
  • ученците подготвят своите доклади.

5. Саморефлексия/самооценка 

  • саморефлексия – всеки ученик индивидуално оценява своята работа по проекта и тази на другите членове на екипа. За целта е предвиден един учебен час, за да може учителят да отговори на всички възникнали въпроси.

6. Оценяване

Въпросниците и докладите се оценяват по определените критерии. Обратна връзка от страна на учителя децата получават на всеки етап от проекта – от идеята до доклада – при всеки предаден междинен продукт.

Групите в класната стая на г-жа Неделчева са разпределени на случаен принцип, което позволява на децата, които срещат затруднения, да работят с някой, който е по-уверен. Това дава възможност и за контакт между съученици, които иначе не комуникират много помежду си. 

По време на реализирането на ПБО “Социологическо проучване сред съучениците” учителката се вглежда в процеса и неговото подобряване. Тя осъзнава, че този проект може да е твърде предизвикателен за някои деца със специални образователни потребности поради високото ниво на самостоятелност, което изисква. Това може да се преодолее с даптиране на критериите и оказване на повече подкрепа относно разпределянето на ролите и задачите в групата. ”Също така бих акцентирала върху социално-емоционалните уменията, свързани с груповата работа по време на проекта. За напред ще обърна внимание на уменията за рефлексия, как учениците да оценят реалистично труда си и труда на другите и какви са ползите от това”, споделя г-жа Неделчева.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

По време на осъществяването на ПБО част от учениците демонстрират много високо ниво на разбиране на изискванията, високи умения за създаване на продукт по определените критерии и предоставените примери. Показват добри организационни умения и въпреки първоначалната съпротива относно груповата работа със случайно избрани съученици, накрая успяват да предадат качествен проект и да развият своите академични и меки умения. Учениците, които се затрудняват с определени елементи на проекта, имат възможност да участват по начин, който помага на групата и в същото време екипът се възползва от техните силни страни – добри компютърни или социални умения. Всички деца се сблъскват (някои за първи път) с идеята, че са отговорни за спазването на срокове, следване на определени критерии и за собственото си учене.

Добрата практика може да се приложи с ученици от 5. до 12. клас с различни нива на фасилитиране от страна на учителя. Би могла да се надгради, като се добави сътрудничество с учител по информационни технологии. Това би спомогнало за по-задълбоченото интегриране на повече предметно знание по информационни технологии. Проектът може да се адаптира и към ученици без достъп до компютри у дома, като някои елементи се създадат на хартия.

Правейки анализ и саморефлексия върху преживяването по време на ПБО, г-жа Неделчева подхожда реалистично, но с оптимизъм: “Някои от учениците успяха да се сработят. Разбраха, че не е чак толкова страшно да работят в екип с някого, с когото по принцип не общуват. Други не си научиха урока за екипната работа. И тази година в 9. клас продължаваме да го учим“.

Учителката е доволна, че е успяла да въведе иновативна практика, която дава възможност на учениците да създадат собствен продукт, а не да възпроизвеждат знания. Дава им свобода да използват техните интереси и в същото време ги предизвиква да си сътрудничат и да намират компромиси. Поставя високи очаквания към техните аналитични и организационни умения, към способността им да работят в група, да спазват крайни срокове и да изпълняват продължителни проекти, при които всеки елемент зависи от предходния.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Още полезни статии:

Математика

Многознайка – вълшебна математическа кутия

Онагледяването на учебното съдържание е от изключителна важност за учениците, особено за по-малките сред тях. Визуализацията им помага да възприемат и запаметят по-добре материала, да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали